Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

NN 22/2013 (22.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

HRVATSKI SABOR

362

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/25

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 105/04.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ima pravo povratka na rad kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja dužnosti ili kod poslodavca s kojim je zaključio poseban ugovor.

Zahtjev za povratak na rad mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Poslodavac je dužan donijeti odluku o povratku na rad u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

Predsjednik Republike Hrvatske nakon prestanka obnašanja dužnosti do povratka na rad kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu najviše do iznosa dvije plaće sukladno posebnom propisu.

Predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti kojem poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u roku iz stavka 3. ovoga članka ili koji odluku o povratku na rad nije prihvatio, ima pravo na naknadu plaće sukladno posebnom propisu od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti.«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ima pravo na mirovinu. Svota mirovine određuje se kao starosna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »pravo« dodaju se riječi: »na ured«, a riječi: »na korištenje opremljenih uredskih prostorija, primjerenih za obavljanje aktivnosti i organizaciju sastanka« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti za obavljanje poslova ureda ima pravo na dva državna službenika, osobnog vozača i službeno osobno vozilo.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Troškovi ureda podmiruju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Prava iz članka 3. ovoga Zakona predsjednik može koristiti 5 godina po prestanku obnašanja dužnosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske koji je ostvario prava iz članaka 2. i 3. Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 105/04.) nastavlja korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 17. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07., 34/07., 107/07., 60/08., 38/09. i 150/11.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 020-01/12-01/01

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.