Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija

NN 20/2013 (20.2.2013.), Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

338

Na temelju članka 21. stavka 7., članka 26. stavka 6. i članka 28. stavka 7. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZGLEDU I SADRŽAJU STANDARDNIH OBRAZACA I OBJAVAMA KONCESIJA

I. PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se izgled i sadržaj standardnih obrazaca obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje, obavijesti o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije, odluke o davanju koncesije i odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te način i uvjeti njihova objavljivanja.

II. STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE KONCESIJA

Članak 2.

(1) Objavom koncesije smatrat će se sastavljeni standardni obrazac iz stavka 3. ovoga članka koji je poslan na objavljivanje sukladno odredbama ove Uredbe.

(2) Objave koncesija objavljuju se na standardnim obrascima.

(3) Standardni obrasci za objave koncesija su:

– Standardni obrazac 01K: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

– Standardni obrazac 02K: Obavijest o ispravku objave obavijesti o namjeri davanja koncesije

– Standardni obrazac 03K: Odluka o davanju koncesije

– Standardni obrazac 04K: Odluka o poništenju postupka davanja koncesije.

(4) Standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Prilogu ove Uredbe i njen su sastavni dio.

(5) Standardni obrazac obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne radove sastavni je dio propisa kojim se uređuje javna nabava.

(6) Standardni obrasci 03K i 04K primjenjuju se na sve vrste koncesija dok se standardni obrazac 02K primjenjuje na koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra te koncesije za javne usluge.

(7) Standardni obrazac 03K primjenjuje se i na koncesije na zahtjev.

III. ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 3.

(1) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske uspostavljaju, vode i održavaju Narodne novine d.d.

(2) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:

1. davateljima koncesija omogućava elektroničko sastavljanje i slanje na objavljivanje objava koncesija na standardnim obrascima te stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije;

2. objavljuje objave koncesija na standardnim obrascima i stavlja na raspolaganje pripadajuću dokumentaciju;

3. omogućava besplatan pregled i preuzimanje objavljenih objava koncesija i pripadajuće dokumentacije;

4. sadrži bazu svih podataka iz objava koncesija i omogućava njihovu statističku obradu.

(3) Uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, upute za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i cjenik objava javno se objavljuju na internetskim stranicama Narodnih novina d.d.

(4) Suglasnost na cjenik Narodnih novina d.d. za objave koncesija i njegove izmjene i dopune daje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za financije.

IV. UVJETI I NAČIN OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH OBRAZACA ZA OBJAVE KONCESIJA

Članak 4.

(1) Davatelji koncesija su obvezni prije početka njegova korištenja izvršiti jednokratnu registraciju u sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

(2) Za potrebe elektroničkog sastavljanja i slanja na objavu standardnih obrazaca iz ove Uredbe davatelji koncesija su dužni ispuniti minimum tehničkih uvjeta, i to:

1. pristup internetu, i

2. internetski preglednik.

(3) Elektroničko sastavljanje standardnih obrazaca iz ove Uredbe za objavu podrazumijeva online unos podataka u predviđena polja potrebnih za slanje standardnih obrazaca na objavu (odabir između ponuđenih opcija, unos informacija ili oznaka).

(4) Online unos podataka omogućava davatelju koncesija:

– jednostavan i brz unos podataka u predviđena polja,

– ispravljanje i brisanje unesenog teksta,

– pomoć pri unosu podataka,

– automatsko dojavljivanje o neispunjenim poljima,

– automatsko dojavljivanje uočenih pogrešaka unosa prije slanja na objavljivanje.

(5) Ako davatelj koncesije ne sastavi i ne pošalje na objavu standardne obrasce iz ove Uredbe sukladno odredbama ove Uredbe te pravilima i općim uvjetima korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, obrasci neće biti objavljeni.

(6) Za točan unos podataka odgovara davatelj koncesije.

Članak 5.

(1) Objava koncesije bit će objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske prvi sljedeći radni dan od dana njena slanja na objavu pod uvjetom da je sastavljena i poslana na objavljivanje do 18:00 sati.

(2) Bez obzira na dan sastavljanja objava iz ove Uredbe, davatelj koncesije može birati dan njihova slanja na objavljivanje.

(3) Dan sastavljanja objave koncesije i dan njena slanja na objavljivanje može biti radni dan i neradni dan.

(4) Besplatni ispravci ili povlačenje objava koncesija te pripadajuće dokumentacije mogući su najkasnije do 18:00 sati na dan koji je određen kao dan slanja objave na objavljivanje.

(5) Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge u području zdravstva može se odnositi na više koncesija istog predmeta koncesije.

(6) Davatelj koncesije dužan je objavu odluke o davanju koncesije poslati na objavljivanje najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji na koji se odluka odnosi.

V. DOSTUPNOST OBJAVA KONCESIJA

Članak 6.

(1) Svaka objava koncesije iz ove Uredbe i pripadajuća dokumentacija moraju biti javno dostupni za pregled u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske najmanje godinu dana od dana njena objavljivanja.

(2) Svaka objava koncesije iz ove Uredbe mora biti dostupna u arhivi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske najmanje četiri godine od dana njena objavljivanja s ciljem neograničenog i besplatnog pristupa i pretraživanja Ministarstvu financija, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

VI. OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE

Članak 7.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji objave koncesija procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosti europskih pragova utvrđenih Direktivama Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuju se i u Službenom listu Europske unije.

(2) Objave iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na standardnim obrascima koje propisuje Europska komisija.

(3) Ako davatelj koncesije namjerava objaviti u Službenom listu Europske unije i objave koncesija vrijednosti manje od vrijednosti europskih pragova, onda mora koristiti odgovarajuće obrasce utvrđene propisima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Preračunavanje iznosa procijenjene vrijednosti koncesije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka provodi se na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure, Hrvatske narodne banke, važećeg na dan u kojem davatelj koncesije započinje postupak davanja koncesije.

(5) Preračunavanje iznosa procijenjene vrijednosti koncesije iz odredaba propisa kojim se uređuju koncesije koji su izraženi u eurima provodi se na način određen u stavku 4. ovoga članka.

(6) Sastavljanje i slanje objave koncesije na objavljivanje u Službenom listu Europske unije obavlja se isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Dan slanja objave koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske smatra se danom njena slanja na objavljivanje u Službenom listu Europske unije.

(7) Objava koncesije bit će objavljena u Službenom listu Europske unije najkasnije pet dana od dana njena slanja na objavljivanje.

(8) Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u potpunosti na hrvatskom jeziku, te je ta verzija jedini vjerodostojan tekst. Sažetak važnih elemenata svake takve objave bit će objavljen na ostalim službenim jezicima Europske unije.

(9) Objave koncesija u Službenom listu Europske unije dodatno se ne naplaćuju.

VII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 4. ove Uredbe, a kojom se daje suglasnost na cjenik Narodnih novina d.d. za objave koncesija, Narodne novine d.d. određuju cjenik za objave koncesija bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

(2) Kada je posebnim zakonom određeno da se obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje u »Narodnim novinama«, smatrat će se kako se pod objavljivanjem u »Narodnim novinama« smatra objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji uspostavljaju, vode i održavaju Narodne novine d.d.

VIII. STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/16

Urbroj: 50301-05/16-13-3

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

Standardni obrasci za objave koncesija

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA

OBAVIJEST O ISPRAVKU OBJAVE OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

20 20.02.2013 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija 20 20.02.2013 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija 20 20.02.2013 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija 20 20.02.2013 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija 20 20.02.2013 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija 20 20.02.2013 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija