Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu

NN 18/2013 (15.2.2013.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu

HRVATSKI SABOR

300

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 8. veljače 2013., donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

I. KVARTAL

1.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

2.

Zakon o tržištu plina

3.

Zakon o trošarinama

4.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

5.

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

6.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja

7.

Zakon o zaštiti prirode

8.

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

9.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

10.

Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o normizaciji

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji

13.

Zakon o lijekovima

14.

Zakon o kemikalijama

15.

Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

16.

Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

17.

Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

18.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

19.

Zakon o predmetima opće uporabe

20.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima

21.

Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

22.

Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima

23.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

24.

Zakon o medicinskim proizvodima

25.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

27.

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

28.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

29.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

32.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici, kojom se ukida Uredba (EZ) br. 2560/2001

33.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. kojom se utvrđuju tehnički i poslovni zahtjevi za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 924/2009

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

35.

Zakon o državnim potporama

36.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

37.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

38.

Zakon o financijskim konglomeratima

39.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

40.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

42.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o prodaji bez pokrića i određenim aspektima ugovora o zamjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza i Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o neuvrštenim izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i registrima transakcija

43.

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

44.

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

45.

Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla iz trećih država

46.

Zakon o kontaminantima u hrani

47.

Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani)

48.

Zakon o predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

50.

Zakon o dopuni Zakona o cestama

51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

52.

Zakon o željeznici

53.

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa

54.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

55.

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

56.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

57.

Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

58.

Zakon o rudarstvu

59.

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

60.

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

61.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

62.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

63.

Zakon o radu

64.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

65.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi

66.

Zakon o službi vanjskih poslova

67.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

68.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

69.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

70.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

71.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

72.

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

73.

Zakon o zaštiti okoliša

74.

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

75.

Zakon o otpadu

76.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

77.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

78.

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

79.

Zakon o prometu proizvodima od tuljana

80.

Zakon o zabrani uporabe stupica i uvođenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste

81.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

82.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

83.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 1946/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama

84.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

85.

Zakon o trgovini ilegalno posječenog drva i proizvoda od takvog drva

86.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

87.

Zakon o potvrđivanju Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005)

88.

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

89.

Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

90.

Zakon o trgovini

91.

Zakon o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

92.

Zakon o kritičnoj infrastrukturi

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

II. KVARTAL

93.

Zakon o provedbi uredbi o prekursorima za droge

94.

Zakon o građevnim proizvodima

95.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

96.

Zakon o osiguranju

97.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

98.

Zakon o provedbi odredbi uredbi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji

99.

Zakon o provedbi odredbi Uredbe o izravnim plaćanjima u Europskoj uniji

100.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

101.

Zakon o međunarodnom privatnom pravu

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

III. KVARTAL

102.

Zakon o računovodstvu

103.

Zakon o reviziji

104.

Zakon o međunarodnoj zaštiti

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

IV. KVARTAL

105.

Zakon o trgovačkim društvima

106.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

107.

Zakon o učinkovitom korištenju energije

108.

Zakon o zaštiti potrošača

Klasa: 910-04/12-01/06

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.