Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

NN 16/2013 (8.2.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

16 08.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

MINISTARSTVO FINANCIJA

276

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine« broj 75/09 i 112/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE USLUGA POTROŠAČKOG KREDITIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (»Narodne novine« broj 14/10) u članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na kreditnog posrednika u pomoćnoj ulozi odnose se sve odredbe ovog Pravilnika, osim odredbi članka 2. stavka 2., članka 3. stavka 3. točke 2. i članka 5. stavka 2. i 3.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. briše se riječ: »isključivo«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Radnik zaposlen kod kreditnog posrednika u pomoćnoj ulozi ima odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo ako ima:

1. srednju stručnu spremu i najmanje jednu godinu radnog iskustva na području financija ili

2. višu stručnu spremu odnosno stručni naziv stručnog pristupnika/pristupnice i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na području financija ili

3. visoku stručnu spremu odnosno naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na području financija.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »odnosno kreditnog posrednika« brišu se.

Članak 4.

U članku 18. stavku 4. riječi: »ustrojit će« zamjenjuju se riječju: »vodi«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. točki 8. iza riječi: »sljedeću« dodaje se riječ: »godinu«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/42
Urbroj: 513-11/13-3
Zagreb, 4. veljače 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.