Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

NN 20/2013 (20.2.2013.), Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

339

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

I.

Usvaja se jamstveni program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, i to:

– Jamstveni program »Investicijom do uspjeha«.

Jamstveni program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Obvezuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije da, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, pripremi sve potrebne akte za provedbu programa iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/42

Urbroj: 50301-05/20-13-4

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

JAMSTVENI PROGRAM »INVESTICIJOM DO USPJEHA«

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji udovoljavaju uvjetima ovog Jamstvenog programa i Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a i ulažu u:

a) proširenje ponude u turizmu

b) povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji

2. Namjena kredita

HAMAG INVEST u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za kredite odobrene za:

1. Financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

2. Financiranje ulaganja u kratkotrajnu imovinu

Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

3 Najviši i najniži iznos jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita, a najniži postotak jamstva koje izdaje HAMAG INVEST iznosi 10% glavnice kredita. Najviši iznos jamstva iznosi 18.000.000,00 HRK, a najniži iznos jamstva iznosi 7.500.000,00 HRK.

4. Ostali uvjeti:

Jamstvo se ne može izdati za već započete projekte. Ovaj Jamstveni program ne podržava izdavanje jamstava za tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, proizvodnju koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, proizvodnju metala.

Izdavanje jamstava po ovom Jamstvenom programu podliježe dijelu Pravilnika o izdavanju jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo koji sadrži pravila o državnim potporama te jamstva koja se izdaju u okviru ovog Jamstvenog programa sadrže državnu potporu sukladno 2. Poglavlju Pravilnika o izdavanju jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a. Iznimno, Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenog programa pri čemu se razlozi odstupanja obrazlažu na prvoj slijedećoj sjednici Upravnog odbora po izdavanju jamstva s utvrđenim odstupanjem od Jamstvenog programa.

5. Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 31. 12. 2013. godine s mogućnošću produljenja.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.