Zakon o dopuni Zakona o cestama

NN 22/2013 (22.2.2013.), Zakon o dopuni Zakona o cestama

HRVATSKI SABOR

360

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O CESTAMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/23

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11.) iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

»Članak 97.a

Kada se javna cesta razvrstana u autocestu, odnosno državnu cestu, razvrstava u drugu skupinu na način da autocesta prelazi u državnu cestu i obrnuto, a započelo se s izgradnjom pojedine dionice, započete radove će završiti pravna osoba koja je do trenutka razvrstavanja u drugu skupinu upravljala istom cestom sukladno tehničkim karakteristikama ceste u koju se javna cesta razvrstava.".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/04

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.