Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

NN 16/2013 (8.2.2013.), Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

16 08.02.2013 Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

281

Na temelju članka 34.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012) na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu, ministar zdravlja donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

Članak 1.

U Mreži telemedicinskih centara (»Narodne novine«, broj 138/2011, 85/2012 i 128/2012) u točki IX. stavak 1. mijenja i glasi:

»Za telemedicinske pristupne centre za djelatnost gastroenterologije, radiologije, neurologije, kirurgije, neurokirurgije, neurologije i transfuzijske medicine u osnovnoj mreži telemedicinskih centara na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinica lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, naziv ustanove, naziv organizacijske jedinice ako se u ustanovi nalazi više telemedicinskih centara, grad/naselje, vrsta telemedicinskih usluga i minimalan broj zdravstvenih radnika.«

Članak 2.

U točki XII. u Tablici TELEMEDICINSKI SPECIJALISTIČKI CENTRI, iza rednog broja 41. dodaje se novi redni broj 42. koji glasi:

42.

TMSC-042

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutarnje bolesti

Zavod za gastroenterologiju

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Gastroenterologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

Članak 3.

U točki XII. u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, iza rednog broja 20. dodaju se novi redni brojevi 21., 22. i 23. koji glase:

21.

TMPC-090

Primorsko-goranska županija

Rab

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-091

Primorsko-goranska županija

Krk

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-092

Primorsko-goranska županija

Mali Lošinj

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 4.

U točki XII. naslov tablice TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE mijenja se i glasi:

»TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST GASTROENTEROLOGIJE, RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE«

Članak 5.

U točki XII. u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE iza rednog broja 30. dodaju se novi redni brojevi 31. i 32. koji glase:

31.

TMPC-093

Opća bolnica Karlovac

Služba za unutarnje bolesti

Odsjek gastroenterologije

Karlovac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

32.

TMPC-094

Opća bolnica »dr. Ivo Pedišić«

Odjel za interne bolesti

Interni odsjek IIa – gastroenterologija

Sisak

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-01/31

Urbroj: 534-10-1-1-1/1-13-2

Zagreb, 1. veljače 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.