Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

NN 20/2013 (20.2.2013.), Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

342

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« 120/12 i 136/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE POTPORE ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti provedbe mjere potpore za organizaciju manifestacija.

Prihvatljive manifestacije i Korisnici potpore

Članak 2.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju manifestacija na području Republike Hrvatske, i to za sljedeće kategorije manifestacija:

1. znanstveno-stručni skupovi, vezani uz područje šumarstva, vodnoga gospodarstva, lovstva, poljoprivrede, prerade, sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda, očuvanja okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja,

2. gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe), vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu i ruralni razvoj,

3. lokalno-tradicijske manifestacije, vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda u naseljima do 10.000 stanovnika.

Članak 3.

(1) Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Korisnici), i to:

1. za znanstveno-stručne skupove – obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove te stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora;

2. za gospodarske manifestacije – gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, zadruge, udruge, zadružni savezi, savezi udruga, lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG-ovi), Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi;

3. za lokalno-tradicijske manifestacije – općine, gradovi i udruge.

(2) Udruge i zadruge iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog članka moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

(3) Udruge iz stavka 1. točke 3. ovoga članka su udruge koje imaju sjedište na području grada/općine na čijem području se održava manifestacija.

Javni poziv

Članak 4.

(1) Potpora se ostvaruje putem prijave na Javni poziv, kojega raspisuje Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Javni poziv objavljuje se u »Narodnim novinama«, i na službenim web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

(3) Ministarstvo raspisuje Javni poziv jednom godišnje za prikupljanje prijava u tri kruga, i to:

– u I. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja tekuće godine,

– u II. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. svibnja do 30. kolovoza tekuće godine,

– u III. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju d 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine,

(4) Javnim pozivom određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje Prijave za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu: Prijava) i Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(5) Sva komunikacija između Korisnika i Ministarstva obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom.

Visina potpore

Članak 5.

(1) Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje, i to:

1. za znanstveno-stručne skupove, do 150,00 kuna po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru,

2. za gospodarske manifestacije, do 300,00 kuna po izlagaču, ali ne više od 45.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru.

3. za lokalno-tradicijske manifestacije, do 5.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru.

(2) Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan Korisnik.

(3) Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika.

Članak 6.

(1) Ministarstvo utvrđuje za tekuću godinu, ovisno o sredstvima predviđenim Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i sredstvima raspoloživim u Državnom proračunu Republike Hrvatske, zaseban iznos potpore raspoloživ za manifestacije koje se održavaju po pojedinom krugu iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko Zahtjeva od strane Korisnika, koji udovoljavaju uvjetima iz ovoga Pravilnika i Javnog poziva iz pojedinog kruga iz članka 4. ovoga Pravilnika, bude više od planiranog iznosa utvrđenog za to razdoblje, potpora po Korisniku proporcionalno se smanjuje.

(3) Ukoliko Zahtjeva od strane Korisnika, koji udovoljavaju uvjetima iz ovoga Pravilnika i Javnog poziva iz pojedinog roka iz članka 4. ovog Pravilnika, bude manje od planiranog iznosa utvrđenog za to razdoblje novčana sredstva se prebacuju u sljedeći krug.

Provedba Javnog poziva

Članak 7.

(1) Korisnik podnosi Prijavu za održavanje manifestacije na obrascu »Prijava za dodjelu potpore« iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Prijavu, Korisnik dostavlja obaveznu dokumentaciju navedenu u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Prijava se podnosi najmanje 7 dana, a najviše 30 dana, prije dana održavanja manifestacije.

Članak 8.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev na obrascu »Zahtjev za isplatu« iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev, Korisnik dostavlja obaveznu dokumentaciju navedenu u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev se podnosi u roku do 20 dana nakon dana održavanja manifestacije.

(4) Zahtjev podnesen izvan roka iz stavka 3. ovoga članka neće se razmatrati.

Članak 9.

(1) Samo potpuna Prijava i Zahtjev ulaze u postupak administrativne kontrole.

(2) U slučaju promjene podataka iz Prijave/Zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa, ime, prezime i OIB odgovorne osobe), Korisnik se obvezuje dostaviti ažurne podatke i dokaze u roku od 10 dana od dana nastanka promjene.

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole svih prijava i zahtjeva iz pojedinog kruga ministar donosi:

1. Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po Korisniku koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom, na temelju odredbi članka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

2. Odluku o dodjeli potpore ministar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za pojedino razdoblje sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo dostavlja pisanim putem pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

(3) Ministarstvo vrši isplatu potpore na žiro-račun Korisnika u roku 60 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

(4) Ministarstvo pisanim putem obavještava Korisnika koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom o odbijanju Prijave odnosno Zahtjeva u roku od 30 dana po zaprimanju.

Kontrola i povrat sredstava

Članak 11.

(1) Administrativnu kontrolu prijava i zahtjeva te prateće dokumentacije provodi Ministarstvo, a kontrolu provodi Poljoprivredna inspekcija.

(2) Ministar imenuje Povjerenstvo za administrativnu kontrolu prijava i zahtjeva te prateće dokumentacije.

(3) Nepravilnosti utvrđene kontrolom od strane Poljoprivredne inspekcije imaju za posljedicu uskraćivanje isplate potpore u cijelosti, ili povrata već isplaćenih novčanih sredstava.

(4) Korisnici su dužni čuvati preslike Prijave, Zahtjeva te prateće dokumentacije četiri godine od dana podnošenja Prijave.

Pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede

Članak 12.

(1) Korisnik može zatražiti pokroviteljstvo Ministarstva nad manifestacijom isključivo pisanim putem najmanje 30 dana prije održavanja manifestacije.

(2) Ministarstvo je dužno u roku 15 dana po zaprimanju Zahtjeva za pokroviteljstvo pisanim putem obavijestiti Korisnika o prihvaćanju ili odbijanju pokroviteljstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Odluka iz članka 10. ovoga Pravilnika je konačna i nije upravni akt.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (»Narodne novine« br. 18/12).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/15

Urbroj: 525-08/1106-13-2

Zagreb, 15. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE

1. OSNOVNI PODACI O ORGANIZATORU MANIFESTACIJE

1.1. puni naziv organizatora manifestacije:


1.2. organizacijski oblik (d.d., d.o.o., udruga, ustanova, JLS i dr.)


1.3. OIB (osobni identifikacijski broj) organizatora:


1.4. MBS (matični broj subjekta) organizatora:


1.5. osnovna djelatnost organizatora:


1.6. adresa podnositelja:

(ulica, broj, mjesto, poštanski broj):


1.7. županija:


1.8. broj telefona:


1.9. fax:


1.10. mobitel:


1.11. e-mail:


1.12. ime i prezime odgovorne osobe:


1.13. OIB (osobni identifikacijski broj odgovorne osobe podnositelja prijave:)


1.14. funkcija: (direktor, ravnatelj, upravitelj, župan, gradonačelnik, načelnik, predsjednik i sl.):


1.15. navesti glavne reference koje se odnose na organizacijske sposobnosti i ljudske resurse uključujući broj članova i zaposlenih osoba:


1.16. navesti dosadašnju suradnju organizatora s Ministarstvom:

godina/novčana sredstva


2. OSNOVNI PODACI O MANIFESTACIJI

2.1. naziv manifestacije:

(upisati puni naziv)


2.2. podaci o manifestaciji:

(ukratko opisati)


2.3. mjesto održavanja:

(broj pošte, mjesto, adresa)


2.4. vrijeme održavanja:

(dan, mjesec, godina)


2.5. vrijeme početka manifestacije (sat):


2.6. okvirni program i vremenski tijek predviđenih događanja na manifestaciji:


2.7. Vrsta manifestacije (križićem označiti isključivo jedno područje)znanstveno-stručni skupgospodarska manifestacijalokalno-tradicijska manifestacija


2.8. Razina manifestacije (križićem označiti jednu od razina manifestacije)međunarodnadržavnaregionalnalokalna


2.9. glavni cilj manifestacije:

(ukratko opisati)


2.10. godine održavanja:

(navesti broj godina održavanja manifestacije)


2.11. navesti glavnog pokrovitelja manifestacije:

sufinanciranje DA/NE

* ukoliko postoji sufinanciranje supokrovitelja i/ili suorganizatora obvezno se dostavlja dokaz u vidu Ugovora, Sporazuma ili slično


2.12. navesti supokrovitelje manifestacije:

sufinanciranje DA/NE

* ukoliko postoji sufinanciranje supokrovitelja i/ili suorganizatora obvezno se dostavlja dokaz u vidu Ugovora, Sporazuma ili slično


2.13. navesti suorganizatore:

sufinanciranje DA/NE

* ukoliko postoji sufinanciranje supokrovitelja i/ili suorganizatora obvezno se dostavlja dokaz u vidu Ugovora, Sporazuma ili slično


2.14. planirani ukupni troškovi za organizaciju manifestacije bez PDV-a (u kunama):


2.15. novčani iznos za organizaciju manifestacije bez PDV-a (u kunama) od strane organizatora:


2.16. planirani broj izlagača na gospodarskoj manifestaciji:


2.17. planirani broj sudionika na znanstveno-stručnom skupu:


2.18. planirani broj predavača na znanstveno-stručnom skupu:


2.19. planirani broj sudionika na znanstveno-stručnom skupu:


2.20. planirani broj posjetitelja na gospodarskoj/lokalno-tradicijskoj manifestaciji:


                                               Datum

_____________________                             ___________________

           (mjesto)                                                           (dan, mjesec, godina)

                                                                      ___________________

                                                                     ime i prezime odgovorne osobe

                                                                       __________________

                                                                               potpis i pečat


PRILOG II.

Podnositelj uz popunjeni Obrazac »Prijave za dodjelu potpore« u obvezi je dostaviti:

1. preslik izvatka iz sudskog registra ili registra udruga, ili drugi dokument koji dokazuje legalitet (registraciju) ovisno o organizacijskom obliku organizatora,

2. preslik potvrde o OIB-u (osobnom identifikacijskom broju) odgovorne osobe,

3. troškovnik planiranih prihoda i rashoda (obvezno navesti vrste rashoda),


PRILOG III.

ZAHTJEV ZA ISPLATU

naziv organizatora manifestacije: (upisati puni naziv organizatora)


OIB (osobni identifikacijski broj) organizatora:


naziv manifestacije: (upisati puni naziv manifestacije)


Ministarstva poljoprivrede

– pokrovitelj DA/NE

– supokrovitelj DA/NE


naziv banke organizatora:


broj žiro-računa organizatora:

Traženi iznos potpore (kuna):

vrsta

manifestacije

a

b

c = a × b

znanstveno-stručna (maksimalan iznos 30.000,00 kuna)

broj sudionika skupa

(upisati)

kn/sudioniku

tražena

potpora (kn)

(upisati)


150,00


gospodarska (maksimalan iznos 45.000,00kuna)

broj izlagača

(upisati)

kn/izlagaču

tražena potpora (kn)

(upisati)


300,00


lokalno-tradicijska (maksimalan iznos 5.000,00 kuna)

tražena potpora (kn)

(upisati)


                                         
                                                          Datum

_____________________                                  _____________________

           Podnosi                                                              i odgovara za točnost navede-
                                                                                                                    nih podataka

                                                                   

                                       ___________________

                                     ime i prezime odgovorne osobe

                                                              ____________________________

                                                                potpis i pečat organizatora manifestacije


PRILOG IV.

Podnositelj uz popunjeni Obrazac »Zahtjev za isplatu« u obvezi je dostaviti:

1. ZA ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

1. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva),

2. preslik Ugovora s bankom iz kojeg je vidljiv broj žiro-računa podnositelja zahtjeva ili Potvrda banke o žiro računu,

3. preslik obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku,

4. IZVJEŠĆE o održanom znanstveno-stručnom skupu:

– naziv znanstveno-stručnog skupa

– opis znanstveno-stručnog skupa

– značaj znanstveno-stručnog skupa

– zaključci za znanstveno-stručni skup

– prikaz financijskih troškova (vrsta troška – iznos – broj računa),

5. preslik original liste sudionika za znanstveno-stručni skup ovjerena od strane organizatora,

6. izlaganja (prezentacije) i zaključci sa znanstveno-stručnog skupa na CD-u,

7. najmanje tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan uz održanu manifestaciju,

8. izlaganja (prezentacije) i zaključci sa znanstveno-stručnog skupa na CD-u,

9. program znanstveno-stručnog skupa,

10. zbornik radova znanstveno-stručnog skupa.

2. ZA GOSPODARSKU MANIFESTACIJU

1. preslik prijave nadležnoj policijskoj upravi održavanja manifestacije ili preslik odobrenja JLS/Grada Zagreba za održavanje manifestacije,

2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva),

3. preslik Ugovora s bankom iz kojeg je vidljiv broj žiro-računa podnositelja zahtjeva ili Potvrda banke o žiro-računu,

4. preslik obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku,

5. IZVJEŠĆE o održanoj gospodarskoj manifestaciji:

– naziv manifestacije

– opis manifestacije

– značaj manifestacije

– financijsko izvješće (prihodi, rashodi -vrsta troška/ iznos/ broj računa),

6. najmanje tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan uz održanu manifestaciju,

7. program manifestacije,

8. katalog izlagača (ime i prezime, adresa, vrsta proizvoda),

9. original Obrazac »Potpisna lista izlagača« za gospodarsku manifestaciju potvrđen od strane organizatora:

POTPISNA LISTA IZLAGAČA – za gospodarske manifestacije

Naziv organizatora (podnositelj zahtjeva za potporu od Ministarstva poljoprivrede):Naziv manifestacije:Datum podnošenja prijave:Datum održavanja:Mjesto održavanja:R. br.

Ime i prezime izlagača

Adresa

Broj pošte

Mjesto

Popis

proizvoda

Potpis izlagača
3. ZA LOKALNO-TRADICIJSKU MANIFESTACIJU

1. preslik prijave nadležnoj Policijskoj upravi održavanja manifestacije ili preslik odobrenja JLS/Grada Zagreba za održavanje manifestacije,

2. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva),

3. preslik Ugovora s bankom iz kojeg je vidljiv broj žiro računa podnositelja zahtjeva ili Potvrda banke o žiro-računu,

4. preslik obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku,

5. IZVJEŠĆE o održanoj lokalno-tradicijskoj manifestaciji:

– naziv lokalno-tradicijske manifestacije

– opis lokalno-tradicijske manifestacije

– značaj lokalno-tradicijske manifestacije

– prikaz financijskih troškova (prihodi, rashodi -vrsta troška/ iznos/ broj računa),

6. najmanje tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan uz održanu manifestaciju,

7. program lokalno-tradicijske manifestacije.

20 20.02.2013 Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija 20 20.02.2013 Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija 20 20.02.2013 Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija