Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

NN 18/2013 (15.2.2013.), Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

HRVATSKI SABOR

295

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/09

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 6. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (»Narodne novine«, br. 53/08.) u članku 3. riječ: »zdravstvo« zamjenjuje se riječju: »zdravlje«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja ministarstva ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

Ministarstvo pri provedbi Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove zaštite okoliša, vodnoga gospodarstva, gospodarstva, poljoprivrede, obrane, unutarnjih poslova i zaštite i spašavanja.

Ministar je ovlašten pravilnikom, naredbom i naputkom osigurati provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe 1907/2006/EZ.«.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U obavljanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo surađuje s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping.«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osim ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, u inspekcijskom nadzoru nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona sanitarni inspektor ima pravo i dužnost zabraniti proizvodnju, stavljanje na tržište ili korištenje tvari kao takve, u pripravku ili proizvodu ako u skladu s Uredbom 1907/2006/EZ:

– nisu bile registrirane ili se koriste za neregistrirane svrhe,

– nemaju sigurnosno-tehnički list ili odgovarajući sigurnosno-

-tehnički list, te postoji opravdana sumnja da bi mogle ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš,

– za njih nije izrađeno izvješće o kemijskoj sigurnosti ili ono nije odgovarajuće, te postoji opravdana sumnja da bi mogle ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš,

– nisu primijenjene odgovarajuće mjere radi primjerene kontrole rizika utvrđenih u ocjeni kemijske sigurnosti i nisu prema potrebi preporučene u sigurnosno-tehničkim listovima te postoji opravdana sumnja da bi mogle ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/09

Zagreb, 1. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.