Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja

NN 22/2013 (22.2.2013.), Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

374

Na temelju članka 107. stavka 4. Zakona o oružju (»Narodne novine«, broj 63/07. i 59/12.), ministar zdravlja, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU IZVJEŠTAVANJA NADLEŽNOG TIJELA O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA VLASNIKA ORUŽJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak izvještavanja policijske uprave odnosno policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika oružja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), koji je obvezan provoditi izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi doktor medicine koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja ili tijeku liječenja koji utječu na sposobnost za držanje i nošenje oružja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi doktor medicine (u daljnjem tekstu: doktor medicine), koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koja može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja, obvezan je odmah po saznanju o tim promjenama izvijestiti nadležno tijelo na obrascu.

(2) Obrazac Izvješće o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeka liječenja vlasnika oružja (u daljnjem tekstu: Obrazac), tiskan je u Prilogu 1. i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Doktor medicine obvezan je odmah po saznanju uputiti nadležnom tijelu Obrazac putem Centralnog informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH).

(2) Ako doktor medicine iz stavka 1. ovog članka nema mogućnost dostave Obrasca putem CEZIH-a, obvezan je bez odgode putem telefona obavijestiti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja koje utječu na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, doktor medicine obvezan je bez odgode a najkasnije u roku od 3 dana poslati nadležnom tijelu Obrazac elektroničkim putem, telefaksom ili redovnom poštom.

Članak 4.

Nadležno tijelo obvezno je čuvati tajnost, odnosno povjerljivost podataka iz Obrasca izvješća dostavljenog putem CEZIH-a, sukladno odredbama zakona odnosno propisa donesenih na temelju zakona kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita osobnih podataka.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/128

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-12-07

Zagreb, 7. studenoga 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

Obrazac

ZDRAVSTVENA USTANOVA – TRGOVAČKO DRUŠTVO – ORDINACIJA PRIVATNE PRAKSE (Pečat)

Šifra zdravst. ustanove/trg. društva/ordinacije privatne prakse: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Ime i prezime izabranog doktora/doktora medicine: _________________________________

Šifra izabranog doktora/doktora medicine: /__/__/__/__/__/__/__/

                                                        Ministarstvo unutarnjih poslova

                                                        Policijska uprava/Policijska postaja _______________

IZVJEŠĆE O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA ILI TIJEKU LIJEČENJA VLASNIKA ORUŽJA

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o oružju (»Narodne novine«, broj 63/07. i 59/12.), izvješćujem vas da je kod:

Ime, prezime:___________________________________________ Ime oca/majke: _______________________________________

Datum rođenja (dan/mjesec/godina): /___/___/_______/ OIB _________________________________________________________

Prebivalište i adresa stanovanja:__________________________________________________________________________________

– nastupila promjena zdravstvenog stanja__________________________________________________________________________
                                                    (navesti dijagnozu sukladno Pravilniku o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja)

– u tijeku je liječenje_________________________________________________________________________________________,          
                                     (navesti dijagnozu sukladno Pravilniku o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja)

koje može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja.

U____________, _______ godine                                                                                    ______________________________

                                                                                                                                               Potpis i faksimil doktora medicine

22 22.02.2013 Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja 22 22.02.2013 Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja