Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

NN 23/2013 (25.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

HRVATSKI SABOR

382

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI PARLAMENT

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/35

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 22. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI PARLAMENT

Članak 1.

U Zakonu o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 93/109/EZ, od 6. prosinca 1993., o detaljnom utvrđivanju postupka ostvarivanja prava glasa i kandidiranja na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici koje nisu državljani;

– Akt o izboru predstavnika Europskog parlamenta neposrednim općim glasovanjem od 18. studenoga 1999., verzija od 11. veljače 2004. (Konsolidirana verzija koja uključuje Akt od 20. rujna 1976. (OJEC L 278 of 08.10.1976, p. 5) i izmjene i dopune uvedene člankom 10. Akta o pristupanju Grčke Europskim zajednicama, člankom 10. Akta o pristupanju Španjolske i Portugala Europskim zajednicama, Odlukom 93/81/Euratom, ECSC, EEZ Vijeća od 1. veljače 1993. (OJEC L 33 of 09.02.1993, p. 15), člankom 11. Akta o pristupanju Austrije, Švedske i Finske Europskoj uniji i člankom 5. Amsterdamskog ugovora, od 2. listopada 1997. (OJEC C 340 of 10. 11. 1997, p. 1).«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. riječi: »od javnog bilježnika ovjerenu« brišu se.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »pod uvjetom da« riječ: »im« briše se te riječi: »nije pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, odnosno da« brišu se.

Članak 5.

U članku 7. stavku 4. iza riječi: »nedjelja« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a iznimno za hrvatske državljane koji će glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora može biti i subota.« brišu se.

Članak 6.

U članku 9. stavku 3. riječi: »mirovnim misijama Ujedinjenih naroda« zamjenjuju se riječima: »mirovnim operacijama i misijama«, a iza riječi: »granica« stavlja se zarez i dodaju riječi: »na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 2. riječi: »(koalicijska lista)« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Ako predlagatelj predloži manji broj kandidata od broja članova koji se biraju u Europski parlament, kandidacijska lista nije pravovaljana.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječi: »od javnog bilježnika ovjerena« brišu se.

Članak 9.

U članku 17. stavku 3. na dva mjesta riječi: »ili stranačke koalicije« brišu se.

U stavku 4. riječi: »neovisna lista« zamjenjuju se riječima: »kandidacijska lista grupe birača«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Nositelj kandidacijske liste grupe birača je prvi kandidat na listi.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 10.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Stranačke liste, odnosno kandidacijske liste grupe birača unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.«.

Članak 11.

U članku 19. stavku 1. riječi: »neovisnu listu« zamjenjuju se riječima: »kandidacijsku listu grupe birača«, a riječi: »prvi kandidat na izbornoj listi« zamjenjuju se riječima: »nositelj kandidacijske liste grupe birača«.

Članak 12.

U članku 20. stavku 2. riječi: »nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način primijenit će se odredba članka 14. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, lista kandidata smatrat će se pravovaljanom«.

Članak 13.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Broj članova koji će biti izabran sa svake liste kandidata utvrđuje se na sljedeći način:

– ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do broja članova koji se biraju u Europski parlament, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u Europskom parlamentu osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke, koliko se članova bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u Europskom parlamentu koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova bira;

– preferirani glasovi za pojedine kandidate se uvažavaju ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata iznosi najmanje 10% glasova koje je osvojila pojedina lista;

– izabrani su oni kandidati sa svake liste kandidata koji su dobili najveći broj preferiranih glasova. Kada dva ili više kandidata dobiju isti broj preferiranih glasova, odlučujući je poredak na listi kandidata;

– ako na temelju podstavaka 2. i 3. ovoga članka nije izabrano onoliko kandidata koliko mandata pripada pojedinoj listi, na preostala mjesta na toj listi određuju se kandidati po redoslijedu na listi.«.

Članak 14.

U članku 28. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Općinska i gradska izborna povjerenstva mogu se imenovati u istom stalnom sastavu za provedbu izbora u više općina i gradova, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. točki 7. riječi: »liste kandidata« zamjenjuju se riječima: »zbirnu listu«.

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno posebnom zakonu,«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 16.

U članku 30. iza riječi: »Narodnim novinama« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »na Hrvatskoj radioteleviziji i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj.« brišu se.

Članak 17.

U članku 35. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– prikuplja rezultate glasovanja od biračkih odbora na svojem području i prosljeđuje ih županijskom izbornom povjerenstvu,«.

Članak 18.

U članku 36. stavku 2. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Po dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva Hrvatskoga sabora.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ne dostave li njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima, ova izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 3. i 4« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.,4. i 5.«, a riječi: »20 dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.

Članak 19.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Najkasnije 20 dana prije održavanja izbora odredit će biračka mjesta:

– ministar nadležan za obranu za glasovanje birača u službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske,

– ministar nadležan za pomorstvo za glasovanje birača koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske,

– ministar nadležan za poslove socijalne skrbi za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi,

– ministar nadležan za pravosuđe za glasovanje birača lišenih slobode,

– ministar nadležan za vanjske i europske poslove za glasovanje birača koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama.«.

Članak 20.

U članku 41. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 21.

U članku 42. stavku 2. iza riječi: »pojedinom kandidatu« dodaju se riječi: »na toj listi«, a iza riječi: »zaokružuje« dodaje se riječ: »i«.

Članak 22.

U članku 44. točki 3. iza riječi: »lista« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.

Članak 23.

U članku 45. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko je birač dao preferirani glas za dva ili više kandidata na istoj listi glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira na to da li je redni broj ispred te liste zaokružen ili ne, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Ukoliko je birač dao preferirani glas kandidatu s određene liste, a nije zaokružio redni broj ispred te liste, glasački listić je važeći kako u odnosu na glas za listu, tako i u odnosu na preferirani glas za kandidata s te liste.

Ukoliko je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio je redni broj ispred jedne od tih lista, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s te liste ukoliko je toj listi dao samo jedan preferirani glas.«.

Članak 24.

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potom birački odbori na temelju izvatka iz popisa birača utvrđuju ukupan broj birača koji su glasovali.«.

Članak 25.

U članku 60. stavku 3. riječi: »u sredstvima javnog priopćavanja« zamjenjuju se riječima: »na svojoj internetskoj stranici«.

Članak 26.

U članku 62. stavku 1. riječi: »ili 5% birača« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ili najmanje 5% birača« brišu se.

Članak 27.

U članku 73. stavku 2. riječi: »predložili nezavisnog kandidata« zamjenjuju se riječima: »predložili kandidacijsku listu grupe birača«, a riječi: »suglasnost nezavisnog kandidata« zamjenjuju se riječima: »suglasnost nositelja kandidacijske liste grupe birača«.

Članak 28.

U članku 78. stavku 2. iza podstavka 1. briše se točka i dodaje podstavak 2. koji glasi:

»– državljanin druge države članice Europske unije koji podnese neistinitu izjavu iz članka 4. stavka 2. i članka 16. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 79. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prvi neposredni opći ad hoc izbori za članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament raspisat će se u roku koji će omogućiti da se izbori, sukladno Ugovoru o pristupanju Europskoj uniji, održe prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.«.

Članak 30.

U članku 81. stavku 1. iza riječi: »Europskoj uniji« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »kada privremeno postaju punopravni članovi u Europskom parlamentu do raspisivanja prvih izbora za članove u Europski parlament u Republici Hrvatskoj.« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 31.

U članku 82. stavku 1. riječi: »odnosno privremenog člana Europskog parlamenta« brišu se, a riječi: »i prije raspisivanja prvih izbora za Europski parlament« zamjenjuju se riječima: »i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji«.

Stavak 2. briše se.

Članak 32.

U članku 83. stavku 1. riječi: »prvim izborima« zamjenjuju se riječima: »prvim neposrednim općim ad hoc izborima«.

U stavku 2. riječi: »od početka prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon prvih izbora u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji«.

Članak 33.

U članku 84. riječi: »prvih izbora« zamjenjuju se riječima: »prvih neposrednih općih ad hoc izbora«.

Članak 34.

U članku 85. riječi: »Zakona o popisima birača« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuje registar birača«.

Članak 35.

U članku 86. riječi: »danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka 2013.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Iznimno od rokova utvrđenih u članku 7. stavku 5. i članku 74. stavcima 1. i 4. Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.), na prvim neposrednim općim ad hoc izborima za članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament:

– od dana raspisivanja pa do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana;

– dozvolu iz članka 74. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) nevladine udruge su dužne zatražiti u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, a popis ovlaštenih promatrača iz članka 74. stavka 4. Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) dužne su dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora.

Iznimno od odredbi Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) i ovoga Zakona, u slučaju istodobnog održavanja prvih neposrednih općih ad hoc izbora za članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament i lokalnih izbora, na prvim neposrednim općim ad hoc izborima za članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament:

– izbore provode ista izborna tijela određena za provedbu lokalnih izbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima,

– biračka mjesta iz članka 19. ovoga Zakona i biračka mjesta za glasovanje u inozemstvu nadležna tijela će odrediti najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, a biračke odbore za provedbu izbora na tim glasačkim mjestima odredit će nadležna tijela najkasnije 10 dana prije izbora,

– mjerila za utvrđivanje naknade izbornog postupka za izborna tijela utvrđuje Državno izborno povjerenstvo, a Vlada Republike Hrvatske određuje visinu naknade.

Sredstva za pokriće troškova istodobnog održavanja izbora iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u jednakim dijelovima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Državno izborno povjerenstvo određuje način korištenja sredstava iz stavka 3. ovoga članka i provodi nadzor nad njihovim utroškom.

Članak 37.

U cijelom tekstu Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) riječi: »neovisna lista« u odgovarajućem rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »kandidacijska lista grupe birača«.

Članak 38.

Državljani druge države članice Europske unije ne ostvaruju pravo glasovanja i kandidiranja na prvim neposrednim općim ad hoc izborima za članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

Članak 39.

Pravo slijepih osoba na glasovanje na glasačkom listiću na Braillevom pismu iz članka 49. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) i obveze nadležnih izbornih povjerenstava u vezi s glasovanjem slijepih osoba na Braillevom pismu iz članka 49. stavaka 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine«, br. 92/10.) ne ostvaruju se na prvim neposrednim općim ad hoc izborima.

Članak 40.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013.

Klasa: 022-03/13-01/24

Zagreb, 22. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

23 25.02.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament