Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture

NN 23/2013 (25.2.2013.), Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture

23 25.02.2013 Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

384

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU MUZEJA VUČEDOLSKE KULTURE

Članak 1.

Republika Hrvatska osniva Muzej Vučedolske kulture (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: Muzej Vučedolske kulture.

Sjedište Muzeja je u Vukovaru, na arheološkom lokalitetu Vučedol.

Članak 3.

Za svoje obveze Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 4.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.

Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti te drugih izvora, kao što su darovi, donacije i potpore, u skladu sa zakonom.

Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.

Muzej je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 7.

Muzejom upravlja ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

– organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,

– vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,

– predstavlja i zastupa Muzej,

– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

– donosi Statut, kao temeljni opći akt Muzeja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture,

– donosi druge opće akte Muzeja,

– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,

– donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,

– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 200.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost osnivača,

– odgovara za zakonitost rada Muzeja,

– najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Muzeja,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

Članak 8.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama i u javnim glasilima.

Članak 9.

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, ministar kulture će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 10.

Muzej započinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/19

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.