Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova

NN 19/2013 (18.2.2013.), Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

324

Na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O DRAŽBI EMISIJSKIH JEDINICA STAKLENIČKIH PLINOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje način provedbe dražbe emisijskih jedinica stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: dražba), uvjeti za pristup dražbi, zadaće nadležnih tijela i dražbovatelja za provedbu propisa Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

Članak 2.

Ovom Uredbom utvrđuje se okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. godine o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18. 11. 2010),

– Uredba Komisije (EU) br. 1210/2011 od 23. studenoga 2011. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi određivanja količine emisijskih jedinica stakleničkih plinova koje treba staviti na dražbu prije 2013 (SL L 308, 24. 11. 2011.),

– Uredba Komisije (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012. godine o izmjeni Uredbe (EU) 1031/2010 u vezi dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i dopuni članka 59(7) (SL L 234, 31. 8. 2012.).

Članak 3.

(1) Sukladno Odluci o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava (»Narodne novine«, broj 124/2012) Republika Hrvatska koristi zajedničku dražbovnu platformu na način propisan propisom Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica iz članka 2. ove Uredbe.

(2) Republika Hrvatska koristi usluge zajedničke dražbovne platforme i nadzornika dražbe u skladu s odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. agent za namiru: tijelo u svojstvu zastupnika koji za dražbovnu platformu otvara račune preko kojih se istovremeno ili gotovo istovremeno i na zajamčeni način sigurno izvršavaju nalozi koje za prijenos emisijskih jedinica prodanih na dražbi daje dražbovatelj ili posrednik koji ga zastupa i plaćanje konačne dražbovne cijene koje izvršava izabrani ponuditelj, njegov slijednik ili posrednik koji ga zastupa;

2. budućnosnica (futures): emisijske jedinice stakleničkih plinova koje se na dražbi prodaju kao financijski instrumenti, u skladu s propisima o tržištu kapitala, za isporuku na dogovoreni dan u budućnosti po dražbovnoj cijeni utvrđenoj sukladno odredbama ove Uredbe i kod kojih su dodatni maržni pozivi koji odražavaju kretanje cijena plativi u gotovini;

3. dražbovatelj: svako javno ili privatno tijelo koje država članica imenuje za dražbu emisijskih jedinica u svoje ime; u Republici Hrvatskoj Ministarstvo financija temeljem Odluke o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe;

4. dražbovni postupak: postupak koji obuhvaća utvrđivanje kalendara dražbi, postupke za odobravanje sudjelovanja u nadmetanju, postupke za podnošenje ponuda, provođenje dražbe, izračun i oglašavanje rezultata dražbe, odredbe kojima se uređuje plaćanje dužne cijene, isporuka emisijskih jedinica i upravljanje jamstvom potrebnim za pokriće rizika transakcija kao i nadzor i praćenje provodi li dražbovna platforma pravilno dražbe;

5. dvodnevni promptni ugovor (spot): emisijske jedinice stakleničkih plinova koje se prodaju na dražbi za isporuku na dogovoreni dan, a najkasnije drugog trgovinskog dana od dana dražbe, u skladu s propisima kojima se uređuje tržište kapitala;

6. financijski instrument: financijski instrument u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala, ako nije drugačije navedeno u ovoj Uredbi;

7. financiranje terorizma: financiranje terorizma u smislu posebnog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma;

8. investicijsko društvo: investicijsko društvo u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala;

9. jamstvo: oblici kolateralnog jamstva u smislu propisa kojima se uređuje založno jamstvo, uključujući i emisijske jedinice stakleničkih plinova koje sustav za poravnanje ili sustav za namiru prihvaćaju kao jamstvo;

10. kreditna institucija: kreditna institucija u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala;

11. kaznena djela: kaznena djela propisana Kaznenim zakonom i drugim propisima;

12. manipuliranje tržištem: manipuliranje tržištem u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala, u odnosu na financijski instrument u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala, ako nije drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

13. mjera dubinske analize klijenta: mjera dubinske analize klijenta u smislu posebnog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma;

14. maržni poziv: postupak kojim dražbovatelj ili ponuditelj ili jedan ili više posrednika koji djeluju u njihovo ime trebaju založiti jamstvo kojim zatvaraju danu financijsku poziciju, a obuhvaća čitav postupak odmjere, izračuna i upravljanja jamstvom uspostavljenim za zatvaranje tih financijskih pozicija, namijenjen kako bi se osiguralo da se sve obveze plaćanja ponuditelja i sve obveze isporuke dražbovatelja ili jednog ili više posrednika koji djeluju u njihovo ime mogu ispuniti u vrlo kratkom roku;

15. namira: plaćanje od strane izabranog ponuditelja ili njegovoga slijednika ili središnje ugovorne strane ili agenta za namiru iznosa za emisijske jedinice stakleničkih plinova koje trebaju biti isporučene tom ponuditelju ili njegovom slijedniku ili središnjoj ugovornoj strani ili agentu za namiru i isporuka emisijskih jedinica izabranom ponuditelju ili njegovom slijedniku ili središnjoj ugovornoj strani ili agentu za namiru;

16. određeni operativni račun: jedan ili više vrsta operativnih računa u smislu posebnog propisa o uvjetima korištenja Registra Europske unije za potrebe sudjelovanja u dražbovnom postupku ili provođenja postupka dražbe uključujući i držanje emisijskih jedinica na povjereničkom računu do isporuke sukladno ovoj Uredbi;

17. određeni bankovni račun: bankovni račun koji odrede dražbovatelj, ponuditelj ili njegov slijednik za primitak plaćanja koja treba izvršiti prema ovoj Uredbi;

18. ovisno društvo (društvo-kćer): je društvo-kćer u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava;

19. petodnevne budućnosnice (petodnevni futures ugovor): emisijske jedinice stakleničkih plinova koje se prodaju na dražbi kao financijski instrumenti u skladu s propisima o tržištu kapitala, za isporuku na dogovoreni dan, a najkasnije petog trgovinskog dana od dana dražbe;

20. podružnica: podružnica koja je s vladajućim društvom (društvo-roditelj) ili ovisnim društvom (društvo-kći) povezana odnosom u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava;

21. politički eksponirane osobe: politički eksponirane osobe u smislu posebnog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma;

22. ponuda: ponuda na dražbi za stjecanje određene količine emisijskih jedinica po navedenoj cijeni;

23. poravnanje: svi postupci koji prethode otvaranju nadmetanja, koji se odvijaju tijekom roka za nadmetanje i po zatvaranju nadmetanja do namire, uključujući i upravljanje rizicima u tom razdoblju, uključujući i maržni poziv, multilateralno poravnavanje (netting) ili novaciju ili bilo koje druge usluge, koji se eventualno izvršavaju sustavom za poravnanje ili namiru;

24. poslovni nastan: može imati bilo koje od sljedećih značenja:

(a) mjesto stanovanja ili trajna adresa u Europskoj uniji, a za potrebe članka 7. stavka 4. ove Uredbe;

(b) isto značenje kao u članku 4. točki 4. Zakona o tržištu kapitala, a za potrebe članka 9. stavka 2. ove Uredbe;

(c) isto značenje kao u članku 4. točki 4. Zakona o tržištu kapitala, a za potrebe članka 9. stavka 3. ove Uredbe, kad se radi o osobama iz članka 9. stavka 1. točke (b) ove Uredbe;

(d) isto značenje kao u članku 13. točki 1. Zakona o kreditnim institucijama, a za potrebe članka 9. stavka 3. ove Uredbe, kad se radi o osobama iz članka 9. stavka 1. točke (c) ove Uredbe;

(e) isto značenje kao u članku 4. točki 4. Zakona o tržištu kapitala, a za potrebe članka 11. stavka 3. ove Uredbe, kad se radi o poslovnim grupacijama iz članka 9. stavka 1. točke (d) ove Uredbe;

(f) isto značenje kao u članku 4. točki 5. Zakona o tržištu kapitala, a za potrebe članka 20. ove Uredbe.

25. povlaštena informacija: povlaštena informacija u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala, u odnosu na financijski instrument u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala, ako nije drugačije navedeno u ovoj Uredbi;

26. pranje novca: pranje novca u smislu posebnog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma;

27. vladajuće društvo (društvo-roditelj): društvo-roditelj u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava;

28. razdoblje za predaju ponuda: razdoblje tijekom kojeg se mogu podnositi ponude;

29. sekundarno tržište: tržište na kojem osobe kupuju ili prodaju emisijske jedinice stakleničkih plinova prije ili nakon raspodjele bilo bez naknade ili na dražbi;

30. središnja ugovorna strana: tijelo koje posreduje bilo izravno između dražbovatelja i ponuditelja ili njegovog slijednika ili između posrednika koji ih zastupaju, a koje djeluje prema svakom od njih kao isključiva ugovorna strana koja jamči isplatu prihoda ostvarenih na dražbi dražbovatelju ili posredniku koji ga zastupa, ili isporuku emisijskih jedinica prodanih na dražbi ponuditelju ili posredniku koji ga zastupa. Na središnju ugovornu stranu primjenjuju se odredbe članka 25. ove Uredbe;

31. stvarni vlasnik: stvarni vlasnik u smislu posebnog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma;

32. sustav za poravnanje: jedna ili više infrastruktura priključenih na dražbovnu platformu koje imaju mogućnost pružanja usluga poravnanja, maržnog poziva, multilateralnog poravnanja (netting), upravljanja jamstvom, namire i isporuke te drugih usluga, koji osigurava središnja ugovorna stranka, a kojem se može pristupiti bilo izravno ili neizravno preko članova središnje ugovorne stranke koji djeluju kao posrednici između svojih klijenata i središnje ugovorne strane;

33. sustav za namiru: svaka infrastruktura bez obzira da li je priključena na dražbovnu platformu ili nije, koja može pružati usluge namire, uključujući i poravnanje, multilateralno poravnanje (netting), upravljanje jamstvom ili može pružati sve ostale usluge koje omogućuju konačnu isporuku emisijskih jedinica u ime dražbovatelja izabranom ponuditelju ili njegovom slijedniku i plaćanje od strane izabranog ponuditelja ili njegovog slijednika dužnog iznosa dražbovatelju ili njegovom slijedniku i koje se izvršavaju putem:

(a) bankovnog sustava i Registra Europske unije; ili

(b) jednog ili više agenata za namiru koji djeluju u ime dražbovatelja ili ponuditelja ili njihovog slijednika, koji pristupaju agentu za namiru bili izravno ili neizravno preko članova agenta za namiru u svojstvu posrednika između svojih klijenata i agenta za namiru;

34. trgovanje na temelju povlaštenih informacija: uporaba povlaštenih informacija koja je zabranjena propisima kojima se uređuje tržište kapitala u odnosu na financijski instrument u smislu propisa kojima se uređuje tržište kapitala, ako nije drukčije propisano ovom Uredbom;

35. trgovinski dan: svaki dan tijekom kojega su dražbovna platforma i sustav za poravnanje ili sustav za namiru koji su na nju priključeni otvoreni za trgovanje;

36. unaprijedni ugovor (forward ugovor): emisijske jedinice stakleničkih plinova koje se na dražbi prodaju kao financijski instrumenti, u skladu s propisima o tržištu kapitala, za terminsku isporuku po dražbovnoj cijeni utvrđenoj sukladno odredbama ove Uredbe i kod kojih dodatni maržni pozivi koji odražavaju kretanje cijena mogu biti osigurani bilo negotovinskim kolateralnim jamstvom ili dogovorenom državnom garancijom, po izboru središnje ugovorne strane;

37. uređeno tržište: uređeno tržište u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

38. zlouporaba tržišta: uporaba povlaštenih informacija kako je definirana u točki 25. ovoga članka ili je zabranjena člankom 17. ove Uredbe ili manipuliranje tržištem kako je definirano u točki 13. ovoga članka ili u članku 16. točki (b) ove Uredbe ili u oba.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka i Zakonu o tržištu kapitala.

II. NAČIN PROVEDBE DRAŽBE

Članak 5.

Na dražbi se prodaju emisijske jedinice stakleničkih plinova u obliku dvodnevnih promptnih ugovora (dvodnevni spot ugovor) i petodnevnih budućnosnica (petodnevni futures ugovor).

Članak 6.

(1) Dražbe se provode na način da ponuditelji podnose svoje ponude u jednom danom roku za nadmetanje s tim da ne vide ponude koje podnose ostali ponuditelji. Svaki izabrani ponuditelj plaća istu konačnu dražbovnu cijenu za svaku emisijsku jedinicu stakleničkih plinova neovisno o ponuđenoj cijeni.

(2) Dražbe se odvijaju prema rasporedu i učestalosti koju određuje dražbovna platforma sukladno propisu Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti:

(a) podatke o identitetu ponuditelja i da li ponuditelj ponudu podnosi za vlastiti račun ili u ime klijenta sukladno Prilogu I. ove Uredbe;

(b) podatke o identitetu klijenta kad ponuditelj ponudu podnosi u ime klijenta sukladno Prilogu I. ove Uredbe;

(c) količinu iz ponude izraženu kao broj emisijskih jedinica u višekratnicima cijelog broja lotova od 500 ili 1 000 emisijskih jedinica;

(d) ponuđenu cijenu u eurima za svaku emisijsku jedinicu stakleničkih plinova, izražena na dvije decimale.

(2) Ponuda se može podnijeti, izmijeniti ili povući samo u danom roku za nadmetanje.

(3)Podnesene ponude mogu se mijenjati ili povući do određenog krajnjeg roka prije zatvaranja nadmetanja. Krajnji rok određuje dražbovna platforma i objavljuje ga na svojoj internetskoj stranici najmanje pet trgovinskih dana prije otvaranja nadmetanja.

(4) Ponudu u ime ponuditelja ima pravo podnijeti, izmijeniti ili povući samo fizička osoba s pravom nastana u Europskoj uniji, imenovana u skladu sa člankom 11. stavkom 2. točkom (d) ove Uredbe i ovlaštena da ponuditelja obveže u svakom pogledu u odnosu na dražbe uključujući i podnošenje, izmjenu ili povlačenje ponude (»zastupnik ponuditelja«) u ime ponuditelja.

(5) Podnesena ponuda je obvezujuća, osim ako nije povučena ili izmijenjena u skladu s odredbama stavaka 2., 3., 4. ili 6. ovoga članka.

(6) U slučajevima kada se dražbovna platforma uvjeri da je u podnošenju ponude uistinu došlo do greške, na zahtjev zastupnika ponuditelja, dražbovna platforma može za ponudu podnesenu greškom smatrati da je povučena nakon zatvaranja nadmetanja, ali prije nego je utvrđena konačna dražbovna cijena.

(7) Prihvat, prijenos i podnošenje ponude na bilo kojoj dražbovnoj platformi koji provodi investicijsko društvo ili kreditna institucija smatra se investicijskom uslugom u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

III. UVJETI ZA PRISTUP DRAŽBAMA

Članak 8.

Ponude na dražbi smije izravno podnositi samo osoba koja ispunjava uvjete za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju u skladu s odredbama članka 9. ove Uredbe i kojoj je taj zahtjev odobren sukladno člancima 11., 12. i 13. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Osobama koje ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za izravno nuđenje na dražbama smatraju se:

(a) operater postrojenja ili operator zrakoplova koji ima korisnički račun, podnosi ponudu za vlastiti račun, uključujući i vladajuće društvo (društvo-roditelj), ovisno društvo (društvo-kći) ili podružnicu koji su dio iste grupacije kao i operater ili operator zrakoplova;

(b) investicijska društva odobrena u skladu s odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, a koja podnose ponude za vlastiti račun ili u ime drugih klijenata;

(c) kreditne institucije koje su pribavile odobrenje u skladu s odgovarajućim odredbama posebnog propisa o tržištu kapitala koje podnose ponude za vlastiti račun ili u ime drugih klijenata;

(d) poslovne grupacije osoba iz točke (a) koje podnose ponude za vlastiti račun ili u svojstvu zastupnika, u ime svojih članova;

(e) javna tijela ili državna tijela koja kontroliraju bilo koju osobu iz točke (a).

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju mogućnost podnijeti zahtjev za izravno podnošenje ponuda na dražbi bilo za vlastiti račun ili u ime klijenata svoje glavne poslovne djelatnosti u skladu s propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

(3) Osobe iz stavka 1. točke (b) ili (c) ovoga članka imaju mogućnost podnijeti zahtjev za izravno podnošenje ponuda u ime svojih klijenata kad se njihove ponude odnose na proizvode na dražbi koji nisu financijski instrumenti pod uvjetom da imaju odobrenje nadležnog državnog tijela da mogu nuditi za vlastiti račun ili u ime svojih klijenata.

(4) Kad osobe iz stavka 1. točke (b) i (c) i stavka 2. ovoga članka podnose ponude u ime svojih klijenata, dužni su osigurati da njihovi klijenti ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za izravno nuđenje sukladno stavku 1. ili 2. ovoga članka.

(5) Kad klijenti osoba iz stavka 4. ovoga članka sami podnose ponude u ime vlastitih klijenata, dužni su osigurati da ti klijenti isto tako ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za izravno nuđenje sukladno stavku 1. ili 2. ovoga članka. Isto važi i za sve daljnje klijente u lancu neizravnog podnošenja ponuda na dražbama.

Članak 10.

(1) Osobama koje nemaju mogućnost podnijeti zahtjev za izravno podnošenje ponuda na dražbi i ne smiju sudjelovati u dražbama preko jedne ili više osoba kojima je podnošenje ponuda prema člancima 11., 12. i 13. ove Uredbe odobreno bilo za vlastiti račun ili u ime druge osobe ako svoje obveze ispunjavaju u okviru dotičnih dražbi smatraju se:

(a) dražbovatelj;

(b) dražbovna platforma uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na nju priključeni;

(c) osobe koje su u mogućnosti izravno ili neizravno znatno utjecati na način na koji osobe iz točaka (a) i (b) vode posao;

(d) osobe koje rade za osobe iz točaka (a) i (b).

(2) Nadzornik dražbe ne smije sudjelovati na dražbi izravno ili neizravno preko jedne ili više osoba koje imaju odobrenje za podnošenje ponuda prema člancima 11., 12. i 13. ove Uredbe ni za vlastiti račun ni u ime druge osobe.

(3) Osobe koje su u mogućnosti izravno ili neizravno znatno utjecati na način na koji nadzornik dražbe vodi posao ne smiju sudjelovati na dražbi izravno ni neizravno preko jedne ili više osoba kojima je podnošenje ponuda prema člancima 11., 12. i 13. ove Uredbe odobreno ni za vlastiti račun ni u ime druge osobe.

(4) Osobe koje rade za nadzornika dražbe ne smiju sudjelovati na dražbi izravno ni neizravno preko jedne ili više osoba kojima je podnošenje ponuda prema člancima 11., 12. i 13. ove Uredbe odobreno bilo za vlastiti račun ili u ime druge osobe.

(5) Opcijom koja dražbovnoj platformi, uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na nju priključeni, omogućuje prema člancima 23. do 27. ove Uredbe da prihvati plaćanja, izvrši isporuku ili preuzme jamstvo od slijednika izabranog ponuditelja ne smije se narušavati primjena članaka 9. do 13. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Kad dražbovna platforma organizira neko sekundarno tržište, članovi ili sudionici sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma koja na dražbi prodaje dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice, a koji ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavka 1. ili 2. ove Uredbe imaju mogućnost izravno nuditi na dražbama koje provodi dražbovna platforma i ne podliježu nikakvim dodatnim zahtjevima za sudjelovanje ukoliko su ispunjeni ovi uvjeti:

(a) uvjeti koji se odnose na odobravanje sudjelovanja člana ili sudionika u trgovanju emisijskih jedinicama putem sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma koja na dražbi prodaje dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice jednako su strogi kao uvjeti iz stavka 2. ovoga članka(b) dražbovna platforma koja na dražbi prodaje dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice dobiva dodatne informacije koje su joj potrebne da bi mogla provjeriti i potvrditi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka koji nisu prethodno bili provjereni i potvrđeni.

(2) Osobe koje nisu članovi ili sudionici sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma koja na dražbi prodaje dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice, a ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavka 1. ili 2. ove Uredbe imaju mogućnost izravno podnositi ponude na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma pod uvjetom da:

(a) imaju poslovni nastan u Europskoj uniji i da su operater ili operator zrakoplova;

(b) imaju operativni račun;

(c) imaju bankovni račun;

(d) imenuju najmanje jednog zastupnika ponuditelja u skladu sa člankom 7. stavkom 4. ove Uredbe;

(e) dražbovnu platformu uvjere u skladu s primjenjivim mjerama dubinske analize klijenta u svoj identitet, identitet svojega stvarnog vlasnika, svoj integritet, poslovni i trgovinski profil s obzirom na način uspostavljanja odnosa s ponuditeljem, vrstu ponuditelja, narav proizvoda na dražbi, veličini očekivanih ponuda i načinima plaćanja i isporuke;

(f) dražbovnu platformu uvjere u svoje financijsko stanje, posebno da su sposobni ispunjavati svoje financijske obveze i tekuće obveze plaćanja po dospijeću;

(g) imaju uveden ili su, na zahtjev, u stanju uvesti unutarnje procese, postupke i ugovorne sporazume s učinkom uvođenja maksimalne količine za koju se može dati ponuda;

(h) ispunjavaju zahtjeve iz članka 26. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Kad dražbovna platforma ne organizira sekundarno tržište, osobe koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 9. stavku 1. ili 2. ove Uredbe mogu izravno podnositi ponude na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma pod uvjetom da ispunjavaju uvjete propisane stavkom 2. točkama (a) do (h) ovoga članka.

(4) Osobe iz članka 9. stavka 1. točke (b) i (c) ili članka 9. stavka 2. ove Uredbe koje podnose ponude u ime svojih klijenata dužne su osigurati da svi sljedeći uvjeti budu ispunjeni:

(a) njihovi klijenti su osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 9. stavku 1. ili 2. ove Uredbe;

(b) imaju ili će na vrijeme prije otvaranja nadmetanja imati odgovarajuće unutarnje procese, postupke i ugovorne dogovore koji:

(i) omogućuju obrađivanje ponuda njihovih klijenata uključujući i podnošenje ponuda, naplatu plaćanja i prijenos emisijskih jedinica;

(ii) sprječavaju otkrivanje povjerljivih informacija iz onog dijela njihove tvrtke koji je odgovoran za primanje, izradu i podnošenje ponuda u ime njihovih klijenata do onog dijela njihove tvrtke koji je odgovoran za izradu i podnošenje ponuda za vlastiti račun;

(iii) osiguravaju da i njihovi klijenti koji djeluju u ime klijenata koji nude na dražbama primjenjuju zahtjeve utvrđene ovim stavkom i stavkom 2. ovoga članka, te da isto zahtijevaju od svojih klijenata i od klijenata svojih klijenata kako je propisano člankom 9. stavkom 5. ove Uredbe.

(5) Dražbovna platforma može se oslanjati na pouzdane provjere koje provode osobe iz stavka 4. ovoga članka, njihovi klijenti ili klijenti njihovih klijenata u skladu s odredbama članka 9. stavka 5. ove Uredbe.

(6) Na zahtjev dražbene platforme u skladu s člankom 12. stavkom 6. točkom (d) ove Uredbe, osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su osigurati dokaz da su uvjeti iz stavka 4. točaka (a) i (b) ovoga članka ispunjeni.

Članak 12.

(1) Prije podnošenja svoje prve izravne ponude putem dražbovne platforme koja na dražbi prodaje dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice, osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavka 1. ili 2. ove Uredbe dražbovnoj platformi dostavljaju zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju.

(2) U slučajevima kad dražbovna platforma organizira sekundarno tržište, članovi ili sudionici na sekundarnom tržištu koje organizira dražbovna platforma koji ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavka 1 ove Uredbe mogu sudjelovati u nadmetanju bez dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju sastavljen prema stavku 1. ovoga članka podnosi se ispunjavanjem elektroničke prijave dostupne putem Interneta. Elektroničku prijavu i pristup putem Interneta osigurava i održava dražbovna platforma.

(4) U prilogu zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju podnose se propisno ovjerene preslike svih dokumenata koje dražbovna platforma zatraži kao dokaz da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvjete iz članka 11. stavaka 2. do 4. ove Uredbe. Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju minimalno sadržava elemente navedene u Prilogu I. ove Uredbe.

(5) Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju, uključujući i dokumente koji mu se prilažu, na zahtjev se dostavlja na pregled nadzorniku dražbe, nadležnim državnim tijelima za provedbu zakona koja provode istragu iz članka 32. stavka 3. točke (e) ove Uredbe i svim nadležnim tijelima Europske unije koja sudjeluju u prekograničnoj istrazi.

(6) Dražbovna platforma koja prodaje na dražbi dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice može odbiti zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama ako podnositelj zahtjeva odbije nešto od sljedećeg:

(a) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu dodatnih informacija ili objašnjenja ili dopune dostavljenih informacija;

(b) odazvati se na poziv dražbovne platforme za razgovor s referentima podnositelja zahtjeva u njezinom poslovnom prostoru ili drugdje;

(c) dozvoliti istrage ili provjere na zahtjev dražbovne platforme, uključujući i kontrole na terenu ili nenajavljene provjere u poslovnom prostoru podnositelja zahtjeva;

(d) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu bilo kakve informacije koja se traži od podnositelja zahtjeva, klijenata podnositelja zahtjeva ili klijenata njihovih klijenata kako je propisano člankom 9. stavkom 5. ove Uredbe radi provjere poštuju li se uvjeti iz članka 11. stavaka 4 do 6. ove Uredbe;

(e) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu bilo kakve informacije potrebne radi provjere poštuju li se uvjeti iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 13.

(1) Dražbovna platforma koja prodaje na dražbi dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice primjenjuje mjere predviđene posebnim propisom o sprječavanju pranja novca u pogledu transakcija ili poslovnih odnosa s politički eksponiranim osobama neovisno o njihovoj zemlji boravišta.

(2) Dražbovna platforma koja prodaje na dražbi dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice dužna je zahtijevati od podnositelja zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju na njezinim dražbama da osigura da klijenti toga podnositelja udovolje svakom zahtjevu koji je podnesen sukladno članku 12. stavku 6. ove Uredbe, te da klijent klijenta podnositelja zahtjeva učini isto sukladno članku 9. stavku 5. ove Uredbe.

(3) Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju smatra se povučenim ako informacije koje je zatražila dražbovna platforma podnositelj ne dostavi u razumnom roku navedenom u zahtjevu dotične dražbovne platforme za dostavu informacija sukladno članku 12. stavku 6. točkama (a), (d) ili (e) ove Uredbe, koji ne smije biti kraći od pet trgovinskih dana od dana podnošenja zahtjeva za dostavu informacija, ili ako ne odgovori ili se ne odazove ili ne surađuje na razgovoru ili istragama ili provjerama sukladno članku 12. stavku 6. točkama (b) ili (c) ove Uredbe.

(4) Podnositelj zahtjeva ne smije dražbovnoj platformi koja prodaje na dražbi dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice dostaviti lažne ili obmanjujuće informacije, te je dužan bez odlaganja obavijestiti dražbovnu platformu o svim promjenama okolnosti koje bi mogle utjecati na njegov zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma ili o sudjelovanju u nadmetanju koje mu je možda već ranije odobreno.

(5) Dražbovna platforma koja prodaje na dražbi dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice odlučuje o zahtjevu koji joj je dostavljen i o svojoj odluci obavješćuje podnositelja.

(6) Dražbovna platforma može:

(a) dozvoliti bezuvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok na koji je imenovana, uključujući i eventualno produženje ili obnavljanje toga imenovanja;

(b) dozvoliti uvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok na koji je imenovana, uz uvjet da se do danog roka ispune posebni uvjeti koje dotična dražbovna platforma propisno provjerava i potvrđuje;

(c) ne odobriti sudjelovanje.

IV. DRAŽBOVATELJ I NJEGOVE OBVEZE

Članak 14.

(1) Ministarstvo financija obavlja poslove dražbovatelja u sukladu s odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica iz članka 2. ove Uredbe.

(2) Dražbovatelj posebno obavlja sljedeće poslove:

(a) na dražbi prodaje količinu emisijskih jedinica koju Republika Hrvatska treba prodati na dražbi;

(b) prima prihod od prodaje na dražbi koji pripada Republici Hrvatskoj;

(c) isplaćuje prihod od prodaje na dražbi koji pripada Republici Hrvatskoj.

(3) Dražbovatelj iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način uređuje odnose s dražbovnom platformom u skladu s odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica iz članka 2. ove Uredbe.

(4) Osobe koje rade za dražbovatelja ne smiju imati pristup povlaštenim informacijama iz članka 4. točke 25. i članka 16. stavka 1. točke (a) ove Uredbe.

(5) U slučaju neovlaštenog otkrivanja povlaštenih informacija iz stavka 4. ovoga članka dražbovatelj je dužan poduzeti odgovarajuće mjere i ukloniti sa dražbe sve osobe kojima su takve informacije neovlašteno otkrivene.

V. REŽIM ZLOUPORABE TRŽIŠTA KOJI VAŽI ZA PROIZVODE NA DRAŽBI

Članak 15.

(1) Kad su dvodnevni promptni ugovori ili petodnevne budućnosnice financijski instrumenti primjenjuje se zakon kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Kad dvodnevni promptni ugovori ili petodnevne budućnosnice nisu financijski instrumenti, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, primjenjuju se odredbe članaka 16. do 21. ove Uredbe.

Članak 16.

(1) Za potrebe članaka 17. do 21. ove Uredbe koji se primjenjuju na proizvode na dražbi koji nisu financijski instrumenti u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) povlaštena informacija: informacija precizne naravi koja nije bila javno dostupna i koja se izravno ili neizravno odnosi na jedan ili više proizvoda na dražbi te koja bi, da je javno dostupna, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene iz ponuda. Za osobe zadužene za izvršavanje naloga, povlaštena informacija isto tako znači i informaciju koju prenosi klijent, a koja se odnosi na njegove važeće ponude, precizne je naravi, izravno ili neizravno ima veze s jednim ili više proizvoda na dražbi te koja bi, da je javno dostupna, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene iz ponuda;

(b) manipulacija tržištem znači:

(i) ponude ili transakcije ili naloge na sekundarnom tržištu:

– koji daju ili bi mogli dati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu potražnje za proizvodima ili cijene tih proizvoda na dražbi, ili

– koji djelovanjem jedne ili više osoba koje usklađeno djeluju, drže konačnu dražbovnu cijenu proizvoda na dražbi na neprimjerenoj ili umjetnoj razini, osim ako osoba koja je podnijela ponudu ili na sekundarnom tržištu provela transakciju ili dala nalog za trgovanje ne dokaže da su razlozi zbog kojih je to učinila zakoniti;

(ii) ponude u kojima se upotrebljavaju fiktivni postupci ili svaki drugi oblik obmane ili prijevare;

(iii) širenje informacija putem medija, uključujući i internet, ili bilo kojim drugim načinom koji daje ili bi mogao davati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu proizvoda na dražbi, uključujući širenje glasina i lažnih ili obmanjujućih vijesti kad je osoba koja je proširila informaciju znala ili trebala znati da je informacija lažna ili obmanjujuća. U odnosu na novinare kad obavljaju svoju profesiju, to širenje informacija treba procijeniti uzimajući u obzir pravila koja uređuju njihovu profesiju osim ako te osobe izravno ili neizravno ne stječu prednost ili korist od širenja dotičnih informacija.

(2) Stavak 1. točka (b) ovoga članka odnosi se posebno na sljedeće aktivnosti:

– aktivnost jedne ili više osoba koje surađuju kako bi osigurale dominantan položaj u odnosu na potražnju proizvoda na dražbi, koja ima učinak izravnog ili neizravnog namještanja konačnih dražbovnih cijena ili stvaranja drugih nepoštenih uvjeta trgovanja;

– kupnja ili prodaja na sekundarnom tržištu emisijskih jedinica ili povezanih izvedenica prije početka dražbe s učinkom namještanja konačne dražbovne cijene proizvoda na dražbi na neprimjerenu ili umjetnu razinu ili obmanjivanja ponuditelja koji sudjeluju u nadmetanju na dražbi;

– iskorištavanje povremenog ili redovitog pristupa tradicionalnim ili elektroničkim medijima iznošenjem mišljenja o proizvodu na dražbi nakon što je podnesena ponuda za taj proizvod i posljedično stjecanje koristi od učinka iznesenog mišljenja na cijene drugih ponuda za taj proizvod, a da se u isto vrijeme javnosti nije objavio taj sukob interesa na odgovarajući i učinkovit način.

Članak 17.

(1) Osobe iz stavka 2. ovoga članka koje posjeduju povlaštenu informaciju, ne smiju upotrijebiti istu kad izravno ili neizravno za vlastiti račun ili za račun treće strane podnose, mijenjaju ili povlače ponudu za proizvod na dražbi na koji se ta informacija odnosi.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na svaku osobu koja povlaštenu informaciju posjeduje:

(a) na temelju svojeg članstva u administrativnim, upravljačkim ili nadzornim tijelima dražbovne platforme, dražbovatelja ili nadzornika dražbe; ili

(b) na temelju svojeg sudjelovanja u kapitalu dražbovne platforme, dražbovatelja ili nadzornika dražbe; ili

(c) na temelju svojega pristupa informacijama putem obavljanja svojega posla, profesije ili dužnosti; ili

(d) kao rezultat kriminalnih aktivnosti.

(3) Ukoliko je osoba iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba, zabrana utvrđena u tom stavku odnosi se i na fizičke osobe koje sudjeluju u donošenju odluke o podnošenju, mijenjanju ili povlačenju ponude za račun dotične pravne osobe.

(4) Ovaj se članak ne primjenjuje na podnošenje, izmjenu ili povlačenje ponude za proizvod na dražbi koji se obavljaju radi izvršavanja dospjele obveze kad ta obveza proizlazi iz sporazuma sklopljenog prije nego je dotična osoba posjedovala povlaštenu informaciju.

Članak 18.

Osobe iz članka 17. ove Uredbe ne smiju:

(a) otkriti povlaštene informacije bilo kojoj drugoj osobi, osim ako to učini u redovnom tijeku obavljanja svojega posla, profesije ili dužnosti;

(b) preporučiti nekoj drugoj osobi ili poticati drugu osobu da na temelju povlaštene informacije podnese, izmijeni ili povuče ponudu za proizvode na dražbi na koje se ta informacija odnosi.

Članak 19.

Odredbe iz članaka 17. i 18. ove Uredbe primjenjuju se i na svaku osobu koja posjeduje povlaštenu informaciju, a koja zna ili je trebala znati da je ta informacija povlaštena.

Članak 20.

(1) Dražbovna platforma, dražbovatelj i nadzornik dražbe sastavljaju popis osoba koje rade za njih na temelju ugovora o radu ili drugačije i imaju pristup povlaštenim informacijama.

(2) Dražbovatelj i nadzornik dražbe redovito ažuriraju svaki svoje popise i kad god to zahtijeva nadležno državno tijelo dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu države članice u kojoj dražbovna platforma ima poslovni nastan i državi članici poslovnog nastana dražbovatelja ili nadzornika dražbe, kako je predviđeno u ugovoru ili ugovorima o njihovom imenovanju.

(3) Osobe koje na dražbovnoj platformi izvršavaju upravljačke dužnosti, dražbovatelj ili nadzornik dražbe i po potrebi osobe usko povezane s njima obavješćuju nadležno državno tijelo iz stavka 1. ovoga članka o postojećim ponudama koje se odnose na proizvode na dražbi ili izvedenice ili druge financijske instrumente povezane s njima koje su za svoj račun podnijele, izmijenile ili povukle.

(4) Osobe koje provode istraživanje ili pružaju informacije o istraživanju u vezi proizvoda na dražbi i osobe koje ostvaruju ili šire druge informacije namijenjene distribucijskim kanalima ili javnosti u kojima preporučuju ili predlažu investicijsku strategiju dužne su paziti da su te informacije korektno predstavljene, da otkrivaju njihove interese ili upućuju na sukobe interesa u pogledu proizvoda na dražbi.

(5) Osobe iz članka 30. stavka 1. ove Uredbe koje osnovano sumnjaju da bi neka transakcija mogla predstavljati trgovanje na temelju povlaštene informacije ili manipuliranje tržištem dužne su odmah o tome obavijestiti Ministarstvo financija.

Članak 21.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi nadzor nad tržištem i poduzima potrebne mjere kako bi se osiguralo poštivanje odredbi iz članaka 15. do 20. ove Uredbe.

VI. PLAĆANJE I PRIJENOS PRIHODA OD PRODAJE NA DRAŽBI

Članak 22.

(1) Svaki izabrani ponuditelj ili njegov slijednik ili slijednici, uključujući i sve posrednike koji djeluju u njihovo ime, plaćaju potreban iznos o kojem su obaviješteni prema članku 31. stavku 3. točki (c) ove Uredbe za stečene emisijske jedinice stakleničkih plinova o kojima su obaviješteni prema članku 31. stavku 3. točki (a) ove Uredbe, prijenosom ili dogovorom o prijenosu potrebnog iznosa preko sustava za poravnanje ili sustava za namiru na određeni bankovni račun dražbovatelja u raspoloživim sredstvima prije isporuke ili najkasnije po isporuci emisijskih jedinica na određeni operativni račun ponuditelja ili određeni operativni račun njegovog slijednika.

(2) Uplate dražbovateljima izvršavaju se, po volji dotične države članice neovisno o valuti u kojoj je plaćanje izvršio ponuditelj, u eurima ili, kad država članica nije član euro zone, u valuti države članice koja ih imenuje, pod uvjetom da sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu.

(3) Za preračunavanje valute koristi se tečaj koji je odmah po zatvaranju nadmetanja objavljen na priznatom financijskom informativnom servisu navedenom u ugovoru o imenovanju dotične dražbovne platforme.

Članak 23.

(1) Izabranom ponuditelju ili njegovim slijednicima isporučuju se samo one emisijske jedinice stakleničkih plinova o kojima je izabrani ponuditelj obaviješten prema članku 31. stavku 3. točki (a) ove Uredbe, ako je čitav potrebni iznos o kojem je obaviješten prema članku 31. stavku 3. točki (c) ove Uredbe uplaćen dražbovatelju prema članku 22. stavku 1. ove Uredbe.

(2) Izabrani ponuditelj ili njegovi slijednici koji svoje obveze prema stavku 1. ovoga članka u potpunosti ne ispune do datuma dospijeća o kojem je izabrani ponuditelj obaviješten prema članku 31. stavku 3. točki (d) ove Uredbe, krše ugovornu obvezu plaćanja.

(3) Izabranom ponuditelju koji krši ugovornu obvezu plaćanja može se zaračunati jedno od sljedećeg, ili oboje:

(a) kamata za svaki dan počevši od datuma dospijeća plaćanja prema članku 31. stavku 3. točki (d) ove Uredbe do datuma uplate po kamatnoj stopi utvrđenoj u ugovoru o imenovanju dotične dražbovne platforme, obračunata na dnevnoj osnovi;

(b) ugovorna kazna na koju dražbovatelj stječe pravo, umanjena za eventualne troškove koje odbija sustav za poravnanje ili sustav za namiru.

(4) Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3. ovoga članka, kad izabrani ponuditelj krši obvezu plaćanja, slijedi jedno od navedenog:

(a) središnja ugovorna strana intervenira kako bi preuzela emisijske jedinice stakleničkih plinova i uplatila potrebni iznos dražbovatelju;

(b) agent za namiru koristi jamstvo primljeno od ponuditelja za uplatu dospjelog iznosa dražbovatelju.

(5) U slučaju nemogućnosti namire, emisijske jedinice stakleničkih plinova se stavljaju na prodaju na sljedeće dvije dražbe planirane na dražbovnoj platformi.

VII. ISPORUČIVANJE EMISIJSKIH JEDINICA NA DRAŽBI

Članak 24.

(1) Sustav za poravnanje ili sustav za namiru dodjeljuju emisijske jedinice stakleničkih plinova koje je država članica na dražbi prodala izabranom ponuditelju, dok ukupna količina dodijeljenih emisijskih jedinica nije jednaka količini emisijskih jedinica o kojoj je ponuditelj obaviješten prema članku 31. stavku 3. točki (a) ove Uredbe. Jednom ponuditelju mogu biti dodijeljene emisijske jedinice stakleničkih plinova iz više država članica koje prodaju na istoj dražbi ako je to potrebno kako bi se dostigla količina emisijskih jedinica o kojoj je ponuditelj obaviješten prema članku 31. stavku 3. točki (a) ove Uredb

(2) Po uplati potrebnog iznosa sukladno članku 22. stavku 1. ove Uredbe, svakom izabranom ponuditelju ili njegovim slijednicima isporučuju se emisijske jedinice stakleničkih plinova koje su mu dodijeljene, čim je to moguće a najkasnije do krajnjeg roka za isporuku, prijenosom emisijskih jedinica o kojima je ponuditelj obaviješten prema članku 31. stavku 3. točki (a) ove Uredbe s određenog operativnog računa na kojem ih sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drži kao zalog u cijelosti ili djelomično na jedan ili više operativnih računa koje drže izabrani ponuditelj ili njegovi slijednici ili na određeni operativni račun na kojem ih sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drži kao zalog za izabranog ponuditelja ili njegove slijednike.

Članak 25.

(1) Kad sustav za poravnanje ili sustav za namiru ne isporuči sve ili dio emisijskih jedinica prodanih na dražbi zbog okolnosti na koje ne može utjecati, sustav za poravnanje ili sustav za namiru isporučuju emisijske jedinice stakleničkih plinova prvom prilikom, a izabrani ponuđači ili njihovi slijednici prihvaćaju kasniju isporuku.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka jedini je način na koji izabrani ponuđač ili njegovi slijednici mogu postupiti u slučaju da emisijske jedinice stakleničkih plinova prodane na dražbi dotični sustav za poravnanje ili sustav za namiru ne isporuči zbog okolnosti na koje ne može utjecati.

VIII. UPRAVLJANJE JAMSTVOM

Članak 26.

(1) Prije otvaranja nadmetanja za prodaju na dražbi dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica, ponuditelji ili posrednici koji djeluju u njihovo ime dužni su dati jamstvo.

(2) Neiskorišteno jamstvo koje je dao neizabrani ponuditelj oslobađa se, zajedno s pripisanim kamatama na gotovinsko jamstvo odmah, odnosno čim je to moguće nakon zatvaranja nadmetanja.

(3) Jamstvo koje je dao izabrani ponuditelj a koji nije iskorišten za namiru oslobađa se zajedno s pripisanim kamatama na gotovinsko jamstvo odmah čim je to moguće nakon namire.

Članak 27.

Prije otvaranja nadmetanja za prodaju dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica na dražbi, jedino jamstvo koje se zahtijeva od dražbovatelja su emisijske jedinice stakleničkih plinova koje sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drži kao zalog do isporuke.

IX. NAKNADE I TROŠKOVI

Članak 28.

(1) Republika Hrvatska troškove nadzornika dražbe snosi u udjelu prava koja su joj dodijeljena sukladno odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica iz članka 2. ove Uredbe.

(2) Troškove za usluge dražbovne platforme snose ponuditelji putem naknada, osim troška središnje ugovorne strane koja prihvaća državno jamstvo umjesto negotovinskog jamstva za emisijske jedinice stakleničkih plinova koje se na dražbi prodaju kao unaprijedni ugovori snosi država koja daje državno jamstvo.

X. NADZOR DRAŽBE, KOREKTIVNE MJERE I SANKCIJE

Članak 29.

(1) Dražbovatelj, dražbovna platforma i nadležna državna tijela koja ih nadziru, na zahtjev dostavljaju nadzorniku dražbe sve informacije koje imaju o dražbama, a koje nadzornik dražbe osnovano treba za izvršavanje svojih funkcija.

(2) Dražbovatelj, dražbovna platforma i nadležna državna tijela koja ih nadziru pomažu nadzorniku dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s nadzornikom dražbe u okviru svojih područja odgovornosti i ovlasti.

(3) Nadležna državna tijela za nadzor kreditnih institucija i investicijskih tvrtki i nadležna državna tijela za nadzor osoba ovlaštenih za podnošenje ponuda u ime drugih prema članku 9. stavku 2. ove Uredbe pomažu nadzorniku dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s nadzornikom dražbe u okviru svojih nadležnosti.

(4) Na obveze koje nadležna državna tijela imaju sukladno stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe o čuvanju profesionalne tajne kojima podliježu sukladno posebnim propisima.

Članak 30.

(1) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na:

(a) osobe kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno prema članku 9. stavku 2. ove Uredbe;

(b) investicijske tvrtke i kreditne institucije iz članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c) ove Uredbe, kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno prema članku 9. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka na odnos sa svojim klijentima primjenjuju sljedeća pravila:

(a) prihvaćaju upute od svojih klijenata pod uvjetima koji se mogu usporediti;

(b) mogu odbiti podnijeti ponudu u ime klijenta ako imaju razlog za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma sukladno propisima o sprječavanju pranja novca ili financiranja terorizma, kriminalnu aktivnost ili zlouporabu tržišta sukladno zakonima kojima su propisana kaznena djela;

(c) mogu odbiti podnijeti ponudu u ime klijenta ako imaju opravdan razlog za sumnju da klijent nije u mogućnosti platiti emisijske jedinice stakleničkih plinova za koje želi da se podnese ponuda;

(d) sklapaju pisane sporazume sa svojim klijentima. Sklopljenim sporazumima dotičnom kupcu ne smiju se nametati nekorektni uvjeti ili ograničenja. U njima se predviđaju svi uvjeti koji se odnose na usluge koje se nude, uključujući posebno plaćanje i isporuku emisijskih jedinica;

(e) mogu od svojih klijenata zahtijevati uplatu predujma kao pologa za plaćanje emisijskih jedinica;

(f) ne smiju nepotrebno ograničavati broj ponuda koje klijent smije podnijeti;

(g) ne smiju sprečavati niti ograničavati svoje klijente da angažiraju usluge drugih tijela koja ispunjavaju uvjete prema članku 9. stavku 1. točkama (b) do (e) i članku 9. stavku 2. ove Uredbe za nadmetanje na dražbi u njihovo ime;

(h) posvećuju dužnu pozornost interesima svojih kupaca koji ih traže da na dražbi podnose ponude u njihovo ime;

(i) prema klijentima se odnose korektno i bez diskriminacije;

(j) održavaju odgovarajuće unutarnje sustave i postupke za obradu zahtjeva klijenata koji žele da ih zastupaju, a koji im omogućuju učinkovito sudjelovanje na dražbi posebno s obzirom na podnošenje ponuda u ime tih klijenata, naplate plaćanja i jamstva od klijenata i prijenosa emisijskih jedinica klijentima koje zastupaju;

(k) sprečavaju otkrivanje povjerljivih informacija iz onog dijela njihovog poduzeća koji je odgovoran za primanje, izradu i podnošenje ponuda u ime njihovih klijenata do onog dijela njihove tvrtke koja je odgovorna za izradu i podnošenje ponuda za vlastiti račun ili do onog dijela njihove tvrtke koja je odgovorna za trgovanje za vlastiti račun na sekundarnom tržištu;

(l) vode evidenciju o informacijama koje prime ili zaključe u svojstvu posrednika koji rade na ponudama u ime svojih klijenata na dražbi, pet godina od datuma kad je dotična informacija primljena ili je nastala.

(3) Iznos pologa iz točke (e) stavka 2. ovoga članka izračunava se na pravednoj i razumnoj osnovi.

Metoda izračuna pologa iz točke (e) stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u sporazumima sklopljenim prema točki (d) stavka 2. ovoga članka.

Svaki dio pologa iz točke (e) stavka 2. ovoga članka koji nije iskorišten za plaćanje emisijskih jedinica vraća se uplatitelju u razumnom roku nakon dražbe kako je naveden u sporazumima sklopljenim prema točki (d) stavka 2. ovoga članka.

(4) Kad podnose ponude za vlastiti račun ili u ime svojih klijenata, osobe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju sljedeća pravila ponašanja:

(a) pružaju sve informacije koje zatraži bilo koja dražbovna platforma na kojoj im je odobreno sudjelovati u nadmetanju ili nadzornik dražbe radi ispunjavanja svojih funkcija prema ovoj Uredbi;

(b) postupaju pošteno, profesionalno, brižno i ustrajno.

(5) Nadležna državna tijela u kojima osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju poslovni nastan odgovorna su za davanje odobrenja tim osobama za izvršavanje aktivnosti iz toga stavka i praćenje i kontrolu provedbe poštivanja pravila ponašanja iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, uključujući i rješavanje pritužbi uloženih zbog nepoštivanja tih pravila ponašanja.

(6) Nadležna državna tijela iz stavka 5. ovoga članka odobrenje daju osobama iz stavka 1. ovoga članka samo ako osobe ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a) dovoljno su ugledne i imaju dovoljno iskustva da mogu osigurati propisno poštivanje pravila ponašanja predviđenih u stavcima 2. i 4. ovoga članka;

(b) imaju uvedene potrebne postupke i provjere za upravljanje sukobima interesa i najbolje služe interesima svojih klijenata;

(c) poštuju zahtjeve posebnih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma;

(d) poštuju sve druge mjere za koje se smatra da su potrebne s obzirom na vrstu usluga nadmetanja koje se nude i razinu složenosti zahtjeva dotičnih klijenata u smislu njihovog investicijskog ili trgovinskog profila kao i svake procjene koja se temelji na riziku, vjerojatnosti pranja novca, financiranja terorizma ili kriminalne aktivnosti.

(7) Nadležna državna tijela država članica u kojima su osobe iz stavka 1. ovoga članka dobile odobrenja da prate i kontroliraju zakonsku provedbu uvjeta iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Klijenti ponuditelja iz stavka 1. ovoga članka svoje pritužbe koje mogu imati u pogledu poštivanja pravila ponašanja predviđenih u stavku 2. ovoga članka mogu usmjeriti nadležnim tijelima iz stavka 4. ovoga članka u skladu s pravilima postupka koja su utvrđena za rješavanje takvih pritužbi.

(9) Osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je odobreno sudjelovati u nadmetanju na dražbovnoj platformi prema člancima 9., 10., 11., 12. i 13. ove Uredbe smiju pružati usluge nadmetanja klijentima iz članka 9. stavka 4. točke (a) ove Uredbe bez dodatnih pravnih ili administrativnih zahtjeva.

XI. TRANSPARENTNOST I POVJERLJIVOST

Članak 31.

(1) Dražbovna platforma objavljuje rezultate svake dražbe koju provodi čim je to razumno moguće, a najkasnije 15 minuta nakon zatvaranja nadmetanja.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka minimalno obuhvaća sljedeće podatke:

(a) količinu emisijskih jedinica na dražbi;

(b) konačnu dražbovnu cijenu u eurima;

(c) ukupnu količinu emisijskih jedinica za koju su ponude podnesene;

(d) ukupan broj ponuditelja i broj izabranih ponuditelja;

(e) u slučaju poništavanja dražbe, dražbe na koje će se prenijeti količina emisijskih jedinica;

(f) ukupan prihod ostvaren na dražbi;

(g) raspodjelu prihoda između država članica.

(3) Istovremeno s objavom iz stavka 1. ovoga članka, dražbovna platforma obavješćuje izabranog ponuditelja koji se nadmetao preko njezinih sustava o:

(a) ukupnom broju emisijskih jedinica koje su dodijeljene tom ponuditelju;

(b) tome koja je od njegovih povezanih ponuda, ako je takvih bilo, nasumice odabrana;

(c) plaćanju koje treba izvršiti u eurima ili u valuti države članice koja nije član euro zone a koju je odabrao ponuditelj pod uvjetom da sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu;

(d) datum do kojeg plaćanje mora biti izvršeno u raspoloživim sredstvima na bankovni račun koji je odredio dražbovatelj.

(4) Kad valuta koju odabere ponuditelj nije euro, dražbovna platforma obavješćuje izabranog ponuditelja koji je sudjelovao u nadmetanju na dražbi koju je ona provodila po tečaju po kojem se preračunava iznos koji treba platiti u valuti koju je izabrao izabrani ponuditelj. Za preračunavanje valute koristi se tečaj koji je odmah po zatvaranju nadmetanja objavljen na priznatom financijskom informativnom servisu navedenom u ugovoru o imenovanju dotične dražbovne platforme.

Članak 32.

(1) Povjerljivim informacijama smatra se sljedeće:

(a) sadržaj ponude;

(b) sadržaj uputa za sastavljanje ponuda čak i kad ponuda nije podnesena;

(c) informacija koja otkriva ili iz koje se može zaključiti identitet dotičnog ponuditelja i bilo što od sljedećeg:

(i) broj emisijskih jedinica koje ponuditelj želi steći na dražbi;

(ii) cijena koju je ponuditelj voljan platiti za te emisijske jedinice stakleničkih plinova;

(d) informacije o jednoj ili više ponuda ili uputa za sastavljanje ponuda ili informacije koje iz njih proizlaze a za koje je vjerojatno da bilo pojedinačno ili zajedno mogu:

(i) dati indiciju o potražnji emisijskih jedinica prije svake dražbe;

(ii) dati indiciju o konačnoj dražbovnoj cijeni prije svake dražbe;

(e) informacije koje daju osobe u okviru uspostavljanja ili održavanja odnosa s ponuditeljima ili u okviru praćenja tog odnosa sukladno člancima 11., 12., i 13. ove Uredbe;

(f) izvješća i mišljenja nadzornika dražbe, osim onih dijelova iz verzija izvješća nadzornika dražbe koje ne sadrže povjerljive informacije;

(g) poslovne tajne koje objavljuju osobe koje sudjeluju u natječajnom postupku za dodjelu ugovora o imenovanju platforme ili nadzornika dražbe;

(h) informacije u algoritmu koji se upotrebljava za nasumični odabir povezanih ponuda;

(i) informacije o metodologiji za utvrđivanje zašto je konačna dražbovna cijena znatno ispod cijene koja prevladava na sekundarnom tržištu prije i poslije dražbe.

(2) Nitko tko je dobio povjerljivu informaciju ne smije je otkriti, ni izravno ni neizravno, osim u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) Stavkom 2. ovoga članka ne sprječava se otkrivanje povjerljivih informacija:

(a) koje su već zakonito javno objavljene;

(b) koje se javno objavljuju uz pisano odobrenje ponuditelja, osobe koja ima odobrenje za sudjelovanje na nadmetanju ili osobe koja podnosi zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju;

(c) čije je otkrivanje ili javno objavljivanje obvezno sukladno posebnim propisima;

(d) koje su javno objavljene po sudskom nalogu;

(e) koje su javno objavljene za potrebe kriminalističkih, administrativnih ili sudskih istraga ili postupaka koji se provode;

(f) koje dražbovna platforma otkrije nadzorniku dražbe kako bi mu omogućila ili pomogla u izvršavanju njegovih funkcija ili ispunjavanja njegovih obveza u vezi s dražbama;

(g) koje se prije otkrivanja odobre ili obrade na način da nije vjerojatno da bi se iz njih mogle zaključiti informacije koje se odnose na sljedeće:

(i) pojedinačne ponude ili upute za sastavljanje ponuda;

(ii) pojedinačne dražbe;

(iii) pojedinačne ponuditelje, potencijalne ponuditelje ili osobe koje podnose zahtjeve za sudjelovanje u nadmetanju;

(iv) pojedinačne zahtjeve za sudjelovanje u nadmetanju;

(v) pojedinačne odnose s ponuditeljima;

(h) iz stavka 1. točke (f) ovoga članka, pod uvjetom da ih javnosti otkriju na nediskriminirajući i propisan način nadležna državna tijela;

(i) iz stavka 1. točke (g) ovoga članka pod uvjetom da su otkrivene osobama koje rade u natječajnom postupku nabave iz stavka 1. točke (g) a koje i same imaju obvezu čuvanja profesionalne tajne prema uvjetima svojih ugovora o zapošljavanju;

(j) koje su javno objavljene na kraju 30-mjesečnog roka koji počinje od bilo kojeg od sljedećih datuma, podložno postojećim obvezama čuvanja poslovne tajne sukladno posebnim propisima:

(i) datum otvaranja nadmetanja na dražbi na kojoj je povjerljiva informacija prvi puta otkrivena, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točkama (a) do (d) ovoga članka;

(ii) datum prestanka odnosa s ponuditeljem, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točki (e) ovoga članka;

(iii) datum izvješća ili mišljenja nadzornika dražbe, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točki (f) ovoga članka;

(iv) datum dostave informacija u okviru natječajnog postupka nabave, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točki (g) ovoga članka.

(4) Mjere kojima treba osigurati da dražbovna platforma ili nadzornik dražbe, uključujući i sve osobe u ugovornom radnom odnosu s njima, ne otkrivaju povjerljive informacije nezakonito i posljedice takvih nezakonitih otkrivanja utvrđuju se u ugovorima o njihovom imenovanju.

(5) Dražbovna platforma ili nadzornik dražbe, uključujući i osobe u ugovornom radnom odnosu s njima, povjerljive informacije koje dobiju koriste isključivo u svrhu izvršavanja svojih obveza ili obavljanja svojih funkcija s obzirom na dražbe.

(6) Stavci 1. do 5. ovoga članka ne isključuju razmjenjivanje povjerljivih informacija između dražbovne platforme i nadzornika dražbe niti između bilo kojeg od njih i nadležnih državnih tijela odgovornih za istraživanje i progon radi pranja novca, financiranja terorizma, kriminalne aktivnosti ili zlouporabe tržišta.

(7) Povjerljive informacije iz stavka 1. ovoga članka smiju se otkrivati samo osobama i nadležnim tijelima iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Svaka osoba koja na dražbama radi ili je radila za dražbovnu platformu ili nadzornika dražbe ima obvezu čuvanja profesionalne tajne i osigurava da su te povjerljive informacije zaštićene prema ovom članku.

Članak 33.

(1) Greške učinjene kod prijenosa plaćanja ili emisijskih jedinica i davanja ili oslobađanja jamstva ili pologa prema ovoj Uredbi prijavljuju se sustavu za poravnanje ili sustavu za namiru čim su uočene.

(2) Sustav za poravnanje ili sustav za namiru poduzimaju sve potrebne mjere za ispravljanje grešaka učinjenih u prijenosu plaćanja ili emisijskih jedinica i davanja ili oslobađanja jamstva ili pologa prema ovoj Uredbi bez obzira na način na koji su uočene.

(3) Svaka osoba koja ostvari korist od greške iz stavka 1. ovoga članka koja se ne može ispraviti prema stavku 2. ovoga članka iz razloga prava na intervenciju u dobroj vjeri koje ima kupac kao treća strana, a za koju je znala ili je trebala znati, iako je nije prijavila sustavu za poravnanje ili sustavu za namiru, dužna je popraviti svaku eventualno nastalu štetu.

Članak 34.

Popis elemenata iz članka 12. stavka 4. ove Uredbe dat je u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i važi do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-03/12

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

Popis elemenata iz članka 12. stavka 4. ove Uredbe

1. Dokaz o ispunjavanju uvjeta prema članku 9. stavku 1. ili 2. ove Uredbe.

2. Ime, adresa, brojevi telefona i telefaksa podnositelja zahtjeva.

3. Identifikacijska oznaka operativnog računa koji je odredio podnositelj zahtjeva.

4. Sve pojedinosti o bankovnom računu koji je odredio podnositelj zahtjeva.

5. Ime, adresa, brojevi telefona i telefaksa kao i adresa elektroničke pošte jednog ili više zastupnika ponuditelja kako su definirani u članku 7. stavku 5. ove Uredbe.

6. Za pravne osobe, dokaz o:

(a) osnivanju u kojem je naveden: pravni oblik tvrtke podnositelja, pravo prema kojem se ravna; je li podnositelj trgovačko društvo koje je ili nije javno uvrštena na jednu ili više priznatih burzi;

(b) ako je primjenjivo, registracijski broj podnositelja iz odgovarajućeg registra u kojem je podnositelj registriran, a ako to nije moguće, podnositelj dostavlja akt o osnivanju, statut ili druge dokumente kojima dokazuje osnivanje trgovačkog društva.

7. Za pravne osobe sve informacije koje su potrebne za identifikaciju stvarnog vlasnika i razumijevanje strukture vlasništva i nadzora te pravne osobe.

8. Za fizičke osobe, dokaz o identitetu, primjerice osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica ili slična isprava koju izdaje nadležno državno tijelo a sadrži puno ime dotičnog podnositelja, njegovu fotografiju, datum rođenja i adresu prebivališta, što po potrebi može potkrijepiti i drugim odgovarajućim dokumentima.

9. Za operatere, dozvola za emisije stakleničkih plinova izdana sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

10. Za operatore zrakoplova dokaz da je plan praćenja podnesen i odobren sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

11. Sve informacije koje su potrebne za provođenje mjera dubinske analize klijenta iz članka 11. stavka 2. točke (e) ove Uredbe.

12. Najnovije revidirano godišnje izvješće i računovodstveni iskazi podnositelja, uključujući i račun dobiti i gubitaka i bilancu stanja, ako ih ima; ako ne, obrazac o povratu poreza na dodanu vrijednost i sve dodatne informacije kojima se može dokazati solventnost i kreditna sposobnost podnositelja.

13. Broj u registru obveznika poreza na dodanu vrijednost ako ga ima, a kad podnositelj nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, bilo koji drugi porezni broj podnositelja u poreznom sustavu države članice u kojoj je trgovačko društvo ponuditelja osnovano ili plaća porez ili sve dodatne informacije kojima se može dokazati fiskalni status podnositelja u Europskoj uniji.

14. Izjava kojom podnositelj izjavljuje da prema svojim saznanjima ispunjava zahtjeve iz članka 11. stavka 2. točke (f) ove Uredbe.

15. Dokaz o poštivanju zahtjeva iz članka 11. stavka 2. točke (g) ove Uredbe.

16. Dokaz da podnositelj ispunjava zahtjeve iz članka 11. stavka 4. ove Uredbe.

17. Izjava da je podnositelj pravno sposoban i ovlašten podnositi ponude na dražbi za vlastiti račun ili u ime drugih.

18. Izjava kojom podnositelj izjavljuje da prema svojim saznanjima nema zakonskih, regulatornih, ugovornih ni drugih ograničenja koja ga sprečavaju u ispunjavanju obveza prema ovoj Uredbi.

19. Izjava o tome da li podnositelj želi izvršavati uplate u eurima ili u valuti države članice koja nije član euro zone, uz naznaku izabrane valute.

19 18.02.2013 Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova 19 18.02.2013 Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova 19 18.02.2013 Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova