Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

NN 20/2013 (20.2.2013.), Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

343

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 23.a stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 149/09, 127/10, 50/12, 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti (dalje u tekstu: Upisnik).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo« (u daljem tekstu: OPG) je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse i upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. »izravna prodaja« je prodaja poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina iz poljoprivrednih proizvoda i/ili nepoljoprivrednih proizvoda i/ili usluga koje OPG proizvodi i prodaje krajnjem potrošaču ne dovodeći u pitanje druge propise;

3. »poljoprivredni proizvodi« jesu proizvodi iz članka 3. točka 2. Zakona o poljoprivredi;

4. »krajnji potrošač« je fizička osoba koja nabavlja hranu za udovoljavanje vlastitih potreba, a ne koristi je niti u jednoj fazi poslovanja s hranom sukladno propisima o hrani;

5. »dopunske djelatnosti na OPG-u« (u daljem tekstu: dopunske djelatnosti) jesu djelatnosti koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a;

6. »prerada« podrazumijeva pojam sukladno propisima o hrani.

II. VRSTE DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OPG-u

Članak 3.

(1) Na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:

1. Izravna prodaja,

2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,

3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,

4. Turizam na OPG-u,

5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,

6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,

7. Usluge u poljoprivredni i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,

8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,

9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u.

(2) izravna prodaja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine:

1. na OPG-u (u dvorištima, proizvodnim objektima OPG-a, kušaonicama i na polju),

2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

5. prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),

6. dostavom do potrošača,

7. pokretnom prodajom (pokretna vozila, plovila, kolica),

8. prodaja putem automata,

9. kioska,

10. prodaja putem interneta.

(3) Na OPG-u se može obavljati više vrsta dopunskih djelatnosti.

(4) Detaljan popis dopunskih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka naveden je u Dodatku I ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OPG-u

Članak 4.

Za obavljanje dopunske djelatnosti OPG mora ispunjavati i ostale uvjete sukladno posebnim propisima koji uređuju tu djelatnost.

Članak 5.

(1) Nositelj dopunske djelatnosti je nositelj OPG-a ili član OPG-a uz suglasnost nositelja OPG-a, upisan u Upisnik.

(2) Za obavljanje iste vrste dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan samo jedan nositelj.

(3) Za obavljanje različitih vrsta dopunskih djelatnosti može biti upisano više nositelja.

(4) Pri obavljanju dopunske djelatnosti mogu pomagati svi članovi OPG-a koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i radnici na OPG-u sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Dopunska djelatnost se mora obavljati na zemljištu i/ili u objektima koje su nositelj ili članovi OPG-a upisali u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 7.

Nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju obavljanje pojedine dopunske djelatnosti.

Posebni uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti

Članak 8.

(1) Dopunska djelatnost prerade hrane obavlja se u registriranim ili odobrenim objektima sukladno propisima o hrani.

(2) U okviru dopunske djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u pripremaju se i uslužuju jela, pića i ostali napitci od namirnica koje moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje, a sukladno propisima koji reguliraju ugostiteljsku djelatnost.

(3) U okviru dopunske djelatnosti proizvodnje energije iz bio mase, udio sirovina koje potječu s vlastitog OPG-a mora biti najmanje 20% od količine ukupno potrebnih sirovina ne dovodeći u pitanje posebne propise.

Članak 9.

(1) Dozvoljeni opseg obavljanja dopunske djelatnosti određen je visinom godišnjeg dohotka iz dopunske djelatnosti.

(2) Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti je ukupni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ostvaren na OPG-u po svim vrstama dopunskih djelatnosti i po svim nositeljima dopunske djelatnosti.

(3) Dozvoljeni prosječni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ne smije biti veći od 50% ukupnog godišnjeg dohotka OPG-a.

Članak 10.

(1) OPG mora bilježiti primitke i izdatke iz dopunske djelatnosti u Knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI) i utvrditi godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti.

(2) Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti utvrđuje se kao razlika između primitaka i izdataka iz dopunske djelatnosti tijekom jedne kalendarske godine.

(3) Evidencija iz stavka 1. i 2. ovoga članka služi kao podloga za provjeru ispunjava li OPG uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(4) Evidencija iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora se čuvati najmanje 5 godina.

IV. UVJETI ZA UPIS U UPISNIK DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OPG-u

Postupak upisa

Članak 11.

(1) Prije početka obavljanja dopunske djelatnosti OPG se mora upisati u Upisnik.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) vodi i odgovorna je za Upisnik.

(3) Upis u Upisnik obavlja se u regionalnim uredima/podružnicama Agencije (u daljnjem tekstu: Uredi) s obzirom na prebivalište nositelja OPG-a.

(4) Nositelj dopunske djelatnosti podnosi Zahtjev za upis u Upisnik (u daljnjem tekstu: Zahtjev), najmanje 30 dana od dana početka obavljanja dopunske djelatnosti, na obrascu iz Priloga I ovoga Pravilnika.

(5) Uz Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka obavezno je priložiti sljedeće:

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom),

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

• rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom;

• rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

• rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

• presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

(6) Na temelju podnesenog Zahtjeva Agencija upisom u Upisnik nositelju dopunske djelatnosti izdaje izvod iz Upisnika koji je ujedno i potvrda o upisu u Upisnik i sadrži podatke iz stavka 7 ovoga članka.

(7) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. ime i prezime, adresa i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstava,

2. vrsta dopunske djelatnosti sukladno Dodatku I ovoga Pravilnika,

3. datum upisa/promjena/ispisa iz Upisnika.

Promjena podataka i prestanak obavljanja dopunskih djelatnosti

Članak 12.

Svaku promjenu koja se odnosi na sadržaj Zahtjeva i prestanak obavljanja dopunskih djelatnosti nositelj dopunske djelatnosti mora prijaviti Agenciji u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Provjera uvjeta i ispis iz Upisnika

Članak 13.

(1) Agencija provjerava ispunjavanje uvjeta iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko više nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija ispisuje OPG iz Upisnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika već obavljaju dopunske djelatnosti na OPG u skladu s važećim propisima podnose Zahtjev u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/14

Urbroj: 525-08/1106-13-2

Zagreb, 16. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I

Popis dopunskih djelatnosti na OPG-u

Šifra: 001

I. IZRAVNA PRODAJA

1.1.

• izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda s vlastitog OPG-a,

1.2.

• izravna prodaja prerađevina iz poljoprivrednih proizvoda (prerađenih na ili izvan vlastitog OPG-a) a za koje sirovina potječe pretežito iz vlastite proizvodnje,

1.3.

• izravna prodaja prerađevina iz nepoljoprivrednih proizvoda (prerađenih na ili izvan vlastitog OPG-a) a za koje sirovina potječe pretežito iz vlastite proizvodnje,

1.4.

• izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda, a za koje sirovina potječe pretežito iz vlastite proizvodnje.

Šifra: 002

II. PRERADA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

• poljoprivrednih proizvoda

• ljekovitog bilja

• gljiva

• šumskih plodova

• prerada drva i proizvoda od drveta

Šifra: 003

III. USLUGE

3.1.

TURIZAM:

3.1.1.

• pružanje ugostiteljskih usluga u objektima koji mogu biti: vinotočje/kušaonice, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp;

3.1.2.

• pružanje usluga u turizmu (sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl., lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje, i slične aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti, provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl., prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjeta registriranim privatnim etnozbirkama i sl., organizacija izleta za goste koji koriste usluge smještaja), isključivo usluge korištenja žičare, vučnice, uspinjače i iznajmljivanje prostora za piknik.

3.2.

USLUGE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU KORIŠTENJEM POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE MEHANIZACIJE, OPREME, UREĐAJA I ŽIVOTINJA TE NJIHOVO DAVANJE U NAJAM:

3.2.1.

• usluge s poljoprivrednom mehanizacijom koje obuhvaćaju rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, održavanje cesta i čišćenje, održavanje zelenila i zelenih površina, prijevoz mlijeka, prijevoz stoke i sl.

3.2.2.

• usluge sa šumskom mehanizacijom koje obuhvaćaju sječu drva, izvlačenje drva iz šume, izradu trupaca, drvne sječke,

3.2.3.

• rad sa životinjama,

3.2.4.

• usluge s opremom kao što je: piljenje drva, proizvodnja drvenih briketa, kompresija, brušenje, sušenje, ambalaža i ostalih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, dorada, pakiranje i skladištenje,

3.2.5.

• najam poljoprivrednih strojeva, poljoprivredne opreme, šumsko-gospodarskih strojeva, šumarske opreme, životinja,

3.2.6.

• ostale usluge u poljoprivredi i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja te njihovo davanje u najam.

3.3.

PRENOŠENJE ZNANJA I VJEŠTINA POVEZANIH S POLJOPRIVREDOM, ŠUMARSTVOM I DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OPG-u:

3.3.1.

• savjeti o uzgoju

3.3.2.

• organiziranje tečajeva za izradu tradicijskih rukotvorina i proizvoda

3.3.3.

• edukacija

3.3.4.

• organiziranje radionica, tečajeva, seminara

Šifra: 004

IV. DJELATNOSTI POVEZANE S TRADICIJSKIM VJEŠTINAMA I ZNANJIMA NA OPG-u:

4.1.

• pečenje kruha, peciva i kolača

4.2.

• proizvodnja tjestenine

4.3.

• proizvodnja šindre

4.4.

• obrti i proizvodi tradicionalnog znanja:

4.4.1.

– bačvari

4.4.2.

– bravari

4.4.3.

– brijači

4.4.4.

– brusari

4.4.5.

– ciglari

4.4.6.

– crjepari

4.4.7.

– čavlari

4.4.8.

– češljari

4.4.9.

– četkari

4.4.10.

– čizmari

4.4.11.

– čohači

4.4.12.

– dimnjačari

4.4.13.

– drvodjelci

4.4.14.

– gostioničari

4.4.15.

– graditelji glazbala

4.4.16.

– graditelji zdenaca (bunara)

4.4.17.

– grebari, češljači i predioci vune

4.4.18.

– gumbari

4.4.19.

– kamenari

4.4.20.

– kapari

4.4.21.

– karikari

4.4.22.

– kavanari

4.4.23.

– keramičari

4.4.24.

– kipari

4.4.25.

– kirijaši

4.4.26.

– kišobranari

4.4.27.

– klesari

4.4.28.

– klobučari

4.4.29.

– kobasičari

4.4.30.

– kolari

4.4.31.

– kopljari

4.4.32.

– košaraši

4,4,33.

– kotlari

4.4.34.

– kovači

4.4.35.

– kožari

4,4.36.

– knjigoveže

4.4.37.

– knjižari

4.4.38.

– krčmari

4.4.39.

– krojači

4.4.40.

– krovopokrivači

4.4.41.

– krznari

4.4.42.

– kundačari

4.4.43.

– licitari

4.4.44.

– limari

4.4.45.

– lončari

4.4.46.

– lulari

4.4.47.

– ljevači zvona

4.4.48.

– mesari

4.4.49.

– mošnjari, torbari

4.4.50.

– mlinari

4.4.51.

– nožari

4.4.52.

– orguljari

4.4.53.

– oružari

4.4.54.

– ostrugari

4.4.55.

– pećari

4.4.56.

– pilari i pivari

4.4.57.

– platnari

4.4.58.

– pojasari

4.4.59.

– postolari

4.4.60.

– poplunari

4.4.61.

– pozlatari

4.4.62.

– puškari

4.4.63.

– remenari

4.4.64.

– ribari

4.4.65.

– rudari

4.4.66.

– sapunari

4.4.67.

– sedlari

4.4.68.

– slastičari

4.4.69.

– slikari

4.4.70.

– soboslikari

4.4.71.

– srebrnari

4.4.72.

– staklari

4.4.73.

– staklorezači

4.4.74.

– stolari

4.4.75.

– strelari

4.4.76.

– stupari

4.4.77.

– suknostriže

4.4.78.

– štavioci

4.4.79.

– tapetari

4.4.80.

– tesari

4.4.81.

– tkalci

4.4.82.

– tokari

4.4.83.

– travari

4.4.84.

– urari

4.4.85.

– uzdari

4.4.86.

– užari

4.4.87.

– vapnari

4.4.88.

– vlasuljari

4.4.89.

– voštari

4.4.90.

– zidari

4.4.91.

– zlatari

4.5.

• Ručno pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke

4.6.

• Izrada svijeća

4.7.

• Rezbarstvo i proizvodnja intarzija

4.8.

• Slamarstvo

4.9.

• Unikatno šivanje i krojenje za određene svrhe

4.10.

• Proizvodnja proizvoda od umjetnog cvijeća

4.11.

• Proizvodnja dekorativnih i ukrasnih predmeta

4.12.

• Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

4.13.

• Ručno izrađene igračke i lutke

4.14.

• Ostali unikatni proizvodi

Šifra: 05

V. PROIZVODNJA I PRODAJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA OD ŠUMSKE BIOMASE, GNOJA I GNOJNICE, DRUGIH IZVORA BIOMASE, IZVORA VODE, IZVORA VJETRA I SOLARNIH IZVORA

Šifra: 06

VI. OSTALE DJELATNOSTI KOJE SE MOGU REGISTRIRATI KAO DOPUNSKE DJELATNOSTI NA OPG-u:

6.1.

• hortikultura (uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja)

6.2.

• uzgoj divljači

6.3.

• pčelarstvo – pčelinji proizvodi

6.4.

• akvakultura

6.5.

• uzgoj peradi i proizvodnja konzumnih jaja

6.6.

• gljivarstvo

6.7.

• uzgoj ljekovitog bilja

6.8.

• sudjelovanje u proizvodnji i preradi industrijskog bilja

6.9.

• uzgoj drveća i grmlja

PRILOG I

ZAHTJEV PRIJAVE ZA UPIS U UPISNIK DOPUNSKIH DJELATNOSTI

za obavljanja dopunske djelatnosti na OPG-u

1. Datum podnošenja zahtjeva:


2. Podnositelj/ica zahtjeva:

– ime i prezime

– OIB


3. Adresa prebivališta

– mjesto

– poštanski broj

– ulica

– kućni broj


4. Telefon, e-mail:


5. Mjesto i datum rođenja


6. MIBPG (matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstava)


7. Podnosim prijavu za (zokružiti):

a) za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u,

b) promjenu podataka u Upisniku dopunskih djelatnosti,

c) ispis iz Upisnika dopunskih djelatnosti.

8. Zahtjevu prilažem sljedeće listove i dokaze:

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom),

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

a. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom;

b. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

c. rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

d. presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

9. Potpisom jamčim da:

1. su podaci navedeni u zahtjevu točni i istiniti,

2. sam pažljivo pročitao/la i poštivao/la navedene upute za ispunjavanje zahtjeva,

3. sam upoznat/a s propisima koji uređuju područje moje dopunske djelatnosti,

4. se slažem da se podaci iz zahtjeva mogu obrađivati za razne analize i druge potrebe obrade osobnih podataka u skladu s propisima koju uređuju zaštitu osobnih podataka,

5. ću omogućiti inspekcijski nadzor na OPG-u.

Suglasnost nositelja OPG-a
__________________________
             (ime i prezime)

__________________________
      (vlastoručni potpis)

Podnositelj/ica zahtjeva:

______________________
(ime i prezime)

___________________
(vlastoručni potpis)

20 20.02.2013 Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima