Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 41/90)

NN 18/2013 (15.2.2013.), Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 41/90)

HRVATSKI SABOR

302

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 8. veljače 2013. daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ČLANKA 44. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA (»Narodne novine«, br. 41/90.)

1. U dvojbi da li su osnovna, obrtna i druga sredstva Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i radnih organizacija u djelatnosti šumarstva iz članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 41/90.) ex lege prešla u vlasništvo Republike Hrvatske, ako su bila upisana u bilancu na dan 31. prosinca 1990. godine i da li je moguće dokazivati suprotno smatra se da upis u bilancu na dan 31. prosinca 1990. godine ne može biti neoboriva presumpcija prelaska imovine u vlasništvo Republike Hrvatske, već oboriva, s time da je onaj tko tvrdi suprotno dužan dokazati svoje tvrdnje.

Obrazloženje

Člankom 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 41/90.) sredstva za osnivanje Poduzeća za šume osigurana su iz osnovnih, obrtnih i drugih sredstava tadašnje Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i tadašnjih radnih organizacija u djelatnosti šumarstva, te su utvrđena bilancom na dan 31. prosinca 1990., postala državno vlasništvo na dan stupanja na snagu toga Zakona. Doslovno i nekritičko tumačenje te odredbe Zakona, dovelo je do toga da se Republika Hrvatska, putem nadležnog državnog odvjetništva koje ju zastupa ex offo knjiži kao vlasnik raznih nekretnina koje ni na koji način ne predstavljaju nekretnine koje bi bile povezane sa šumama ili brigom za njih i njihovo održavanje, kao što su gradske ulice, trgovi, zemljišta ispod zgrada i slično, što nikako nije mogla biti intencija zakonodavca.

Na intenciju zakonodavca da samo nekretnine koje su povezane sa šumama ili brigom oko njih i njihovog održavanja budu uknjižene kao državno vlasništvo, upućuje odredba članka 18. stavka 2. istih izmjena i dopuna, prema kojem radi obavljanja djelatnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu, Sabor Republike Hrvatske tim Zakonom osniva javno poduzeće u djelatnosti šumarstva – Hrvatske šume – javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj.

Intenciju zakonodavca treba sagledati u kontekstu odredbe članka 7. Zakona o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća (»Narodne novine«, br. 61/91.), a kojim je izmijenjen članak 18. stavak 3. Zakona o šumama – pročišćeni na način da glasi: »Poduzeće za šume u vlasništvu je Republike Hrvatske«, a u članku 106. stavak 2. je brisan (a glasio je: »Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 41/90.) sredstva iz stavka 1. ovoga članka postaju državno vlasništvo«).

Radi iznesenog daje se ovo Vjerodostojno tumačenje.

2. Ovo Vjerodostojno tumačenje zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/12-05/44

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.