Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

NN 18/2013 (15.2.2013.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

HRVATSKI SABOR

297

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 258/97 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. SIJEČNJA 1997. GODINE O NOVOJ HRANI I SASTOJCIMA NOVE HRANE

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/11

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 6. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 258/97 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. SIJEČNJA 1997. GODINE O NOVOJ HRANI I SASTOJCIMA NOVE HRANE

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14. 2. 1997.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 258/97.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 258/97.

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 258/97 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

(3) Pri provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede.

(4) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97.

Članak 4.

(1) Za stavljanje nove hrane i sastojaka nove hrane prvi put na tržište Europske unije na području Republike Hrvatske podnosi se zahtjev Ministarstvu sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi subjekt u poslovanju s hranom koji je odgovoran za prvo stavljanje nove hrane i sastojaka nove hrane na tržište.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje podatke iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 258/97 i Preporuke Komisije 97/618/EZ od 29. srpnja 1997. godine koja se odnosi na znanstvene aspekte i prikazivanje informacija potrebnih za podupiranje zahtjeva za plasiranje na tržište nove hrane i novih sastojaka hrane te pripremu izvješća o novoj hrani (SL L 253, 16. 9. 1997.) – u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 97/618/EZ.

Članak 5.

(1) Sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 258/97, Ministarstvo dostavlja zahtjev iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenom tijelu iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona i o tome obavještava Europsku komisiju.

(2) Ovlašteno tijelo iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obavlja postupak početne procjene, o tome sastavlja izvješće sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 258/97 i Preporuci Komisije 97/618/EZ i dostavlja ga Ministarstvu.

Članak 6.

(1) Po završetku postupka početne procjene i postupka iz članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 258/97, ministar donosi rješenje kojim se odobrava stavljanje nove hrane na tržište, te bez odgode obavještava podnositelja zahtjeva o rezultatima postupka sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(2) Troškove postupka početne procjene snosi podnositelj zahtjeva.

(3) Troškove postupka iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ovlašteno tijelo iz članka 3. stavak 2. ovoga Zakona uz prethodnu suglasnost ministra.

Članak 7.

(1) Kada se na temelju novih informacija ili ponovne procjene utvrdi da postoji opravdani razlog da nova hrana predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ministar će rješenjem obustaviti ili ograničiti njezinu primjenu.

(2) O rješenju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo bez odgode obavještava Europsku komisiju i druge države članice Europske unije, uz obrazloženje razloga donošenja rješenja.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi do donošenja mjera Europske komisije, sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 258/97.

III. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 8.

(1) Službene kontrole nad provedbom Uredbe (EZ) br. 258/97 i ovoga Zakona provode sanitarni inspektori sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije, te službene kontrole nad hranom.

(2) Službene kontrole nad provedbom Uredbe (EZ) br. 258/97 u dijelu označavanja nove hrane u maloprodaji provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

(3) Ako određena nova hrana koja ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 258/97 predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, sanitarni inspektori ovlašteni su privremeno zabraniti stavljanje na tržište te nove hrane na području Republike Hrvatske, narediti njezino povlačenje s tržišta Republike Hrvatske, zabraniti ili ograničiti njezinu dostupnost potrošačima na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 9.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 258/97 i ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost s novom hranom ako:

1. stavlja na tržište novu hranu protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 258/97,

2. stavlja na tržište novu hranu iako nije prethodno pribavila rješenje iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno ako nisu ispunjeni uvjeti ili ograničenja iz tog rješenja,

3. stavlja na tržište novu hranu bez odobrenja, odnosno ako nisu ispunjeni uvjeti za uporabu hrane ili sastojaka hrane i njihovu specifikaciju, odnosno posebni uvjeti označavanja, za izdavanje odobrenja iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 258/97,

4. ne obavijesti Europsku komisiju o stavljanju na tržište hrane ili sastojaka hrane sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 258/97,

5. nova hrana nije označena sukladno članku 8. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost s novom hranom.

(4) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost s novom hranom za postupanja protivna odredbama stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi put na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane (»Narodne novine«, br. 118/09.).

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/05

Zagreb, 1. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.