Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN 16/2013 (8.2.2013.), Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

279

Na temelju članka 50. stavka 6. i članka 51. stavka 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 120/12 i 136/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O POSTOJEĆIM MJERAMA LOKALNE POTPORE TE O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU REGISTRA DRŽAVNIH POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– postupak prijave Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) postojećih mjera lokalne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: mjere lokalne potpore) za jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: davatelji lokalne potpore) i način dostavljanja podataka Ministarstvu o provedbi mjera lokalne potpore,

– način izvještavanja o provedenim i isplaćenim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju za davatelje državne potpore – Republiku Hrvatsku, odnosno ovlaštene pravne osobe i središnja tijela državne uprave te davatelje lokalne potpore, i

– sadržaj i način vođenja Registra državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Registar).

Prijavljivanje postojećih mjera lokalne potpore

Članak 2.

(1) Davatelji lokalne potpore prijavljuju postojeće mjere lokalne potpore Ministarstvu do 1. ožujka 2013. godine.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

– naziv pravnog akta i tekst pravnog akta davatelja lokalne potpore koji je temelj za dodjelu,

– planirani proračun davatelja lokalne potpore za svaku pojedinu godinu prijelaznog razdoblja od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju,

– popunjeni obrazac prijave mjere lokalne potpore (u daljnjem tekstu: Obrazac prijave).

(3) Davatelji lokalne potpore dužni su prijavu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu u pisanom obliku s naznakom: »Prijava postojeće mjere lokalne potpore« i elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: drzavne.potpore@mps.hr.

(4) Obrazac prijave nalazi se u Dodatku I.1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a preuzima se na internetskoj stranici Ministarstva, www.mps.hr.

(5) Davatelji lokalne potpore ispunjavaju Obrazac prijave sukladno Uputi za popunjavanje Obrasca prijave koja se nalazi u Dodatku I.2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva, www.mps.hr.

(6) Obrazac prijave iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka potpisuje ovlaštena osoba davatelja lokalne potpore.

(7) U slučaju da Prijava iz stavka 2. ovoga članka nije potpuna, Ministarstvo poziva davatelja lokalne potpore da dopuni Prijavu i utvrđuje mu rok za dopunu.

(8) Ukoliko davatelj lokalne potpore ne dopuni Prijavu u utvrđenom roku, Ministarstvo mjere iz Prijave odnosnog davatelja lokalne potpore neće prijaviti Europskoj komisiji kao postojeće mjere lokalne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(9) U slučaju izmjene i dopune postojeće mjere lokalne potpore iz Prijave iz stavka 2. ovoga članka, davatelji lokalne potpore dužni su na isti način Ministarstvu dostaviti nove podatke do 30. lipnja 2013. godine.

Izvještavanje o provedbi državnih potpora

Članak 3.

(1) Davatelji državne potpore dužni su Ministarstvu dostavljati godišnje izvješće u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu izvješća, koji se nalazi u Dodatku II.1. ovoga Pravilnika i objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva, www.mps.hr.

(2) Davatelji državne potpore ispunjavaju Obrazac izvješća sukladno Uputi za popunjavanje Obrasca izvješća koja se nalazi u Dodatku II.2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva, www.mps.hr.

(3) Podaci iz Obrasca izvješća iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– naziv davatelja državne potpore,

– matični broj/OIB davatelja državne potpore,

– naziv mjere državne potpore,

– naziv pravnog akta za dodjelu državne potpore,

– naziv instrumenta državne potpore sukladno popisu iz Dodatka III. koji je prilog i sastavni dio ovog Pravilnika,

– svrha državne potpore i kratki opis mjere,

– naziv/ime i prezime korisnika potpore (matični broj/OIB) ili naziv pružatelja subvencioniranih usluga,

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), kada je korisnik potpore upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– datum dodjele potpore, naziv i datum akta temeljem kojeg je potpora odobrena korisniku,

– datum doznake potpore korisniku ili pružatelju subvencioniranih usluga,

– ukupna vrijednost investicije u kunama (bruto iznos) u slučaju potpore za ulaganja,

– iznos dodijeljene potpore u kunama (neto iznos),

– broj korisnika subvencioniranih usluga.

(4) Davatelji državne potpore su dužni dostaviti Ministarstvu izvješća iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu na koju se izvješće odnosi.

(5) Davatelji državne potpore koji u prethodnoj kalendarskoj godini nisu dodjeljivali državnu potporu moraju o tome dostaviti pisanu izjavu Ministarstvu do 30. travnja tekuće godine.

Registar

Članak 4.

(1) Ministarstvo vodi Registar temeljem podataka iz prijava iz članka 2. i izvješća iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva, www.mps.hr, sljedeće podatke iz Registra:

– naziv mjere državne potpore,

– naziv instrumenta mjere državne potpore,

– razdoblje provedbe mjere državne potpore,

– naziv davatelja državne potpore,

– datum prijave mjere državne potpore Ministarstvu,

– datum i broj pravnog akta temeljem kojeg se državna potpora dodijeljuje,

– iznos potpore po instrumentu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja i izvještavanja o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 76/11).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/32

Urbroj: 525-07/0208-13-2

Zagreb, 4. veljače 2013.

Ministar poljoprivrede

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.1.

OBRAZAC PRIJAVE MJERE LOKALNE POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU


DODATAK I.2.

UPUTA ZA UPORABU OBRASCA PRIJAVE MJERE LOKALNE POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

1. Davatelj potpore (naziv, sjedište)

Potrebno je upisati naziv i sjedište davatelja potpore.

Kontakt osoba:

– Potrebno je navesti podatke za osobu ovlaštenu za davanje informacija vezanih uz potporu.

2. Naziv potpore

– Potrebno je upisati naziv predmeta pod kojim se potpora vodi kod davatelja (klasa; urbroj; naziv predmeta npr. Program, Pravilnik, Odluka i sl.).

3. Vrsta potpore

– Program državne potpore je akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore kao i akt na temelju kojeg se državna potpora koja nije unaprijed vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.

– Pojedinačna državna potpora predstavlja državnu potporu koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore te državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodatnog odobravanja.

4. Pravni akt

– Potrebno je upisati naziv i priložiti presliku pravnog akta davatelja potpore (u tiskanoj i elektroničkoj verziji, te navesti i druge pravne dokumente na temelju kojih je izrađen akt koji sadrži potpore (tj. potrebno je upisati pravnu osnovu za dodjelu potpore).

– Akt – Zakon, Statut i sl.

5. Izmjena i dopuna postojeće mjere lokalne potpore

– Potrebno je popuniti u slučaju izmjena i dopuna postojeće mjere lokalne potpore.

6. Razina dodjele potpore

– Regionalna: davatelj potpore je jedinica područne (regionalne) samouprave (npr. Sisačko – moslavačka županija).

– Lokalna: davatelj potpore je jedinica lokalne samouprave (npr. Općina Hlebine; Grad Bjelovar).

7. Namjena/cilj potpore

– navesti sektor na koji se potpora odnosi (npr. stočarstvo, pčelarstvo, mljekarstvo).

8. Instrumenti potpora

– 8.1. Potrebno je označiti instrument ili više instrumenata dodjele potpore.

– 8.2. U slučaju korištenja različitih instrumenata potrebno je navesti iznos ili intenzitet potpore za svaki instrument zasebno.

9. Iznos potpore

– 9.1. Potrebno je navesti planirani iznos potpore za prijelazno razdoblje od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju (u HRK).

– 9.2. Potrebno je navesti opravdane troškove i njihove iznose (kada je to moguće), koji služe kao osnovica za dodjelu potpore po mjerama (u HRK).

– 9.3. Za svaku pojedinu mjeru potrebno je navesti iznos ili intenzitet potpore (u HRK).

10. Broj korisnika potpore

– Potrebno je navesti okvirni broj korisnika potpore.

11. Kriteriji za korisnika potpore

– Potrebno je navesti kriterije koja moraju ispuniti korisnici potpore (npr. broj zaposlenih, promet itd.).

12. Trajanje potpore

– Potrebno je navesti planirano vremensko trajanje potpore.

13. Navedite mjere osiguranja, u slučaju da korisnik potpore ne izvede projekt

– Potrebno je navesti sankcije predviđene pravnim aktom davatelja u slučaju da korisnik potpore ne izvede projekt.


DODATAK II.1.

OBRAZAC IZVJEŠĆA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Matični broj/OIB davatelja potpore

Naziv davatelja potpore

Pošiljatelj/davatelj podataka

Matični broj/OIB korisnika potpore

Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG)

Naziv korisnika potpore ili pružatelja subvencioniranih usluga

Sektor korisnika potpore

Naziv jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

Naziv programa ili pojedinačne potpore

Pravni akt

MP broj (ne popunjavati)

Vrsta državne potpore (program, pojedinačna)

Datum transakcije

Trajanje potpore

Šifra i oblik (instrument) potpore

Opis oblika (instrumenta)

Investicija (DA/NE)

Akt

Bruto iznos (ukupan iznos investicije, kredita, jamstva i dr.)

Neto iznos (iznos državne potpore)

Broj korisnika subvencioniranih usluga

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DODATAK II.2.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IZVJEŠĆA

 

Stranica koju popunjavate (Popis državnih potpora) ima prvi red numeriran, te su obavezna polja obojena plavom bojom. Obavezna polja moraju biti popunjena.

 

Polja u stupcima koja su u prvom redu označena zelenom bojom ispunjava MP.


Značenje pojedinog polja i popunjavanje tog polja

1

Matični broj/OIB davatelja potpore

– u polje se upisuje davateljev matični broj ili OIB

2

Naziv davatelja potpore

– u polje se upisuje naziv davatelja potpore.

3

Pošiljatelj/davatelj podataka

– u polje se upisuju podaci osobe za kontakt (ustrojstvena jedinica i/ili ime i prezime osobe za kontakt, telefon, faks, e-mail)

4

Matični broj/OIB korisnika potpore

– u polje se upisuje matični broj/osobni identifikacijski broj korisnika potpore.

5

Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG)

– u polje se upisuje matični identifikacijski poljoprivrednog gospodarstva broj kada korisnik potpore je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

6

Naziv korisnika potpore ili pružatelja subvencioniranih usluga

– u polje se upisuje naziv pravne ili fizičke osobe korisnika potpore ili naziv pružatelja subvencioniranih usluga.

7

Sektor korisnika potpore

– u polje se upisuje sektor korisnika potpore (npr. stočarstvo, mljekarstvo, pčelarstvo).

8

Naziv jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

– u polje se upisuje naziv županije ili Grad/općina korisnika potpore.

9

Naziv programa ili pojedinačne potpore

– u polje se upisuje naziv programa ili pojedinačne potpore prema kojem je dodijeljena potpora

– Program državne potpore je akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore kao i akt na temelju kojeg se državna potpora koja nije unaprijed vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.

– Pojedinačna državna potpora predstavlja državnu potporu koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore te državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodatnog odobravanja.

10

Pravni akt

– u polje se upisuje naziv pravnog akta (tj. potrebno je upisati pravnu osnovu za dodjelu potpore).

11

MP broj (ne popunjavati)

– MP upisuje broj koji je dijeljen za predmetnu potporu.

12

Vrsta državne potpore (program, pojedinačna)

– iz padajućeg izbornika bira se da li je potpora program ili pojedinačna.

13

Datum transakcije

– u polje se upisuje datum kada je korisnik primio potporu.

14

Trajanje potpore

– u polje se upisuje datum do kojeg vrijedi potpora odnosno program potpore.

15

Šifra i oblik (instrument) potpore

– iz padajućeg izbornika bira se šifra i oblik (instrument) potpore.

16

Opis oblika (instrumenta)

– u polje se upisuje sažetak svrhe potpore.

17

Investicija (DA/NE)

– iz padajućeg izbornika odabire se pozitivan ili negativan odgovor.

18

Akt

– u polje se upisuje akt kojim je potpora odobrena izravno korisniku (ugovor, odluka, zaključak i sl.).

19

Bruto iznos (ukupan iznos investicije, kredita, jamstva i dr.)

– u polje se upisuje ukupan bruto iznos investicije, kredita, jamstva i dr.

20

Neto iznos (iznos državne potpore)

– upisuje se neto iznos dodijeljene državne potpore, a ukoliko se radi o kreditu ili jamstvu tadaje potrebno izračunati udio državne potpore sadržan u kreditu ili jamstvu.

21

Broj korisnika subvencioniranih usluga

– u polje unesite broj korisnika koji primaju potporu u obliku subvencioniranih usluga (npr. predavanja, radionica, obuka u pružanju tehničke podrške ili pomoći za poticanje proizvodnje i marketinga kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda)

22

Napomena

– ukoliko je potrebno, upisuje se napomena.

DODATAK III.

NAJZNAČAJNIJI OBLICI (INSTRUMENTI) DRŽAVNIH POTPORA I NAČIN UTVRĐIVANJA IZNOSA DRŽAVNE POTPORE

Oznaka

Instrument

Element potpore

1

Subvencije

Ukupna vrijednost primljene subvencije

2

Neposredne subvencije kamata

Ukupna vrijednost primljene subvencije (ili neisplata dijela kamata)

3

Oprost duga po osnovi kredita

Vrijednost otpisanog duga

4

Povoljni krediti

Razlika između referentne stope* i povoljne kamatne stope po kojoj je kredit odobren; tako dobivena razlika se svodi na sadašnju vrijednost

5

Jamstva

Razlika između tržišne cijene jamstva** i cijene državnog jamstva koja je niža

6

Ostalo


* referentna stopa utvrđuje se temeljem pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope koju Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) redovito usklađuje i objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.aztn.hr

** tržišna cijena jamstva izračunava se temeljem pravila o državnoj potpori u obliku jamstva

16 08.02.2013 Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 16 08.02.2013 Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 16 08.02.2013 Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 16 08.02.2013 Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju