Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

NN 16/2013 (8.2.2013.), Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

16 08.02.2013 Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

277

Na temelju članka 16. stavka 5. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I VOĐENJU REGISTRA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se ustroj i vođenje Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: Registar), obveznici upisa u Registar, postupak upisa u Registar, dokumentacija i obrasci potrebni za upis podataka, ovlaštenici pristupa podacima iz Registra, te pohrana, čuvanje i zaštita podataka.

Ustroj i vođenje Registra

Članak 2.

(1) Agencija za javno-privatno partnerstvo (dalje u tekstu: Agencija) ustrojava i vodi Registar.

(2) Registar se ustrojava kao središnji izvor informacija i jedinstvena elektronička evidencija o svim ugovorima o JPP-u sklopljenima na području Republike Hrvatske.

(3) Putem Registra upravlja se bazom podataka te se osigurava dostupnost podacima i njihova zaštita.

(4) Registar se vodi upisivanjem podataka u elektroničku bazu podataka.

(5) Upisom u Registar svakom ugovoru o JPP-u dodjeljuje se registarski redni broj upisa u tekućoj godini, a označavanje počinje od 0001/godina upisa.

(6) U Registar se upisuju podaci iz ugovora o JPP-u na osnovi potpuno i točno ispunjene prijave, a sve promjene na osnovi potpuno i točno ispunjene prijave promjene.

Obveznici upisa u Registar

Članak 3.

(1) Obveznik upisa u Registar je javni partner.

(2) Ako je više javnih partnera strana ugovora o JPP-u, oni će među sobom odabrati obveznika upisa u Registar.

Upis podataka u Registar

Članak 4.

(1) U Registar se upisuju podaci iz ugovora o JPP-u i ostale dokumentacije koju javni partner dostavlja Agenciji sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: Zakon).

(2) Radi upisa podataka u Registar javni partner dužan je Agenciji dostaviti i sljedeće ispunjene obrasce:

a) Obrazac 1 – Podaci o ugovoru;

b) Obrazac 2 – Podaci o javnom partneru;

c) Obrazac 3 – Podaci o privatnom partneru;

d) Obrazac 3a) – Podaci o Društvu posebne namjene;

e) Obrazac 3b) – Podaci o Zajedničkom trgovačkom društvu;

f) Obrazac 4 – Podaci o građevini.

(3) Na svakom obrascu iz stavka 2. ovoga članka javni partner mora naznačiti radi li se o prijavi upisa ili prijavi promjene upisa podataka u Registar.

(4) Radi prijave upisa podataka o ugovoru o JPP-u u Registar, javni partner dužan je u roku 30 dana od dana početka primjene ugovora o JPP-u dostaviti Agenciji ugovor o JPP-u sa svim dodacima i prilozima, u izvorniku ili u preslici ovjerenoj pečatom javnog partnera te ispunjene obrasce kojima se prijavljuje upis. Danom početka primjene ugovora o JPP-u smatra se dan sklapanja financijskog sporazuma.

(5) Radi prijave promjene upisa podataka o ugovoru o JPP-u u Registar, javni partner dužan je u roku 30 dana od dana nastanka promjene dostaviti Agenciji izmjenu i/ili dopunu ugovora o JPP-u, dodataka ili priloga, u izvorniku ili preslici ovjerenoj pečatom javnog partnera te ispunjene obrasce kojima se prijavljuje promjena upisa.

(6) U obrascima kojima se prijavljuje promjena upisa obvezno treba upisati registarski redni broj ugovora na koji se promjene odnose, te ispuniti one obrasce iz stavka 2. ovoga članka na koje se promjene odnose.

Obrasci

Članak 5.

(1) Obrasci iz članka 4. ovoga Pravilnika moraju se ispuniti čitko, kemijskom olovkom ili popuniti na računalu, pojedinačno za svaki ugovor o JPP-u.

(2) Obrasci iz članka 4. ovoga Pravilnika potpisuju se i ovjeravaju pečatom javnog partnera, odnosno svih javnih partnera, te privatnog partnera tamo gdje je to posebno navedeno.

(3) Obrasce iz članka 4. ovoga Pravilnika objavljuje Agencija na svojim internetskim stranicama.

(4) Obrasci i potrebna dokumentacija dostavljaju se kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu Agencije objavljenu na internetskim stranicama Agencije, s naznakom »Za Registar ugovora o JPP-u« ili putem elektroničke pošte: registar@ajpp.hr.

Provjera dokumentacije

Članak 6.

(1) Agencija provjerava odgovaraju li podaci iz obrazaca podacima iz dostavljene dokumentacije.

(2) Ako Agencija utvrdi da u obrascu nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara podatku navedenom u dostavljenoj dokumentaciji, javnom partneru šalje se obavijest o tome te zahtjev za dostavu nove (dopunjene, odnosno ispravljene) prijave.

(3) Javni partner dužan je u roku 8 dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka dostaviti novu prijavu.

Ovlaštenici pristupa

Članak 7.

(1) Podaci iz Registra dostupni su svim fizičkim i pravnim osobama putem internetskih stranica Agencije, bez naknade i neograničeno, osim ograničenja koja proizlaze iz propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka i poslovnoj tajni.

(2) Pregled podataka omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra. Tehnički i drugi uvjeti za dostupnost podacima objavljuju se na internetskim stranicama Agencije.

Pohrana, čuvanje i zaštita podataka

Članak 8.

(1) Dokumentacija koja se sukladno ovome Pravilniku dostavlja radi upisa u Registar čini zbirku isprava Registra koje se pohranjuju i čuvaju u pismohrani Agencije.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka može se koristiti isključivo za provjeru točnosti popunjenih obrazaca prijave upisa, praćenja provedbe projekata JPP-a, te se ne može koristiti u druge svrhe.

(3) Agencija upravlja bazom podataka te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivi.

Prijelazne odredbe

Članak 9.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sve ugovore koji su već upisani u Registar.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na sve ugovore koji još nisu upisani u Registar, a sklopljeni su prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 147/10).

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/36
Urbroj: 526-06/1-13-1
Zagreb, 4. veljače 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.