Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

NN 22/2013 (22.2.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

373

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 3., 4. i 5., članka 27. stavka 3. te članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09, 22/11, 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« broj 78/11, 106/12, 126/12) u članku 7. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Ako Agencija za plaćanja u kontrolama utvrdi:

– razliku između stvarnih zaliha i zaliha navedenih u evidenciji iz stavka 2. ovoga članka,

ili

– nedosljednost između količina sirovina i dobivenih konačnih proizvoda, ili

– razliku između relevantnih dokumenata i podataka ili količina koje su deklarirane, ili evidentirane,

utvrdit će odnosno gdje je moguće, procijeniti stvarne proizvedene količine i zalihe za tekuću tržišnu godinu i, ako je potrebno, za prethodnu tržišnu godinu.

(4) Sve količine koje predstavljaju razliku između netočno prijavljenih količina i količina utvrđenih kontrolama iz stavka 3. ovoga članka i koje predstavljaju višak, bit će predmet naplate u iznosu od 500,00 EUR po toni, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

(5) Naplata iz stavka 4. ovoga članka neće se primjenjivati ukoliko je razlika između stvarnih i evidentiranih količina manja od 5% mase konačnog proizvoda, ili ukoliko je razlika nastala administrativnom pogreškom, uz uvjet da se poduzmu korektivne mjere kako se takve greške ne bi ponovile.

(6) U slučaju više sile neće se primjenjivati stavci 3. i 4. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»(8) Ako Agencija za plaćanja u kontrolama utvrdi da odobreni proizvođač šećera nije ispunio obveze iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika i ako ne postoje dokazni dokumenti za postizanje ciljeva kontrola iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, primjenjuje se sustav korektivnih naplata.

(9) Naplate iz stavka 8. ovoga članka u iznosu od 500,00 EUR po toni, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, naplaćuje Agencija za plaćanja, prema utvrđenoj fiksnoj stopi na količinu konačnog proizvoda ovisno o ozbiljnosti prekršaja:

– za svako nepoštivanje pojedine radnje iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja će naplatiti 500,00 EUR po toni, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na 0,1% prosječne dnevne proizvodnje finalnog proizvoda iz prethodne tržišne godine;

– ako Agencija za plaćanja u kontroli iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrdi da je odobreni proizvođač šećera proizveo više od odobrene proizvođačke kvote, primijenit će dodatnu korektivnu naplatu od 500,00 EUR po toni, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na 10% utvrđene prekoračene proizvođačke kvote.

(10) Sustav korektivnih naplata iz stavka 9. ovoga članka Agencija za plaćanja neće naplatiti ukoliko je razlika između stvarnih i evidentiranih količina manja od 5% mase konačnog proizvoda ili ukoliko je razlika nastala administrativnom pogreškom, uz uvjet da se poduzmu korektivne mjere kako se takve greške ne bi ponovile.

(11) U slučaju više sile neće se primjenjivati stavci 8. i 9.ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: »industrijskog šećera« dodaju se riječi: »tehnološki postupak,«.

U stavku 3. iza riječi: »izvršiti« dodaju se riječi: »administrativnu kontrolu i«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 5. riječi: »dokumenata iz stavka 3. ovoga članka«, zamjenjuju se riječima: »dokumenata iz stavka 4. ovoga članka«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka ako je tvrtka za preradu šećera u svojim evidencijama prikazala veće količine šećera upotrijebljene u proizvodnji u odnosu na zalihe utvrđene u kontroli mora platiti iznos od 500,00 EUR po toni za utvrđenu razliku, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.«

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. iza riječi: »evidencijama« dodaju se riječi: », a uzrokovana višom silom ili ako je«.

Članak 5.

U članku 19. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Prije izdavanja rješenja kojim se vrši preraspodjela proizvodne kvote iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja na zahtjev Ministarstva provodi administrativnu kontrolu podataka sadržanih u zahtjevu za prenošenje proizvodne kvote te kontrolu na terenu utvrđujući da li su ispunjeni uvjeti propisani Prilogom 8. ovoga Pravilnika.

(4) Nakon obavljenih kontrola iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja izvješće Ministarstvu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 23. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Tvrtka za preradu šećera dužna je dostaviti Agenciji za plaćanja prije kraja isteka petog mjeseca nakon svake dostave dokaz o uporabi industrijskih sirovina za potrebe proizvodnje proizvoda u skladu s odobrenjem iz članka 10. ovoga Pravilnika i ugovorom o dostavi iz stavka 1. ovoga članka. Navedeni dokaz je u skladu s elektronički vođenim evidencijama o količinama predmetnih proizvoda tijekom ili krajem proizvodnog postupka koje vodi prerađivač šećera.

(8) Ukoliko tvrtka za preradu šećera ne dostavi pisani dokaz iz stavka 7. ovoga članka, Agencija za plaćanja će o tome, bez odgode, obavijestiti Ministarstvo. U tom slučaju, tvrtka za preradu šećera će platiti iznos od 5,00 EUR po toni isporučene količine industrijskog šećera po predmetnoj dostavi, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, i za svaki dan zakašnjenja od kraja petog mjeseca nakon dostave.«

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ministarstvo će ukinuti rješenje o odobrenju prerađivača na rok od tri do šest mjeseci, ukoliko prerađivač šećera nije dostavio dokaze iz stavka 7. ovoga članka prije isteka sedmog mjeseca nakon svake dostave, te o tome dostavlja obavijest Agenciji za plaćanja. U tom slučaju predmetne se količine smatraju viškom količina za preradu i Agencija za plaćanja će sukladno članku 12. stavku 7. ovoga Pravilnika primijeniti korektivnu naplatu.«

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»(1) Ministarstvo o donošenju rješenja i ukidanju rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika izvještava Agenciju za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja će o donijetim mjerama i zahtjevima koji proizlaze iz ovog Pravilnika prema odobrenim proizvođačima šećera i odobrenim tvrtkama za preradu šećera izvijestiti Ministarstvo.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/160

Urbroj: 525-07/0005-13-5

Zagreb, 14. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.