Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

NN 20/2013 (20.2.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

345

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj: 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ULJARICA I PREDIVOG BILJA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. kojom se ograničava stavljanje na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja, uljarica i predivog bilja osim sjemena koje je službeno certificirano kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme (SL L 340, 19. 12. 2008.);

– Direktivom Komisije 2009/74/EZ od 26. lipnja 2009., kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ u pogledu botaničkih imena biljaka, znanstvenih imena ostalih organizama i određenih Priloga Direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 2002/57/EZ u svijetlu razvoja znanstvenih i tehničkih znanja (SL L 166, 27. 6. 2009.);

Članak 2.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (»Narodne novine« broj 126/07), u članku 2. stavku 2. iza riječi: »izvozu« dodaju se riječi: »u treće zemlje«.

Članak 3.

U članku 3. točki 1. riječi: »Brassica juncea (L.) and Czernj and Cosson« zamjenjuju se riječima: »Brassica juncea (L.) Czern.«.

U istoj točki riječi: »Brassica nigra (L.) Koch« zamjenjuju se riječima: »Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch«.

U istoj točki riječi: »Papaver somniferum L.« zamjenjuju se riječima: »Papaver somniferum L.– Poppy«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. točki B. rečenica: »U slučaju predivog i uljnog lana kategorija osnovno sjeme može se podijeliti na kategorije osnovno sjeme prve generacije, osnovno sjeme druge generacije.« zamjenjuje se rečenicom: »U slučaju osnovnog sjemena na tržište se može staviti sjeme soje, lana, uljane repice, krmne ogrštice, konoplje, šafranike, kima, pamuka, opijumskog maka, smeđe gorušice, bijele gorušice i suncokreta.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.«

Članak 6.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sjeme koje na certifikatu na pakiranju ima oznaku »RH pravila i standardi«, a stavljeno je na tržište Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, može ostati na tržištu Republike Hrvatske do isteka zaliha, ako zadovoljava sve propisane uvjete u pogledu kvalitete sjemena.«

Članak 7.

U Dodatku 1. točki 2. Pravilnika, tablica se zamjenjuje novom tablicom koja glasi:Članak 8.

(1) U Dodatku 2. Poglavlju I. točki 4. podtočki A. u tablici riječi: »Altenaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp.« zamjenjuju se riječima: »Altenaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp«.

(2) U istoj točki podtočki B. riječi: »Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola zamjenjuju se riječima: »Phoma exigua var. linicola«.

(3) U istoj točki podtočki C. (a) riječi: »preferential medium« zamjenjuju se riječima: »odgovarajućim podlogama«.

Članak 9.

U Dodatku 3. u tablici, u stupcu 2 iza riječi: »Arachis hypogea« broj: »25« zamjenjuje se brojem: »30«.

U istoj tablici, u istom stupcu, iza riječi: »Glycine max« broj: »25« zamjenjuje se brojem: »30«.

U istoj tablici u četvrtom stupcu iza riječi: »Helianthus annuus«, dodaje se broj: »1000«.

Članak 10.

U Dodatku 4. točki A. podtočki a) pod 1., danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »RH pravila i standardi« zamjenjuju se riječima: »EZ pravila i standardi«.

U istoj točki podtočki b) pod 1., danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »RH pravila i standardi« zamjenjuju se riječima: »EZ pravila i standardi«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/106

Urbroj: 525-09/1158-13-11

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

20 20.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja 20 20.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja