Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

NN 17/2013 (13.2.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

289

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, br. 117/07, 111/11) u Dodatku 1, točki 1. podtočki 1.1. iza riječi: »stalno borave ljudi« dodaje se zarez i riječi: »osim lokacije centra za gospodarenje otpadom«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/1

Urbroj: 517-06-3-2-13-2

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.