Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

NN 20/2013 (20.2.2013.), Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

340

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA JAMSTVENIH PROGRAMA I OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

I.

Usvajaju se Izmjene Jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, i to:

– Izmjene Jamstvenog programa »Novi poduzetnici« (»Narodne novine«, broj 51/2012);

– Izmjene Jamstvenog programa »Poljoprivrednici« (»Narodne novine«, broj 51/2012);

– Izmjene Jamstvenog programa »Likvidnost« (»Narodne novine«, broj 51/2012);

– Izmjene Jamstvenog programa »Rast« (»Narodne novine«, broj 51/2012);

– Izmjene Jamstvenog programa »Financijski leasing« (»Narodne novine«, broj 51/2012);

– Izmjene Jamstvenog programa »Inovacije« (»Narodne novine«, broj 51/2012);

– Izmjene Jamstvenog programa »Činidbena jamstva« (»Narodne novine«, broj 51/2012).

Izmjene Jamstvenih programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Usvajaju se Izmjene Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (»Narodne novine«, broj 51/2012).

Izmjene Općih uvjeta za izdavanje jamstava iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

III.

Obvezuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije da, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, pripremi sve potrebne akte za provedbu Izmjena programa i Općih uvjeta iz točaka I. i II. ove Odluke.

IV.

Zahtjevi za jamstva zaprimljeni do dana usvajanja Izmjena programa i Općih uvjeta, obradit će se po uvjetima iz programa i Općih uvjeta koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

V.

U nazivu i cijelom tekstu Odluke o usvajanju Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (»Narodne novine«, broj 51/2012) riječi: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije« u odgovarajućem padežu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/42

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »NOVI PODUZETNICI«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Novi poduzetnici« (»Narodne novine«, broj 51/2012), u točki 1. Ciljna grupa, iza riječi »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo«, dodaju se riječi »i investicije«.

U točki 1. iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 1. riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

Točka 2.

U točki 2. Namjena kredita, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 2. iza riječi »dugotrajnu« dodaju se riječi »materijalnu i nematerijalnu«.

Točka 3.

U točki 3.Najviši i najniži iznos jamstva, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 4.

U točki 4. Načini obrade, u podtočki b) riječi »HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »HAMAG INVEST-a«.

U točki 4. u podtočki b) iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 5.

U točki 5. Ostali uvjeti, riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

U točki 5. riječi »Uprava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Uprava HAMAG INVEST-a«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDNICI«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Poljoprivrednici« (»Narodne novine«, broj 51/2012), u točki 1. Ciljna grupa »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo«, dodaju se riječi »i investicije«.

U točki 1. iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 1. riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

Točka 2.

U točki 2. Namjena kredita, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 3.

U točki 3. Najviši i najniži iznos jamstva, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 4.

U točki 4. Ostali uvjeti, riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

U točki 4. riječi »Uprava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Uprava HAMAG INVEST-a«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »LIKVIDNOST«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Likvidnost« (»Narodne novine«, broj 51/2012), u točki 1. Ciljna grupa, iza riječi »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo«, dodaju se riječi »i investicije«.

U točki 1. iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 1. riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

Točka 2.

U točki 2. Namjena i uvjeti korištenja kredita, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 3.

Točka 3. Najviši i najniži iznos jamstva mijenja se i glasi:

»Točka 3. Najviši i najniži iznos jamstva

a) Najviši iznos jamstva je u visini 50% glavnice kredita, najviše do 400.000,00 HRK za poduzetnike koji posluju kraće od 24 mjeseca za sve namjene i uvjete korištenja kredita iz točke 2. ovog Jamstvenog programa osim za refinanciranje postojećih kredita uz povoljnije uvjete od postojećih.

b) Najviši iznos jamstva je u visini 50% glavnice kredita, najviše do 2.500.000,00 HRK za poduzetnike koji posluju dulje od 24 mjeseca za sve namjene i uvjete korištenja kredita iz točke 2. ovog Jamstvenog programa osim za refinanciranje postojećih kredita uz povoljnije uvjete od postojećih.

c) Najviši iznos jamstva za refinanciranje neotplaćenog dijela glavnice postojećih kredita iznosi 50% glavnice kredita, najviše do 4.000.000,00 HRK za poduzetnike koji posluju dulje od 24 mjeseca, ukoliko se isključivo koristi za refinanciranje postojećih kredita uz povoljnije uvjete od postojećih.

Najniži postotak jamstva koje izdaje HAMAG INVEST iznosi 10% glavnice kredita.

Poduzetnik koji posluje dulje od 24 mjeseca može istovremeno aplicirati za jamstvo po točkama b i c.«

Točka 4.

U točki 4. Ostali uvjeti; riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

U točki 4. Riječi »Uprava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Uprava HAMAG INVEST-a«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »RAST«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Rast« (»Narodne novine«, broj 51/2012), u točki 1. Ciljna grupa, iza riječi »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo«, dodaju se riječi »i investicije«.

U točki 1. iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 1. riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a«

zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

Točka 2.

U točki 2. Namjena kredita, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 2. iza riječi »dugotrajnu dodaju se riječi »materijalnu i nematerijalnu«.

Točka 3.

U točki 3. Najviši i najniži iznos jamstva, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 4.

U točki 4. Ostali uvjeti, riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

U točki 4. riječi »Uprava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Uprava HAMAG INVEST-a«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »FINANCIJSKI LEASING«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Financijski leasing« (»Narodne novine«, broj 51/2012), točki 1. Ciljna grupa, mijenja se i glasi:

»1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice leasinga subjektima malog gospodarstva koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstva HAMAG INVEST-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa.«

Točka 2.

U točki 2. Namjena leasinga, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

U točki 2. riječ »vlastito« se briše.

Točka 3.

U točki 3. Najviši i najniži iznos jamstva, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«

Točka 4.

U točki 4. Naknada za izdavanje jamstva, riječ »HAMAG-a« zamjenjuje se riječima »HAMAG INVEST-a«.

Točka 5.

U točki 5. Ostali uvjeti, riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

U točki 5. riječi »Uprava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Uprava HAMAG INVEST-a«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »INOVACIJE«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Inovacije« (»Narodne novine«, broj 51/2012), točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija na malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstva HAMAG MVEST-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa.«

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Namjena kredita

HAMAG INVEST u okviru, ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za kredite odobrene za:

1. Financiranje ulaganja u materijalnu imovinu;

2. Financiranje ulaganja u nematerijalnu imovinu;

Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.«

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Najviši i najniži iznos jamstva

Najviši iznos jamstva je u visini 70% glavnice kredita i to:

– najviše do 5.000.000,00 HRK za financiranje ulaganja u materijalnu imovinu:

– najviše do 2.500.00000 HRK za financiranje ulaganja u nematerijalnu imovinu.

Najniži postotak jamstva koje izdaje HAMAG INVEST iznosi 10% glavnice kredita.«

Točka 4. Ostali uvjeti. mijenja se i glasi:

»4. Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a. Iznimno, Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenog programa pri čemu se razlozi odstupanja obrazlažu na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora po izdavanju jamstva s utvrđenim odstupanjem od Jamstvenog programa.

Pravo na jamstvo temeljem ovog Programa imaju subjekti malog gospodarstva koji ispunjavaju kriterije kako slijedi:

a) za ulaganja u materijalnu imovinu

1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske BICRO d.o.o.,

2. imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju,

3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH,

4. pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu,

5. imaju pozitivnu odluku o kreditu kreditora.

Ovaj dio Programa ne podržava financiranje troškova istraživačko-

-razvojnih aktivnosti, troškova, elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

b) za ulaganja u nematerijalnu imovinu

1. imaju pozitivnu odluku kreditora o kreditu

2. mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom u koju se ulaže

3. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu.

Ovaj dio programa podržava financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborat, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plaća u ovom segmentu programa ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.«

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »ČINIDBENA JAMSTVA«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Činidbena jamstva« (»Narodne novine«, broj 51/2012), točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) u okviru ovog jamstvenog programa izdaje činidbena jamstva subjektima malog gospodarstva koji su:

– nositelji na ugovorenom projektu;

– ugovoreni kooperanti za projekt;

– nositelji posla/ugovoreni kooperanti koji su dobili činidbenu garanciju od poslovne banke/HBOR.«

Točka 2.

Točka 2. Namjena kredita mijenja se i glasi:

»2. Namjena kredita

HAMAG INVEST u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje činidbena jamstva subjektima malog gospodarstva čiji je cilj realizacija prethodno ugovorenog projekta /ispunjavanje uvjeta za javljanje na raspisane natječaje za realizaciju projekata.«

Točka 3.

Točka 4. Najviši iznos jamstva mijenja se i glasi:

»4. Najviši iznos jamstva:

– najviše do 3.500.000,00 HRK za ozbiljnost ponude, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji;

– najviše do 9.000.000,00 HRK za povrat avansa, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji;

– najviše do 9.000.000,00 HRK za dobro izvršenje ugovorenog posla, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji;

– najviše do 9.000.000,00 HRK za kvalitetu izvedenih radova, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji.«

Točka 4.

U točki 5. Trajanje jamstva, riječi »Najviše do 6 mjeseci za ozbiljnost ponude« zamjenjuju se riječima »Najviše do 1 godine za ozbiljnost ponude«.

Točka 5.

U točki 6. Ostali uvjeti u stavku 1., riječi »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

U točki 6. stavku 1., riječi »Uprava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Uprava HAMAG INVEST-a«.

U točki 6. stavku 3.; riječi »jamstvo za isti posao« zamjenjuju se riječima »garanciju za isti posao«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

U Općim uvjetima za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (»Narodne novine«, broj 51/2012), naziv Općih uvjeta mijenja se i glasi: »Opći uvjeti za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije«.

Točka 1.

U točki 1. Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo, riječi »su u privatnom vlasništvu minimalno 51%« zamjenjuju se riječima: »su u privatnom vlasništvu više od 50%«.

Točka 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

• Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti

• Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića

• Izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje

• Izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

• Nabava nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom računovodstvenom standardu 27

• Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima

• Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG-a«.

Točka 3.

U točki 4. Jamstvo kao potpora, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 4.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Zahtjev za jamstvo

Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora, osim u slučaju zahtjeva za pismo namjere unutar Jamstvenog programa Novi poduzetnici kada obrazac potpisuje samo subjekt malog gospodarstva. Zahtjevu se prilaže propisana dokumentacija koju utvrđuje Uprava HAMAG INVEST-a, a ista je objavljena na službenoj internetskoj stranici HAMAG INVEST-a. Uz zahtjev za pismo namjere prilaže se sva propisana dokumentacija osim dokumentacije kreditora.«

Točka 5.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Postotak jamstva

HAMAG INVEST izdaje jamstva u određenom postotku od glavnice kredita/iznosa leasinga. Postotak je određen pojedinim jamstvenim programom. Visina postotka jamstva definirana je pojedinačnim jamstvenim programom; najniži postotak jamstva koje izdaje HAMAG INVEST iznosi 10% glavnice kredita/iznosa leasinga osim kod činidbenih jamstava čiji uvjeti su regulirani odredbama Jamstvenog programa »Činidbena jamstva«.

U okviru jamstvenih programa po kojima je najviši iznos jamstva do 50% iznosa glavnice kredita/leasinga, Upravni odbor HAMAG INVEST-a iznimno može odobriti i do najviše 70% iznosa glavnice kredita/leasinga ukoliko ocijeni da je prijavljeni projekt od iznimne važnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj, ali ne više od maksimalnog iznosa jamstva propisanog jamstvenim programom.

Visinu postotka jamstva Uprava HAMAG INVEST-a određuje temeljem internih procedura vrednovanja stupnja rizičnosti svakog prijavljenog projekta imajući u vidu ograničenja o najnižoj i najvišoj visini jamstva definiranima u samim jamstvenim programima.

Točka 6.

U točki 7. Postupak izdavanja jamstva, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 7.

U točki 8. Instrumenti osiguranja, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 8.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Uvjeti korištenja kredita

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski na žiro-račune dobavljača/izvođača radova, sukladno investicijskom, projektu/poslovnom planu. Dio kredita namijenjen ulaganju u kratkotrajnu imovinu, sukladno investicijskom programu/poslovnom planu, može se doznačiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva. U opravdanim slučajevima, HAMAG INVEST može odobriti refundaciju ranije uloženih sredstava u projekt, čija će se isplata izvršiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva.«

Točka 9.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Uvjeti korištenja leasinga

Leasing kuća je dužna sredstva leasinga isplatiti namjenski na žiro-

-račune dobavljača po ponudi/predračunu.«

Točka 10.

U točki 11. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja kredita/leasinga, riječ »HAMAG-u« zamjenjuje se riječima »HAMAG INVEST-u«.

U točki 11. iza riječi »HAMAG« dodaju se riječi »INVEST«.

Točka 11.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Obveze tijekom trajanja Jamstva

Za vrijeme trajanja jamstva, kreditor/leasing kuća je obvezan polugodišnje izvješćivati HAMAG INVEST o stanju kredita/leasinga, stanju poslovanja korisnika jamstva i urednosti otplate kredita/leasinga i odmah po događaju koji bi mogao utjecati na urednost otplate kredita, a za koje je HAMAG INVEST izdao jamstvo, izvijestiti HAMAG INVEST u rokovima i na način utvrđen sporazumom s kreditorom/leasing kućom. Subjekt malog gospodarstva je obvezan za vrijeme trajanja jamstva redovno dostavljati HAMAG INVEST-u svoja financijska izvješća i drugu dokumentaciju utvrđenu ugovorom.

Korisnik činidbenog jamstva je dužan kvartalno izvješćivati HAMAG INVEST o stanju i napretku poslova, odnosno odmah po nastanku događaja koji bi mogao utjecati na naplatu po jamstvu.

Korisnik jamstva i činidbenog jamstva ovlašćuje predstavnike HAMAG INVEST-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za koji se izdalo jamstvo.«

Točka 12.

U točki 13. Isplata jamstva, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 13.

U točki 14. Pravo na jamstvo, iza riječi »HAMAG« dodaje se riječ »INVEST«.

Točka 14.

Završne odredbe, riječ »HAMAG-a« zamjenjuje se riječima »HAMAG INVEST-a«.

Točka 15.

U točki 16. Rok važenja Općih uvjeta riječi »Opći uvjeti za izdavanje jamstava HAMAG-a« zamjenjuju se riječima »Opći uvjeti za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a«.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.