Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama

NN 20/2013 (20.2.2013.), Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

347

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 103/03., 75/09. i 59/12.), ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

METODOLOŠKE OSNOVE

ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE PROMET U MORSKIM LUKAMA

I. Uvodna objašnjenja i pojmovi

Članak 1.

Temeljem Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, a u skladu sa Zakonom o službenoj statistici i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske Državni zavod za statistiku provodi Statističko istraživanje promet u morskim lukama.

Članak 2.

Državni zavod za statistiku Statističko istraživanje promet u morskim lukama, metodološki provodi u skladu s Direktivom br. 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem (prerađena verzija) te svim izmjenama i dopunama te direktive (Odluka Komisije br. 2010/216/EU od 14. travnja 2010. o izmjenama i dopunama Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem, Uredba (EU) br. 1090/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjenama i dopunama Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem i Delegirana odluka Komisije br. 2012/186/EU od 3. veljače 2012. o izmjenama i dopunama Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem) te propisuje jedinice statističkog istraživanja o pomorskom prometu i o tome obavještava Europsku komisiju (Eurostat).

Članak 3.

Državni zavod za statistiku prikuplja podatke o prometu putnika i robe na brodovima koji uplovljuju u morske luke Republike Hrvatske.

U smislu ovih Metodoloških osnova za statističko istraživanje promet u morskim lukama (u daljnjem tekstu: Metodološke osnove) pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. prijevoz robe i putnika morem podrazumijeva kretanje robe i putnika koji se koriste pomorskim plovilom, na putovanjima koja se odvijaju u cijelosti ili dijelom na moru. Metodološke osnove odnose se i na robu:

a) prevezenu u odobalna postrojenja

b) izvađenu s morskog dna i iskrcanu u luci.

Bunkeri i zalihe za plovilo isključeni su iz obuhvata Metodoloških osnova.

2. pomorsko plovilo jest plovilo drugačije od onog koje plovi isključivo u unutarnjim vodama ili u vodama unutar ili koje usko graniče sa zaštićenim vodama ili područjima u kojima se primjenjuju lučke uredbe.

Metodološke osnove ne primjenjuju se za ribarska plovila, plovila za preradu ribe, plovila za bušenje i istraživanje, tegljače, teglenice, istraživačka plovila, jaružala, plovila ratne mornarice ili plovila koja se koriste za nekomercijalne svrhe.

3. luka je mjesto koje ima mogućnost za sidrenje trgovačkih brodova, za utovar ili istovar tereta ili ukrcaj ili iskrcaj putnika u ili iz plovila.

4. nacionalnost pomorskog prijevoznika podrazumijeva zemlju u kojoj je smještena njegova komercijalna aktivnost.

5. pomorski prijevoznik jest osoba koja u svoje ime ili u ime drugoga zaključuje ugovor o prijevozu robe ili putnika morem s otpremnikom ili putnikom.

II. Prikupljanje podataka

Članak 4.

Državni zavod za statistiku prikuplja podatke o:

a) teretu i putnicima

b) plovilu.

Plovila s bruto tonažom manjom od 100 GT uključena su u prikupljanje podataka.

Obilježja prikupljanja podataka, u prvome redu statističke varijable u svakom području i nomenklature za njihovo razvrstavanje, kao i periodika promatranja, postavljene su u Dodacima I. do VIII. koji čine sastavni dio Metodoloških osnova.

Prikupljanje podataka temelji se u najvećoj mogućoj mjeri na raspoloživim izvorima podataka kako bi se smanjilo opterećenje davatelja podataka.

III. Popis morskih luka

Članak 5.

Eurostat sastavlja popis luka koje su određene i klasificirane prema zemljama i pomorskim obalnim područjima.

Državni zavod za statistiku izabire s popisa luka svaku luku koja u godini ima promet veći od 1 000 000 tona robe ili s više od
200 000 putnika godišnje. Za svaku izabranu luku dostavljaju se Eurostatu, u skladu s Dodatkom VIII., detaljni podaci za područje (robe i putnika) za koje luka ispunjava kriterije za izbor i, ako je moguće, zbirni podaci za druga područja.

Za luke koje nisu na popisu osiguravaju se zbirni podaci, sukladno Dodatku VIII., Set podataka A3.

IV. Rezultati istraživanja

Članak 6.

Metoda prikupljanja podataka takva je da statistika o pomorskom prometu pokazuje preciznost koja se traži u pravilima o statističkim podacima opisanima u Dodatku VIII.

Državni zavod za statistiku obrađuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 4. Metodoloških osnova, osiguravajući usporedivu statistiku u skladu sa standardima preciznosti utvrđenima stavkom 1. ovog članka.

Državni zavod za statistiku dostavlja rezultate statističkog istraživanja Eurostatu, uključujući povjerljive podatke (u smislu članka 4. točka 23. Zakona o službenoj statistici), u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici koje se odnose na međunarodnu statističku suradnju te odredbama Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici.

Rezultati se šalju prema strukturi statističkih setova podataka definiranih u Dodatku VIII.

Rezultati se dostavljaju u roku od pet mjeseci od kraja razdoblja promatranja za tromjesečne podatke i unutar osam mjeseci za podatke iz godišnje periodike.

Državni zavod za statistiku dostavlja Eurostatu sve relevantne informacije o metodama korištenim prilikom prikupljanja podataka. Također prosljeđuje pojedinosti o značajnim promjenama metoda korištenih u prikupljanju podataka.

V. Završne odredbe

Članak 7.

Metodološke osnove stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/7

Urbroj: 555-13-02-13-1

Zagreb, 4. veljače 2013.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Ivan Kovač, v. r.

DODATAK I.

VARIJABLE I DEFINICIJE

1. Statističke varijable

a) Podaci o teretu i putnicima

– bruto težina robe u tonama

– vrsta tereta prema nomenklaturi u Dodatku II.

– opis robe prema nomenklaturi u Dodatku III.

– izvještajna luka

– smjer kretanja, bilo uplovljenje (ulaz) bilo isplovljenje (izlaz)

– luka partner za prispjeli teret: luka utovara (luka u kojoj je teret utovaren na brod koji je prispio u izvještajnu luku) korištenjem pojedinačnih luka u zemljama Europskoga ekonomskog područja (EEA) uključenih u popis luka i pomorska obalna područja za luke izvan zemalja EEA prema Dodatku IV.

– luka partner za otpremljeni teret: luka istovara (luka u kojoj je teret istovaren iz broda koji je napustio izvještajnu luku) korištenjem pojedinačnih luka u zemljama EEA uključenih u popis luka i pomorska obalna područja za luke izvan zemalja EEA prema Dodatku IV.

– broj putnika koji počinju ili završavaju putovanje i broj putnika na kružnom putovanju i putnika na kružnom putovanju koji su u tranzitu

– luka partner za prispjele putnike: luka ukrcaja (luka u kojoj se putnik ukrcao na brod kojim je prispio u izvještajnu luku) korištenjem pojedinačnih luka u zemljama EEA uključenih u popis luka i pomorska obalna područja za luke izvan zemalja EEA prema Dodatku IV.

– luka partner za otputovale putnike: luka iskrcaja (luka u kojoj se putnik iskrcao s broda kojim je isplovio iz izvještajne luke) korištenjem pojedinačnih luka u zemljama EEA uključenih u popis luka i pomorska obalna područja za luke izvan zemalja EEA prema Dodatku IV.

Za robu koja se prevozi u kontejnerima ili Ro-Ro jedinicama treba osigurati sljedeće podatke:

– ukupan broj kontejnera (sa ili bez tereta)

– broj kontejnera bez tereta

– ukupan broj pokretnih (Ro-Ro) jedinica sa ili bez tereta

– broj pokretnih (Ro-Ro) jedinica bez tereta.

b) Informacije o plovilu

– broj plovila

– bruto nosivost (DWT) ili bruto tonaža (GT) plovila

– zemlja ili teritorij registracije plovila, korištenje nomenklaturom iz Dodatka V.

– vrsta plovila, korištenje nomenklaturom iz Dodatka VI.

– veličina plovila, korištenje nomenklaturom iz Dodatka VII.

2. Definicije

a) teretni kontejner jest jedinica prijevozne opreme koja:

1. ima trajnu i čvrstu izvedbu tako da se može upotrebljavati više puta

2. je posebno konstruirana za pogodniji prijevoz robe, na jedan ili više načina, bez među prekrcavanja

3. je opremljena uređajima za lakše rukovanje, posebno za prijenos s jednog načina prijevoza na drugi

4. je oblikovana tako da olakša punjenje i pražnjenje

5. ima duljinu od 20 stopa ili više.

b) Ro-Ro jedinica jest oprema za prijevoz robe na kotačima, kao što su kamion, prikolica ili poluprikolica, koja se može dovesti ili dovući na brod. Lučke ili brodske prikolice uključene su u ovu definiciju. Klasifikacija treba slijediti preporuku Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu br. 21 »Kodovi za vrste tereta, pakiranje i vrste pakiranja«.

c) kontejnerski teret označuje kontejnere sa ili bez tereta koji su utovareni ili istovareni na brod koji ih prevozi morem.

d) Ro-Ro teret obuhvaća robu koja je ili nije u kontejnerima na Ro-Ro jedinicama i Ro-Ro jedinice koje se ukrcavaju na brod koji ih prevozi morem.

e) bruto težina robe jest težina prevezene robe, uključujući ambalažu, ali isključujući tara težinu kontejnera ili Ro-Ro jedinice.

f) bruto nosivost (DWT) jest razlika u tonama između istisnine broda na ljetnoj teretnoj liniji u vodi specifične težine od 1,025 i ukupne težine broda u tonama bez tereta, goriva, maziva, balastne vode, svježe vode i pitke vode u spremnicima, potrošnih namirnica kao i bez putnika, posade i njihovih osobnih stvari.

g) bruto tonaža jest mjera ukupne veličine broda utvrđena u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o mjerenju tonaže brodova, 1969.

h) putnik na kružnom putovanju jest pomorski putnik koji putuje brodom za kružno putovanje. Isključeni su putnici na jednodnevnim izletima.

i) brod za kružno putovanje jest brod namijenjen da putnicima pruži potpun turistički doživljaj. Svi putnici imaju kabine, a uključena su sva sredstva za razonodu na brodu. Brodovi koji pružaju redovite trajektne usluge su isključeni, čak i ako neki putnici smatraju tu uslugu kružnim putovanjem. Isključeni su i teretni brodovi koji mogu prevoziti ograničen broj putnika u svojim kabinama. Brodovi namijenjeni dnevnim izletima također su isključeni.

j) izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

k) Ro-Ro kontejnerski teret označuje kontejnere sa ili bez tereta utovarene na Ro-Ro jedinice koje su dovezene ili odvezene s plovila koje ih prevozi morem.

l) brodska prikolica od luke do luke jest prikolica namijenjena prijevozu tereta (uključujući kontejnere) između dviju luka na Ro--Ro plovilima. U prvome redu namijenjeni su korištenju na Ro-Ro plovilu ili na kopnenom području pod kontrolom lučke uprave.

m) Ro-Ro plovilo jest plovilo namijenjeno prijevozu Ro-Ro jedinica.

DODATAK II.

KLASIFIKACIJA VRSTE TERETA

Razred1)

Kod 1 znamenka

Kod 2 znamenke

Opis

Težina

Broj
jedinicaTekući teret

1

1X

Tekući teret

X
11

Ukapljeni plin

X
12

Sirova nafta

X
13

Naftni proizvodi

X
19

Ostala tekuća roba

X


Rasuti teret

2

2X

Suha rasuta roba

X
21

Rude

X
22

Ugljen

X
23

Poljoprivredni proizvodi (žito, soja, tapioka)

X
29

Ostala suha rasuta roba

X


Kontejneri

3

3X

Veliki kontejneri

X2)

X31

20' teretne jedinice

X2)

X32

40' teretne jedinice

X2)

X33

Teretne jedinice > 20' i < 40'

X2)

X34

Teretne jedinice > 40'

X2)

X

Pokretne jedinice s
vlastitom snagom

5

5X

Ro-Ro, pokretne jedinice s vlastitom snagom

X

X51

Cestovna teretna vozila i prateće prikolice

X2)

X52

Putnička vozila, motocikli i prateće prikolice/karavani


X3)53

Putnički autobusi


X3)54

Vozila za trgovinu (uključujući motorna vozila za uvoz/izvoz)

X

X3)56

Žive životinje

X

X3)59

Ostale pokretne jedinice s vlastitom snagom

X

X

Pokretne jedinice bez vlastite snage

6

6X

Ro-Ro, pokretne jedinice bez vlastite snage

X

X61

Cestovne teretne prikolice i poluprikolice bez pratnje

X2)

X62

Karavani i druge cestovne, poljoprivredne
i industrijske prikolice bez pratnje

X

X3)64

Željeznički vagoni koji prevoze robu

X2)

X65

Prikolice od luke do luke koje prevoze robu

X2)

X66

Teglenice koje prevoze robu

X2)

X69

Ostale pokretne jedinice bez vlastite snage

X

X

Ostali generalni teret (uključeni su mali kontejneri)

9

9X

Ostali teret, d. n.4)

X
91

Šumski proizvodi

X
92

Proizvodi od željeza i čelika

X
99

Ostali generalni teret

X


1) Razredi su u skladu s Preporukom br. 21. UNECE-a.

2) Zabilježena vrijednost jest bruto težina robe uključujući ambalažu, ali isključujući tara težinu kontejnera ili Ro-Ro jedinice.

3) Samo ukupan broj jedinica

4) Drugdje nespomenuto

Dodatak klasifikaciji vrste tereta za Ro-Ro kontejnere

Razred1)

Kod 1
znamenka

Kod 2
znamenke

Opis

Težina

Broj
jedinicaVeliki Ro-Ro kontejneri

R

RX

Veliki Ro-Ro kontejneri


XR1

20' teretne jedinice


XR2

40' teretne jedinice


XR3

Teretne jedinice > 20' i < 40'


XR4

Teretne jedinice > 40'


X

DODATAK III.

Klasifikacija robe za statistiku prijevoza – NST 2007

Razred

Opis01

Proizvodi poljoprivrede, lova i šumarstva; riba i riblji proizvodi

02

Ugljen i lignit, sirova nafta i prirodni plin

03

Metalne rudače i ostali rudarski proizvodi, treset, uran i torij

04

Prehrambeni proizvodi, pića i duhan

05

Tkanine i tekstilni proizvodi, koža i kožnati proizvodi

06

Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); artikli od slame i pletenog materijala; drvna celuloza, papir i papirnati proizvodi; tiskani materijali i snimljeni mediji

07

Koks i rafinirani naftni proizvodi

08

Kemikalije, kemijski proizvodi i umjetna vlakna, gumeni i plastični proizvodi, nuklearno gorivo

09

Ostali nemetalni proizvodi

10

Metalne tvorevine i izrađeni metalni proizvodi, osim strojeva i opreme

11

Strojevi i oprema, d. n.1); uredska oprema i računala; električni strojevi i aparati d. n.1); radijska, televizijska i komunikacijska oprema i aparati; medicinski, precizni i optički instrumenti; ure i satovi

12

Transportna oprema

13

Namještaj i ostala proizvedena roba, d. n.1)

14

Sekundarna sirovina; komunalni otpad i ostali otpaci

15

Pošta, paketne pošiljke

16

Oprema i materijali za prijevoz robe

17

Kretanje robe pri preseljenju kućanstava i poslovnih prostora; prijevoz prtljage i predmeta u pratnji putnika; motorna vozila prevezena za popravak; ostala netrgovačka roba, d. n.1)

18

Grupirana roba: različite vrste robe koja se prevozi zajedno

19

Neidentificirana roba; roba koja se iz bilo kojeg razloga ne može identificirati i zbog toga ne može odrediti skupinama 01 – 16

20

Ostala roba, d. n.1)

1) Drugdje nespomenuto

DODATAK IV.

Pomorska obalna područja

Nomenklatura koja se koristi jest Geonomenklatura (klasifikacija zemalja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između zemalja članica)1) koja je važeća za referentnu godinu.

Kod se sastoji od četiriju znamenki: standardni ISO alfa 2 kod za svaku zemlju gore spomenute nomenklature te dvije nule (npr. kod GR00 za Grčku), osim za zemlje s dva ili više pomorskih obalnih područja koja se identificiraju četvrtom znamenkom različitom od nule (od 1 do 7), kao što je navedeno u nastavku teksta.

1) Trenutačno važeća verzija nalazi se u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 1833/2006 od 13. prosinca 2006. o klasifikaciji zemalja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između zemalja članica (OJ L 354, 14. prosinca 2006., str. 19).

Kod

Pomorsko obalno područje

FR01

Francuska: Atlantik i Sjeverno more

FR02

Francuska: Mediteran

FR03

Francuski prekomorski posjedi: Francuska Gvajana

FR04

Francuski prekomorski posjedi: Martinique i Guadeloupe

FR05

Francuski prekomorski posjedi: Réunion

DE01

Njemačka: Sjeverno more

DE02

Njemačka: Baltik

DE03

Njemačka: unutarnji vodeni putovi

GB01

Ujedinjena Kraljevina

GB02

Otok Man

GB03

Kanalski otoci

ES01

Španjolska: Atlantik (sjeverni)

ES02

Španjolska: Mediteran i Atlantik (južni), uključujući Baleare i Kanarske otoke

SE01

Švedska: Baltik

SE02

Švedska: Sjeverno more

TR01

Turska: Crno more

TR02

Turska: Mediteran

RU01

Rusija: Crno more

RU03

Rusija: Azija

RU04

Rusija: Barentsovo i Bijelo more

RU05

Rusija: Baltik, samo Finski zaljev

RU06

Rusija: Baltik, isključujući Finski zaljev

RU07

Rusija: europski unutarnji vodeni putovi, uključujući Kaspijsko more

MA01

Maroko: Mediteran

MA02

Maroko: Zapadna Afrika

EG01

Egipat: Mediteran

EG02

Egipat: Crveno more

IL01

Izrael: Mediteran

IL02

Izrael: Crveno more

SA01

Saudijska Arabija: Crveno more

SA02

Saudijska Arabija: Perzijski zaljev

US01

Sjedinjene Američke Države: Atlantik (sjeverni)

US02

Sjedinjene Američke Države: Atlantik (južni)

US03

Sjedinjene Američke Države: Meksički zaljev

US04

Sjedinjene Američke Države: Pacifik (južni)

US05

Sjedinjene Američke Države: Pacifik (sjeverni)

US06

Sjedinjene Američke Države: Velika jezera

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantik

CA02

Kanada: Velika jezera i gornji tok rijeke Saint Lawrence

CA03

Kanada: zapadna obala

CO01

Kolumbija: sjeverna obala

CO02

Kolumbija: zapadna obala

MX01

Meksiko: Atlantik

MX02

Meksiko: Pacifik

Dodatni kodovi

ZZ01

Odobalne instalacije, d. n.1)

ZZ02

Agregati, d. n.1)

1) Drugdje nespomenuto

DODATAK V.

Zemlja registracije plovila

Nomenklatura koja se koristi je Geonomenklatura (klasifikacija zemalja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između zemalja članica)1) koja je važeća za referentnu godinu.

Kod se sastoji od četiriju znamenki: standardni ISO alfa 2 kod za svaku zemlju gore spomenute nomenklature te dvije nule (npr. kod GR00 za Grčku), osim za zemlje s više od jednog registra. Ti registri identificiraju se četvrtom znamenkom različitom od nule, kao što je navedeno u nastavku teksta.

1) Trenutačno važeća verzija nalazi se u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 1833/2006 od 13. prosinca 2006. o klasifikaciji zemalja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između zemalja članica (OJ L 354, 14. prosinca 2006., str. 19).

Kod

Zemlja registracije plovila

FR01

Francuska

FR02

Francuski antarktički teritorij (uključujući otočje Kerguelen) (registar je ukinut krajem travnja 2007.)

FR03

Francuska (RIF) (novi registar uveden je u svibnju 2007.)

IT01

Italija – prvi registar

IT02

Italija – međunarodni registar

GB01

Ujedinjena Kraljevina

GB02

Otok Man

GB03

Kanalski otoci

GB04

Gibraltar

DK01

Danska

DK02

Danska (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Španjolska

ES02

Španjolska (Rebeca)

NO01

Norveška

NO02

Norveška (NIS)

US01

Sjedinjene Američke Države

US02

Portoriko

DODATAK VI.

Klasifikacija vrste broda (ICST-COM)


Vrsta

Vrsta broda uključuje

10

Brodovi za tekući teret

Tanker za naftuTanker za kemikalijeTanker za ukapljeni plinTanker teglenicaDrugi tankeri

20

Brodovi za suhi rasuti teret

Brod za rasuti teret/naftuBrod za rasuti teret

31

Kontejnerski brodovi

Kontejnerski brod

32

Brodovi za posebne namjene

Brod za tegleniceBrod za kemikalijeBrod za nuklearno gorivoBrod za stokuBrod za prijevoz automobilaOstali za posebne namjene

33

Brodovi za generalni teret

Brod za rashlađeni teretRo-Ro putnički brodRo-Ro kontejnerski brodBrod za ostali Ro-Ro teretBrod za generalni teret/putnikeBrod za generalni teret/kontejnereBrod s jednom palubomBrod s više paluba

34

Teglenice za suhi teret

Teglenica s palubomTeglenica s lijevkomTeglenica s rampomOtvorene teglenice za suhi teretPokrivene teglenice za suhi teretDruge teglenice za suhi teret

35

Putnički brodovi

Putnički brod (isključujući brod za kružno putovanje)

36

Brodovi za kružna putovanja

Samo brod za kružno putovanje

41

Ribarski brodovi

Brod za ulov ribeBrod za preradu ribe

42

Brodovi za odobalnu djelatnost

Brod za bušenje i istraživanje

Brod za odobalne i prateće djelatnosti43

Tegljači

TegljačPotiskivač

49

Razni brodovi

Plovni bagerIstraživački brodOstali brodovi

XX

Nepoznato

Nepoznata vrsta broda

DODATAK VII.

Klasifikacija se primjenjuje samo na plovila bruto tonaže jednake ili veće od 100 GT.

Klase veličine broda prema nosivosti (DWT) i bruto tonaži (GT)

Razred

Donja granica

Gornja granica

DWT

GT

DWT

GT

99

< 100

01

100

do 499

499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

DODATAK VIII.

Struktura statističkih setova podataka

Za setove podataka opisane u ovom Dodatku određuje se periodičnost dostave statistike pomorskog prometa prema zahtjevima EU-a. Svaki set podataka definira križnu klasifikaciju određenog niza dimenzija na različitim razinama nomenklature, agregiranih u svim drugim dimenzijama, za koje su potrebni kvalitetni statistički podaci.

SAŽETA I DETALJNA STATISTIKA

– setovi podataka koji se dostavljaju za izabrane luke za promet robe i putnika jesu A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 i F2.

– setovi podataka koji se dostavljaju za izabrane luke za promet robe, ali ne i putnika jesu A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 i F2.

– setovi podataka koji se dostavljaju za izabrane luke za promet putnika, ali ne i robe jesu A3, D1, F1 i F2.

– set podataka koji se dostavlja za sve luke (i za robu i za putnike) jest A3.

PRAVNI STATUS SETOVA PODATAKA

– setovi podataka A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 i F2 obvezni su.

– setovi podataka C2 i F1 dobrovoljni su.

Set podataka A1: pomorski promet u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta i relacijama

Periodika dostave podataka: tromjesečno


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

A1


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(1, 2, 3, 4)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara

Pet znamenki alfanumerički

Luke EEA s popisa luka


Pomorsko obalno područje

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja, Dodatak IV.


Vrsta tereta

Jedna znamenka alfanumerički

Vrsta tereta, Dodatak II.

Podaci: bruto težina robe u tonama

Set podataka A2: pomorski promet, bez ukrcajnih jedinica, u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta i relacijama

Periodika dostave podataka: tromjesečno


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

A2


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(1, 2, 3, 4)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara

Pet znamenki alfanumerički

Luke EEA s popisa luka


Pomorsko obalno područje

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja,
Dodatak IV.


Vrsta tereta

Dvije znamenke alfanumerički

Vrsta tereta (bez ukrcajnih jedinica), Dodatak II. (potkategorije 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Podaci: bruto težina robe u tonama

Set podataka A3: podaci za izabrane luke i ostale luke za koje se ne traži detaljno izvještavanje (vidi članak 5(3))

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

A3


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(0)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Sve luke s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)

Podaci: bruto tonaža robe u tonama

broj putnika (isključujući putnike na kružnom putovanju)

broj putnika na kružnom putovanju koji počinju ili završavaju putovanje

broj putnika na kružnom putovanju koji su u tranzitu: smjer: samo dolazak (1) – dobrovoljno

Set podataka B1: pomorski promet u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta, vrsti robe i relacijama

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

B1


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(0)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara

Pet znamenki alfanumerički

EEA luke s popisa luka


Pomorsko obalno područje

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja, Dodatak IV.


Vrsta tereta

Jedna znamenka alfanumerički

Vrsta tereta, Dodatak II.


Vrsta robe

Dvije znamenke alfanumerički

Nomenklatura vrste robe, Dodatak III.

Podaci: bruto težina robe u tonama

Set podataka C1: pomorski promet ukrcajnih jedinica u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta, relacijama i statusu pune/prazne

Periodika dostave podataka: tromjesečno


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

C1


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(1, 2, 3, 4)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara

Pet znamenki alfanumerički

Luke EEA s popisa luka


Pomorsko obalno područje

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja,
Dodatak IV.


Vrsta tereta

Dvije znamenke alfanumerički

Vrsta tereta (samo kontejneri i Ro-Ro jedinice), Dodatak II. (potkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69)

Podaci: bruto težina robe u tonama (vrsta tereta: potkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69)

ukupan broj jedinica (vrsta tereta: potkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69)

broj jedinica bez tereta (vrsta tereta: potkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 i 69)

Set podataka C2: pomorski promet Ro-Ro kontejnera u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta, relacijama i statusu pune/prazne

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

C2


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(0)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara (dobrovoljno)

Pet znamenki alfanumerički

Luke EEA s popisa luka


Pomorsko obalno područje (dobrovoljno)

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja,
Dodatak IV.


Vrsta tereta

Dvije znamenke alfanumerički

Vrsta tereta (samo Ro-Ro kontejneri), Dodatak II. (potkategorije RX, R1, R2, R3, R4)

Podaci: ukupan broj jedinica (vrsta tereta: potkategorije RX, R1, R2, R3, R4)

broj jedinica bez tereta (vrsta tereta: potkategorije RX, R1, R2, R3, R4) – (dobrovoljno)

Set podataka D1: putnički promet u glavnim europskim lukama po lukama, relacijama i zemlji registracije plovila

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

D1


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(1, 2, 3, 4)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara

Pet znamenki alfanumerički

Luke EEA s popisa luka


Pomorsko obalno područje

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja, Dodatak IV.


Zemlja registracije plovila (dobrovoljno)

Četiri znamenke alfanumerički

Zemlja registracije plovila,
Dodatak V.

Podaci: broj putnika isključujući putnike na kružnom putovanju koji počinju ili završavaju putovanje i putnika na kružnom putovanju koji su u tranzitu

Set podataka E1: pomorski promet u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta, relacijama i zemlji registracije plovila

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

E1


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(0)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Dolazak, odlazak (1, 2)


Luka utovara/istovara

Pet znamenki alfanumerički

Luke EEA sa popisa luka


Pomorsko obalno područje

Četiri znamenke alfanumerički

Pomorska obalna područja, Dodatak IV.


Vrsta tereta

Jedna znamenka alfanumerički

Vrsta tereta, Dodatak II.


Zemlja registracije plovila

Četiri znamenke alfanumerički

Zemlja registracije plovila,
Dodatak V.

Podaci: bruto težina robe u tonama

Set podataka F1: promet brodova u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti i veličini brodova koji ukrcavaju ili iskrcavaju robu, ukrcavaju ili iskrcavaju putnike (uključeni su putnici na brodovima za kružno putovanje koji su u tranzitu)

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

F1


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(1, 2, 3, 4)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Samo dolazak (1)


Vrsta plovila

Dvije znamenke alfanumerički

Vrsta broda, Dodatak VI.


Veličina plovila u DWT-u

Dvije znamenke alfanumerički

Razredi veličine nosivosti, Dodatak VII.

Podaci: broj plovila

nosivost plovila u tonama

Set podataka F2: promet brodova u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti i veličini brodova koji ukrcavaju ili iskrcavaju robu, ukrcavaju ili iskrcavaju putnike (uključeni su putnici na brodovima za kružno putovanje koji su u tranzitu)

Periodika dostave podataka: godišnje


Varijable

Kodiranje

Nomenklatura

Dimenzije

Set podataka

Dvije znamenke alfanumerički

F2


Referentna godina

Četiri znamenke alfanumerički

(npr. 1997)


Referentno tromjesečje

Jedna znamenka alfanumerički

(1, 2, 3, 4)


Izvještajna luka

Pet znamenki alfanumerički

Izabrane luke EEA s popisa luka


Smjer

Jedna znamenka alfanumerički

Samo dolazak (1)


Vrsta plovila

Dvije znamenke alfanumerički

Vrsta broda, Dodatak VI.


Veličina plovila u GT-u

Dvije znamenke alfanumerički

Razredi bruto tonaže, Dodatak VII.

Podaci: broj plovila

bruto tonaža plovila

20 20.02.2013 Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama 20 20.02.2013 Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama