Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 22/2013 (22.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

363

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/26

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 136/05., 151/05., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09. i 150/11.) u članku 1. stavku 2. podstavku 29. iza riječi: »ravnatelj« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenik ravnatelja«.

Podstavak 31. mijenja se i glasi:

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,«.

Iza podstavka 31. dodaju se novi podstavci 32., 33. i 34. koji glase:

»– ravnatelj Središnjeg registra osiguranika,

– ravnatelj i zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,

– predsjednik Savjeta za nacionalne manjine,«.

Dosadašnji podstavci 32. do 34. postaju podstavci 35. do 37.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 5. dodaje se podtočka g) koja glasi:

»g) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 5,70«.

U točki 6. dodaje se podtočka d) koja glasi:

»d) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 5,50«.

U točki 7. dodaje se podtočka s) koja glasi:

»s) ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 5,27«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»a) zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora 4,98

b) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,98

c) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja 4,98«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»a) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4,55

b) ravnatelj Središnjeg registra osiguranika 4,55

c) zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 4,55

d) pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,55

e) pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,55«.

U točki 11. podtočke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4,26

b) predsjednik Savjeta za nacionalne manjine 4,26«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3,97«.

Članak 3.

Iza članka 15.c dodaju se članci 15.d i 15.e koji glase:

»Članak 15.d

Dužnosnik koji nije ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost, a koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnoj službi, izvanproračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad, na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja.

Sporazumom između dužnosnika i čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, dužna je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka.

Dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka nakon prestanka obnašanja dužnosti do rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 15. ovoga Zakona.

Dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka kojem čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, nije donijela odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ili ako odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad dužnosnik nije prihvatio, ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 15. ovoga Zakona od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 15.e

Dužnosnik koji nije ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost, a koji nije bio zaposlen kod poslodavca iz članka 15.d stavka 1. ovoga Zakona, ima pravo povratka na rad, na poslove na kojima je radio prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije obnašanja dužnosti.

Ugovorom između dužnosnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o povratku na rad dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka.

Dužnosnik nakon prestanka obnašanja dužnosti do povratka na rad kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 15. ovoga Zakona.

Dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka kojem poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ili odluku o povratku na rad dužnosnik nije prihvatio, ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 15. ovoga Zakona od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Dužnosnici koji su zatečeni na dužnostima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a nemaju sklopljen sporazum s čelnikom tijela, odnosno osobom ovlaštenom za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, odnosno ugovor s bivšim poslodavcem o uvjetima ostvarivanja prava rasporeda, odnosno povratka na radno mjesto nakon prestanka obnašanja dužnosti, sklapaju taj sporazum odnosno ugovor u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članci 8., 9. i 10. Zakona o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/04., 17/07. i 91/10.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/07

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.