Zakon o trošarinama

NN 22/2013 (22.2.2013.), Zakon o trošarinama

HRVATSKI SABOR

357

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O TROŠARINAMA

DIO I.

GLAVA I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije (u daljnjem tekstu: trošarinski proizvodi).

(2) Predmet oporezivanja trošarinama su trošarinski proizvodi koji su proizvedeni (proizvodnja uključuje i crpljenje iz tla gdje je to moguće primijeniti) u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.);

– Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.);

– Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 29.);

– Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označavanju plinskog ulja i kerozina (SL L 291, 6. 12. 1995., str. 46.);

– Direktiva Vijeća 2003/96/EEZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2004/74/EZ kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da neke države članice primijene privremena izuzeća ili snižene razine oporezivanja za energetske proizvode i električnu energiju (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 87.) i Direktivom Vijeća 2004/75/EZ od 29. travnja 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da Cipar primijeni privremena izuzeća ili smanjenja razine oporezivanja energenata i električne energije (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 100.), (u daljnjem tekstu: Energetska direktiva);

– Direktiva Vijeća 2010/12/EU od 16. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 92/79/EEZ, 92/80/EEZ i 95/59/EZ s obzirom na strukturu i stope trošarine koje vrijede za prerađeni duhan te Direktive 2008/118/EZ (SL L 50, 27. 2. 2010., str. 1.);

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan (Kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011., str. 24.).

Članak 3.

(1) Područje Republike Hrvatske je teritorij pod suverenitetom Republike Hrvatske sukladno Ustavu Republike Hrvatske.

(2) Država članica i teritorij države članice znači teritorij svake države članice Europske unije na koji se primjenjuje Ugovor o Europskoj uniji s iznimkom trećih teritorija.

(3) Europska unija i teritorij Unije znači teritorij država članica iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Treća država znači bilo koju državu ili teritorij na koji se Ugovor o Europskoj uniji ne primjenjuje.

(5) Treći teritoriji su:

– teritoriji koji su dio carinskog područja Unije: Kanarski otoci, francuski prekomorski departmani, Alandski otoci i Kanalski otoci,

– teritoriji koji nisu dio carinskog područja Unije: otok Helgoland, područje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia i talijanski dio Luganskog jezera, i

– planina Atos.

(6) Prema ovom se Zakonu kretanje trošarinskih proizvoda:

– u Kneževinu Monako ili iz nje smatra kretanjem u Francusku Republiku, odnosno iz nje;

– u suverene zone Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekeliju ili iz njih smatra kretanjem na Cipar ili s njega;

– u Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) ili iz njih smatra kretanjem u Saveznu Republiku Njemačku, odnosno iz nje;

– u San Marino ili iz njega smatra kretanjem u Talijansku Republiku, odnosno iz nje;

– na Otok Man ili s njega smatra kretanjem u Ujedinjenu Kraljevinu, odnosno iz nje.

Članak 4.

Trošarine su javna davanja i prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Uvoz trošarinskih proizvoda je unos trošarinskih proizvoda na carinski teritorij Europske unije, osim ako se ti proizvodi nakon unosa na teritorij Europske unije stavljaju u carinski postupak s odgodom, kao i puštanje trošarinskih proizvoda iz carinskog postupka s odgodom.

2. Unos trošarinskih proizvoda je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: druge države članice), osim s trećih teritorija.

3. Sustav odgode plaćanja trošarine je porezni sustav koji se primjenjuje na primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojem je obveza plaćanja trošarine odgođena, a koji nisu obuhvaćeni carinskim sustavom odgode.

4. Carinski postupak s odgodom ili postupanje je bilo koji od posebnih postupaka propisanih Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19. 10. 1992., str. 1.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92) koji se odnosi na carinski nadzor kojem podliježe roba koja nema status robe Zajednice pri unosu u carinsko područje Europske unije, u privremenom smještaju, slobodnoj zoni ili slobodnim skladištima, kao i bilo koji postupak iz članka 84. stavka 1. točke a) te Uredbe.

5. Trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

6. Trošarinsko skladište je mjesto odobreno od nadležnog tijela države članice u kojoj se trošarinsko skladište nalazi, vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora, gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje), skladišti, izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

7. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležnog tijela države članice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

8. Registrirani primatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice odredišta da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon prima trošarinske proizvode od osoba iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine.

9. Registrirani pošiljatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice uvoza da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon samo otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nakon njihova puštanja u slobodan promet prema članku 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92.

10. Uvoznik trošarinskih proizvoda je carinski dužnik određen prema carinskim propisima.

11. Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. i članka 101. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: oslobođeni korisnik).

12. Pogon oslobođenog korisnika je prostor ili površina u kojem su smješteni trošarinski proizvodi koje je oslobođeni korisnik nabavio za potrebe svoje registrirane djelatnosti bez plaćanja trošarine.

13. Puštanje u potrošnju znači:

– otpuštanje trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonito otpuštanje, od sustava odgode plaćanja trošarine,

– držanje trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunata sukladno odredbama ovoga Zakona,

– proizvodnju trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonitu proizvodnju, izvan sustava odgode plaćanja trošarine,

– uvoz trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakoniti uvoz, osim ako se ti proizvodi odmah nakon uvoza stavljaju u sustav odgode plaćanja trošarine.

14. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

15. Središnji ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave odgovorna za zakonitu, učinkovitu i ujednačenu primjenu carinskih, trošarinskih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

16. Carinski ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave u kojoj se obavljaju svi ili neki poslovi predviđeni carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima.

GLAVA II.

SUSTAV ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 6.

(1) Plaćanje trošarine se odgađa ako se trošarinski proizvodi primaju, proizvode i/ili skladište u trošarinskom skladištu, ako se smještaju u pogon oslobođenog korisnika i koriste u svrhe za koje je dobio odobrenje ili se u sustavu odgode otpremaju u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(2) Plaćanje trošarine se odgađa i na trošarinske proizvode uvezene u skladu s carinskim propisima ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika ili su poslani osobi u drugoj državi članici koja u skladu sa zakonodavstvom te države članice smije primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(3) Opći uvjeti rada trošarinskih skladišta iz glave IX. ovoga Zakona te odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz glave III. ovoga Zakona ne primjenjuju se na trošarinske proizvode koji se nalaze u carinskom postupku s odgodom.

(4) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik u okolnostima stečajnog postupka ili likvidacije prestane poslovati, plaćanje trošarine se odgađa, dok su trošarinski proizvodi koji su na zalihi na dan otvaranja postupka stečaja, odnosno donošenja rješenja sudskog registra o pokrenutom postupku likvidacije uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika, odnosno dok se ne puste u potrošnju ili otpreme vjerovniku na temelju rješenja o podjeli imovine, osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta.

(5) Ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište ili odobrenje za oslobođenog korisnika prestane važiti zbog spajanja gospodarskih subjekata, plaćanje trošarine se odgađa za razdoblje dok su trošarinski proizvodi uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika, odnosno dok se ne puste u potrošnju. Plaćanje trošarine se odgađa najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar.

(6) Nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja postupka predstečajne nagodbe i stečajnog postupka nad trošarinskim obveznikom, a na zahtjev tijela u postupku predstečajne nagodbe i tijela stečajnog postupka, carinski ured može dužniku u stanju nelikvidnosti i insolventnosti u postupku predstečajne nagodbe, odnosno stečajnom dužniku posebnim odobrenjem dopustiti izvođenje radnji i pravna raspolaganja s trošarinskim proizvodima. Pri odlučivanju u povodu zahtjeva za izdavanje odobrenja carinski ured uzima u obzir načela zaštite i ostvarenja javnopravnih i gospodarskih interesa. Tijela u postupku predstečajne nagodbe, odnosno tijela stečajnog postupka ovlaštena su podnijeti žalbu protiv odluke carinskog ureda.

(7) Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, odnosno odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda prenesu na stjecatelja poduzeća ako ne prestaje poduzeće čiji je nositelj društvo kapitala, odnosno trgovačko društvo i ako se to poduzeće prenosi na novog nositelja. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu stjecatelja poduzeća u roku od 15 dana od dana upisa u sudski registar provedene statusne promjene.

GLAVA III.

KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 7.

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske smatra se kretanjem koje je započelo i završilo u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada se:

1. otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište,

2. otpremaju iz trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika i iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda,

3. otpremaju iz trošarinskog skladišta u mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije,

4. nakon završetka carinskoga postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika,

5. otpremaju iz trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište preko teritorija druge države članice,

6. otpremaju iz trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište preko teritorija treće države ili trećeg teritorija.

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje se odvija između Republike Hrvatske i drugih država članica

Članak 9.

(1) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine između Republike Hrvatske i drugih država članica, uključujući kretanja preko trećih država ili trećih teritorija:

1. kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj u drugu državu članicu:

– u trošarinsko skladište,

– registriranom primatelju,

– primateljima iz članka 29. ovoga Zakona,

– do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije.

2. kada se otpremaju od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj na mjesto odredišta iz točke 1. ovoga stavka od strane registriranog pošiljatelja,

3. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, osobe iz članka 29. ovoga Zakona i nadležni izlazni carinski ured (mjesto na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije) u Republici Hrvatskoj primaju trošarinske proizvode od osobe iz druge države članice koja u skladu sa zakonodavstvom te države može otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine,

4. kada se kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine između drugih država članica obavlja preko teritorija Republike Hrvatske.

(2) U smislu stavka 1. točke 2. ovoga članka mjestom uvoza smatra se mjesto gdje su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet prema članku 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92.

(3) Odredbe članaka 8. i 9. ovoga Zakona primjenjuju se i za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine čija visina trošarine iznosi nula kuna.

Početak i završetak kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine

Članak 10.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta i kada ih odmah nakon puštanja u slobodan promet prema članku 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 otprema registrirani pošiljatelj.

(2) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona završava kada primatelj primi trošarinske proizvode i kada trošarinski proizvodi napuste teritorij Europske unije.

Trošarinski dokument

Članak 11.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je samo uz elektronički trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: e-TD) u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda kojim se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim ako ovim Zakonom ili nekim drugim propisom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kretanje trošarinskih proizvoda iz članka 8. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona koje se u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je uz papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD). PTD je isprava koja prati pošiljku trošarinskih proizvoda kojom se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Kretanje na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 12.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme.

(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora osigurati tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku. Tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumenti prate trošarinske proizvode i prema potrebi moraju se predočiti nadležnim tijelima.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima, podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon prolaska kroz mjerni sustav za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernu posudu i spremnik s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilom mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena. Tiskana inačica e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku mora stići do mjesta odredišta najkasnije u roku od 24 sata od otpreme trošarinskih proizvoda na koje se odnosi.

(4) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD koristeći računalni sustav sve dok trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave.

(5) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći računalni sustav izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo koje može biti drugo trošarinsko skladište ili mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije prilikom izvoza. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave.

(6) Primatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta/nadležni izlazni carinski ured) trošarinskih proizvoda šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(7) Carinska uprava – izvozni carinski ured potvrđuje izvoz trošarinskih proizvoda s teritorija Europske unije koristeći računalni sustav, temeljem potvrde o izvozu koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog izlaznog carinskog ureda, kako je propisano Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11. 10. 1993., str. 1.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93) te je prosljeđuje pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(8) Iznimno od odredbe članka 11. ovoga Zakona, ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet trošarinski proizvodi odmah unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz kopiju jedinstvene carinske deklaracije po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet (u daljnjem tekstu: JCD), odnosno uz primjerak papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka. Primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda ovjerom kopije JCD-a, odnosno primjerka papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka koji vraća nadležnom carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika.

(9) Odredbe glave III. i glave IX. ovoga Zakona neće se primjenjivati na trošarinske proizvode koji su obuhvaćeni carinskim sustavom odgode i postupanja.

(10) Pri kretanju trošarinskih proizvoda iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi PTD na propisanom obrascu u četiri (4) primjerka od kojih:

1. prvi primjerak zadržava pošiljatelj,

2. drugi primjerak zadržava primatelj,

3. treći primjerak ovjeren od strane nadležnog tijela primatelj vraća pošiljatelju,

4. četvrti primjerak za nadležno tijelo primatelja.

(11) Primatelj trošarinskih proizvoda iz stavka 10. ovoga članka mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju ovjerom PTD-a koji mora vratiti pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka trošarinskih proizvoda. Pošiljatelj koji ne primi ovjereni primjerak PTD-a mora o tome izvijestiti nadležni carinski ured najkasnije deseti dan nakon otpreme, koji će u skladu s ovim Zakonom utvrditi je li nastala obveza obračunavanja trošarine.

E-kretanje između Republike Hrvatske i druge države članice

Članak 13.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave i potvrdu o izuzeću kada je primatelj osoba iz članka 29. ovoga Zakona u drugoj državi članici najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme.

(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj osigurat će tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku. Tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumenti prate trošarinske proizvode i prema potrebi moraju se predočiti nadležnim tijelima.

(3) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može koristeći računalni sustav otkazati e-TD sve dok trošarinski proizvodi nisu u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremljeni iz trošarinskog skladišta ili ako ih odmah nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet nije otpremio registrirani pošiljatelj. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave, a registrirani pošiljatelj i ispostaviti novi e-TD.

(4) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći računalni sustav izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo koje mora biti drugo trošarinsko skladište ili registrirani primatelj u drugoj državi članici ili mjesto na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije prilikom izvoza ili mjesto direktne isporuke u drugoj državi članici. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave.

(5) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj trošarinskih proizvoda šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(6) Primatelj – osoba iz članka 29. ovoga Zakona potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem obavijesti o primitku koju dostavlja nadležnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine radi unošenja u računalni sustav.

(7) Carinska uprava – izvozni carinski ured potvrđuje izvoz trošarinskih proizvoda s teritorija Europske unije koristeći računalni sustav, temeljem potvrde o izvozu koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog izlaznog carinskog ureda kako je propisano Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93, te je prosljeđuje nadležnom tijelu države članice otpreme.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe članaka 12. i 13. ovoga Zakona.

Mogućnost praznog polja

Članak 14.

(1) U slučaju kretanja energenata u sustavu odgode plaćanja trošarine morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD, podaci koji se odnose na primatelja u tom dokumentu mogu ostati nepopunjeni ako pošiljatelj dobije odobrenje za takvo postupanje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Odmah nakon što su podaci o primatelju poznati, a najkasnije kada kretanje završi, pošiljatelj mora postupiti sukladno postupku opisanom u članku 12. stavku 5. i članku 13. stavku 4. ovoga Zakona i poslati ih računalnom sustavu Carinske uprave.

Rezervni postupak za pošiljatelja (fallback)

Članak 15.

(1) U slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ako:

1. prije početka kretanja obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi presliku papirnatog dokumenta koji prati trošarinske proizvode i sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a,

2. dobije suglasnost Carinske uprave – Trošarinskog ureda za vezu,

3. omogući provjeru podataka iz papirnatog dokumenta.

(2) Ako je računalni sustav pošiljatelja nedostupan, pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i informacije o razlozima nedostupnosti svog računalnog sustava.

(3) Kada računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan, pošiljatelj odmah podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-TD-a u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-TD-u, taj dokument zamjenjuje papirnati dokument iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

(4) Pošiljatelj je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji.

(5) U slučaju kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 12. stavka 5. i članka 13. stavka 4. ovoga Zakona, a računalni sustav nije dostupan, dužan je prije promjene mjesta odredišta o tome obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu. Kada računalni sustav postane dostupan, na odgovarajući način se primjenjuju stavci 3. i 4. ovoga članka.

(6) Kada Carinska uprava – Trošarinski ured za veze primi od nadležnog tijela države članice odredišta papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku ili od nadležnog tijela države članice izvoza papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o izvozu, a koji dokumenti potvrđuju da je kretanje završilo, iste prosljeđuje pošiljatelju u Republici Hrvatskoj.

Rezervni postupak za primatelja (fallback)

Članak 16.

(1) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan te primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti sukladno članku 12. stavku 6. i članku 13. stavku 5. ovoga Zakona, primatelj mora odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo te presliku tog dokumenta čuvati u svojoj evidenciji.

(2) Carinska uprava – Trošarinski ured za vezu šalje presliku papirnatog pisanog dokumenta iz stavka 1. ovoga članka pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili nadležnom tijelu države članice otpreme koja ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja, osim u slučaju kada potvrda o primitku propisana u članku 12. stavku 6. i članku 13. stavku 5. ovoga Zakona može biti odmah podnesena od strane primatelja putem računalnog sustava.

(3) Kada računalni sustav postane dostupan, primatelj odmah postupa u skladu s člankom 12. stavkom 6. i člankom 13. stavkom 5. ovoga Zakona.

(4) Ako pri završetku izvoza računalni sustav nije dostupan, zbog čega nije moguće postupiti sukladno članku 12. stavku 7. i članku 13. stavku 7. ovoga Zakona, carinsko tijelo kod kojeg su obavljene izvozne formalnosti šalje pošiljatelju, odnosno nadležnom tijelu države članice otpreme papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao i potvrda o izvozu i tako potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode završeno, osim u slučaju kada potvrda o izvozu može biti odmah podnesena putem računalnog sustava.

(5) Kada računalni sustav postane dostupan, Carinska uprava postupa u skladu s člankom 12. stavkom 7. i člankom 13. stavkom 7. ovoga Zakona.

(6) Poslove Trošarinskog ureda za vezu, sukladno unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Carinske uprave, izvan uredovnog radnog vremena obavlja ustrojstvena jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, nadležna za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (Help Desk).

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe članaka 15. i 16. ovoga Zakona.

Drugi dokazi o završetku kretanja

Članak 17.

(1) U posebno opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku ili potvrda o izvozu iz razloga koji su različiti od onih iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona, Carinska uprava može prihvatiti od primatelja i drugi dokaz o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine pod uvjetom da taj dokument sadrži iste podatke kao i potvrda o primitku ili potvrda o izvozu i ako ga je ovjerilo nadležno tijelo države članice odredišta ili nadležno tijelo države članice izvoza kad su trošarinski proizvodi otpremljeni u drugu državu članicu.

(2) U slučaju kada prihvati dokument iz stavka 1. ovoga članka, Carinska uprava će koristeći računalni sustav potvrditi da je kretanje trošarinskih proizvoda završeno u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovoga Zakona.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 18.

(1) Kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske, i to između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, može se odobriti pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom takvog kretanja.

(2) Temeljem sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka kada isti pošiljatelj često i redovito otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine istom primatelju, uključujući kretanje fiksnim cjevovodima.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (između država članica)

Članak 19.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu, dozvoljeno je uz pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PPTD) propisan Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme (SL L 369 18. 12. 1992., str. 17.), koji sadrži bitne podatke iz dokumenta propisanog člankom 11. stavkom 1. ovoga Zakona, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) PPTD ispostavlja pošiljatelj na propisanom obrascu u tri primjerka i to:

1. prvi primjerak zadržava pošiljatelj,

2. drugi primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga zadržava primatelj,

3. treći primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga primatelj vraća pošiljatelju.

(3) Prije otpreme trošarinskih proizvoda u drugu državu članicu pošiljatelj, odnosno druga osoba koja će biti obvezna platiti trošarinu u državi članici odredišta obvezan je osigurati da nadležno tijelo države članice odredišta bude informirano o namjeravanoj isporuci, osigurati plaćanje trošarine, platiti trošarinu u skladu s uvjetima propisanim u državi članici odredišta te omogućiti nadležnom tijelu odredišne države članice provjeru stvarne isporuke trošarinskih proizvoda primatelju i da je trošarina stvarno i plaćena.

(4) Kada pošiljatelj želi ostvariti povrat plaćene trošarine, obvezan je dostaviti:

1. zahtjev za povrat plaćene trošarine, carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu prije početka otpreme trošarinskih proizvoda,

2. treći primjerak PPTD-a ovjeren u skladu s važećim zakonodavstvom države članice odredišta,

3. dokaze iz kojih je vidljivo da je trošarina plaćena u Republici Hrvatskoj, kao i dokument kojim se potvrđuje da je plaćanje trošarine osigurano u državi članici odredišta,

4. sve druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(5) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a u skladu s ovim Zakonom nastane obveza obračunavanja trošarine i u Republici Hrvatskoj, pošiljku mora pratiti trošarinski dokument koji pošiljatelj izdaje u skladu s važećim zakonodavstvom države članice otpreme.

(6) Primatelj, odnosno druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici Hrvatskoj obvezna je:

1. pisanim putem obavijestiti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku te dostaviti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice,

2. omogućiti nadležnom carinskom uredu provjeru primitka trošarinskih proizvoda i da je trošarina stvarno plaćena.

(7) Primatelj u Republici Hrvatskoj mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom dokumenta iz stavka 5. ovoga članka koji mora vratiti pošiljatelju najkasnije 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je primio pošiljku iz druge države članice. Prije nego što vrati ovjereni primjerak dokumenta pošiljatelju, mora ga dostaviti nadležnom carinskom uredu na ovjeru.

(8) Ako se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremaju iz jednoga mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice, pošiljatelj ispostavlja PPTD, a pošiljka se mora kretati prema odgovarajućem planu puta. U tom slučaju:

– pošiljatelj mora, prije nego što pošalje trošarinske proizvode, najaviti isporuku trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu u mjestu otpreme,

– primatelj mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom trećeg primjerka PPTD-a koji mora vratiti pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka proizvoda i o tome obavijestiti carinski ured u mjestu odredišta,

– pošiljatelj i primatelj moraju omogućiti nadležnom carinskom uredu da provjeri je li primatelj zaista primio trošarinske proizvode.

(9) Umjesto PPTD-a iz stavka 1. ovoga članka može se koristiti komercijalni dokument pod uvjetom da sadrži iste podatke kao i PPTD, da vrsta podataka utvrđena brojem odgovara povezanom broju polja u PPTD-u i da sadrži oznaku »Pojednostavljeni prateći dokument (trošarinski proizvodi) za svrhe poreznog nadzora«.

(10) Kretanje potpuno denaturiranog alkohola između Republike Hrvatske i drugih država članica dozvoljeno je samo uz PPTD.

(11) Za trošarinske proizvode koji se drže na palubi plovila koja plove morskim prijelazima između dviju država članica ili zrakoplovu koji leti između dviju država članica, ali koji nisu na raspolaganju za prodaju kada se plovilo ili zrakoplov nalazi na teritoriju jedne od tih država članica, neće se smatrati držanjem u komercijalne svrhe u toj državi članici.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Prodaja na daljinu

Članak 20.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u jednoj državi članici te potom kupljenih od osobe u drugoj državi članici koja nije ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj i ne obavlja registriranu djelatnost, a prodavatelj ili netko za njegov račun ih neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju u drugu državu članicu u kojoj nastaje obveza obračuna trošarine, smatra se prodajom na daljinu.

(2) Prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u smislu stavka 1. ovoga članka u drugu državu članicu obvezan je:

1. prije otpreme trošarinskih proizvoda prijaviti se nadležnom carinskom uredu te dostaviti dokaze iz kojih je vidljivo da je osigurano plaćanje trošarine i da su ispunjeni propisani uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta,

2. voditi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju kada trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici prima osoba u Republici Hrvatskoj te je obveza obračuna trošarine nastala u Republici Hrvatskoj. Obveze iz stavka 2. ovoga članka mora ispuniti prodavatelj ili njegov porezni zastupnik, a može i primatelj ako prodavatelj ne postupa u skladu s ovim člankom.

(4) Prodavatelj iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na povrat plaćene trošarine u Republici Hrvatskoj ako je on ili njegov porezni zastupnik postupio u skladu s postupkom određenim u stavku 2. ovoga članka.

GLAVA IV.

OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 21.

(1) Trošarinskim obveznikom smatra se osoba koja je u obvezi plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: trošarinski obveznik), i to:

1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, bilo koja osoba koja otpušta trošarinske proizvode ili osoba za čiji se račun otpuštaju trošarinski proizvodi iz sustava odgode plaćanja trošarine,

2. uvoznik trošarinskih proizvoda,

3. proizvođač trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode,

4. primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici, a koje drži u komercijalne svrhe na teritoriju Republike Hrvatske radi isporuke ili radi potrošnje. Obveznik plaćanja trošarine je i osoba koja isporučuje ili drži trošarinske proizvode radi isporuke,

5. prodavatelj iz druge države članice, odnosno njegov porezni zastupnik kod prodaje na daljinu ili primatelj trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj ako prodavatelj prije otpreme proizvoda nije nadležnom tijelu prijavio i podnio instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, trošarinu plaćaju i:

1. osoba koja drži trošarinske proizvode izvan sustava odgode plaćanja trošarine kod kojih trošarina nije plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja je uključena u držanje tih proizvoda,

2. osoba koja pušta u potrošnju trošarinske proizvode u slučajevima iz članka 24. ovoga Zakona,

3. osoba koja nezakonito proizvede, prima, otprema, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže, kao i osoba koja sudjeluje u tim radnjama,

4. u slučaju nepravilnosti koje su se dogodile tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani pošiljatelj ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine,

5. u slučaju nepravilnosti koje su se dogodile tijekom kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju – osoba koja je u skladu sa člancima 19. i 20. ovoga Zakona jamčila plaćanje trošarine,

6. oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje.

(3) U smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka držanjem u komercijalne svrhe smatra se držanje trošarinskih proizvoda od strane osobe koja nije fizička osoba pojedinac ili od strane fizičke osobe pojedinca koja ih ne drži za vlastitu uporabu niti ju prevozi sama.

(4) Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

GLAVA V.

NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA TROŠARINE

Obveza obračuna i plaćanja trošarine u redovitom postupku

Članak 22.

(1) Obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskih proizvoda u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, i to:

1. u trenutku otpuštanja trošarinskih proizvoda iz sustava odgode plaćanja trošarine, što podrazumijeva potrošnju trošarinskih proizvoda za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta, kada registrirani primatelj primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine, otpremu trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta osobi koja nije ovlaštena primati trošarinske proizvode u sustavu odgode te u slučaju prekida kretanja;

2. u trenutku proizvodnje trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode, izuzev kod duhanskih prerađevina i energenata, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano;

3. držanjem trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunata i plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona;

4. kada se utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda koji se dogodio na teritoriju Republike Hrvatske ili koji je otkriven na teritoriju Republike Hrvatske, a za koji nije moguće utvrditi gdje se dogodio;

Neće se smatrati puštanjem u potrošnju potpuno uništenje ili nepovratni gubitak trošarinskih proizvoda nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine:

– za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda nastao tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza trošarinskih proizvoda, ili

– koji je potvrđen od strane nadležnog tijela države članice.

U smislu ove točke proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenim kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode.

Gubici ili manjkovi nastali unutar Europske unije za vrijeme kretanja trošarinskih proizvoda utvrđuju se u skladu s pravilima države članice u kojoj se dogodio gubitak ili, ako se to ne može utvrditi, u državi članici u kojoj je otkriven.

5. u trenutku isporuke duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim ako se nadovezuje daljnji postupak u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremom u drugu državu članicu, odnosno do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije;

6. na dan prestanka važenja odobrenja koje je izdao nadležni carinski ured za poslovanje s trošarinskim proizvodima.

(2) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada primatelj u Republici Hrvatskoj radi obavljanja djelatnosti primi trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici, pri čemu se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka.

(3) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske kod prodaje na daljinu, pri čemu se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka.

(4) Za trošarinske proizvode već puštene u potrošnju u drugoj državi članici i koje u Republiku Hrvatsku unosi fizička osoba i ista ih sama prevozi za osobne potrebe obveza plaćanja trošarine u Republici Hrvatskoj ne nastaje.

(5) Da bi se utvrdilo da li su trošarinski proizvodi iz stavka 4. ovoga članka namijenjeni za osobne potrebe ili za komercijalne svrhe, posebno se uzima u obzir:

– komercijalni status osobe koja drži trošarinske proizvode i razlog njihova držanja;

– mjesto gdje se trošarinski proizvodi nalaze ili, ako je s obzirom na okolnosti slučaja primjereno, vrsta prijevoza;

– dokumente koji se odnose na trošarinske proizvode;

– svojstva trošarinskih proizvoda;

– količinu trošarinskih proizvoda;

– druge okolnosti koje se smatra relevantnima.

(6) U svrhu primjene stavka 5. podstavka 5. ovoga članka smatra se da uneseni trošarinski proizvodi nisu namijenjeni za komercijalne svrhe ako njihove količine ne prelaze:

– 800 komada cigareta,

– 400 komada cigarilosa,

– 200 komada cigara,

– 1,0 kilogram duhana za pušenje,

– 10 litara jakog alkoholnog pića,

– 20 litara međuproizvoda,

– 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina,

– 110 litara piva.

(7) Neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka, od 1. siječnja 2014. unos cigareta iz Bugarske, Estonije, Grčke, Litve, Latvije, Mađarske, Poljske i Rumunjske količinski se ograničava na 300 komada cigareta sve dok visina trošarine na cigarete u tim državama ne dostigne visinu trošarine na cigarete propisanu Direktivom Vijeća 2011/64/EU.

(8) Neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka, obveza plaćanja trošarine nastaje za nabavljene i u Republiku Hrvatsku unesene energente koji su već bili pušteni u potrošnju u drugoj državi članici te ih na neuobičajen način prevozi fizička osoba ili tko drugi u njezino ime. U smislu ovoga stavka neuobičajeni prijevoz znači svaki prijevoz energenata osim prijevoza pogonskog goriva u standardnim spremnicima motornih vozila ili u prikladnim prenosivim kanistrima za rezervno gorivo zapremnine do 10 litara.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 23.

Pri uvozu trošarinskih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske obveza obračunavanja trošarine nastaje danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim u slučajevima kada je obračunavanje trošarine odgođeno sukladno ovom Zakonu.

Članak 24.

Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada:

1. nadležni carinski ured proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode, osim kada ih proda ili ustupi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno oslobođenom korisniku,

2. su trošarinski proizvodi u postupku spajanja gospodarskih subjekata pušteni u potrošnju, osim kada je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik,

3. se završi postupak spajanja gospodarskih subjekata i kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu, osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik, ali najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar,

4. su trošarinski proizvodi u postupku stečaja pušteni u potrošnju ili otpremljeni vjerovniku, osim kada je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik.

Obveza obračuna i plaćanja trošarine kod nepravilnosti

Članak 25.

(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi da su trošarinski proizvodi:

1. nezakonito proizvedeni, otpremljeni, primljeni, uvezeni, uneseni, kupljeni, prodani, držani, prevezeni, uporabljeni ili potrošeni, odnosno nezakonito pušteni u potrošnju,

2. otpremljeni ili korišteni od strane oslobođenog korisnika u svrhe za koje nije dobio odobrenje.

(2) Za trošarinske proizvode za koje pošiljatelj nije primio potvrdu primitka sukladno članku 12. stavku 6., odnosno članku 12. stavku 11. ovoga Zakona carinski ured nadležan prema sjedištu pošiljatelja utvrđuje obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine. Obveza obračuna trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan otpreme.

(3) Za trošarinske proizvode za koje pošiljatelj nije primio potvrdu primitka sukladno članku 13. stavku 5. ovoga Zakona nadležni carinski ured utvrđuje obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine.

(4) Ako je tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica došlo do nepravilnosti zbog kojih treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj, trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je:

1. do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske,

2. nepravilnost otkrivena u Republici Hrvatskoj, a nije moguće utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo,

3. pošiljka otpremljena u drugu državu članicu iz Republike Hrvatske, a nije došla u mjesto odredišta i tijekom kretanja nije otkrivena nikakva nepravilnost, osim ako pošiljatelj u roku od četiri mjeseca od početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine nadležnom carinskom uredu podnese dokaz o pravilnom završetku kretanja ili dokaz o mjestu gdje je došlo do nepravilnosti. Obveza obračuna trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan otpreme.

(5) Ako treba obračunati trošarinu prema stavku 4. točki 3. ovoga članka, a instrument osiguranja plaćanja trošarine je položen sukladno člancima 34. i 42. ovoga Zakona, osoba koja je položila instrument osiguranja plaćanja trošarine koja nije bila ili nije mogla biti informirana da trošarinski proizvodi nisu došli na mjesto odredišta može u roku od mjesec dana od dana obavijesti nadležnog carinskog ureda podnijeti dokaz o pravilnom završetku kretanja ili dokaz o mjestu gdje je došlo do nepravilnosti.

(6) Ako se trošarina obračunava u skladu sa stavkom 4. točkom 1. ili 2. ovoga članka, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj o tome obavještava nadležno tijelo države članice iz koje je pošiljka trošarinskih proizvoda otpremljena.

(7) Nadležni carinski ured otpušta plaćanje trošarine, odnosno vraća plaćenu trošarinu u Republici Hrvatskoj koja je bila plaćena u skladu sa stavkom 4. točkama 2. i 3. ovoga članka, ako pošiljatelj, odnosno obveznik plaćanja trošarine ili druga osoba za njegov račun u roku od tri godine od početka kretanja carinskom tijelu podnese dokaze da je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je stvarno došlo do nepravilnosti. Nadležni carinski ured vraća iznos stvarno plaćene trošarine u Republici Hrvatskoj.

(8) U smislu stavka 4. ovoga članka nepravilnost označava okolnosti nastale tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim onih navedenih u članku 22. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona zbog kojih se kretanje ili dio kretanja nije završio sukladno članku 10. stavku 2. ovoga Zakona.

(9) Ako je tijekom kretanja trošarinskih proizvoda između država članica sukladno članku 19. ili članku 20. ovoga Zakona došlo do nepravilnosti zbog kojih treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj, trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je:

1. do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske;

2. nepravilnost otkrivena u Republici Hrvatskoj, a nije moguće utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo. Ako je prije isteka roka od tri godine od dana kada su trošarinski proizvodi kupljeni utvrđeno da je do nepravilnosti stvarno došlo u drugoj državi članici, u toj će se državi izvršiti obračun trošarine.

(10) Nadležni carinski ured će na zahtjev otpustiti plaćanje trošarine, odnosno vratiti trošarinu plaćenu na trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj kada je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je do nepravilnosti stvarno došlo ili u kojoj je nepravilnost otkrivena.

(11) U smislu stavka 9. ovoga članka nepravilnost označava okolnosti nastale tijekom kretanja trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom ili kod prodaje na daljinu, osim onih navedenih u članku 22. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, zbog kojih se kretanje ili dio kretanja nije pravilno završio.

GLAVA VI.

PODNOŠENJE DNEVNOG OBRAČUNA TROŠARINE, MJESEČNOG IZVJEŠĆA I PLAĆANJE TROŠARINE

Članak 26.

(1) Trošarinski obveznik sam obračunava i plaća trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(2) Trošarinski obveznik mora iskazati obračunatu trošarinu u dnevnom obračunu trošarine koji dostavlja dva puta mjesečno carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, i to za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu do 8. dana sljedećeg mjeseca. Obračunatu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina i registrirani primatelj iz članka 41. ovoga Zakona dužni su obračunatu trošarinu iskazati u dnevnom obračunu trošarine te ga dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunatu trošarinu moraju platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(4) Dnevne obračune trošarine iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne dostavljaju trošarinski obveznici za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna.

(5) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više od jednog trošarinskog skladišta dostavlja zbirni dnevni obračun trošarine, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije o obračunatoj trošarini za svako trošarinsko skladište.

(6) Trošarinski obveznik mora iskazati podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunatoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(7) Trošarinski obveznik podnosi mjesečno izvješće iz stavka 6. ovoga članka i za mjesec u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine, osim registriranog primatelja iz članka 41. ovoga Zakona koji podnosi mjesečno izvješće za mjesec u kojem je ostvario unos.

(8) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima više od jednog trošarinskog skladišta, dostavlja zbirno mjesečno izvješće, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije za svako trošarinsko skladište.

(9) Ako obveza obračuna trošarine na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama nije nastala u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona, smatrat će se da su duhanske prerađevine puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica. Obračunata trošarina mora se platiti u roku od 30 dana nakon isteka roka propisanog ovim stavkom.

(10) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja, osim u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dostavlja dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće te trošarinu mora platiti u roku od 30 dana računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(11) U slučaju prestanka važenja odobrenja oslobođenog korisnika, osim u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u pogonu oslobođenog korisnika, oslobođeni korisnik trošarinu mora platiti u roku od 30 dana računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(12) U slučaju stečaja, likvidacije ili spajanja gospodarskih subjekata za trošarinske proizvode koji su na zalihi u skladištima na dan završetka postupka trošarina se plaća u roku od 30 dana od završetka postupka, odnosno otpreme vjerovniku.

(13) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 27.

(1) Pri uvozu trošarinskih proizvoda trošarina se plaća u skladu s carinskim propisima, osim kada se plaćanje trošarine odgađa ili je drukčije propisano ovim Zakonom.

(2) Ako se uvoz duhanskih prerađevina iz prekooceanskih zemalja ne obavi najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica, smatrat će se da su duhanske prerađevine puštene u potrošnju na području Republike Hrvatske, osim ako je po zahtjevu uvoznika Carinska uprava odobrila produženje toga roka.

(3) Trošarinski obveznik uvoznik iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona podnosi samo mjesečno izvješće iz članka 26. stavka 7. ovoga Zakona, i to za mjesec kada je ostvario uvoz.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

GLAVA VII.

POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 28.

(1) Pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj ima:

1. proizvođač trošarinskih proizvoda koji je trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina upotrijebio za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda,

2. izvoznik koji izvozi trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina,

3. oslobođeni korisnik koji je trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina utrošio za namjene iz članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. i članka 101. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona,

4. osoba koja je platila trošarinu na energente koji su zagađeni ili slučajno pomiješani i vraćeni u trošarinsko skladište radi recikliranja.

(2) Pravo na povrat trošarine ima pravna ili fizička osoba koja u okviru obavljanja djelatnosti trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj otpremi u drugu državu članicu.

(3) Pravo na povrat iz stavka 2. ovoga članka ima pošiljatelj ako je postupio sukladno članku 19. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

GLAVA VIII.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 29.

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode ako su namijenjeni za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici,

2. osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

3. potrebe međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na Republiku Hrvatsku,

4. osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na Republiku Hrvatsku,

5. potrošnju u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s trećom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku trošarinskih proizvoda predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost,

6. potrebe oružanih snaga bilo koje države članice Sjevernoatlantskog saveza različite od druge države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine i potrebe njihova pratećeg civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih kantina i restorana.

(2) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a oslobođenje iz stavka 1. točaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora.

(3) Ako je u skladu s međunarodnim ugovorom moguće ostvariti oslobođenje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(4) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga članka ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske, odnosno strani državljani s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj.

(5) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice primatelju iz stavka 1. ovoga članka mora biti popraćeno e-TD-om i potvrdom o oslobođenju od plaćanja trošarine koju propisuje europsko zakonodavstvo.

(6) Ako pošiljatelj otprema trošarinske proizvode iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu osobama čiji je položaj prema zakonodavstvu te države članice usporediv s položajem osoba iz stavka 1. ovoga članka, može ih otpremiti u sustavu odgode plaćanja trošarine samo uz e-TD i potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine koju izdaje država članica u koju se trošarinski proizvodi otpremaju.

(7) Trošarinski proizvodi na koje se trošarina ne plaća sukladno stavku 1. ovoga članka ne smiju se otuđiti bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja trošarine.

Članak 30.

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode:

1. koji su u prodaji na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe ili leta u treće države ili treće teritorije;

2. koji su u prodaji u izdvojenim prodajnim mjestima carinskih skladišta u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet putnicima koji putuju u treće države ili treće teritorije, uz predočenje ukrcajne karte;

3. koje putnik unese u osobnoj prtljazi iz treće države ili trećeg teritorija za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu s carinskim propisima;

4. koje fizička osoba iz treće države ili iz trećih teritorija u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj, a za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu s carinskim propisima.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj i oslobođeni korisnik oslobođeni su plaćanja trošarine na trošarinske proizvode:

1. koji se koriste kao uzorci za analize za probne proizvodnje, odnosno za znanstvene svrhe,

2. koji se koriste za kontrolu kvalitete,

3. koji se koriste u svrhu trošarinskog nadzora,

4. koji su uništeni pod carinskim nadzorom,

5. za utvrđene gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da su gubici ili manjkovi neodvojivo povezani sa svojstvima proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza i ako su priznati od strane nadležnog carinskog ureda.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe članaka 29. i 30. ovoga Zakona.

GLAVA IX.

OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA

Članak 31.

(1) Primanje, proizvodnja, prerada (obrada), skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u vezi s trošarinskim proizvodima, u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, podružnicu, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze,

3. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa,

4. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine,

5. vodi evidencije o robi koja se nalazi u trošarinskom skladištu i kretanju trošarinskih proizvoda,

6. ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

Članak 32.

(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se temeljem pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine bez prava prijenosa na drugu osobu.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navode se sljedeći podaci: identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis registrirane djelatnosti, vrsta trošarinskih proizvoda, trgovački naziv, odnosno tarifna oznaka trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife, količina trošarinskih proizvoda za koje se traži trošarinsko odobrenje, predviđene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda, odnosno proizvoda za skladištenje. Uz zahtjev podnositelj prilaže i dokumentaciju iz koje je vidljiva lokacija trošarinskog skladišta, opis prostorija, način otpremanja trošarinskih proizvoda, opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Nadležni carinski ured prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 2. ovoga članka te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za trošarinsko skladište. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(4) Za otvaranje svakog sljedećeg trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi novi zahtjev.

(5) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 33.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora:

1. poduzimati sve potrebne radnje kojima se osigurava čuvanje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu, nadzirati sve postupke, uključujući otpremu i primitak trošarinskih proizvoda; utvrditi i prijaviti nadležnom carinskom uredu svaki gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda; provjeravati postoji li bilo kakva nepravilnost u poslovanju trošarinskog skladišta;

2. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora;

3. voditi evidenciju zaliha trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, evidenciju o proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda, evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda za svako trošarinsko skladište te nadležnom carinskom uredu dostavljati dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće;

4. po završetku kretanja unijeti u svoje trošarinsko skladište i upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine;

5. obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u trošarinskom odobrenju;

6. zatražiti od carinskog ureda izmjenu trošarinskog odobrenja u slučaju statusne promjene.

(2) Ako carinski ured utvrdi da ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne izvršava ili nije izvršio obveze propisane stavkom 1. ovoga članka, odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju otkloniti te ovisno o okolnostima poduzeti i druge radnje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 34.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je za namirenje mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine obvezno je za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave.

(3) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine neće se zahtijevati od tijela državne uprave za kretanja koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem, uz prethodni sporazum država članica koje su uključene u takvo kretanje, nije obvezno polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine utvrđuje Carinska uprava ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Ako Carinska uprava zahtijeva polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine, visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine utvrđuje Carinska uprava ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju.

(8) Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta.

(10) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno za trošarinske proizvode za koje visina trošarine iznosi nula kuna koji se proizvode, skladište te kreću u sustavu odgode na teritoriju Republike Hrvatske.

(11) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja instrument osiguranja plaćanja trošarine se može osloboditi, odnosno otpustiti samo nakon što je trošarina za trošarinske proizvode na zalihi i proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena, odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 35.

(1) Trošarinsko odobrenje prestaje važiti:

1. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta − fizička osoba umre,

2. prestankom pravne osobe,

3. vraćanjem trošarinskog odobrenja carinskom uredu,

4. kada carinski ured ukine trošarinsko odobrenje.

(2) Carinski ured ukida trošarinsko odobrenje osobito: ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prestane ispunjavati uvjete navedene u trošarinskom odobrenju; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ako ne sastavlja popise u rokovima određenim u trošarinskom odobrenju; ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; ako utaji trošarinu.

(3) Žalba protiv ukidanja trošarinskog odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje trošarinskog odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

GLAVA X.

OSLOBOĐENI KORISNIK TROŠARINSKIH PROIZVODA

Članak 36.

(1) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja carinskog ureda nadležnog prema sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u skladu s propisanim uvjetima za koju koristi trošarinske proizvode u smislu članka 61. stavka 1. točaka 4. do 12. i članka 101. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona i ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze,

3. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa.

(3) Uz uvjete iz prethodnog stavka moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

1. da je proizvodni prostor, skladište, odnosno drugi prostor za skladištenje trošarinskih proizvoda organiziran i opremljen tako da omogućuje sigurno skladištenje i korištenje nabavljenih trošarinskih proizvoda te ispravno mjerenje zaliha ovih proizvoda,

2. da knjigovodstveno praćenje proizvoda osigurava točan uvid u potrošnju trošarinskih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju su proizvodnju trošarinski proizvodi bili korišteni.

Članak 37.

(1) Odobrenje iz članka 36. ovoga Zakona oslobođenom korisniku izdaje carinski ured na temelju pisanoga zahtjeva.

(2) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu.

(3) U odobrenju carinski ured navodi kategorije i vrste te količine trošarinskih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja trošarine za propisane svrhe u utvrđenom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci te prostor ili površinu za smještaj trošarinskih proizvoda i namjenu korištenja trošarinskih proizvoda. Količine se utvrđuju prema proizvodnim kapacitetima i razdoblju za koje se odobrenje donosi.

(4) Promjene odobrenih količina utvrđenih odobrenjem iz stavka 3. ovoga članka moguće je odobriti temeljem naknadno podnesenog zahtjeva.

(5) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 38.

(1) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda mora:

1. voditi evidenciju o nabavi, proizvodnji i potrošnji trošarinskih proizvoda prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količini te na zahtjev carinskom uredu dostaviti izvješće o stanju zaliha trošarinskih proizvoda koje je nabavio bez plaćanja trošarine,

2. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju,

3. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 39.

(1) Odobrenje iz članka 36. ovoga Zakona prestaje važiti:

1. kada oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda − fizička osoba umre,

2. prestankom pravne osobe,

3. vraćanjem odobrenja carinskom uredu,

4. kada carinski ured ukine odobrenje.

(2) Carinski ured ukida odobrenje osobito: ako oslobođeni korisnik više ne ispunjava uvjete koji su određeni odobrenjem; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha; ako je odobrenje bilo izdano na temelju nepotpunih i netočnih podataka; ako ne ukloni nedostatke u roku koji odredi carinski ured; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji.

(3) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

GLAVA XI.

REGISTRIRANI PRIMATELJ, REGISTRIRANI POŠILJATELJ I POREZNI ZASTUPNIK ZA PRODAJU NA DALJINU

Registrirani primatelj

Članak 40.

(1) Registrirani primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine ako ima sjedište, odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu, odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice. Registrirani primatelj ne smije skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava. Uz zahtjev prilaže i izjavu da će prije nego počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa te koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Registrirani primatelj mora:

− Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine za trošarinske proizvode,

– po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a,

− obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju,

− osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(6) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna.

(7) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(8) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinskom uredu ili kada carinski ured ukine odobrenje.

(9) Carinski ured ukida odobrenje osobito: ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; ako utaji trošarinu.

(10) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Povremeno registrirani primatelj

Članak 41.

(1) Registrirani primatelj koji u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine mora od nadležnog carinskog ureda prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj ishoditi odobrenje koje je ograničeno na određenu količinu trošarinskih proizvoda, za svaku pojedinu pošiljku, jednog pošiljatelja te na određeno vremensko razdoblje unutar kalendarske godine.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka povremenim primanjem trošarinskih proizvoda smatra se primitak trošarinskih proizvoda iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni carinski ured temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, naziv pošiljatelja, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku i količinu trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora te opis rada računovodstvenog sustava. Uz pisani zahtjev dužan je priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(4) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa te koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(5) Registrirani primatelj mora:

– po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a,

– obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju,

– osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna.

(8) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(9) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinskom uredu, kada carinski ured ukine odobrenje, unosom trošarinskih proizvoda iz druge države članice, istekom roka važenja odobrenja te nakon prekida kretanja.

(10) Carinski ured ukida odobrenje osobito: ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; ako utaji trošarinu.

(11) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Registrirani pošiljatelj

Članak 42.

(1) Registrirani pošiljatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može trošarinske proizvode nakon provedbe carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet prema članku 79. Uredbe Komisije (EEC) broj 2913/92 otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine u mjesto odredišta u kojem te proizvode mogu primati ovlaštene osobe koje posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine. Registrirani pošiljatelj mora imati sjedište, odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i dobiti odobrenje carinskog ureda nadležnog prema njegovom sjedištu, odnosno prebivalištu ili mjestu podružnice. Registrirani pošiljatelj ne smije primati niti skladištiti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda za koje se traži odobrenje, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, podatke o instrumentu osiguranja plaćanja trošarine i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa te koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Registrirani pošiljatelj mora:

– prije otpreme trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu dostaviti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za one proizvode koje kao registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine. Instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu umjesto registriranog pošiljatelja položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba. Instrument plaćanja trošarine nije potrebno dostaviti kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem, uz prethodni sporazum država članica koje su uključene u takvo kretanje,

– voditi evidenciju o uvezenim i otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a,

– obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju,

– osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(6) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinskom uredu, kada carinski ured ukine odobrenje te istekom roka važenja odobrenja.

(7) Carinski ured ukida odobrenje osobito: ako registrirani pošiljatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji.

(8) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Porezni zastupnik za prodaju na daljinu

Članak 43.

(1) Poreznog zastupnika za prodaju na daljinu može imenovati prodavatelj iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona da u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama ovoga Zakona ako za to dobije odobrenje nadležnog carinskog ureda. Porezni zastupnik mora imati prebivalište, sjedište ili podružnicu na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda za koje se traži odobrenje, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, podatke o prodavatelju iz druge države članice za kojeg podnositelj zahtjeva želi vršiti funkciju poreznog zastupnika, podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, dokumentaciju iz koje se mora vidjeti potpuni opis rada računovodstvenog sustava u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa za provedbu ovoga Zakona i druge podatke koji dokazuju utemeljenost zahtjeva. Uz zahtjev prilaže i izjavu da će prije nego što počne primati trošarinske proizvode položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa.

(4) Porezni zastupnik za prodaju na daljinu mora:

– prije nego što je trošarinska roba iz druge države članice otpremljena, prijaviti se nadležnom carinskom uredu i jamčiti plaćanje trošarine;

– platiti trošarinu kod nadležnog carinskog ureda u trenutku primitka trošarinske robe;

– voditi evidencije po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju, obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju te osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave.

(6) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinskom uredu, kada carinski ured ukine odobrenje, istekom roka važenja odobrenja.

(7) Carinski ured ukida odobrenje osobito: ako porezni zastupnik za prodaju na daljinu prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji.

(8) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

GLAVA XII.

PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Članak 44.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 45.

Carinska uprava je nadležna za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o administrativnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 (SL L 121, 8. 5. 2012., str. 1.) i Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24-64).

Članak 46.

(1) Ako trošarinski obveznik prestane obavljati djelatnost, nadležni carinski ured na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe članaka 44. i 46. ovoga Zakona.

GLAVA XIII.

EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK

Članak 47.

(1) Trošarinski obveznik mora voditi evidencije kako bi osigurao sve podatke potrebne za obračunavanje i plaćanje trošarine, osobito podatke o:

1. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda,

2. proizvedenim količinama proizvoda izvan sustava odgode,

3. količinama trošarinskih proizvoda u proizvodnji, u skladištima ili drugim poslovnim prostorima,

4. količinama sirovina i trošarinskih proizvoda zaprimljenih u skladište,

5. količinama proizvoda puštenih u potrošnju za koje je nastala obveza obračunavanja i plaćanja trošarine prema propisanim visinama i iznosima,

6. isporučenim količinama trošarinskih proizvoda oslobođenih plaćanja trošarine,

7. količinama trošarinskih proizvoda za vlastitu potrošnju unutar skladišta,

8. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine,

9. količinama trošarinskih proizvoda za koje je prestala obveza plaćanja trošarine,

10. iznosima obračunate i plaćene trošarine,

11. količinama otpremljenih trošarinskih proizvoda na koju je plaćena trošarina,

12. količinama trošarinskih proizvoda otpremljenih u izvoz.

(2) Trošarinski obveznik − uvoznik je obvezan voditi evidencije o uvezenim količinama trošarinskih proizvoda te o obračunatoj i plaćenoj trošarini.

GLAVA XIV.

NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM TROŠARINE

Članak 48.

(1) Trošarinskim obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama nije dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i slično), odnosno na otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prodaja alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati dopuštena je uz odluku propisanu posebnim propisima te uz pisanu suglasnost nadležnog carinskog ureda prema mjestu prodaje u kojoj se navode uvjeti pod kojima je prodaja dopuštena.

(3) Fizičke i pravne osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica i koje organiziraju prigodno trgovanje te nadležna tijela jedinica lokalne samouprave obvezni su osigurati da se na tržnicama i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe ovoga Zakona te su obvezni onemogućiti njegovo kršenje.

Članak 49.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima. Nadzor se osobito provodi nad proizvodnjom trošarinskih proizvoda, obračunavanjem i plaćanjem trošarina, popisom zaliha, namjenskim korištenjem, otpremama i kretanjem trošarinskih proizvoda te vođenjem evidencija. Carinska uprava može provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje trošarinskih obveznika i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s trošarinskim proizvodima.

(2) Carinska uprava nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi primjenom odredbi ovoga Zakona, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe.

(3) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da trošarinski obveznik ne vodi evidencije propisane ovim Zakonom ili ih neuredno vodi i da zbog toga nije moguće utvrditi trošarinsku obvezu, Carinska uprava će naložiti trošarinskom obvezniku popis svih zatečenih trošarinskih proizvoda.

(4) Carinska uprava može rješenjem trošarinskom obvezniku privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako:

1. ne dopusti ili onemogućava provedbu poreznog ili trošarinskog nadzora,

2. obavlja djelatnost proizvodnje ili prodaje trošarinskih proizvoda na području Republike Hrvatske bez upisa u registar trošarinskih obveznika,

3. ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje trošarinu,

4. ne posjeduje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, otpremljenim, isporučenim i prodanim trošarinskim proizvodima,

5. ne vodi propisane evidencije ili ne dostavlja propisana izvješća,

6. ne posjeduje ili ne da na uvid dokumentaciju o trošarinskoj obvezi za uplatu te o uplaćenoj trošarini, kao i drugu porezno-pravno relevantnu poslovnu i financijsku dokumentaciju.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka izvršava se pečaćenjem poslovnih prostorija, skladišta, pogona, dijela pogona, postrojenja, opreme ili drugih prostorija trošarinskog obveznika te onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad, odnosno na drugi pogodan način.

(7) Zabrana iz stavka 4. ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena.

(8) Ako i nakon šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja iz stavka 4. ovoga članka trošarinski obveznik ne ukloni razloge zbog kojih mu je izrečena privremena zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti, Carinska uprava može poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje i prodaju trošarinskih proizvoda.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, Carinska uprava će rješenjem brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika. Trošarinski obveznik koji bude izbrisan iz registra trošarinskih obveznika može se ponovno upisati u registar ako u trenutku podnošenja prijave za upis nema evidentiranih dospjelih dugova s naslova javnih davanja te ako ne postoje razlozi iz stavka 4. ovoga članka zbog kojih se trošarinskom obvezniku može privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti.

(10) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(11) Ovlašteni službenik Carinske uprave može rješenjem u pisanom ili usmenom obliku privremeno za razdoblje od najduže 30 dana ograničiti ili zabraniti raspolaganje ili obavljanje djelatnosti s trošarinskim proizvodima osobi koja nije registrirana kao trošarinski obveznik za koju se u nadzoru utvrdi da je postupala protivno odredbama ovoga Zakona. Rješenje u usmenom obliku dostavlja se i u pisanom obliku.

(12) Rješenje iz stavka 11. ovoga članka izvršava se odgovarajućom primjenom stavka 6. ovoga članka i privremenim oduzimanjem trošarinskih proizvoda, uređaja i druge opreme za proizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje trošarinskih proizvoda, o čemu je ovlašteni carinski službenik dužan izdati potvrdu.

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 11. ovoga članka utvrdi neovlašteno raspolaganje ili obavljanje djelatnosti s trošarinskim proizvodima Carinska uprava može poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje te prodaju ili uništenje trošarinskih proizvoda, uređaja i druge opreme za proizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje trošarinskih proizvoda.

(14) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 50.

U svrhu provedbe poreznog nadzora i provjere, trošarinski obveznik je dužan čuvati izdane i primljene račune, prateće trošarinske dokumente, jedinstvene carinske deklaracije, dokumente temeljem kojih je ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine, dnevne obračune trošarine, izvješća i sve druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju, skladištenje, uvoz, unos, izvoz i iznos trošarinskih proizvoda, a koji su bitni za obračunavanje i plaćanje trošarine, u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže 10 godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose.

Članak 51.

(1) Ako postoji vjerojatnost da će trošarinski obveznik onemogućiti naplatu trošarine, uključujući naplatu još nedospjelog i neutvrđenog iznosa trošarine te ako trošarinski obveznik ne vodi evidencije ili ne dostavlja izvješća propisana ovim Zakonom, mogu se poduzeti mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate određuju se rješenjem i sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima trošarinskog obveznika, u popisu pokretnina, tražbina i drugih imovinskih prava, zabrani raspolaganja tražbinama trošarinskog obveznika, oduzimanju pokretnina i predbilježbi založnog prava na nekretnini.

(3) Žalba na rješenje iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Pljenidba radi osiguranja naplate može se odgoditi ili obustaviti ako trošarinski obveznik ili druga osoba za trošarinskog obveznika podnese primjerena sredstva osiguranja.

GLAVA XV.

UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 52.

(1) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika i izvješća koja trošarinski obveznici podnose u skladu s ovim Zakonom te porezni akti i podnesci trošarinskih obveznika u smislu ovoga Zakona dostavljaju se:

a) pisano, ili

b) elektroničkom razmjenom podataka, ako to dopuštaju tehničke mogućnosti i ako uporabu takvih sredstava odobri Carinska uprava.

(2) Carinska uprava objavljuje na svojim internetskim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), a trošarinski obveznici moraju osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta potrebnih radi podnošenja elektroničkog trošarinskog dokumenta te prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, propisanih izvješća, podnesaka i drugih podataka elektroničkim putem.

(3) Kada se trošarinsko postupanje obavlja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Carinska uprava određuje pravila za zamjenu vlastoručnog potpisa nekom drugom tehnikom koja se može temeljiti na uporabi šifri.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

DIO II.

GLAVA XVI.

ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Predmet oporezivanja

Članak 53.

(1) Alkoholom i alkoholnim pićima u smislu ovoga Zakona smatraju se pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi te etilni alkohol.

(2) Vrste alkohola i alkoholnih pića iz stavka 1. ovoga članka određene su tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN) i ovisno o volumnom udjelu stvarnoga alkohola u tim proizvodima.

(3) Volumni udio stvarnoga alkohola je volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 Celzijevih stupnjeva, a označava se oznakom % vol.

Članak 54.

U smislu ovoga Zakona pivom se smatra:

1. svaki proizvod obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2203 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol.,

2. svaki proizvod koji je mješavina piva i bezalkoholnih pića obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol.

Članak 55.

(1) U smislu ovoga Zakona vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.

(2) Mirna vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina iz stavka 3. ovoga članka, i to:

1. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem,

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15% vol., ali ne većim od 18% vol., pod uvjetom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

(3) Pjenušava vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205 koji:

1. su punjeni u boce s posebnim čepom u obliku gljive pričvršćenim na poseban način ili koji imaju zbog otopljenog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara,

2. imaju volumni udio stvarnog alkohola veći od 1,2% vol., ali ne veći od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

Članak 56.

(1) U smislu ovoga Zakona ostalim pićima koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina smatraju se ostala mirna pića dobivena vrenjem i ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.

(2) Ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članku 55. ovoga Zakona i proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2206, osim piva iz članka 54. ovoga Zakona te ostalih pjenušavih pića dobivenih vrenjem iz stavka 3. ovoga članka, i to:

1. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 10% vol.,

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 10% vol., ali ne većim od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

(3) Ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a koji nisu navedeni u članku 55. ovoga Zakona, i koji su:

1. punjeni u boce s posebnim čepom za pjenušava vina u obliku gljive, pričvršćenim na poseban način ili koji imaju zbog otopljenog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara,

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 13% vol.,

3. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 13% vol., ali ne većim od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

Članak 57.

U smislu ovoga Zakona međuproizvodima se smatraju svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 22% vol. obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali koji nisu navedeni u člancima 54., 55. i 56. ovoga Zakona.

Članak 58.

U smislu ovoga Zakona etilnim alkoholom smatraju se:

1. svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature,

2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol.,

3. proizvodi koji sadrže alkohol za piće bez obzira da li je u otopini ili ne.

Trošarinska osnovica

Članak 59.

(1) Trošarinska osnovica na pivo je 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarinska osnovica na vino, ostala pića dobivena vrenjem, osim piva i vina te međuproizvode je jedan hektolitar gotovog proizvoda.

(3) Trošarinska osnovica na etilni alkohol je jedan hektolitar čistog alkohola izraženoga u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20° C.

Visina trošarine

Članak 60.

(1) Trošarina na pivo se plaća u iznosu od 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarina na mirna i pjenušava vina plaća se u iznosu od 0,00 kuna.

(3) Trošarina na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina plaća se u iznosu od 0,00 kuna.

(4) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim plaća se u iznosu od 800,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

(5) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% plaća se u iznosu od 500,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

(6) Trošarina na etilni alkohol plaća se u iznosu 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.

(7) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom i člankom 68. ovoga Zakona.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 61.

(1) Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se:

1. na denaturirani alkohol pod kojim se smatra etilni alkohol koji je potpuno denaturiran sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici Hrvatskoj,

2. na denaturirani alkohol koji se uvozi iz treće države u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je potpuno denaturiran sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici Hrvatskoj,

3. na denaturirani alkohol pod kojim se smatra alkohol koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine (SL L 288, 23. 11. 1993., str. 12.),

4. kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda, pod uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran,

5. kada se koristi za proizvodnju lijekova definiranih Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za ljudsku uporabu (SL L 311, 28. 11. 2001., str. 67.),

6. kada se koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209,

7. kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da sadržaj alkohola nije veći od 8,5 litara čistog alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode,

8. kada se koristi za proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića kojima volumni udjel alkohola nije veći od 1,2% vol.,

9. kada se koristi u proizvodnim procesima pod uvjetom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol,

10. za konzerviranje preparata i pulpiranje voća,

11. kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama,

12. kada se koristi za znanstveno-istraživačke ili obrazovne potrebe na fakultetima, institutima i drugim znanstvenim ustanovama koje alkohol koriste za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti.

(2) Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol sadržan u proizvodima iz stavka 1. točaka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga članka jednako se primjenjuje pri uvozu iz trećih država, odnosno pri unosu iz druge države članice.

Članak 62.

Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se:

1. na pivo iz članka 54. ovoga Zakona koje je proizvela fizička osoba pojedinac za vlastitu potrošnju i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju, pod uvjetom da se ne radi o prodaji,

2. na vino iz članka 55. ovoga Zakona i ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina iz članka 56. ovoga Zakona koje je proizvela fizička osoba pojedinac za vlastitu potrošnju i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.

Denaturirani alkohol

Članak 63.

(1) Denaturiranim alkoholom u smislu ovoga Zakona smatra se alkohol koji je u procesu proizvodnje onečišćen propisanim sredstvima u propisanim količinama tako da se daljnjom preradom ne mogu lako otkloniti denaturanti, odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol.

(2) Alkohol se može denaturirati samo u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač denaturiranog alkohola mora voditi evidenciju o denaturiranju u kojoj mora navesti količinu alkohola i količinu propisanih sredstava koje je koristio za denaturiranje, količinu proizvedenog i otpremljenog denaturiranog alkohola izraženu u litrama čistog alkohola te evidenciju kupaca.

(4) Trošarinsko skladište u kojem će se denaturirati alkohol mora biti opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima i na propisani način.

(5) Ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnoga za poljoprivredu te čelnika državnoga tijela nadležnoga za normizaciju, odnosno mjeriteljstvo, pravilnikom propisuje sredstva za denaturiranje alkohola koji se uvozi ili se proizvodi u Republici Hrvatskoj.

Označavanje, mjerenje i stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića

Članak 64.

(1) Posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije, moraju biti označeni proizvodi iz članaka 56., 57. i 58. ovoga Zakona, osim proizvoda obuhvaćenih tarifnom oznakom KN 2207 te proizvoda definiranih Zakonom o vinu koji se:

– proizvode ili unose ili uvoze i puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj,

– otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Republike Hrvatske ili otpremaju u drugu državu članicu, ili

– prodaju na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe ili leta u treće države ili treće teritorije te putnicima u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet koji putuju u treće države ili treće teritorije uz predočenje ukrcajne karte.

(2) Iznimno, svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol. koji su sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature ne moraju biti označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(3) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se otpremaju do mjesta na kojem alkohol i alkoholna pića napuštaju teritorij Republike Hrvatske ili se otpremaju u drugu državu članicu iznimno mogu biti obilježeni oznakom koju zahtijeva država uvoznica ili druga država članica, odnosno bez oznake, što pošiljatelj mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu proizvedeni u Republici Hrvatskoj, a koje unosi iz druge države članice ili uvozi primatelj iz članka 29. ovoga Zakona ne moraju biti označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(5) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se stavljati u promet samo u bocama ili drugoj prikladnoj ambalaži u skladu s posebnim propisima koji reguliraju njihovo stavljanje u promet.

(6) Posebna markica mora biti nalijepljena preko čepa na boci tako da se markica pri otvaranju ošteti.

(7) Zahtjev za tiskanje posebnih markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom carinskom uredu.

(8) Neovlaštena izrada markica iz stavka 1. ovoga članka i markica za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija, njihovo neovlašteno tiskanje i posjedovanje te stavljanje u promet smatra se protuzakonitima.

(9) Namjerno oštećivanje markica iz stavka 1. ovoga članka je protuzakonito.

(10) Osobe koje su preuzele markice iz stavka 1. ovoga članka obvezne su do 20. dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec dostaviti nadležnom carinskom uredu mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića.

(11) Proizvodi iz članka 54. ovoga Zakona moraju odgovarati proizvođačkoj specifikaciji i deklaraciji otisnutoj na etiketi te uvjetima propisanim posebnim propisima o pivu.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 65.

(1) Postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članaka 54., 57. i 58. ovoga Zakona moraju biti opremljena mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo.

(2) Nadležni carinski ured osim dodatnog plombiranja mjernih instrumenata iz stavka 1. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače koji su u vezi s mjerenjem količine proizvedenog alkohola i alkoholnog pića.

(3) Popravak, izmjena i druge radnje koje zahtijevaju skidanje plombe koje je stavio carinski ured u smislu stavka 2. ovoga članka ne mogu se obaviti a da se o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured.

(4) Pri svakom skidanju ili stavljanju plombe ovlašteni carinski službenik obvezan je sastaviti zapisnik o razlozima skidanja plombe i upisati stanje pokaznika brojila mjernog instrumenta.

(5) Primjerak zapisnika uručuje se trošarinskom obvezniku, a izvornik se pohranjuje kod nadležnog carinskog ureda.

Članak 66.

(1) Prodavatelji (proizvođači, uvoznici i trgovci) uređaja za proizvodnju alkohola, odnosno alkoholnih pića obvezni su o kupcima, krajnjim potrošačima tih uređaja izvijestiti nadležni carinski ured prema sjedištu ili prebivalištu kupca i dostaviti mu presliku računa o prodaji.

(2) Krajnjim potrošačima smatraju se pravne i fizičke osobe koje nabavljaju uređaje za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića.

Mali proizvođači

Članak 67.

(1) Mali proizvođač vina je osoba definirana prema posebnim propisima i koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1000 hl vina godišnje.

(2) Mali proizvođač vina mora carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje.

(3) Mali proizvođači vina oslobađaju se uvjeta propisanih u odredbama glave III. i glave IX. ovoga Zakona.

(4) Mali proizvođači vina obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu dostaviti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na dan 31. prosinca.

Članak 68.

(1) Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića za potrebe ovoga članka smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu.

(2) Proizvođaču iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.

(3) Jakim alkoholnim pićima se u smislu ovoga članka smatraju proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2208.

(4) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića mora carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje, te istodobno dostaviti podatak o volumenu pojedinog uređaja za proizvodnju alkohola − kotla (u daljnjem tekstu: kotao) koji ima u vlasništvu, odnosno uporabi.

(5) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića plaća trošarinu ovisno o zapremnini kotla. Trošarina za svaki kotao zapremnine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine veće od 100 litara iznosi 200,00 kuna.

(6) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od one propisane u stavku 1. ovoga članka, na tu količinu obračunava i plaća trošarinu u iznosu propisanom člankom 60. stavkom 6. ovoga Zakona.

(7) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića obvezan je carinskom uredu nadležnom prema prebivalištu dostaviti godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla i obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Trošarinu obračunatu sukladno stavcima 5. i 6. ovoga članka dužan je platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(8) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića – vlasnik kotla najkasnije do 30. lipnja tekuće godine obavijesti nadležni carinski ured da kotao nije u uporabi i zatraži da se zapečati u sljedećim poreznim razdobljima ne nastaje trošarinska obveza dok je kotao zapečaćen. Za godinu u kojoj nadležni carinski ured skine pečat ili utvrdi da je pečat bio skinut bez suglasnosti nadležnog carinskog ureda nastaje trošarinska obveza u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(9) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji nije vlasnik kotla već isti ima u uporabi, neće proizvoditi te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine o tome obavijesti nadležni carinski ured, za to porezno razdoblje ne nastaje mu trošarinska obveza.

(10) Pečaćenje i skidanje pečata s kotla obavlja nadležni carinski ured na zahtjev i trošak malog proizvođača jakog alkoholnog pića iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića oslobađa se uvjeta propisanih odredbama glave IX. ovoga Zakona.

Članak 69.

(1) Proizvođači piva, vina, etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem koji za komercijalne svrhe proizvode pivo, vino, etilni alkohol, međuproizvode i ostala pića dobivena vrenjem mogu se izuzeti od primjene odredbi glave IX. ovoga Zakona.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe članaka 67., 68. i 69. ovoga Zakona.

GLAVA XVII.

DUHANSKE PRERAĐEVINE

Predmet oporezivanja

Članak 70.

Duhanskim prerađevinama smatraju se: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje).

Članak 71.

(1) U smislu ovoga Zakona cigaretama se smatraju:

1. smotuljci duhana koji su prikladni za pušenje kao takvi, koji nisu cigare ni cigarilosi u smislu odredaba ovoga Zakona,

2. smotuljci duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umeću u tuljce od cigaretnog papira,

3. smotuljci duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umataju u cigaretni papir.

(2) Cigaretama se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 72.

(1) U smislu ovoga Zakona cigarama i cigarilosima smatraju se smotuljci duhana prikladni za pušenje koji su s obzirom na svojstva i uobičajena očekivanja potrošača namijenjeni isključivo za pušenje, ako:

1. imaju vanjski omotač od prirodnog duhana,

2. su punjeni usitnjenim miješanim duhanom i imaju vanjski omotač normalne boje cigare od rekonstituiranog duhana koji u cijelosti obavija proizvod, uključujući filtar gdje je to primjereno, ali ne obavija usnik kod cigara s usnikom, gdje jedinična težina bez filtra ili usnika nije manja od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i opseg na najmanje jednoj trećini duljine cigare nije manji od 34 mm.

(2) Cigarilosi su cigare koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka čija neto težina na 1000 komada ne prelazi 3,00 kilograma.

(3) Cigarama i cigarilosima se također smatraju i proizvodi koji djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 73.

(1) U smislu ovoga Zakona duhanom za pušenje smatra se:

1. duhan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, svinut ili prešan u blokove i prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade,

2. otpad duhana koji je prikladan za pušenje i stavljen u prodaju na malo, a koji nije proizvod iz članaka 71. i 72. ovoga Zakona. Otpadom duhana smatraju se ostaci listova duhana i nusproizvodi nastali preradom duhana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duhanskih prerađevina.

(2) Sitno rezanim duhanom za savijanje cigareta smatra se duhan za pušenje u kojem s obzirom na ukupnu masu duhanskih čestica više od 25% duhanskih čestica ima širinu reza manju od 1,5 milimetara.

(3) Duhanom za pušenje se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 74.

Proizvodi koji ne sadrže duhan i koji se koriste isključivo u medicinske svrhe i definirani su kao lijek prema posebnim propisima ne smatraju se duhanskim prerađevinama u smislu ovoga Zakona.

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigarete

Članak 75.

(1) Trošarinska osnovica na cigarete je 1.000 komada i maloprodajna cijena.

(2) Pri obračunu trošarine na cigarete iz članka 71. ovoga Zakona dvjema cigaretama smatrat će se kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 8 cm, ali nije duži od 11 cm, trima kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 11 cm, ali nije duži od 14 cm, odnosno povećava se za jednu cigaretu svaka daljnja 3 centimetra dužine smotuljka duhana bez filtra ili usnika.

(3) Trošarina na cigarete plaća se kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za količinu od 1.000 komada cigareta i kao proporcionalna trošarina propisana u određenom postotku od maloprodajne cijene cigareta koja je prijavljena prema odredbi članka 77. ovoga Zakona i naznačena na duhanskoj markici Ministarstva financija na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za potrebe obračuna i plaćanja trošarina na cigarete čija maloprodajna cijena nije prijavljena, proporcionalna trošarina obračunava se u odnosu na najviše prijavljenu maloprodajnu cijenu cigareta u Republici Hrvatskoj.

(5) Ukupna trošarina (specifična i proporcionalna trošarina bez poreza na dodanu vrijednost) na cigarete iznosi najmanje 57% ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i ne smije biti niža od 64 eura u kunskoj protuvrijednosti za 1000 komada cigareta bez obzira na prosječnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta.

(6) Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje iznos specifične trošarine i stopu proporcionalne trošarine na cigarete na osnovi ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta iz stavka 7. ovoga članka.

(7) Ponderirana prosječna maloprodajna cijena utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine, a izračunava se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost svih cigareta puštenih u potrošnju tijekom prethodne kalendarske godine na osnovi maloprodajne cijene koja uključuje sve poreze podijeljenu s ukupnom količinom cigareta puštenih u potrošnju u tom razdoblju.

(8) Neovisno o odredbi stavka 6. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati iznos specifične i stopu proporcionalne trošarine na cigarete te iznos minimalne trošarine.

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigare, cigarilose, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Članak 76.

(1) Trošarinska osnovica na cigare i cigarilose je 1.000 komada. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1.000 komada i iznosi 600,00 kuna.

(2) Trošarinska osnovica na sitno rezani duhan za savijanje cigareta je jedan kilogram. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1 kilogram neto težine i iznosi 351,00 kuna.

(3) Trošarinska osnovica na ostali duhan za pušenje je jedan kilogram. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1 kilogram neto težine i iznosi 296,00 kuna.

(4) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom.

Utvrđivanje maloprodajne cijene

Članak 77.

(1) Maloprodajna cijena duhanskih prerađevina koje se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske je cijena koju za svaki pojedini proizvod utvrđuju proizvođači ili njihovi predstavnici ili ovlašteni posrednici u Republici Hrvatskoj te uvoznici. Maloprodajna cijena uključuje i trošarinu, carinu i porez na dodanu vrijednost.

(2) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka je osoba sa sjedištem u Europskoj uniji koja proizvodi duhanske prerađevine i nositelj je prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina koje su namijenjene (ili pripremljene) prodaji na malo. Proizvođač sa sjedištem u drugoj državi članici može pisano prenijeti pravo na utvrđivanje maloprodajne cijene svom predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji može primati duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine iz drugih država članica.

(3) Osobe koje primaju iz druge države članice i uvoznici određene marke duhanskih prerađevina koji nemaju pisano ovlaštenje nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina mogu podnijeti zahtjev za preuzimanje duhanskih markica i to po maloprodajnoj cijeni koju je prijavio nositelj prava ili osoba temeljem ovlaštenja nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju prijaviti za svaki pojedini proizvod maloprodajnu cijenu Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama.

(5) Od datuma prijave nove (promijenjene) maloprodajne cijene za svaki pojedini proizvod zahtjev za preuzimanje markica iz članka 79. stavaka 1. i 7. ovoga Zakona ne može se podnijeti po prethodno prijavljenoj maloprodajnoj cijeni za istu marku duhanskih prerađevina.

(6) Prodaja duhanskih prerađevina po maloprodajnim cijenama nižim ili višim od prijavljenih nije dozvoljena.

Označavanje duhanskih prerađevina markicama

Članak 78.

(1) Duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu.

(2) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije ili se prodaju na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe ili leta u treće države ili treće teritorije ili se prodaju putnicima u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet koji putuju u treće države ili treće teritorije uz predočenje ukrcajne karte ili se otpremaju uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 29. ovoga Zakona, moraju biti označene duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačene riječi »EU«, odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, duhanske prerađevine mogu biti označene oznakom koju zahtijeva država uvoznica ili druga država članica, odnosno bez oznake, a što trošarinski obveznik koji otprema duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(4) Duhanske prerađevine koje se uvoze moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija u trenutku kada se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu.

(5) Duhanske prerađevine koje se uvoze i provodi se carinski postupak puštanja robe u slobodan promet u drugoj državi članici Europske unije te se u sustavu odgode otpremaju na teritorij Republike Hrvatske radi puštanja u potrošnju moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija prije unosa na teritorij Republike Hrvatske, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu.

(6) Duhanske prerađevine koje su unesene iz druge države članice i puštaju se u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija prije unosa na teritorij Republike Hrvatske, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu.

(7) Duhanske prerađevine koje nisu proizvedene u Republici Hrvatskoj, a koje se uz odobrenje nadležnog carinskog ureda unose iz druge države članice ili uvoze te smještaju u trošarinsko skladište radi otpreme u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija.

(8) Duhanske prerađevine koje nisu proizvedene u Republici Hrvatskoj, a koje unosi iz druge države članice ili uvozi primatelj iz članka 29. ovoga Zakona ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija.

(9) Duhanska markica Ministarstva financija iz stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga članka mora biti nalijepljena na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić tako da je vidljiva i da se pri otvaranju prekine.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, kod duhanskih prerađevina koja su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima duhanska markica iz stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga članka može biti nalijepljena neposredno na originalnom pakiranju tako da je vidljiva i pri otvaranju se prekine, a lijepljenje markica može se obaviti i u trošarinskom skladištu uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda.

(11) Duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija smatraju se proizvodima na koje nije obračunata i plaćena trošarina te se njihovo puštanje u potrošnju, kupnja i posjedovanje smatraju protuzakonitima.

Trošarinsko postupanje s markicama za označavanje duhanskih prerađevina

Članak 79.

(1) Trošarinskom obvezniku duhanskih prerađevina izdaju se duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske na temelju zahtjeva za preuzimanje markica koji podnose Carinskoj upravi.

(2) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina obvezan je prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine na duhanske prerađevine.

(3) Trošarinskom obvezniku duhanskih prerađevina koji nije platio trošarinu u skladu s ovim Zakonom neće se izdavati markice iz članka 78. ovoga Zakona.

(4) Neovlaštena izrada markica iz članka 78. ovoga Zakona i markica za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija, njihovo neovlašteno tiskanje i posjedovanje te stavljanje u promet smatra se protuzakonitima.

(5) Namjerno oštećivanje markica iz članka 78. ovoga Zakona je protuzakonito.

(6) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina koji duhanske prerađevine pušta u potrošnju na području Republike Hrvatske obvezan je Carinskoj upravi dostavljati dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje, od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj i od dana primitka iz druge države članice.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju iz članka 78. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je Carinskoj upravi podnijeti zahtjev za preuzimanje markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka u trošarinsko skladište duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima, dnevni utrošak markica mora dostaviti sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica.

(8) U slučaju iz članka 78. stavka 7. ovoga Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dužan je sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme duhanskih prerađevina Carinskoj upravi dostaviti evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka, članka 77. i 78. ovoga Zakona.

Promet duhanskim prerađevinama

Članak 80.

(1) Promet duhanskim prerađevinama dozvoljen je samo u pakiranjima za prodaju na malo sukladno posebnim propisima.

(2) Na pakiranjima za prodaju na malo duhanskih prerađevina moraju biti navedene obvezne oznake sukladno posebnim propisima, ne smiju se dodavati predmeti koji nisu duhanske prerađevine te pakiranje mora imati nalijepljenu duhansku markicu Ministarstva financija Republike Hrvatske prema članku 78. ovoga Zakona.

Oslobođenja od plaćanja trošarina

Članak 81.

(1) Trošarina na duhanske prerađevine ne plaća se na prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete proizvoda, uz odobrenje Carinske uprave.

(2) Trošarina se ne plaća na cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ručno ili nekim jednostavnim uređajem i to od duhanskih prerađevina na koje je plaćena trošarina, a nisu namijenjene prodaji i ne puštaju se u promet. Jednostavni uređaji su uređaji za motanje ili punjenje cigareta koji nisu prikladni za komercijalnu proizvodnju cigareta.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Povrat trošarine

Članak 82.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine imaju trošarinski obveznici na duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive i koje su uništene pod carinskim nadzorom, osim ako je neupotrebljivost nastala zbog neodgovarajuće kvalitete, starosti ili nemogućnosti prodaje.

(2) Povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka temeljem opravdanosti zahtjeva odobrava nadležni carinski ured.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

GLAVA XVIII.

ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

Predmet oporezivanja

Članak 83.

(1) Vrste energenata i električna energija određeni su tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN) sukladno članku 2. točki 5. Direktive 2003/96/EZ ili prema svojstvima pojedinog proizvoda.

(2) U smislu ovoga Zakona energentima se smatraju:

1. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715,

2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2901 i 2902,

3. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3403,

4. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3811,

5. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3817.

(3) Energentima se smatraju i sljedeći proizvodi ako su ti proizvodi namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje:

1. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 1507 do 1518,

2. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2905 11 00 koji nisu sintetičkog podrijetla,

3. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3824 90 99.

(4) Energentima se smatraju i:

1. ostali proizvodi koji su namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo,

2. aditivi ili punila koji se dodaju pogonskom gorivu, namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju ili su kao takvi korišteni,

3. ostali ugljikovodici koji su namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju ili se koriste za grijanje, osim treseta ili biomase.

(5) Pod biomasom se smatra biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada.

(6) Pod biogorivom se smatra tekuće ili plinovito gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase i definirano posebnim propisima.

(7) Električnom energijom u smislu ovoga Zakona smatra se energija obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2716.

(8) Trošarina se plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Trošarinska osnovica i visina trošarine

Članak 84.

(1) Trošarinska osnovica za energente je 1000 kilograma neto mase, 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenta od +15 stupnjeva C, Gigajoul bruto toplinske vrijednosti.

(2) Trošarinska osnovica za električnu energiju i prirodni plin je količina električne energije, odnosno prirodnog plina mjerena u megavatsatima.

(3) Visina trošarine iznosi za:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

3. 3.801,00 kn/1000 l

1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

3.151,00 kn/1000 l

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49

2.1.

za pogon

2.450,50 kn/1000 l

2.2.

za grijanje

343,00 kn/1000 l

3.

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25

3.1.

za pogon

2.450,50 kn/1000 l

3.2.

za grijanje

1.752,00 kn/1000 l

4.

UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00

4.1.

za pogon

100,00 kn/1000 kg

4.2.

za grijanje

100,00 kn/1000 kg

5.

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69

160,00 kn/1000 kg

6.

Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00

6.1.

za pogon

0,00 kn/MWh

6.2.

za grijanje za poslovnu uporabu

4,05 kn/MWh

6.3.

za grijanje za neposlovnu uporabu

8,10 kn/MWh

7.

Ugljen i koks iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704

7.1.

za poslovnu uporabu

2,30 kn/Gj

7.2.

za neposlovnu uporabu

2,30 kn/Gj

8.

Električna energija iz tarifne oznake KN 2716

8.1.

za poslovnu uporabu

3,75 kn/MWh

8.2.

za neposlovnu uporabu

7,50 kn/MWh

9.

Biogoriva iz članka 83. stavka 6. ovoga Zakona

0,00 kn

(4) Na energente iz članka 83. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, a koji nisu navedeni u stavku 3. ovoga članka i na energente iz članka 83. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja i prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Na energente iz članka 83. stavka 2. točaka 3., 4. i 5. i stavka 3. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja i prema iznosima propisanim za jednakovrijedno pogonsko gorivo, odnosno kao za gorivo za grijanje iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Na energente iz članka 83. stavka 4. točke 1. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja prema iznosima propisanim za jednakovrijedno pogonsko gorivo iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Na energente iz članka 83. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja i prema stopi propisanoj za jednakovrijedno gorivo za grijanje iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Na aditive i punila iz članka 83. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona koji su dodani energentu trošarina se plaća prema istom iznosu propisanom za energent kojemu su dodani.

(9) Na označeno plinsko ulje koje uz predočenje kartice goriva kupuju korisnici označenih plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. ovoga Zakona trošarina iznosi 0,00 kuna.

(10) Za energente kojima je dodano biogorivo iz članka 83. stavka 6. ovoga Zakona korisnik ima pravo na povrat ili na umanjenje od plaćanja trošarine razmjerno udjelu dodanog biogoriva, odnosno proizvoda, ali najviše do 5%.

(11) Za potrebe ovoga Zakona poslovnom uporabom smatra se uporaba od strane gospodarskih subjekata koji samostalno otpremaju robu ili usluge, neovisno o namjeni ili rezultatima te gospodarske djelatnosti. Gospodarskim subjektom mogu se smatrati i pravne osobe koje u organizacijskom smislu predstavljaju samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima.

(12) U slučaju da gospodarski subjekt trošarinski proizvod koristi i za poslovnu i za neposlovnu uporabu, trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe. U slučaju kada je bilo poslovna bilo neposlovna uporaba beznačajna, može se smatrati da ne postoji.

(13) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane stavkom 3. ovoga članka.

(14) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 85.

(1) Odredbe ovoga Zakona glede proizvodnje, skladištenja, prerade, kretanja proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, nadzora te izvješćivanja primjenjuju se samo na sljedeće energente iz članka 83. stavka 2. točaka 1., 2. i 4. i iz Odluke Komisije 2012/209 EZ:

1. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50,

2. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 do 2710 19 69,

3. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29 ako su u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju,

4. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2711 osim KN 2711 11, 2711 21 i 2711 29,

5. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2901 10,

6. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44,

7. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00.

(2) U smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka komercijalni prijevoz u rasutom stanju podrazumijeva nezapakirani proizvod koji se prevozi u kontejnerima kao sastavnom dijelu prijevoznog sredstva (kamion cisterna, vagon cisterna ili tanker) ili u ISO spremnicima, uključujući i nezapakirane proizvode koji se prevoze u drugim kontejnerima zapremnine veće od 210 litara.

(3) Odredbe ovoga Zakona glede proizvodnje, skladištenja, prerade, kretanja proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, nadzora te izvješćivanja primjenjuju se i na sve energente iz članka 83. stavka 3. ovoga Zakona.

Mjerenje energenata

Članak 86.

(1) Ulazne i izlazne količine energenata trošarinski obveznici moraju mjeriti zakonitim mjerilima koje propisuje i ovjerava tijelo nadležno za mjeriteljstvo, dodatno plombiranim od nadležnog carinskog ureda. Dodatno plombiranje od nadležnog carinskog ureda ne odnosi se na plinomjere.

(2) Carinski ured nadležan prema lokaciji trošarinskog skladišta osim dodatnog plombiranja zakonitih mjerila iz stavka 1. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i drugo što je u vezi s mjerenjem otpremljenih količina energenata, osim prirodnog plina.

(3) Popravak, zamjena, ovjeravanje i druge radnje koje zahtijevaju skidanje ili stavljanje carinske plombe na mjerila iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se uz nazočnost ovlaštenog carinskog službenika nadležnog carinskog ureda, uz sastavljanje zapisnika.

Označavanje plinskih ulja

Članak 87.

(1) Plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama KN 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49, koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja i namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona, prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti označena propisanim indikatorom i obojena crvenom, odnosno plavom bojom.

(2) Plinska ulja koja se uvoze te se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno koja se uvoze i provodi se carinski postupak puštanja robe u slobodan promet u drugoj državi članici te se u sustavu odgode otpremaju na teritorij Republike Hrvatske smatrat će se propisno označena ako ih prati potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ovjerena od strane nadležnog tijela da su bila označena u trećoj državi, a kojom se dokazuje da je plinsko ulje označeno u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Ako se prilikom uvoza ne priloži potvrda ili na neki drugi način ne dokaže da su plinska ulja propisno označena, ista će se smatrati neoznačenima.

(3) Označeno plinsko ulje mora biti skladišteno na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje.

(4) Označavanje plinskog ulja obavlja se samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja te koji u svom trošarinskom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje, miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje.

(5) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena ili kada postrojenja ne osiguravaju propisano označavanje nadležni carinski ured će ukinuti odobrenu radnju označavanja plinskog ulja.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Korištenje označenih plinskih ulja

Članak 88.

(1) Označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona mogu se koristiti i prodavati isključivo u svrhu propisanu ovim Zakonom.

(2) Označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona smiju se koristiti samo za tu svrhu i ne mogu se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva, i ne smiju se utakati u spremnike motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva niti se u spremniku smiju posjedovati.

(3) Označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona obojena plavom bojom smiju koristiti korisnici prava iz članka 92. ovoga Zakona za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava i za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov te za rad pogonskih i pomoćnih motora plovila i strojeva u ribogojstvu i akvakulturi, kao i za pogonsko gorivo za plovidbu.

(4) Plinskim uljima koja su označena sukladno članku 87. ovoga Zakona nije dozvoljeno odstraniti sredstva za označavanje, smanjiti njihove koncentracije ili dodavati supstancije koje onemogućavaju utvrđivanje propisane označenosti.

Stavljanje u promet označenih plinskih ulja

Članak 89.

(1) Prodaja označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnom carinskom uredu.

(2) Prodaja označenih plinskih ulja za namjenu grijanja ne smije se obavljati izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva.

(3) Trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju označena plinska ulja za grijanje dužni su voditi evidenciju o kupcima označenog plinskog ulja za grijanje. Pod uvjetima i na način koji odredi Carinska uprava, evidencije o krajnjim kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja za grijanje vode se u elektroničkom obliku. Postupak prodaje označenih plinskih ulja i primjena sustava elektroničke evidencije prodaje plinskog ulja za grijanje uređuje se propisom iz članka 115. ovoga Zakona.

(4) Prodaja označenog plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona vrši se uz karticu goriva. Prodavatelj je prije prodaje dužan izvijestiti korisnika o raspoloživoj količini i prodaju izvršiti izravnim utakanjem.

(5) Prodavatelj koji prodaje označena plinska ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona dužan je ispuniti tehničke uvjete vođenja elektroničke evidencije potrošnje tog označenog plinskog ulja, kao i voditi evidenciju o kupcima.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Nadzor nad korištenjem i prodajom označenih plinskih ulja i drugih energenata

Članak 90.

(1) Ako se pri nadzoru motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona koriste u druge svrhe osim u svrhe i na način propisan člankom 88. ovoga Zakona, vlasniku motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja trošarina se obračunava na količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskog goriva uvećane sto puta, prema najvišem iznosu trošarine propisanom za energent koji se koristi kao pogonsko gorivo.

(2) Ako se pri nadzoru, temeljem knjigovodstvenih i drugih isprava ili na drugi način, utvrdi da se energenti na koje je visina trošarine snižena ili energenti za koje nije plaćena trošarina ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine kupuju, prevoze, prerađuju, posjeduju, drže ili prodaju suprotno odredbama ovoga Zakona, osobi koja je nezakonito postupala trošarina se obračunava na one količine za koje se utvrdi da su bile predmet nezakonitog postupanja, i to:

1. uvećano za dvadeset puta osobi koja je kupovala energente,

2. uvećano za sto puta osobi koja je posjedovala, prevozila, držala, prerađivala ili prodavala energente.

(3) Trošarina iz stavka 2. ovoga članka obračunava se prema najvišem važećem iznosu trošarine propisanom za pogonsko gorivo ovisno o vrsti energenta koji je predmet nezakonitog postupanja.

(4) U smislu stavka 2. ovoga članka smatra se da su energenti predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s energentima ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s energentima nezakonito postupano.

(5) Plinska ulja u spremniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora ili strojeva smatraju se označenima ako sadrže sredstvo za označavanje iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju.

(6) Trošarinu iz stavka 2. ovoga članka rješenjem obračunava nadležni carinski ured. Smatra se da je obveza obračunavanja trošarine nastala na dan kada je proveden nadzor iz stavka 2. ovoga članka.

(7) U slučajevima iz stavka 5. ovoga članka nadležni carinski ured zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga može posebnim rješenjem oduzeti energente koji su bili predmet nezakonitog korištenja ili raspolaganja. Oduzeti energenti se, ovisno o okolnostima slučaja, izlažu javnoj prodaji, prodaji neposrednom pogodbom, besplatno dodjeljuju ili uništavaju na trošak osobe koja je nezakonito postupala.

(8) Žalba na rješenje iz stavaka 6. i 7. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(9) Radi utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja plinskih ulja koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja, odnosno kao gorivo za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona, Carinska uprava je ovlaštena nadzirati i provjeravati udovoljava li korisnik svim uvjetima za ostvarivanje prava na njihovo korištenje. U provedbi nadzora ovlašteni carinski službenici mogu pregledavati poljoprivredno zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, strojeve, motore, prijevozna sredstva, plovila, plovne objekte, robu, usjeve, nasade, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih korisnika.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 91.

(1) Ako postoji opasnost da će se raspolaganjem imovinom, dogovorom s trećim osobama ili na drugi način spriječiti ili znatno otežati izvršenje naplate trošarine propisane člankom 90. ovoga Zakona, odnosno ako iz drugih okolnosti proizlazi da bi naplata trošarine mogla biti neizvjesna, carinski ured može, radi osiguranja naplate i ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, poduzeti sve mjere, uključujući i oduzimanje i prodaju motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva koji su bili predmet nadzora iz članka 90. ovoga Zakona.

(2) Radi provedbe mjera iz stavka 1. ovoga članka carinski ured donosi rješenje kojim se određuje stavljanje pod trošarinski nadzor motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva do izvršenja rješenja o naplati trošarine. Rješenje o stavljanju pod trošarinski nadzor dostavlja se i vlasniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva ako osoba koja je zatečena u nenamjenskom korištenju ili raspolaganju energentima nije ujedno i vlasnik.

(3) Kada se nakon izvršnosti rješenja o naplati trošarine utvrdi da trošarina nije plaćena, carinski ured će u slučaju da je motorno vozilo, plovni objekt, plovilo, drugi motor ili stroj stavljeno pod nadzor sukladno stavku 2. ovoga članka rješenjem o izvršenju oduzeti motorno vozilo, plovni objekt, plovilo, drugi motor ili stroj i odrediti njihovu prodaju.

(4) Sredstva ostvarena prodajom motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva iz stavka 2. ovoga članka raspoređuju se tako da se najprije naplati trošarina i kamate, a zatim troškovi odnosnoga postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja i prodaje), a ostatak sredstava se vraća osobi koja je nezakonito postupala s energentima. Trošarinski dug smatra se ugašenim u dijelu prihoda ostvarenog prodajom. Troškove u vezi s prikupljanjem, čuvanjem i održavanjem motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva iz stavka 2. ovoga članka snosi vlasnik, odnosno dužnik.

(5) Žalba na rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) U primjeni ovoga članka carinski ured provodi žurni postupak.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Korištenje plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi

Članak 92.

(1) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja iz članka 84. stavka 9. ovoga Zakona za namjene u poljoprivredi su poljoprivredna gospodarstva upisana u odgovarajući upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a koji su definirani sukladno posebnim propisima.

(2) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja iz članka 84. stavka 9. ovoga Zakona za namjene u ribogojstvu i akvakulturi te za namjenu ribolova iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona su fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu sukladno posebnim propisima.

(3) Korisnici prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona su fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu.

(4) Korisnici prava iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ostvaruju to pravo prema posebnim propisima temeljem odobrenja i kartice goriva izdane od strane nadležnog tijela za poslove poljoprivrede i ribarstva, odnosno nadležnog tijela za poslove prometa. Kartica goriva smatra se javnom ispravom.

(5) Korisnici prava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plinsko ulje koriste za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava i za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov te za rad pogonskih i pomoćnih motora plovila i strojeva u ribogojstvu i akvakulturi.

(6) Trošarinski obveznici te druge pravne ili fizičke osobe koje korisnicima prava iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka prodaju plinsko ulje iz članka 84. stavka 9. i članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona dužne su ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz centralne baze podataka o korisnicima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te prodaju vršiti samo uz predočenje kartice goriva.

(7) Osobe koje podnose zahtjev za stjecanjem statusa korisnika prava za namjene propisane ovim člankom dužne su potpuno i točno prikazati činjenice na kojima temelje svoj zahtjev te su nadležno tijelo bez odgađanja dužne izvijestiti o svim promjenama koje mogu biti od utjecaja na pravo i opseg korištenja dobivene povlastice.

(8) Ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede te ministra nadležnog za poslove pomorstva, prometa i infrastrukture pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način korištenja kartice goriva kao i način korištenja i kontrolu potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, odnosno plovidbi.

Povrat trošarine na plinska ulja korištena za namjenu u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi

Članak 93.

(1) Prodavatelj koji prodaje plinsko ulje za pogon na koje je plaćena trošarina korisnicima prava iz članka 92. ovoga Zakona uz karticu goriva, ostvaruje pravo na povrat plaćene trošarine.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu. Zahtjev se podnosi najranije zadnjeg dana u mjesecu za količine prodane u proteklom mjesecu, a najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine na koju se ti zahtjevi odnose.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Električna energija

Članak 94.

(1) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, trošarinskim obveznikom za električnu energiju iz tarifne oznake KN 2716 smatra se:

1. opskrbljivač električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj,

2. opskrbljivač kada uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe,

3. proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka opskrbljivač, krajnji kupac i proizvođač su osobe definirane posebnim propisima.

Članak 95.

(1) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, pri obračunu trošarine na električnu energiju prema izdanim računima iz stavka 3. ovoga članka trošarinska obveza nastaje za isporuke električne energije istekom obračunskog razdoblja iz stavka 5. ovoga članka u kojemu su obavljene.

(2) Mjerenje/utvrđivanje isporučenih količina električne energije obavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava te proizvođač putem redovito ovjeravanih brojila električne energije sukladno posebnim propisima.

(3) Opskrbljivač električnom energijom obračunava trošarinu na električnu energiju prema izdanim računima za izvršene isporuke u obračunskomu razdoblju, a temeljem podataka o stvarno isporučenim količinama električne energije krajnjem kupcu.

(4) Opskrbljivač električnom energijom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim mjesečnim količinama električne energije krajnjem kupcu prema prosječnoj mjesečnoj potrošnji električne energije tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mjesečnoj potrošnji električne energije s novim krajnjim kupcem. Opskrbljivač električnom energijom obvezan je najmanje jednom šestomjesečno izraditi konačan obračun trošarine za mjesece za koje je trošarina utvrđena prema procijenjenim mjesečnim količinama električne energije, i to u mjesečnom obračunu trošarine za mjesec u kojem je utvrđena stvarno isporučena količina električne energije.

(5) Trošarinski obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na električnu energiju sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(6) Trošarinski obveznik mora utvrđenu obvezu trošarine na električnu energiju iskazati u mjesečnom izvješću koje dostavlja carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu na propisanom obrascu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(7) Trošarinski obveznik mora obračunatu trošarinu platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(8) Pri unosu električne energije za vlastite potrebe ili korištenju električne energije za vlastite potrebe od strane proizvođača na obračunavanje i plaćanje trošarine na električnu energiju odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga članka.

(9) Pri uvozu električne energije obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Prirodni plin

Članak 96.

(1) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, trošarinskim obveznikom za prirodni plin iz tarifne oznake KN 2711 11, 2711 21 i 2711 29 smatra se:

1. opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj,

2. opskrbljivač kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju,

3. proizvođač plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka opskrbljivač, krajnji kupac i proizvođač plina su osobe definirane posebnim propisima.

Članak 97.

(1) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, pri obračunu trošarine na prirodni plin prema izdanim računima iz stavka 3. ovoga članka trošarinska obveza nastaje za isporuke prirodnog plina istekom obračunskog razdoblja iz stavka 5. ovoga članka u kojemu su obavljene.

(2) Mjerenje/utvrđivanje isporučenih količina prirodnog plina obavljaju operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava te proizvođač plina sukladno posebnim propisima.

(3) Opskrbljivač plinom obračunava trošarinu na prirodni plin prema izdanim računima za izvršene mjesečne isporuke u obračunskom razdoblju, a temeljem podataka o stvarno isporučenim količinama prirodnog plina krajnjem kupcu.

(4) Opskrbljivač plinom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim mjesečnim količinama prirodnog plina krajnjem kupcu prema prosječnoj mjesečnoj potrošnji prirodnog plina tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mjesečnoj potrošnji plina s novim krajnjim kupcem. Opskrbljivač plinom obvezan je najmanje jednom šestomjesečno izraditi konačan obračun trošarine za mjesece za koje je trošarina utvrđena prema procijenjenim mjesečnim količinama prirodnog plina, i to u mjesečnom obračunu trošarine za mjesec u kojem je utvrđena stvarno isporučena količina prirodnog plina.

(5) Trošarinski obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na prirodni plin sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(6) Trošarinski obveznik mora utvrđenu obvezu trošarine na prirodni plin iskazati u mjesečnom izvješću koje dostavlja carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu na propisnom obrascu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(7) Trošarinski obveznik mora obračunatu trošarinu platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(8) Pri unosu prirodnog plina za vlastitu potrošnju ili korištenju prirodnoga plina za vlastitu potrošnju od strane proizvođača na obračunavanje i plaćanje trošarine na prirodni plin odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga članka.

(9) Pri uvozu prirodnog plina obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje u skladu sa carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Ugljen, koks i lignit

Članak 98.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga članka imaju sljedeća značenja:

1. isporučitelj je svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja registriranu djelatnost trgovine ugljenom, koksom i lignitom (u daljnjem tekstu: kruta goriva) i koja nabavlja kruta goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda za nabavu krutih goriva bez plaćanja trošarine,

2. krajnji potrošač je svaka pravna ili fizička osoba koja nema odobrenje nadležnog carinskog ureda za nabavu krutih goriva bez plaćanja trošarine.

(2) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, trošarinskim obveznikom za kruta goriva iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704 smatra se:

1. isporučitelj kada isporuči kruta goriva krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj, odnosno kada kruta goriva koristi za svoju konačnu potrošnju,

2. krajnji potrošač kada uvozi ili unosi kruta goriva za svoju konačnu potrošnju.

Članak 99.

(1) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, isporučitelj obračunava trošarinu pri isporuci krutih goriva krajnjem potrošaču prema izdanim računima. Trošarinska obveza nastaje za isporuke krutih goriva istekom obračunskog razdoblja iz stavka 2. ovoga članka u kojemu su obavljene.

(2) Trošarinski obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na kruta goriva sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(3) Trošarinski obveznik mora utvrđenu obvezu trošarine na kruta goriva iskazati u mjesečnom izvješću koje dostavlja carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu na propisanom obrascu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(4) Trošarinski obveznik mora obračunatu trošarinu platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(5) Obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako pravna ili fizička osoba koja je nabavila kruto gorivo s plaćenom trošarinom isto isporuči drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(6) Pri unosu krutih goriva za svoju konačnu potrošnju na obračunavanje i plaćanje trošarine na kruta goriva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga članka.

(7) Pri uvozu krutih goriva na teritorij Republike Hrvatske obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga.

(8) Isporučitelj je dužan voditi evidencije o količini i vrsti:

1. nabavljenih krutih goriva,

2. isporučenih krutih goriva krajnjem potrošaču,

3. isporučenih krutih goriva oslobođenom korisniku,

4. isporučenih krutih goriva bez plaćanja trošarine,

5. potrošenih krutih goriva za svoju konačnu potrošnju,

6. potrošenih krutih goriva oslobođenih poreza,

7. zaliha krutih goriva.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Članak 100.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 94. stavka 1., članka 96. stavka 1. i članka 98. ovoga Zakona dužni su podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika sukladno članku 44. stavku 1. ovoga Zakona te ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Na trošarinske obveznike iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se odredbe glave III., glave VI. i glave IX. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Upotreba energenata i električne energije za namjene na koje se ne plaća trošarina

Članak 101.

(1) Trošarina se ne plaća na:

1. energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove,

2. energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe,

3. energente koje proizvođač energenata i električne energije koristi u svojim proizvodnim prostorijama za daljnju preradu, odnosno proizvodnju drugih energenata i električne energije, osim ako se koriste kao pogonsko gorivo za vozila,

4. energente koji se koriste za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija),

5. energente koji se koriste u mineraloškim procesima,

6. dvojno korištenje energenata − ako se koriste kao gorivo za grijanje i istodobno za namjenu koja nije pogon ili grijanje (uporaba energenata za kemijsku redukciju, u elektrolitskim i metalurškim procesima),

7. energente koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje,

8. prirodni plin koji se koristi u kućanstvima i prirodni plin koji se koristi za pogon vozila.

(2) Trošarina se ne plaća ni na:

1. energente puštene u potrošnju u drugoj državi članici koji se nalaze u standardnim spremnicima komercijalnih motornih vozila te su namijenjeni uporabi kao pogonsko gorivo u tim vozilima, a ne za daljnju prodaju,

2. energente koji su u specijalnim kontejnerima i koji dolaze iz drugih država članica, a namijenjeni su specifičnom korištenju za rad opskrbnih sustava tih kontejnera tijekom prijevoza.

(3) Privatnim letovima smatra se korištenje zrakoplova od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i osobito različite od prijevoza putnika ili robe ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela.

(4) Uporaba plovnih objekata i plovila u privatne svrhe smatra se uporaba plovnih objekata i plovila namijenjenih za sport i razonodu od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i osobito različite od prijevoza putnika ili robe ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela.

(5) Standardnim spremnicima u smislu ovoga članka smatraju se:

1. spremnici koje proizvođač trajno ugradi za sva motorna vozila istoga tipa kao što je predmetno vozilo i koji omogućuju neposredno korištenje goriva, kako za pogon tako i za odgovarajuće djelovanje sustava za hlađenje i drugih sustava tijekom prijevoza. Spremnici za plin ugrađeni u motorna vozila za neposredno korištenje plina kao goriva i spremnici ugrađeni u drugim sustavima kojima vozilo može biti opremljeno također se smatraju standardnim spremnicima,

2. spremnici koje proizvođač trajno ugradi na sve specijalne kontejnere istoga tipa kao što je predmetni kontejner i koji omogućuju da se gorivo za vrijeme prijevoza koristi neposredno za rad sustava za hlađenje i drugih sustava kojima su opremljeni specijalni kontejneri.

(6) Specijalnim kontejnerom u smislu ovoga članka smatra se svaki uređaj opremljen posebno namijenjenom napravom za sustav hlađenja, sustav dovoda kisika, sustav toplinske izolacije ili drugim sustavom.

(7) Mineraloški procesi u smislu ovoga Zakona znače procese razvrstane u nomenklaturu NACE pod oznakom »DI 26 NACE prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda« iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Uniji (SL L br. 293 od 24. 10. 1990., str. 1., s izmjena i dopunama).

(8) Trošarina se ne plaća na električnu energiju:

1. koja se koristi za kemijsku redukciju i u elektrolitskim i metalurškim procesima,

2. koja se koristi za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija),

3. koja se dobiva korištenjem iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvođač koristi za vlastite potrebe: snage vjetra, valova, plime, geotermalnih izvora, sunčeve energije ili ako je proizvedena od biomase ili proizvoda od biomase,

4. koja se koristi u mineraloškim procesima,

5. koja se koristi u kućanstvima,

6. koja se koristi za proizvodnju električne energije te za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

DIO III.

GLAVA XIX.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Trošarinski prekršaji

Članak 102.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine odvija bez elektroničkog trošarinskog dokumenta u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (članak 11. stavak 1.),

2. ako se kretanje trošarinskih proizvoda iz članka 8. točke 2. ovoga Zakona ne odvija uz papirnati prateći trošarinski dokument (članak 11. stavak 2.),

3. ako zlorabi pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona,

4. ako kao pošiljatelj ne ispostavi PPTD ili ga ne ispostavi na propisanom obrascu u sva tri primjerka (članak 19. stavak 2.),

5. ako kao pošiljatelj, odnosno kao druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u državi članici odredišta ne osigura da nadležno tijelo države članice bude obaviješteno o namjeravanoj isporuci ili ako ne osigura plaćanje trošarine ili ne plati trošarinu u skladu s uvjetima u državi članici odredišta, ili ako ne omogući nadležnom tijelu odredišne države članice provjeru stvarne isporuke trošarinskih proizvoda primatelju ili da je trošarina stvarno plaćena (članak 19. stavak 3.),

6. ako pošiljku ne prati trošarinski dokument koji pošiljatelj izdaje u skladu s važećim zakonodavstvom države članice otpreme (članak 19. stavak 5.),

7. ako kao primatelj, odnosno kao druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici Hrvatskoj pisanim putem ne obavijesti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku ili ne dostavi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, ili ako ne omogući carinskom uredu provjeru primitka trošarinskih proizvoda i uvid da je trošarina stvarno plaćena (članak 19. stavak 6.),

8. ako kao primatelj u Republici Hrvatskoj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom dokumenta iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona ili ako ga ne vrati pošiljatelju najkasnije 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je primio pošiljku iz druge države članice, ili ako dokument ne dostavi nadležnom carinskom uredu na ovjeru prije nego što njegov ovjereni primjerak vrati pošiljatelju (članak 19. stavak 7.),

9. ako kao pošiljatelj ne ispostavi PPTD kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremaju iz jednog mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice, ili ako se pošiljka ne kreće prema odgovarajućem planu puta (članak 19. stavak 8.),

10. ako kao pošiljatelj, prije nego što pošalje trošarinske proizvode, ne najavi isporuku trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu u mjestu otpreme (članak 19. stavak 8. podstavak 1.),

11. ako kao primatelj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom trećeg primjerka PPTD-a ili ako taj primjerak ne vrati pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka proizvoda ili ako o tome ne obavijesti carinski ured u mjestu odredišta (članak 19. stavak 8. podstavak 2.),

12. ako kao pošiljatelj ili primatelj ne omogući nadležnom carinskom uredu provjeru je li primatelj zaista primio trošarinske proizvode (članak 19. stavak 8. podstavak 3.),

13. ako kao prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u smislu članka 20. stavka 1. ovoga Zakona u drugu državu članicu prije otpreme trošarinskih proizvoda ne prijavi otpremu nadležnom carinskom uredu (članak 20. stavak 2. točka 1.),

14. ako ne dostavi dokaz iz kojeg je vidljivo da je osigurano plaćanje trošarine i da su ispunjeni propisani uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta (članak 20. stavak 2. točka 1.),

15. ako ne vodi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda (članak 20. stavak 2. točka 2.),

16. ako kao prodavatelj ili njegov porezni zastupnik ne ispuni obveze iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona (članak 20. stavak 3.),

17. koja nezakonito proizvede, prima, otprema, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže ili koja sudjeluje u tim radnjama (članak 21. stavak 2. točka 3.),

18. ako kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobila odobrenje (članak 21. stavak 2. točka 6.),

19. ako drži trošarinske proizvode izvan sustava odgode plaćanja trošarine, za koje trošarina nije obračunata ili plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 22. stavak 1. točka 3.),

20. ako kao trošarinski obveznik ne obračuna ili ne plati trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine (članak 26. stavak 1.),

21. ako ne podnese ili u roku ne podnese ili podnese netočni dnevni obračun trošarine, odnosno netočno mjesečno izvješće, ili ako ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 26. stavci 2., 3. i 5.),

22. ako kao trošarinski obveznik ne iskaže podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunatoj trošarini u mjesečnom izvješću, ili ako to izvješće ne dostavi carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, ili ako kao registrirani primatelj iz članka 41. ovoga Zakona ne podnese mjesečno izvješće za mjesec u kojem je ostvario unos (članak 26. stavci 6. i 7.),

23. ako obračunatu trošarinu ne plati u roku od 30 dana nakon isteka roka određenog u članku 26. stavku 9. ovoga Zakona,

24. ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne dostavi dnevni obračun trošarine ili mjesečno izvješće ili ne plati trošarinu u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja (članak 26. stavak 10.),

25. ako kao oslobođeni korisnik trošarinu ne plati u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja (članak 26. stavak 11.),

26. ako trošarinu ne plati u roku od 30 dana od završetka postupka stečaja, likvidacije ili spajanja gospodarskih subjekata, odnosno otpreme vjerovniku (članak 26. stavak 12.),

27. ako otuđi trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu ili bez plaćanja trošarine (članak 29. stavak 7.),

28. ako primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, izvođenje drugih radnji ili otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine obavlja izvan trošarinskog skladišta za koje je nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (članak 31. stavak 1.),

29. ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili za trošarinsko skladište prenese na drugu osobu (članak 32. stavak 1.),

30. ako ne ispunjava obveze određene u članku 33. ovoga Zakona,

31. ako kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda prenese odobrenje iz članka 36. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 37. stavak 2.),

32. ako kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda ne ispunjava obveze propisane u članku 38. ovoga Zakona,

33. ako kao registrirani primatelj prenese odobrenje iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 40. stavak 3.),

34. ako kao registrirani primatelj ne ispunjava obveze određene u članku 40. stavku 4. ovoga Zakona,

35. ako kao registrirani primatelj ne ispunjava obveze određene u članku 41. stavku 5. ovoga Zakona,

36. ako kao registrirani pošiljatelj prima ili skladišti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 42. stavak 1.),

37. ako kao registrirani pošiljatelj prenese odobrenje iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 42. stavak 3.),

38. ako kao registrirani pošiljatelj ne ispuni obveze određene u članku 42. stavku 4. ovoga Zakona,

39. ako kao porezni zastupnik za prodaju na daljinu prenese odobrenje iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona na drugu osobu ili ako ne obavi neku od dužnosti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona,

40. ako kao pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona ili ako nadležnom carinskom uredu ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu (članak 44. stavci 1. i 2., članak 67. stavak 2. i članak 68. stavak 4.),

41. ako prodaje trošarinske proizvode na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (članak 48.),

42. ako ne onesposobi denaturirani alkohol u procesu proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljivi alkohol te ako se alkohol ne denaturira u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola i s opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima i na propisani način (članak 63. stavci 1., 2. i 4.),

43. ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač denaturiranog alkohola ne vodi evidenciju o denaturiranju ili u nju ne upiše podatke o količinama ili ne vodi evidenciju kupaca (članak 63. stavak 3.),

44. ako trošarinski proizvodi navedeni u članku 64. stavku 1. ovoga Zakona nisu označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije (članak 64. stavak 1.),

45. ako alkohol i alkoholna pića ne stavlja u promet na propisani način te ako posebnu markicu ne nalijepi preko čepa na boci tako da se markica pri otvaranju ošteti (članak 64. stavci 3., 5., 6. i 11.),

46. ako neovlašteno izrađuje markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona i markice za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje ili ako ih neovlašteno stavlja u promet ili ako ih namjerno oštećuje (članak 64. stavci 8. i 9.),

47. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona prodaje jako alkoholno piće (članak 68. stavak 2.),

48. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića na proizvedenu količinu alkoholnog pića ne obračuna ili ne plati trošarinu u iznosu propisanom u članku 68. stavku 5. ovoga Zakona ili ako ne obračuna ili ne plati trošarinu određenu u članku 60. stavku 6. ovoga Zakona na proizvedenu količinu veću od određene u članku 68. stavku 1. ovoga Zakona (članak 68. stavci 5. i 6.),

49. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića pečati kotao na nepropisan način ili neovlašteno skine pečat s kotla (članak 68. stavak 10.),

50. ako kao proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ovoga Zakona netočno obračuna ili ne plati trošarinu u propisanom roku,

51. ako kao proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ovoga Zakona ne vodi ili vodi netočno evidencije iz članka 47. ovoga Zakona, odnosno ako na drugi način zlorabi svoj status proizvođača iz članka 69. ovoga Zakona,

52. ako kao osoba iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona nije prijavila za svaki pojedini duhanski trošarinski proizvod maloprodajnu cijenu Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama ili ako uz prijavu maloprodajne cijene nije podnijela propisane isprave (članak 77.),

53. ako zahtjev za preuzimanje markica iz članka 79. stavaka 1. i 7. ovoga Zakona podnese po prethodno prijavljenoj maloprodajnoj cijeni za istu marku duhanskih prerađevina nakon što je prijavljena nova (promijenjena) maloprodajna cijena (članak 77. stavak 5.),

54. ako prodaje duhanske prerađevine po maloprodajnim cijenama nižim ili višim od prijavljenih (članak 77. stavak 6.),

55. ako duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske nije označila duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu (članak 78. stavak 1.),

56. ako duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona nije označila duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznaku »EU«, odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 2.),

57. ako kao trošarinski obveznik koji otprema duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine nadležnom carinskom uredu ne dokaže da država uvoznica ili druga država članica zahtijeva da duhanske prerađevine moraju biti označene određenom oznakom, odnosno da smiju ili moraju biti bez oznake (članak 78. stavak 3.),

58. ako u trenutku puštanja uvezenih duhanskih prerađevina u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske ne označi duhanske prerađevine duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu (članak 78. stavak 4.),

59. ako duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 5. ovoga Zakona ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu (članak 78. stavak 5.),

60. ako duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 6. ovoga Zakona nisu u trenutku unosa na teritorij Republike Hrvatske označene duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja, broj markice i maloprodajnu cijenu (članak 78. stavak 6.),

61. ako duhansku markicu iz članka 78. stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona nije nalijepila na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić ili duhanska markica nije vidljiva ili se pri otvaranju ne može prekinuti (članak 78. stavak 9.),

62. ako zlorabi mogućnost lijepljenja markica iz članka 78. stavka 10. ovoga Zakona u trošarinskom skladištu ili ako duhanska markica nije vidljiva ili ako se zalijepljena markica pri otvaranju ne može prekinuti (članak 78. stavak 10.),

63. ako pušta u potrošnju ili potiče ili pomaže puštanje u potrošnju, kupnju ili posjedovanje duhanskih prerađevina koje nisu označene duhanskim markicama (članak 78. stavak 11.),

64. ako prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine na duhanske prerađevine (članak 79. stavak 2.),

65. ako neovlašteno izrađuje markice iz članka 78. ovoga Zakona i markice za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija, ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje, ili ako ih neovlašteno stavlja u promet, ili ako ih namjerno oštećuje (članak 79. stavci 4. i 5.),

66. ako kao trošarinski obveznik plaćanja trošarine na duhanske prerađevine koji duhanske prerađevine pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske ne dostavi Carinskoj upravi dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje, od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj ili od dana primitka iz druge države članice Europske unije (članak 79. stavak 6.),

67. ako kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta Carinskoj upravi ne dostavi zahtjev za preuzimanje duhanskih markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima u trošarinsko skladište ili ako dnevni utrošak markica ne podnese sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica (članak 79. stavak 7.),

68. ako kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju iz članka 78. stavka 7. ovoga Zakona ne dostavi Carinskoj upravi evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme (članak 79. stavak 8.),

69. ako ne obavlja promet duhanskim prerađevinama samo u pakiranjima za prodaju na malo sukladno posebnim propisima (članak 80. stavak 1.),

70. ako na pakiranjima za prodaju na malo duhanskih prerađevina nije navela obvezne oznake sukladno posebnim propisima ili je upakiranim duhanskim prerađevinama dodala predmete koji nisu duhanske prerađevine, ili ako nije nalijepila duhansku markicu Ministarstva financija Republike Hrvatske u skladu s člankom 78. ovoga Zakona (članak 80. stavak 2.),

71. ako ne plaća trošarinu na proizvode koji se koriste za pogon, odnosno za grijanje prema njihovoj namjeni korištenja i u iznosima za jednakovrijedno gorivo (članak 84. stavci 4., 5., 6., 7. i 8.),

72. ako skine plombu sa zakonitih mjerila bez nazočnosti ovlaštenog službenika (članak 86. stavak 2.),

73. ako plinska ulja prije isporuke iz trošarinskog skladišta ne označi propisanim indikatorom ili ih ne oboji propisanom bojom (članak 87. stavak 1.),

74. ako uveze plinska ulja koja nisu označena na propisani način ili ih uveze bez priložene potvrde inozemnog dobavljača iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona,

75. ako označena plinska ulja ne skladišti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje (članak 87. stavak 3.),

76. ako označavanje plinskih ulja ne obavlja u trošarinskom skladištu u kojemu je odobreno označavanje plinskog ulja (članak 87. stavak 4.),

77. ako označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje za namjenu grijanja (članak 88. stavak 2.),

78. ako kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona za pogon motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja (članak 88. stavak 2. i članak 90.),

79. ako kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona za pogon motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja, a nije korisnik prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona (članci 88., 90., 92. i 101.),

80. ako označenim plinskim uljima odstrani sredstva za označavanje, smanji njihove koncentracije ili dodaje supstancije, koje onemogućuju utvrđivanje propisane označenosti (članak 88. stavak 4.),

81. ako označena plinska ulja ne prodaje ili ne stavlja u promet iz posebno utvrđenih skladišta koja je prijavila nadležnom carinskom uredu ili ih obavlja izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva ili ne vodi evidenciju o kupcima i prodanim količinama označenog plinskog ulja za grijanje (članak 89. stavci 1., 2. i 3.),

82. ako kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prodaju označenog plinskog ulja ne obavlja uz karticu goriva (članak 89. stavak 4.),

83. ako kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prije prodaje ne izvijesti korisnika prava na potrošnju plinskog ulja o raspoloživoj količini plinskog ulja ili ako prodaju označenog plinskog ulja ne izvrši izravnim utakanjem ili uz karticu goriva (članak 89. stavak 4.),

84. ako nezakonito koristi ili raspolaže energentima na koje je visina trošarine snižena ili energentima za koje nije plaćena trošarina ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine ili ih kupuje, prevozi, prerađuje, posjeduje, drži ili prodaje suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 90. stavak 2.),

85. ako plinsko ulje za namjene u poljoprivredi, ribarstvu, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne koristi na propisani način (članak 92.),

86. ako je pravo na korištenje označenih plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribarstvu, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona stekla netočnim ili nepotpunim prikazivanjem činjenica u postupku stjecanja statusa korisnika prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribarstvu, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona primjenom posebnih propisa (članak 92.),

87. ako kao prodavatelj ili korisnik plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribarstvu, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona zlouporabi sustav kartice goriva (članak 92. stavci 1., 2., 3., 4. i 5.),

88. ako nije ispunila uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz centralne baze podataka o korisnicima iz članka 92. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ili ako prodaju plinskog ulja iz članka 84. stavka 9. i članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona za namjene ribolova vrši bez predočenja kartice goriva (članak 92. stavak 6.),

89. ako ne obračuna ili ne plati trošarinu na električnu energiju na način i u roku određenom u članku 95. ovoga Zakona,

90. ako ne obračuna ili ne plati trošarinu na prirodni plin na način i u roku određenom u članku 97. ovoga Zakona,

91. ako ne obračuna ili ne plati trošarinu na kruta goriva na način i u roku određenom u članku 99. ovoga Zakona,

92. ako kao trošarinski obveznik plinsko ulje ne označi ili ne oboji na propisani način (članak 112. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi najkasnije na dan otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih na e-TD-u (članak 12. stavak 1.),

2. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne osigura tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku, ili ako tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iste ne prate dokumenti, ili ako dokumenti nisu predočeni nadležnim tijelima (članak 12. stavak 2.),

3. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon prolaska kroz mjerni sustav iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona ili ako tiskana inačica e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku ne stigne do mjesta odredišta najkasnije u roku od 24 sata od otpreme trošarinskih proizvoda na koje se odnosi (članak 12. stavak 3.),

4. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta otkaže e-TD, koristeći računalni sustav, nakon što su trošarinski proizvodi otpremljeni iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine ili ako kao pošiljatelj ne ispuni polja u nacrtu poruke o otkazivanju ili istu ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave (članak 12. stavak 4.),

5. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne ispuni polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta ili istu ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave (članak 12. stavak 5.),

6. ako kao primatelj trošarinskih proizvoda ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 12. stavak 6.),

7. ako kao primatelj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom kopije JCD-a, odnosno primjerka papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka ili iste ne vrati carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika (članak 12. stavak 8.),

8. ako kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne podnese PTD na propisanom obrascu u četiri primjerka (članak 12. stavak 10.),

9. ako kao primatelj trošarinskih proizvoda ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju ovjerom PTD-a ili ako ovjereni PTD ne vrati pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka trošarinskih proizvoda (članak 12. stavak 11.),

10. ako kao pošiljatelj koji ne primi ovjereni primjerak PTD-a ne izvijesti o tome nadležni carinski ured najkasnije 10. dana nakon otpreme (članak 12. stavak 11.),

11. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj ne podnese nacrt e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave i potvrdu o izuzeću kada je primatelj osoba iz članka 29. ovoga Zakona u drugoj državi članici najkasnije na dan otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih na e-TD-u (članak 13. stavak 1.),

12. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj ne osigura tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku ili ako tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisani dokumenti ne prate trošarinske proizvode, ili ako se ti dokumenti ne predoče nadležnim tijelima (članak 13. stavak 2.),

13. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno kao registrirani pošiljatelj, koristeći računalni sustav, otkaže elektronički trošarinski dokument nakon što su trošarinski proizvodi u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremljeni iz trošarinskog skladišta ili ako kao pošiljatelj nije ispunila polja u nacrtu poruke o otkazivanju i istu nije podnijela računalnom sustavu Carinske uprave, ili ako kao registrirani pošiljatelj ne ispostavi novi e-TD (članak 13. stavak 3.),

14. ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno kao registrirani pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, koristeći računalni sustav, izmijeni mjesto odredišta i navede novo mjesto odredišta koje nije drugo trošarinsko skladište ili registrirani primatelj u drugoj državi članici ili mjesto na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije prilikom izvoza ili mjesto direktne isporuke u drugoj državi članici ili ako pošiljatelj ne ispuni polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta ili je ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave (članak 13. stavak 4.),

15. ako kao primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj trošarinskih proizvoda ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 13. stavak 5.),

16. ako kao primatelj – osoba iz članka 29. ovoga Zakona, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem obavijesti o primitku, ili ako istu ne dostavi nadležnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 13. stavak 6.),

17. ako kao pošiljatelj nije dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da podaci koji se odnose na primatelja u e-TD-u mogu ostati nepopunjeni u slučaju kretanja energenata u sustavu odgode plaćanja trošarine morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD (članak 14. stavak 1.),

18. ako kao pošiljatelj ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona,

19. ako kao pošiljatelj u Republici Hrvatskoj, u slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, započne kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a prije početka kretanja ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda ili ne dostavi presliku papirnatog dokumenta koji prati trošarinske proizvode i koji sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a, ili ako ne dobije suglasnost Carinske uprave – Trošarinskog ureda za vezu, ili ako ne omogući provjeru podataka iz papirnatog dokumenta (članak 15. stavak 1.),

20. ako kao pošiljatelj u slučaju nedostupnosti njegova računalnog sustava ne dostavi informacije o razlozima nedostupnosti njegova računalnog sustava prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 15. stavak 2.),

21. ako kao pošiljatelj nakon što računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan ne podnese odmah računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-TD-a u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.),

22. ako kao pošiljatelj koji tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 12. stavka 5. i članka 13. stavka 4. ovoga Zakona, a računalni sustav nije dostupan, prije promjene mjesta odredišta ne obavijesti o tome Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu (članak 15. stavak 5.),

23. ako kao primatelj odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda nije podnijela Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo ili ako presliku tog dokumenta ne čuva u svojoj evidenciji (članak 16. stavak 1.),

24. ako kao primatelj, kada računalni sustav postane dostupan, odmah ne postupi u skladu s člankom 12. stavkom 6. i člankom 13. stavkom 5. ovoga Zakona (članak 16. stavak 3.),

25. ako kao trošarinski obveznik uvoznik iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne podnese mjesečno izvješće iz članka 26. stavka 7. ovoga Zakona (članak 27. stavak 3.),

26. ako kao trošarinski obveznik ne vodi evidencije radi osiguranja svih podataka potrebnih za obračunavanje i plaćanje trošarine, a u slučaju uvoza, o uvezenim količinama trošarinskih proizvoda i o obračunatoj i plaćenoj trošarini (članak 47. stavci 1. i 2.),

27. ako je preuzela markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona i do 20. dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec, nije nadležnom carinskom uredu dostavila mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića (članak 64. stavak 10.),

28. ako postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članaka 54., 57. i 58. ovoga Zakona nije opremila mjernim instrumentima koja propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo (članak 65. stavak 1.),

29. ako carinski ured prethodno ne obavijesti o popravku, izmjeni i drugim radnjama koje zahtijevaju skidanje plombe koje je stavio nadležni carinski ured ili ako skine plombu (članak 65. stavak 3.),

30. ako u propisanom roku ne dostavi podatke o godišnjoj proizvodnji, otpremama ili zalihama vina (članak 67. stavak 4.),

31. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića carinskom uredu nadležnom prema prebivalištu ne dostavi godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla i obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu ili ako trošarinu obračunatu sukladno članku 68. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona ne obračuna ili ne plati do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu (članak 68. stavak 7.),

32. ako kao trošarinski obveznik ulazne i izlazne količine energenata ne mjeri zakonitim mjerilima koje propisuje i ovjerava tijelo nadležno za mjeriteljstvo dodatno plombiranim od nadležnog carinskog ureda (članak 86. stavak 1.),

33. ako ne vodi evidenciju o kupcima označenog plinskog ulja za grijanje ili ako evidenciju o krajnjim kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja ne vodi u elektroničkom obliku pod uvjetima i na način koji odredi Carinska uprava ili ako evidencije vodi netočno ili ih ne vodi redovito u skladu s propisima ili pravilima struke (članak 89. stavak 3.),

34. ako utvrđenu obvezu trošarine na električnu energiju ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi nadležnom carinskom uredu, ili ga ne dostavi na propisanom obrascu, ili ga ne dostavi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja (članak 95. stavak 6.),

35. ako utvrđenu obvezu trošarine na prirodni plin ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi nadležnom carinskom uredu, ili ga ne dostavi na propisanom obrascu ili ga ne dostavi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja (članak 97. stavak 6.),

36. ako utvrđenu obvezu trošarine na kruta goriva ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi nadležnom carinskom uredu, ili ga ne dostavi na propisanom obrascu, ili ga ne dostavi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja (članak 99. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako kao pošiljatelj ne čuva presliku pisanog dokumenta u svojoj evidenciji (članak 15. stavak 4.),

2. ako kao trošarinski obveznik ne čuva izdane i primljene račune, prateće trošarinske dokumente, jedinstvene carinske deklaracije, dokumente temeljem kojih je ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine, dnevne obračune trošarine, izvješća i sve druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju, skladištenje, uvoz, unos, izvoz i iznošenje trošarinskih proizvoda, a koji su bitni za obračunavanje i plaćanje trošarine, u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže 10 godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose (članak 50.),

3. ako kao prodavatelj (proizvođač, uvoznik, trgovac) uređaja za proizvodnju alkohola, odnosno alkoholnih pića ne izvijesti o kupcima, krajnjim potrošačima tih uređaja nadležni carinski ured prema sjedištu ili prebivalištu kupca ili mu ne dostavi presliku računa o prodaji (članak 66. stavak 1.),

4. ako ne ispuni tehničke uvjete za vođenje elektroničke evidencije potrošnje označenog plinskog ulja za namjene korisnika u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi iz članka 92. ovoga Zakona i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili ne vodi evidenciju o kupcima (članak 89. stavak 5.),

5. ako ne vodi evidencije iz članka 99. stavka 8. ovoga Zakona,

6. ako kao trošarinski obveznik ili druga pravna ili fizička osoba koja prodaje plinsko ulje za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi ne vodi evidencije o kupcima tog plinskog ulja (članak 112. stavak 2.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 103.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja trošarinske proizvode već puštene u potrošnju u drugoj državi članici unosi u Republiku Hrvatsku ili ih prevozi u količinama koje prelaze količine propisane za osobne potrebe.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj ako oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 29. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona ostvari prijevarnom radnjom (članak 29. stavak 4.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovorna osoba u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave ako omoguće počinjenje prekršaja iz članka 102. stavka 1. točke 41. ovoga Zakona ili ako ne onemoguće postupanje protivno odredbi članka 48. ovoga Zakona.

Članak 104.

(1) Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 1., 2., 9., 10., 11., 12., 18., 41., 42., 44., 46., 47., 48., 50., 54., 55., 56., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 73., 74., 76., 77., 78., 79., 81., 82., 85., 86. i 87. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 2. točke 32. ovoga Zakona te za prekršaj iz članka 103. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera oduzimanja trošarinskih proizvoda.

(2) Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 78., 79. i 84. ovoga Zakona učinjen ponovo u roku tri godine, uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog stroja ili motora u kojem je učinjeno takvo djelo.

(3) Trošarinski proizvodi koje prema ovome Zakonu okrivljenik ili druga osoba ne može imati ili posjedovati, kao i trošarinski proizvodi koji prema ovome Zakonu ne mogu biti u prometu ili koji se u promet ili potrošnju mogu pustiti samo pod posebnim uvjetima (s markicama, uz uvjet posjedovanja odobrenja sukladno ovome Zakonu i slično) ili koji su opasni za život ili zdravlje ljudi oduzet će se i kada postupak ne završi odlukom o prekršaju kojom se okrivljenik proglašava krivim te se mogu uništiti i prije pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka.

(4) Primjena odredaba ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od počinitelja prekršaja.

Članak 105.

Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 44., 46., 47., 50., 52., 53., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 68., 76., 77., 80., 81., 82., 84., 85., 87., 89., 90. i 92. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 2. točaka 32. i 33. ovoga Zakona te za prekršaj iz članka 102. stavka 3. točaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do godinu dana.

Članak 106.

Osim zaštitnih mjera iz članaka 104. i 105. ovoga Zakona pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će se imovinska korist ostvarena počinjenim prekršajem.

GLAVA XX.

POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 107.

(1) Glede žalbenog postupka, postupka obnove, zastare, obračunavanja, naplate, povrata trošarine i poreznog nadzora primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na trošarinske proizvode koji su uvezeni ili koji se uvoze na područje Republike Hrvatske glede žalbenog postupka, postupka obnove, zastare, obračunavanja, naplate, povrata trošarine i nadzora primjenjuju se odredbe carinskih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(3) Za provedbu prekršajnog postupka za trošarinske prekršaje nadležna je Carinska uprava. Glede zastare pokretanja i vođenja trošarinskih prekršajnih postupaka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

(4) Glede razvrstavanja trošarinskih proizvoda u tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature odlučuje Carinska uprava u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi.

(5) Dostava rješenja i drugih akata obavlja se javnom objavom u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku ako iz okolnosti slučaja proizlazi da su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni, ako postoje okolnosti koje ukazuju na to da se očito izbjegava primitak rješenja ili ako stranka promijeni adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta, a o tome ne obavijesti Carinsku upravu.

Članak 108.

Odredbe ovoga Zakona u odnosu na definiciju predmeta oporezivanja primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena tarifnih oznaka u Kombiniranoj nomenklaturi, s time da to ne smije utjecati na opseg i visinu oporezivanja.

GLAVA XXI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

(1) Trošarinski obveznici – ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta koji su poslovali u sustavu odgode plaćanja trošarine po odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.) nastavljaju poslovati pod istim uvjetima u sustavu odgode plaćanja trošarine i po odredbama ovoga Zakona.

(2) Oslobođeni korisnici trošarinskih proizvoda kojima je izdano odobrenje za oslobođenog korisnika po odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.) nastavljaju poslovati i po odredbama ovoga Zakona.

(3) U slučaju da osobe iz stavka 2. ovoga članka žele poslovati s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine s gospodarskim subjektima iz drugih država članica, dužne su se registrirati kod nadležnog carinskog ureda kao ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta ili registrirani primatelji.

(4) Trošarinski obveznici koji su po odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.) bili registrirani kao uvoznici, a obavljat će djelatnost unosa trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz drugih država članica, dužni su se registrirati kao ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta ili registrirani primatelji.

(5) Trošarinski obveznici koji su bili registrirani po odredbama članaka 53. i 54. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.) nastavljaju poslovanje pod istim uvjetima sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 110.

(1) Na predmete oporezivanja za koje je obveza obračunavanja trošarine nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, trošarina se obračunava i plaća prema Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.).

(2) Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

(4) Svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona za prekršajna djela koja nisu propisana ovim Zakonom obustavit će se.

(5) Ako su trošarinski proizvodi prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji uvezeni na teritorij Republike Hrvatske iz druge države članice i ako je za te trošarinske proizvode prije stupanja na snagu ovoga Zakona započeo neki od carinskih postupaka s odgodom prema odredbama Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08., 45/09. i 56/10.), trošarina se obračunava prema stopama, odnosno iznosima koji su na snazi u trenutku puštanja u potrošnju tih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 111.

(1) Prijave za posebno utvrđena skladišta za prodaju označenih plinskih ulja za grijanje sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.), ostaju važeće i prema ovom Zakonu.

(2) Benzinske postaje – prodavatelji plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene iz članka 92. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.), obvezni su popisati zalihe plinskog ulja obojenog plavom bojom, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, i o tome sastaviti zapisnik te ga dostaviti nadležnom carinskom uredu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Prodaja popisanih zaliha iz stavka 2. ovoga članka moguća je do isteka zaliha, a najkasnije šest mjeseci od uspostave kartičnog poslovanja i sustava povrata samo korisnicima plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. ovoga Zakona, uz obvezu vođenja evidencije o prodaji.

(4) Nakon prodaje ukupnih količina zaliha iz stavka 2. ovoga članka prodavatelj mora u roku od osam dana nadležnom carinskom uredu dostaviti evidenciju iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Prodavatelji koji vrše prodaju popisanih zaliha iz stavka 2. ovoga članka nemaju pravo na povrat trošarine propisan člankom 93. ovoga Zakona.

(6) Odredbe stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka neće se primjenjivati do uspostave kartičnog poslovanja i sustava povrata.

Članak 112.

(1) Do uspostave kartičnog poslovanja i sustava povrata trošarinski obveznici dužni su plinska ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi prije isporuke iz trošarinskog skladišta, odnosno pri uvozu označiti propisanim indikatorom i obojiti plavom bojom.

(2) Trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje vrše prodaju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi dužni su voditi evidencije o kupcima.

(3) Početak primjene sustava povrata na plinska ulja korištena za namjenu u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi uređuje se propisom iz članka 115. ovoga Zakona.

Članak 113.

(1) Visina trošarine za pojedine trošarinske proizvode usklađuje se jednom godišnje s vrijednošću eura. Primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu. Novi iznosi trošarina, usklađeni s tečajem eura počinju se primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(2) Ako preračunavanjem iznosa trošarine izražene u eurima dođe do porasta trošarine izražene u nacionalnoj valuti za manje od 5% ili 5 eura, koji god je iznos manji, može se zadržati visina trošarine koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka.

Članak 114.

Ovaj Zakon se primjenjuje uz uvjete i na način određen propisima o državnim potporama. Početak primjene i provedba odredbe članka 84. stavka 10. ovoga Zakona utvrdit će se propisom iz članka 115. ovoga Zakona.

Članak 115.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 13. stavka 8., članka 16. stavka 7., članka 18. stavka 3., članka 19. stavka 12., članka 22. stavka 9., članka 26. stavka 13., članka 27. stavka 4., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 32. stavka 6., članka 33. stavka 3., članka 34. stavka 12., članka 37. stavka 6., članka 38. stavka 2., članka 40. stavka 11., članka 41. stavka 12., članka 42. stavka 9., članka 43. stavka 9., članka 46. stavka 2., članka 49. stavka 14., članka 52. stavka 4., članka 63. stavka 5., članka 64. stavka 12., članka 69. stavka 2., članka 79. stavka 9., članka 81. stavka 3., članka 82. stavka 3., članka 84. stavka 14., članka 87. stavka 6., članka 89. stavka 6., članka 90. stavka 10., članka 91. stavka 7., članka 92. stavka 8., članka 93. stavka 3., članka 95. stavka 10., članka 97. stavka 10., članka 99. stavka 9., članka 100. stavka 3., članka 101. stavka 9., članka 112. stavka 3. i članka 114. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 116.

Do donošenja Zakona o carinskoj službi kojim će se osnovati carinski uredi iz članka 5. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona, poslove predviđene carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima koji su stavljeni u nadležnost Carinske uprave obavljaju carinarnice.

Članak 117.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.).

Članak 118.

Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona koji prestaje važiti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do stupanja na snagu uredbe iz članka 75. stavaka 6. i 8. ovoga Zakona i propisa donesenog na temelju ovlasti iz članka 115. ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.

Članak 119.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. do 35., članka 41., članka 43. do 99., članka 101. do 114., te članka 117. i 118. koji stupaju na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 022-03/13-01/02

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.