Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima

NN 22/2013 (22.2.2013.), Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

369

Na temelju članka 125. stavka 1. točke 5. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine« broj 84/11 i 143/12), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O RADU STRUČNIH SURADNIKA IZVANPRAVNE STRUKE NA POSLOVIMA DELINKVENCIJE MLADIH I KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE DJECE U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA I NA SUDOVIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se odredbe o radu stručnih suradnika izvanpravne struke u državnim odvjetništvima i na sudovima u predmetima kaznenih postupaka prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i protiv mlađih punoljetnika (u daljnjem tekstu: maloljetnika) te predmetima kaznenopravne zaštite djece.

Članak 2.

Stručni suradnici izvanpravne struke u državnim odvjetništvima i na sudovima su osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij iz socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.

Članak 3.

Stručni suradnici izvanpravne struke u državnim odvjetništvima i na sudovima izvršavaju poslove tijekom prethodnog postupka, postupka izricanja sankcija, postupka izvršavanja kaznenopravnih sankcija i postupka kaznenopravne zaštite djece propisane Zakonom o kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: ZKP), Zakonom o sudovima za mladež (u daljnjem tekstu: ZSM), Zakonom o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (u daljnjem tekstu: ZIMS) i Zakonom o državnom odvjetništvu (u daljnjem tekstu: ZDO) te obavljaju druge opće stručne i administrativne poslove propisane ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

PRETHODNI POSTUPAK PREMA MALOLJETNIM I MLAĐIM PUNOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA

Članak 5.

Poslovi stručnog suradnika u državnom odvjetništvu tijekom prethodnog postupka prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela su:

1. procjena kriminogenih rizičnih i zaštitnih čimbenika maloljetnika na osobnom, obiteljskom i školskom planu te izrada pisanog stručnog mišljenja o osnovanosti primjene načela svrhovitosti (članak 71., 72. i 73. ZSM),

2. sudjelovanje u postupku mirenja s državnim odvjetnikom prilikom odlučivanja o kaznenoj prijavi za kazneno djelo s elementima nasilja (članak 62. ZDO),

3. nadzor nad izvršavanjem naloženih posebnih obveza kod primjene uvjetovane svrhovitosti (članak 72. ZSM) kroz suradnju s centrima za socijalnu skrb, nevladinim udrugama i drugim stručnim službama i ustanovama, u kojima se provode naložene posebne obveze,

4. održavanje kontrolnih ročišta o tijeku izvršavanja naloženih posebnih obveza kod primjene uvjetovane svrhovitosti (članak 72. ZSM),

5. provođenje posebnih obveza (članak 72. stavak 1. točke a), b) i h) ZSM),

6. izrada stručnog pisanog izvješća državnom odvjetniku za mladež o rezultatima naloženih posebnih obveza (članak 72. ZSM), uz prijedlog za daljnje postupanje,

7. sudjelovanje u ispitivanju maloljetnika tijekom dokaznih radnji, a osobito u slučajevima kada je potreban poseban stručan pristup s obzirom na psihofizički status i sposobnosti maloljetnika,

8. davanje obrazloženog mišljenja i prijedloga državnom odvjetniku za mladež za predlaganje primjerene maloljetničke sankcije nakon provedenih dokaznih radnji državnog odvjetnika u maloljetničkim predmetima (članak 78. ZSM),

9. davanje obrazloženog prijedloga, na zahtjev državnog odvjetnika za mladež za primjenu maloljetničkih kaznenopravnih sankcija (članak 5. ZSM) ili općeg kaznenog prava (članak 106. ZSM) u kaznenim predmetima protiv mlađih punoljetnih počinitelja,

10. pružanje stručne pomoći državnom odvjetniku za mladež pri obavještavanju centara za socijalnu skrb kada se u kaznenom postupku prema maloljetniku utvrde činjenice koje upućuju na potrebu poduzimanja mjera radi zaštite prava i dobrobiti maloljetnika (članak 56. ZSM).

Članak 6.

Poslovi stručnog suradnika na sudu vezani uz mjere osiguranja prisutnosti maloljetnika i druge mjere su:

1. procjena kriminogenih rizičnih i zaštitnih čimbenika maloljetnika na osobnom, obiteljskom i školskom planu s ciljem davanja stručnog mišljenja vezano uz potrebu određivanja privremenih mjera ili istražnog zatvora prema maloljetniku (članak 65. stavak 1. i članak 66. ZSM),

2. procjena kriminogenih rizičnih i zaštitnih čimbenika maloljetnika na osobnom, obiteljskom i školskom planu s ciljem davanja stručnog mišljenja vezano uz osnovanost i kontrolu privremenog smještaja maloljetnika (članak 65. stavak 4. ZSM),

3. sudjelovanje u obavljanju nadzora nad izvršenjem istražnog zatvora prema maloljetniku (članak 66. stavak 5. ZSM).

IZRICANJE SANKCIJA PREMA MALOLJETNIM I MLAĐIM PUNOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA

Članak 7.

Poslovi stručnog suradnika na sudu tijekom izricanja sankcija prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela su:

1. stručna procjena i izrada sintetiziranog pisanog mišljenja s prijedlogom sankcije prema maloljetniku te iznošenje mišljenja i prijedloga o vrsti sankcije na sjednici vijeća ili glavnoj raspravi,

2. pružanje stručne pomoći sucu za mladež pri obavještavanju centara za socijalnu skrb kada se u kaznenom postupku prema maloljetniku utvrde činjenice koje upućuju na potrebu poduzimanja mjera radi zaštite prava i dobrobiti maloljetnika (članak 56. ZSM),

3. stručna procjena mlađih punoljetnih počinitelja kaznenih djela te davanja mišljenja i prijedloga o opravdanosti primjene odredbi maloljetničkih kaznenopravnih sankcija (članak 5. ZSM) ili općeg kaznenog prava (članak 106. ZSM), kao i usmeno iznošenje istoga na glavnoj raspravi.

IZVRŠAVANJE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA MALOLJETNIH I MLAĐIH PUNOLJETNIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Članak 8.

Poslovi stručnog suradnika u državnom odvjetništvu tijekom izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela su:

1. praćenje rezultata izvršavanja izrečenih odgojnih mjera sa svrhom davanja obrazloženog stručnog mišljenja i prijedloga državnom odvjetniku za mladež o potrebi zamjene odgojne mjere, odnosno o opravdanosti obustave izvršenja odgojne mjere (članak 99. ZSM),

2. sudjelovanje u obilascima maloljetnika smještenih u ustanovama (članak 97. stavak 2. i 3. ZSM) te sastavljanje pisanog izvješća o organizaciji rada ustanova, uvjetima života i učinkovitosti izrečene odgojne mjere.

Članak 9.

Poslovi stručnog suradnika na sudu tijekom izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela su:

1. sudjelovanje u izradi i provedbi pojedinačnog programa postupanja izvršavanja odgojnih mjera,

2. sazivanje kontrolnih ročišta u svrhu nadzora izvršavanja odgojnih mjera te praćenja ostvarivanja intervencijskih ciljeva definiranih pojedinačnim programom postupanja, na koja se pozivaju maloljetnik, njegov zakonski zastupnik ili skrbnik, voditelj odgojne mjere, predstavnik centra za socijalnu skrb ili ustanove u kojoj se mjera izvršava,

3. davanje pisanog i obrazloženog prijedloga sucu za mladež o potrebama zamjene ili obustave izvršenja odgojne mjere, nakon preispitivanja svih relevantnih okolnosti tijeka izvršavanja odgojne mjere (članak 99. stavak 2. ZSM),

4. davanje pisanog i obrazloženog mišljenja na sjednicama vijeća o mogućnostima primjene uvjetnog otpusta maloljetnika s izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora (članak 103. ZSM),

5. sudjelovanje u provedbi poslijepenalnog prihvata maloljetnika za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta iz odgojnog zavoda i maloljetničkog zatvora kroz suradnju s nadležnim službama socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa i obrazovanja (članak 21. i članak 103. ZSM),

6. sudjelovanje u obilascima maloljetnika smještenih u ustanove (članak 97. stavak 2. i 3. ZSM) te sastavljanje pisanog izvješća o organizaciji rada ustanova, uvjetima života i učinkovitosti izrečene odgojne mjere.

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA DJECE

Članak 10.

Poslovi stručnog suradnika u državnom odvjetništvu u postupku protiv odraslih počinitelja kaznenih djela na štetu djece su:

1. prikupljanje informacija od službe socijalne skrbi i drugih ustanova od važnosti za donošenje odluke o primjeni odgode kaznenog progona u predmetima prijavljenih odraslih počinitelja kaznenih djela na štetu djece (članak 522. ZKP),

2. provođenje usmjerenih intervjua s osumnjičenikom u svrhu procjene osnovanosti primjene odredbe o odgodi kaznenog progona,

3. obavljanje razgovora sa zakonskim zastupnikom ili skrbnikom oštećenog djeteta radi dobivanja suglasnosti za primjenu odgode kaznenog progona,

4. izrada izvješća i davanje obrazloženog prijedloga državnom odvjetniku za mladež o mogućoj primjeni odgode kaznenog progona i obvezama koje bi bilo opravdano naložiti osumnjičeniku,

5. praćenje izvršavanja naloženih obveza osumnjičeniku kroz suradnju s centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama u kojima se obveze provode,

6. organiziranje kontrolnih ročišta u slučaju poteškoća u provođenju naloženih obveza osumnjičeniku,

7. sudjelovanje u postupku mirenja s državnim odvjetnikom prilikom odlučivanja o kaznenoj prijavi za kazneno djelo s elementima nasilja (članak 62. ZDO),

8. davanje stručnog mišljenja državnom odvjetniku za mladež prilikom postupanja po obavijestima policije ili drugih institucija i tijela u slučajevima vršnjačkog nasilja ili autoagresivnog ponašanja djece sa svrhom utvrđivanja odgovornosti roditelja ili skrbnika za ponašanje djeteta te učinkovitosti poduzeti mjera za zaštitu djeteta.

Članak 11.

Poslovi stručnog suradnika na sudu u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja kaznenih djela na štetu djece su:

1. ispitivanje djeteta kao svjedoka ili oštećenika putem audio-video uređaja (članak 292. stavak 1. i 2. ZKP i članak 115. stavak 2. ZSM) prema nalogu suca,

2. pružanje stručne pomoći sucu kod ispitivanja djeteta kao svjedoka (članak 292. ZKP, članak 115. i članak 116. ZSM) kroz pripremu djeteta za ispitivanje, davanje stručnog mišljenja o njegovoj spremnosti i sposobnosti za ispitivanje, načinu ispitivanja i sudjelovanje u ispitivanju,

3. prikupljanje podataka o osobnim i obiteljskim prilikama djeteta svjedoka sa svrhom davanja stručnog mišljenja o daljnjem postupanju u odnosu na okolnosti koje su doprinijele ili su bile od utjecaja na izvršavanje kaznenog djela na štetu djeteta te izvještavanje centra za socijalnu skrb (članak 117. ZSM),

4. davanje osnovnih informacija o tijeku kaznenog postupka protiv odraslih počinitelja kaznenih djela na štetu djece, roditeljima ili skrbnicima djece svjedoka.

OPĆI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 12.

Opći stručni i administrativni poslovi stručnog suradnika u državnom odvjetništvu su:

1. analiziranje stanja i kretanja kriminaliteta maloljetnika i odraslih počinitelja kaznenih djela na štetu djece, pojavnih oblika, kriminalnog povrata, kriterija za odabir odgojnih mjera te radnji od značaja za unaprjeđivanje kaznenog postupka prema maloljetnicima i postupka u predmetima kaznenopravne zaštite djece,

2. sudjelovanje u organiziranju međuresornih stručnih sastanaka s ciljem unaprjeđivanja kvalitete rada u kaznenopravnom procesu i izvršavanju maloljetničkih sankcija,

3. sudjelovanje u radu povjerenstava, radnih skupina, odbora i drugih tijela vezanih uz djecu i mlade,

4. sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zakona, podzakonskih propisa i drugih pravnih akata,

5. sudjelovanje u organiziranim oblicima stručnog usavršavanja (stručni i znanstveni skupovi, kongresi, konferencije, okrugli stolovi, edukacije, radionice i slično),

6. sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća o radu državnog odvjetništva u predmetima kriminaliteta djece i maloljetnika te kaznenopravne zaštite djece,

7. organiziranje i provođenje studentske prakse te suradnja sa sveučilišnom zajednicom,

8. obavljanje drugih stručnih i administrativnih poslova na zahtjev državnog odvjetnika za mladež.

Članak 13.

Opći stručni i administrativni poslovi stručnog suradnika na sudu su:

1. vođenje sudske evidencije o izrečenim maloljetničkim sankcijama,

2. sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zakona, podzakonskih propisa i drugih pravnih akata,

3. sudjelovanje u radu povjerenstava, radnih skupina, odbora i drugih tijela vezanih uz djecu i mlade,

4. sudjelovanje u organiziranju međuresornih stručnih sastanaka s ciljem unaprjeđivanja kvalitete rada u kaznenopravnom procesu i izvršavanju maloljetničkih sankcija,

5. sudjelovanje u organiziranim oblicima stručnog usavršavanja (stručni i znanstveni skupovi, kongresi, konferencije, okrugli stolovi, edukacije, radionice i slično),

6. sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća sudova za mladež,

7. organiziranje i provođenje studentske prakse te suradnja sa sveučilišnom zajednicom,

8. obavljanje drugih stručnih i administrativnih poslova na zahtjev suca za mladež.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/100

Urbroj: 514-05-02-01-13-02

Zagreb, 7. veljače 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.