Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 19/2013 (18.2.2013.), Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

328

Na temelju članka 127. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. veljače 2013., donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10. i 121/10.) u članku 17. stavku 2. točki 3. riječi: »tajnika za financijsko-računovodstveno poslovanje, upravljanje i gospodarenje imovinom« zamjenjuju se riječima: »pomoćnika glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove«.

Članak 2.

U članku 55. stavku 5. riječi: »tajnik za ustavnosudsko poslovanje« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

Članak 3.

U članku 58. stavku 4. riječi: »tajnik kabineta suca-izvjestitelja« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

U stavku 5. riječi: »tajnik za ustavnosudsko poslovanje« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

Članak 4.

U članku 73. stavku 2. točki 1. riječi: »tajnika za financijsko-

-računovodstveno poslovanje, upravljanje i gospodarenje imovinom;« zamjenjuju se riječima: »pomoćnika glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove«.

U stavku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. obrađuje i odgovara na podneske građana u spisima pod oznakom R, sukladno članku 54. stavku 3. ovog Poslovnika;«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 5.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Članak 74.

Službe ustavnosudskih savjetnika su:

– Savjetnička služba,

– Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama,

– Služba za prethodni ispitni postupak,

– Centar za evidenciju i dokumentaciju.«

Članak 6.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Članak 79.

(1) Odlukom predsjednika Ustavnog suda, donesenom na prijedlog glavnog tajnika, viši ustavnosudski savjetnik može biti postavljen na mjesto:

– voditelja Savjetničke službe,

– voditelja Službe za prethodni ispitni postupak,

– voditelja Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama,

– voditelja Centra za evidenciju i dokumentaciju odnosno voditelja ili ovlaštenog savjetnika u njegovim ustrojstvenim jedinicama,

(2) U službe iz stavka 1. ovog članka glavni tajnik postavlja službenike u skladu s Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

(3) Glavni tajnik odlučuje koji će opseg poslova na ustavnosudskim predmetima obavljati viši ustavnosudski savjetnik u razdoblju u kojem je postavljen na mjesto iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 7.

Naslov iznad članka 80. i članak 80. mijenjaju se i glase:

»Službe za utvrđivanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama

Članak 80.

(1) Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama provodi obradu i izrađuje nacrte rješenja u predmetima koji su u nadležnosti vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika, u slučaju kad ne postoje postupovne pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 19. stavak 4., članak 32., članak 68. stavak 2., članak 72. i članak 79. Ustavnog zakona).

(2) Služba iz stavka 1. ovog članka pribavlja, prema potrebi, spise drugih državnih tijela koji se odnose na postupke što su prethodili donošenju odluke protiv koje je podnesena ustavna tužba.

(3) Služba za prethodni ispitni postupak provodi obradu i izrađuje nacrte rješenja u predmetima koji su u nadležnosti vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika, u slučaju kad ne postoje druge pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 71. stavak 2. Ustavnog zakona).«

Članak 8.

Naslov iznad članka 82. i članak 82. mijenjaju se i glase:

»Sudac-izvjestitelj u vijeću za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama

Članak 82.

(1) Sudac-izvjestitelj u predmetima koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika imenuje se na sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

(2) Sudac-izvjestitelj podnosi nacrte rješenja predsjedniku vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika radi upućivanja na sjednicu i donošenja rješenja te obavlja druge poslove određene člancima 33. i 35. ovog Poslovnika.

(3) Sudac-izvjestitelj usklađuje rad odgovarajuće stručne službe u postupku pripreme predmeta koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika.

(4) Predsjednik Ustavnog suda odlučuje u kojem će smanjenom opsegu sudac-izvjestitelj iz stavka 1. ovog članka obavljati poslove vezane uz ustavnosudske postupke u kojima se odlučuje o ustavnim tužbama.«

Članak 9.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Članak 87.

Za obavljanje poslova opće uprave Ustavnog suda, u Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

– Ured glavnog tajnika,

– Služba za ustavnosudsko poslovanje,

– Služba za financijsko-računovodstvene poslove,

– Služba za upravljanje imovinom,

– Služba informatičkih poslova.«

Članak 10.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Članak 88.

(1) U Uredu glavnog tajnika neposredno se obavljaju opći pravni, upravni i kadrovski poslovi, poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, organizacijski poslovi i poslovi vezani uz provođenje postupaka javne nabave.

(2) Uredom iz stavka 1. ovog članka upravlja predstojnik Ureda glavnog tajnika u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Ureda neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Predstojnik Ureda iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.«

Članak 11.

Naslov iznad članka 89. i članak 89. mijenjaju se i glase:

»Služba za ustavnosudsko poslovanje

Članak 89.

(1) U Službi za ustavnosudsko poslovanje neposredno se obavljaju poslovi ustavnosudskog poslovanja, osobito poslovi prijema stranaka i zaprimanja podnesaka, unosa podataka, otpreme i dostave, tehničke pripreme materijala za sjednice te arhiviranja spisa.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Pomoćnik glavnog tajnika iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.«

Članak 12.

Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase:

»Služba za financijsko-računovodstvene poslove

Članak 90.

(1) U službi za financijsko-računovodstvene poslove neposredno se obavljaju upravni, stručni i administrativni poslovi za uspostavljenje strateškog, programskog i proračunskog sustava planiranja, izrada i izvršenje proračuna Ustavnog suda vezanog uz sustav Državne riznice, izrada plana javne nabave, normativni, plansko-

-analitički i financijsko-računovodstveni poslovi.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Pomoćnik glavnog tajnika iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.«

Članak 13.

Iza članka 90. dodaje se naslov i članci 90a. i 90b. koji glase:

»Služba za upravljanje imovinom

Članak 90a.

(1) U Službi za upravljanje imovinom neposredno se obavljaju poslovi vezani uz nabavu, održavanje, upravljanje i gospodarenje imovinom koju koristi Ustavni sud te se organizira i nadzire obavljanje stručno-tehničkih, pomoćno-tehničkih i uslužnih poslova potrebnih za redovito i nesmetano poslovanje Ustavnog suda.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik glavnog tajnika za upravljanje imovinom u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Pomoćnik glavnog tajnika iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.

Služba informatičkih poslova

Članak 90b.

(1) U Službi informatičkih poslova neposredno se obavljaju poslovi vezani uz informatizaciju i internetizaciju Ustavnog suda, planiranje, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture, nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika, upravljanje i koordiniranje projekata koji sadrže informatičku komponentu te pružanje neposredne pomoći korisnicima i informatičku edukaciju ustavnosudskih službenika i namještenika.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja voditelj Službe u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Voditelj Službe iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.«

Članak 14.

U članku 92. stavku 2. alineji 2. riječi: »tajnikom za ustavnosudsko poslovanje« zamjenjuju se riječima: »pomoćnikom glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

Članak 15.

U članku 93. stavku 2. riječi: »tajnik za ustavnosudsko poslovanje« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

Članak 16.

U članku 94. stavku 2. riječi: »tajniku za ustavnosudsko poslovanje« zamjenjuju se riječima: »pomoćniku glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

U stavku 3. riječi: »tajnik za ustavnosudsko poslovanje« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje«.

Članak 17.

U članku 95. stavku 1. riječ: »Tajništva« zamjenjuje se riječju: »Službe«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Opći akti Ustavnog suda Republike Hrvatske uskladit će se s ovom Poslovničkom odlukom u roku od 6 mjeseci od njezina stupanja na snagu.

Članak 19.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-1/2013

Zagreb, 4. veljače 2013.

Predsjednica

prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.