Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera

NN 22/2013 (22.2.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

372

Na temelju članka 6. stavka 8. i članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09, 22/11, 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O IZVJEŠĆIVANJU U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

U Pravilniku o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« broj 95/10, 114/11, 3/13) u članku 5. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U slučaju da šećerane dio svoje proizvodnje skladište na teritoriju druge zemlje članice Europske unije, dužne su umjesto na propisanom obrascu iz Priloga 4. ovoga Pravilnika dostaviti podatke Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga 4.a ovoga Pravilnika, u skladu s rokom iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Agencija za plaćanja izvijestit će nadležno tijelo zemlje članice na čijem se teritoriju uskladišteni proizvodi nalaze, a najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca, navodeći proizvode, njihovu količinu i lokaciju skladišta.«

Članak 2.

Iza Priloga 4. dodaje se Prilog 4.a koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/187

Urbroj: 525-07/0005-13-3

Zagreb, 14. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 4.a

MJESEČNO IZVJEŠĆE O ZALIHAMA ŠEĆERA

Šećerana: 

Tržišna godina: 

Mjesec: 

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, čl. 5.

Jedinica mjere:

tona, izraženo kao bijeli šećer

Zalihe:

Skladišteno u Republici Hrvatskoj

Skladišteno u zemlji članici EU (navodi se količina u tonama, naziv zemlje članice, adresa lokacije skladišta)

Ukupno
(zbirno količine skladištene u RH i Zemlji članici EU)

1. Sirovi šećer
1.1. Sirovi šećer od šećerne repe (proizvod)
1.2. Sirovi šećer od šećerne trske (sirovina)
2. Bijeli šećer
2.1. Bijeli šećer proizveden unutar kvote
2.2. Bijeli šećer proizveden izvan kvote
2.3. Bijeli šećer od šećerne trske
3. Invertni šećer
4. Sirup iz članka 2. točke (a):
5. Sirup iz članka 2. točke (b):
Šećer kupljen od drugog proizvođača šećera
Šećer proizveden na tuđu kvotu (za drugog proizvođača šećera)
Datum:                                                                                                                                                  Odgovorna osoba:

22 22.02.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera