Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 18/2013 (15.2.2013.), Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

315

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 24. sjednici održanoj 25. siječnja 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10. i 8/11.) u članku 1. točki 5. iza riječi: »Zavoda« dodaju se riječi: »i vizualni identitet Zavoda«.

Članak 2.

U članku 2. iza riječi: »osiguranju« briše se tekst u zagradi: »Narodne novine«, broj 150/08.-«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 3. riječi u zagradi: (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.)« zamjenjuju se riječima: »kao i poslove u vezi provedbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.«

U stavku 4. iza riječi: »dodatnog zdravstvenog osiguranja« dodaju se riječi: »kao i o pravima na rodiljne i roditeljske potpore«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. planira novčana sredstva za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u okviru planiranih prihoda u državnom proračunu«.

Točka 6. mijenja se glasi:

»6. daje prijedloge ministru zdravlja za izradu plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

Iza točke 23. dodaje se nova točka 24. koja glasi:

»24. provodi istraživanja, statističke obrade i izrađuje izvješća u vezi ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe Zavoda«.

Dosadašnja točka 24. postaje točka 25.

Članak 5.

U članku 11. u stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – regionalnim ustrojstvenim jedinicama.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Regionalne ustrojstvene jedinice Zavoda su regionalni uredi Zavoda.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nazivi regionalnih ustrojstvenih jedinica, regionalnih ureda Zavoda su:

1 . Regionalni ured Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Virovitičko-podravske županije, Sisačko-moslavačke županije i Krapinsko-zagorske županije

2. Regionalni ured Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije

3. Regionalni ured Split, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije.

4. Regionalni ured Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-

-slavonske županije i Vukovarsko-srijemske županije.«

Stavak 3. mijenja se glasi:

»Radi dostupnosti osiguranim osobama u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod osnivaju se područne službe Zavoda i ispostave regionalnih ureda i područnih službi Zavoda.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ispostave regionalnih ureda i područnih službi Zavoda osnivaju se općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.«

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Nazivi područnih službi Zavoda su:

1. Područna služba Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

2. Područna služba Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za područje Međimurske županije

3. Područna služba Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije

4. Područna služba Krapina, sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije

5. Područna služba Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije

6. Područna služba Sisak, sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije

7. Područna služba Pazin, sa sjedištem u Pazinu, za područje Istarske županije

8. Područna služba Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije

9. Područna služba Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

10. Područna služba Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije

11. Područna služba Zadar, sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije

12. Područna služba Požega, sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije

13. Područna služba Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije

14. Područna služba Vinkovci, sa sjedištem u Vinkovcima, za područje Vukovarsko-srijemske županije

15. Područna služba Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije.

16. Područna služba Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije.«

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda utvrđuju se, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, unutarnje ustrojstvene jedinice Direkcije Zavoda, unutarnje ustrojstvene jedinice regionalnih ureda Zavoda, unutarnje ustrojstvene jedinice područnih službi Zavoda, njihov naziv i djelokrug rada, kao i naziv i broj ispostava regionalnih ureda i područnih službi Zavoda i djelokrug njihovog rada, te odgovornost u vezi s upravljanjem i radom regionalnih ureda Zavoda i njihovih ispostava, područnih službi Zavoda i njihovih ispostava, radna mjesta, okvirni broj potrebnih radnika, opći i posebni uvjeti za obavljanje poslova iz djelatnosti Zavoda, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.«

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. utvrđivanje standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i specifičnu zdravstvenu zaštitu, načina provođenja zdravstvene zaštite u okviru utvrđenog standarda, te planiranje potrebnih sredstava za njihovo provođenje u okviru planiranih prihoda u državnom proračunu

4. davanje prijedloga ministru zdravlja za izradu plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

U točki 9. iza riječi: »provoditeljima zdravstvene zaštite« dodaju se riječi: »uključujući i provoditelje specifične zdravstvene zaštite,«.

U točki 13. iza riječi: »obveznog zdravstvenog osiguranja« dodaju se riječi: »i za prava koja provodi Zavod osnovom drugih propisa«.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»U regionalnim uredima Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi u provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja:

1. sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene zaštite i za opskrbu osiguranih osoba lijekovima na recept, te za izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, osnovom ovlasti ravnatelja Zavoda

2. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, te isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala, sa sjedištem na području za koje je nadležan regionalni ured Zavoda

3. provođenje nadzora nad ostvarivanjem prava osiguranika na bolovanje

4. pravni poslovi obveznog zdravstvenog osiguranja, imovinsko-pravni poslovi, poslovi regresnog postupka, poslovi zastupanja u sporovima iz ugovornih odnosa i drugo

5. kontrola i evidencija plaćanja računa za ugovorenu i izvršenu zdravstvenu zaštitu, lijekove izdane na recept i izdana ugovorena ortopedska i druga pomagala, provoditelja zdravstvene zaštite koji imaju sjedište na području za koji je nadležan regionalni ured Zavoda

6. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz obvezno zdravstveno osiguranje, te administraciju i upravljanje na razini regionalnog ureda Zavoda.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka u regionalnim uredima Zavoda obavljaju se i sljedeći poslovi dopunskog zdravstvenog osiguranja:

1. pravni poslovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, poslovi vezani uz naplatu premija dopunskog zdravstvenog osiguranja, poslovi zastupanja u sporovima pred nadležnim sudovima i drugo

2. kontrola i evidencija plaćanja računa za podmirenje sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ugovornih subjekata Zavoda

3. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz dopunsko zdravstveno osiguranje.

Pored poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka u regionalnim uredima Zavoda obavljaju se i sljedeći poslovi dodatnog zdravstvenog osiguranja:

1. kontrola i evidencija plaćanja računa za podmirenje troškova zdravstvene zaštite u dodatnom zdravstvenom osiguranju

2. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz dodatno zdravstveno osiguranje

3. pravni poslovi dodatnog zdravstvenog osiguranja, poslovi vezani uz naplatu premija dodatnog zdravstvenog osiguranja, poslovi zastupanja u sporovima pred nadležnim sudovima i drugo.

Pored poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u regionalnim uredima Zavoda obavljaju se i drugi poslovi utvrđeni Zakonom i općim aktom iz članka 13. ovoga Statuta.

Pored poslova iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka u regionalnim uredima Zavoda obavljaju se i poslovi iz članka 15. a ovoga Statuta:

1. u Regionalnom uredu Zagreb za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

2. u Regionalnom uredu Rijeka za područje Primorsko-goranske županije

2. u Regionalnom uredu Split za područje Splitsko-dalmatinske županije

4. u Regionalnom uredu Osijek za područje Osječko-baranjske županije.«

Članak 10.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

U područnim službama Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi u provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja:

1. utvrđivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje (provođenje prijava na obvezno zdravstveno osiguranje, odjava sa obveznog zdravstvenog osiguranja, te promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje statusa osigurane osobe i izdavanje iskaznice zdravstveno osigurane osobe)

2. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje i rješavanje zahtjeva osiguranih osobi u svezi ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, priznavanje ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, obračun i isplata naknade plaće, odnosno povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme bolovanja, obračun i isplata naknade plaća za vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, obračun i isplata naknade troškova prijevoza i dr.)

3. zaprimanje, kontrola i evidencija dokumenata za novčane naknade osiguranih osoba

4. utvrđivanje prava, obračun i evidencija naknade plaće, novčanih naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primitci od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza u svezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu

5. utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, te evidentiranje realiziranih ortopedskih i drugih pomagala

6. utvrđivanje prava na lijekove u skladu s općim aktima Zavoda

7. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja po međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju s drugim državama, uključujući i obračun troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja

8. rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja uključujući i prava s osnova ozljede na radu i profesionalne bolesti te specifične zdravstvene zaštite radnika

9. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka u područnim službama Zavoda obavljaju se i poslovi u vezi provođenja prava na rodiljne i roditeljske potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama te rješavanje u prvom stupnju o navedenim pravima.

Pored poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u područnim službama Zavoda obavljaju se i sljedeći poslovi u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja:

1. provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje ponuda za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, izdavanje iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja)

2. provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje premije za dopunsko zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna

3. rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

4. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Pored poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u područnim službama Zavoda obavljaju se i poslovi u provedbi dodatnog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje ponuda za sklapanje ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju, sklapanje ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju, izdavanje iskaznice dodatnog zdravstvenog osiguranja).

U područnim službama Zavoda, pored poslova iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka obavljaju se i drugi poslovi za provođenje kojih je Zavod nadležan prema posebnim propisima.«

Članak 11.

Iza članka 15. u naslovu pod točkom VI. iza riječi: »ZAVODA« dodaju se riječi: I VIZUALNI IDENTITET ZAVODA«.

Članak 12.

Ispod naslova pod točkom VI. dodaje se naslov koji glasi: »1. Pečati Zavoda«.

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Na javnim ispravama koje izdaje rješavajući upravne stvari na temelju javnih ovlasti utvrđenih zakonom, Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom i sjedištem Zavoda, odnosno nazivom i sjedištem regionalnog ureda, odnosno nazivom i sjedištem područne službe Zavoda.

Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 milimetara.

U gornjem polukrugu urezane su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA, a u donjem polukrugu riječi: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

U donjem polukrugu pečata, urezane su riječi: ZAGREB, u sljedećem polukrugu: DIREKCIJA, odnosno naziv i sjedište regionalnog ureda, odnosno naziv i sjedište područne službe Zavoda.

Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi iznad grba Republike Hrvatske.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan posebnim zakonom.«

Članak 14.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Na svim drugim aktima, koje Zavod ne donosi na temelju javnih ovlasti, Zavod upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.

Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 milimetara.

U krugu pečata urezane su riječi: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u sredini pečata urezana je riječ: DIREKCIJA, a ispod toga riječ: ZAGREB, odnosno naziv i sjedište regionalnog ureda, odnosno naziv i sjedište područne službe Zavoda.

Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi ispod riječi: ZAGREB, odnosno ispod naziva mjesta sjedišta regionalnog ureda, odnosno naziva mjesta sjedišta područne službe Zavoda.

U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv i sjedište Direkcije, odnosno naziv i sjedište regionalnog ureda, odnosno naziv i sjedište područne službe Zavoda.

Odlukom ravnatelja Zavoda utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.«

Članak 15.

Iza članka 17. dodaje se naslov pod rednim brojem 2. i članak 17.a, koji glase:

»2. Vizualni identitet Zavoda

Članak 17.a

U svom poslovanju Zavod koristi oznake svog vizualnog identiteta u obliku loga i logotipa te druge oblike vizualnog označavanja.«

Članak 16.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Tijela Zavoda su: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.«

Članak 17.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće Zavoda ima 9 članova, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravlja i to:

a) 2 predstavnika osiguranih osoba Zavoda

b) 2 predstavnika davatelja zdravstvenih usluga – zdravstvena radnika

c) 3 predstavnika Gospodarsko-socijalnog vijeća

d) 1 predstavnika Ministarstva zdravlja

e) 1 predstavnika Zavoda.«

Članak 18.

U članku 21. stavak 5. mijenja se i glasi:

»U slučaju odsutnosti i predsjednika i zamjenika predsjednika sjednicom Upravnog vijeća Zavoda predsjedava član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik.«

Članak 19.

U članku 26. u točki 7. riječ: »stomatologije« zamjenjuje se riječima: »dentalne medicine«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 7.a koja glasi:

»7.a o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada«.

Članak 20.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Visina mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća i njegovih radnih tijela utvrđuje se u skladu s iznosom koji je kao najveći mogući odredila Vlada Republike Hrvatske Odlukom o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.«

Stavak 3.briše se.

Stavak 4. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»Član Upravnog vijeća koji u kalendarskom mjesecu nije sudjelovao u radu niti jedne sjednice Upravnog vijeća nema pravo na mjesečnu naknadu za rad iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 21.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj Zavoda odgovoran je za uravnoteženost izdataka s prihodima Zavoda, te je obvezan Upravnom vijeću Zavoda, ministru zdravlja i ministru financija dostavljati tromjesečno izvješće o financijskom poslovanju Zavoda.«

Članak 22.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Članak 32.a

Ravnatelj Zavoda obvezan je Upravnom vijeću Zavoda, ministru zdravlja i Vladi Republike Hrvatske podnijeti godišnje izvješće o poslovanju Zavoda najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a mjesečna izvješća o izvršenju ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.«

Članak 23.

U članku 35. u točki 11. iza riječi: »zdravstvenog osiguranja« dodaju se riječi: »uključujući i specifičnu zdravstvenu zaštitu«.

Članak 24.

U članku 39. stavak 2. mijenja se glasi:

»U organiziranju i vođenju rada Zavoda ravnatelj je ovlašten davati naloge, upute i smjernice za rad svom zamjeniku, pomoćnicima i voditeljima regionalnih ureda Zavoda.«

Članak 25.

Iza članka 42. u naslovu ispred riječi: »Zamjenik ravnatelja« brojka : »1.1.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Članak 26.

Iza članka 46. u naslovu ispred riječi: »Pomoćnici ravnatelja« brojka : »1.2.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 27.

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U vođenju poslova iz stavka 1. ovoga članka pomoćnik ravnatelja Zavoda ovlašten je davati naloge i upute za rad iz svoga djelokruga voditeljima regionalnih ureda Zavoda, voditeljima područnih službi Zavoda, rukovoditeljima službi u Direkciji Zavoda i drugim radnicima Zavoda kojima je neposredno nadređen i koji organizacijski pripadaju djelokrugu poslova za koje je on odgovoran, te nadležnim tijelima Zavoda predlagati organizaciju rada i uvjete za razvoj djelatnosti Zavoda.«

Članak 28.

U članku 51. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Ravnatelj Zavoda može predložiti Vladi Republike Hrvatske razrješenje pomoćnika ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Ravnatelj Zavoda prije donošenja odluke o prijedlogu za razrješenje obavještava pomoćnika ravnatelja o svojoj odluci.«

Članak 29.

Iza članka 51.a naslov: »3. Stručno vijeće Zavoda« zamjenjuje se naslovom »5. Savjetodavna tijela ravnatelja Zavoda«.

Članak 30.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj Zavoda ima savjetodavna tijela koja mu pomažu u organizaciji rada i obavljanja djelatnosti Zavoda, davanju stručnih mišljenja i prijedloga za unapređenje sustava zdravstvenog osiguranja, te tehnološkim novinama u redovnom provođenju poslova Zavoda i o razvojnim projektima Zavoda.«

Članak 31.

Iza članka 52. dodaju se: naslov pod rednim brojem 5.1. i članak 52.a, naslov pod rednim brojem 5.2. i članak 52.b, te naslov pod rednim brojem 5.3. i članak 52.c, koji glase:

»5.1. Kolegij ravnatelja

Članak 52.a

Kolegij ravnatelja je savjetodavno tijelo ravnatelja Zavoda.

Kolegij ravnatelja sačinjavaju ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja Zavoda i pomoćnici ravnatelja Zavoda, a kada radi u proširenom sastavu sačinjavaju ga i voditelji regionalnih ureda Zavoda.

Kolegij ravnatelja raspravlja o stručnim pitanjima rada Zavoda, daje ravnatelju Zavoda prijedloge stručnih rješenja iz područja organizacije rada i obavljanja djelatnosti Zavoda, te utvrđuje prijedloge općih akata Zavoda.

Kolegiju ravnatelja predsjedava ravnatelj Zavoda.

5.2. Stručno vijeće

Članak 52.b

Stručno vijeće savjetodavno je tijelo ravnatelja Zavoda.

Stručno vijeće sačinjavaju savjetnici – stručni radnici zdravstvene, ekonomske, pravne i informatičke struke, koje na prijedlog resornog pomoćnika, imenuje ravnatelj Zavoda u sastavu od po dva predstavnika i jednog zamjenika svake od pojedinih struka.

Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima u radu Zavoda u okviru nadležnosti Zavoda utvrđenih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima, propisima, ovim Statutom i općim aktima Zavoda, daje mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za unapređenje i razvoj u provođenju prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i o drugim pitanjima prema nalogu ravnatelja Zavoda.

5.3. Vijeće za razvoj

Članak 52.c

Vijeće za razvoj Zavoda vodi brigu o unapređenju rada Zavoda i tehnološkim novinama u redovnom provođenju poslova Zavoda, te o razvojnim projektima Zavoda.

Predsjednika i članove Vijeća imenuje ravnatelj Zavoda.

Posebnim općim aktom Upravnog vijeća Zavoda uredit će se način i djelokrug rada Vijeća za razvoj.«

Članak 32.

Iza članka 52. naslov: »4. Rukovoditelji područnih ureda Zavoda« zamjenjuje se naslovom: »6. Voditelji regionalnih ureda Zavoda«.

Članak 33.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»U regionalnom uredu Zavoda obavljanje poslova organizira i vodi voditelj regionalnog ureda Zavoda u sklopu prava i dužnosti regionalnog ureda Zavoda, a voditelji regionalnih ureda:

– Zagreb za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

– Rijeka za područje Primorsko-goranske županije

– Split za područje Splitsko-dalmatinske županije

– Osijek za područje Osječko-baranjske županije

obavljaju, organiziraju te vode i poslove iz nadležnosti područnih službi Zavoda utvrđenih člankom 15.a ovoga Statuta.

U vođenju poslova iz stavka 1. ovoga članka voditelj regionalnog ureda Zavoda ovlašten je davati naloge i upute za rad radnicima regionalnog ureda, te u vezi poslova iz članka 15.a ovoga Statuta voditeljima područnih službi u okviru regionalnog ureda Zavoda.«

Voditelja regionalnog ureda Zavoda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje osoba koju ovlasti ravnatelj Zavoda.«

Članak 34.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Voditelja regionalnog ureda Zavoda imenuje se na temelju provedenog javnog natječaja sukladno propisima koji uređuju zasnivanje radnog odnosa u javnim službama.

Voditelja regionalnog ureda Zavoda imenuje i razrješuje ravnatelj Zavoda.

Voditelj regionalnog ureda Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Ravnatelj Zavoda dužan je razriješiti voditelja regionalnog ureda Zavoda i prije isteka vremena na koje je imenovan iz razloga utvrđenih člankom 51. ovoga Statuta.«

Ravnatelj Zavoda može i iz drugih opravdanih razloga razriješiti voditelja regionalnog ureda Zavoda prije isteka vremena na koje je imenovan.«

Članak 35.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Za voditelja regionalnog ureda Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni studij pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili drugog društvenog usmjerenja

– pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.«

Članak 36.

Iza članka 55. dodaje se članak 55.a koji glasi:

»Članak 55.a

Voditelj područne službe Zavoda organizira, kontrolira i vodi poslove iz nadležnosti područne službe Zavoda i odgovoran je za svoj rad voditelju regionalnog ureda Zavoda.

Uvjeti koje mora ispunjavati kao i način imenovanja voditelja područne službe Zavoda utvrđuju se općim aktom Zavoda o unutarnjem ustroju.«

Članak 37.

U članku 68. stavku 2. riječi: »Stručno vijeće Zavoda« zamjenjuju se riječima: »Kolegij ravnatelja.«

Članak 38.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Drugi opći akti Zavoda objavljuju se na web-stranicama Zavoda i intranetskim stranicama Zavoda i stupaju na snagu najranije danom objave na intranetskoj stranici Zavoda.«

Članak 39.

U cijelom tekstu Statuta riječi: »nadležnom za zdravstvo« zamjenjuju se riječju: »zdravlja«, a riječi: »nadležan za financije« zamjenjuju se riječju: »financija«, u odgovarajućem padežu.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prestaje mandat rukovoditeljima područnih ureda Zavoda.

Poslove voditelja regionalnih ureda, odnosno područnih službi Zavoda obavljat će vršitelji dužnosti voditelja regionalnih ureda, odnosno područnih službi Zavoda, koje imenuje ravnatelj Zavoda.

Vršitelji dužnosti voditelja regionalnih ureda Zavoda obavljat će poslove voditelja do izbora voditelja regionalnih ureda Zavoda u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a vršitelji dužnosti voditelja područnih službi Zavoda do imenovanja voditelja u skladu s općim aktom Zavoda o unutarnjem ustroju.

Članak 41.

Opći akti Zavoda uskladiti će se s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u roku od šest mjeseci od dana njihovog stupanja na snagu.

Članak 42.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu dan nakon objave.

Klasa: 025-04/13-01/2

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 25. siječnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.