Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

NN 22/2013 (22.2.2013.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

366

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

I.

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012 i 46/2012), iza točke VII. dodaje se točka VII.a koja glasi:

»VII.a

Pravila iz Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012 i 46/2012) primjenjuju se i za 2013. godinu.«.

II.

Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/48

Urbroj: 50301-05/05-13-3

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.