Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

NN 18/2013 (15.2.2013.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

HRVATSKI SABOR

298

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 6. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003. sa svim izmjenama i dopunama – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003) i Uredbe (EZ) br. 1830/2003. Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama, kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (SL L 268, 18. 10. 2003. sa svim izmjenama i dopunama – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1830/2003).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 1829/2003 i Uredbi (EZ) br. 1830/2003.

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 te ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

(3) U provedbi uredbi iz stavka 1. ovoga članka i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede.

(4) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003.

Članak 4.

Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja za stavljanje na tržište hrane iz članka 3. i članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, te pisanim putem potvrđuje njihovo zaprimanje sukladno članku 5. stavku 2.a podstavku i) Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i članku 17. stavku 2.a podstavku i) Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

2. o zaprimljenim zahtjevima bez odgode obavještava Europsku agenciju za sigurnost hrane, sukladno članku 5. stavku 2.a podstavku ii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i članku 17. stavku 2.a podstavku ii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

3. zaprimljene zahtjeve i sve dodatne informacije koje dostave podnositelji, prosljeđuje Europskoj agenciji za sigurnost hrane sukladno članku 5. stavku a) podstavku iii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i članku 17. stavku a) podstavku iii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

III. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 5.

(1) Službene kontrole nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1829/2003, Uredbe (EZ) br. 1830/2003 i ovoga Zakona provode:

– sanitarni inspektori sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug rada i ovlasti sanitarne inspekcije te službene kontrole nad genetski modificiranim organizmima i

– veterinarski inspektori sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug rada i ovlasti veterinarske inspekcije te službene kontrole nad genetski modificiranim organizmima.

(2) Službene kontrole nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1830/2003 u dijelu označavanja genetski modificiranih organizama u maloprodaji provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

(3) Ako određena genetski modificirana hrana i hrana za životinje, odnosno hrana i hrana za životinje proizvedena od genetski modificiranih organizama koja ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, nadležni inspektori ovlašteni su privremeno zabraniti stavljanje na tržište te hrane na području Republike Hrvatske, narediti njezino povlačenje s tržišta Republike Hrvatske ili ograničiti njezinu dostupnost potrošačima na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 te ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje ako:

1. stavlja na tržište genetski modificirane organizme namijenjene za uporabu u hrani ili hranu iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 bez odobrenja, te ako nisu ispunjeni uvjeti iz odobrenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

2. nositelj odobrenja i korisnici ne ispune sve uvjete ili ograničenja iz odobrenja te ako ne osigura da se proizvodi, koji nisu navedeni u odobrenju, ne stavljaju na tržište kao hrana ili hrana za životinje (članak 9. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

3. hranu iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 ne označi u skladu sa zahtjevima iz članaka 12. i 13. Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

4. ne dokaže da sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u hrani (članak 12. stavak 3. Uredba (EZ) br. 1829/2003),

5. stavlja na tržište genetski modificirane organizme, rabi ili prerađuje proizvod iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 bez odobrenja i ako ne ispunjava odgovarajuće uvjete iz odobrenja (članak 16. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

6. nositelj odobrenja i korisnici ne ispunjavaju sve uvjete ili ograničenja iz odobrenja te ne osiguraju da se proizvodi, koji nisu navedeni u odobrenju, ne stavljaju na tržište kao hrana ili hrana za životinje (članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

7. hranu za životinje iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 ne označi u skladu sa zahtjevima iz članaka 24. i 25. Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

8. ne dokaže da sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u hrani (članak 24. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

9. ne dokaže da sukladno članku 47. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u hrani,

10. subjekt u poslovanju s genetski modificiranom hranom ili genetski modificiranom hranom za životinje ne osigura sljedivost u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1830/2003,

11. subjekt u poslovanju s genetski modificiranom hranom ili genetski modificiranom hranom za životinje pri stavljanju na tržište proizvoda od genetski modificiranih organizama, ne osigura subjektu u poslovanju koji proizvod prima prenošenje informacija iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 u pisanom obliku.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje za postupanja protivna odredbama ovoga Zakona.

(4) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje za postupanja protivna odredbama stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje, genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 110/08. i 72/12.).

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/06

Zagreb, 1. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.