Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

NN 23/2013 (25.2.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

390

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 85/2006, 75/2009 i 43/2010) ministar zdravlja, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra gospodarstva, ministra rada i mirovinskog sustava i ministra poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA ŠIROKE POTROŠNJE

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (»Narodne novine«, broj 125/2009) Prilozi Pravilnika od I. do XIII. zamjenjuju se Prilozima od I. do XIV. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Komisije 2009/129/EZ od 9. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe njezinoga Priloga III. tehničkome napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 267, 10.10.2009.),

– Direktivom Komisije 2009/130/EZ od 12. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe njezinoga Priloga III. tehničkome napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 13.10.2009.),

– Direktivom Komisije 2009/134/EZ od 28. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe njezinoga Priloga III. tehničkome napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 282, 29.10.2009.),

– Direktivom Komisije 2009/159/EU od 16. prosinca 2009. o izmjenama i dopunama Priloga III. Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkome napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 336, 18.12.2009.),

– Direktivom Komisije 2009/164/EU od 22. prosinca 2009. o izmjenama i dopunama Priloga II. i III. Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkome napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 344, 23.12.2009.),

– Direktivom Komisije 2010/3/EU od 1. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Priloga III. i VI. Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkome napretku (SL L 29, 2.2.2010.),

– Direktivom Komisije 2010/4/EU od 8. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Priloga III. Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkome napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 36, 9.2.2010.),

– Direktivom Komisije 2011/59/EU od 13. svibnja 2011. o izmjeni i dopuni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga II. i III. Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima (Tekst značajan za EGP) (SL L 125, 14.5.2011.),

– Direktivom Komisije 2011/84/EU od 20. rujna 2011. o izmjenama i dopunama Direktive 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe njezinog Priloga III. tehničkom napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 283, 29.10.2011.)

– Provedbenom Direktivom Komisije 2012/21/EU od 2. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga II. i III. Direktive Vijeća 76/68/EEZ o kozmetičkim proizvodima zbog prilagodbe tehničkom napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 208, 3.8.2012.)

– Direktivom Komisije 95/17/EZ od 19. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 76/768/EEZ s obzirom na izostavljanje jednog ili više sastojaka kozmetičkog proizvoda (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 23.6.1995.),

– Direktivom Komisije 2006/81/EZ od 23. listopada 2006. o prilagodbi Direktive 95/17/EZ s obzirom na izostavljanje jednog ili više sastojaka kozmetičkog proizvoda i Direktive 2005/78/EZ o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora za primjenu u vozilima zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 362, 20.12.2006.).

Članak 3.

Iza članka 18. dodaje se naslov: »Izostavljanje jednog ili više sastojaka kozmetičkog proizvoda« i članci 18.a do 18.j koji glase:

»Članak 18.a

Odredbe članka 18.a do 18.j primjenjuju se ne dovodeći u pitanje obveze utvrđene člankom 9. do 18. ovoga Pravilnika.

Članak 18.b

Svaki proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili druga osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište, koja zbog poslovne tajne ne želi uvrstiti jedan ili više sastojaka kozmetičkog proizvoda sukladno članku 14. ovoga Pravilnika, prije stavljanja proizvoda na tržište Republike Hrvatske obvezna je podnijeti za to zahtjev Ministarstvu zdravlja.

Članak 18.c

Zahtjev iz članka 18.b ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće pojedinosti:

(a) ime ili tvrtku i adresu ili sjedište podnositelja zahtjeva,

(b) detaljnu identifikaciju sastojka za koji se zahtjev tajnosti podnosi, i to:

– CAS, EINECS i indeksne brojeve bojila, kemijsko ime, ime prema nomenklaturi IUPAC, INCI ime, ime prema Europskoj farmakopeji, međunarodno nezaštićeno ime (INN) koje preporuča Svjetska zdravstvena organizacija i ime prema zajedničkoj nomenklaturi, tamo gdje to ime postoji,

– ELINCS ime i njemu dodijeljeni službeni broj ako je prijavljen na temelju propisa kojima su uređene kemikalije i navod odobrenja ili odbijanja zahtjeva za tajnošću na temelju propisa kojima su uređene kemikalije,

– tamo gdje navedena imena ili brojevi ne postoje, kao u slučaju određenih sastojaka prirodnog podrijetla, ime osnovnog materijala, ime uporabljenog dijela biljke ili životinje i imena komponenata sastojka, kao što su otapala;

(c) ocjena sigurnosti za ljudsko zdravlje sastojka uporabljenog u konačnom proizvodu(proizvodima), uzimajući u obzir toksikološki profil sastojka, kemijsku strukturu i stupanj izlaganja,

(d) predviđena uporaba sastojka, posebno različite kategorije proizvoda u kojima će se sastojak rabiti;

(e) detaljno opravdanje zašto se izuzimanjem traži tajnost, na primjer:

– činjenica da identitet sastojka ili njegovo djelovanje u kozmetičkom proizvodu koji se stavlja na tržište nije opisano u literaturi i da je nepoznato drugima u trgovinskoj djelatnosti,

– činjenica da informacija nije još javna, iako se već predao zahtjev za patentiranjem sastojka ili njegove uporabe,

– činjenica da bi se informacija, ako je poznata, lako reproducirala na štetu podnositelja zahtjeva;

(f) ako je poznato, ime svakog proizvoda koji će sadržavati sastojak (sastojke) i ako će se na tržištu Republike Hrvatske rabiti različita imena, potanko opisane pojedinosti o svakome od njih.

Ako ime proizvoda još nije poznato, može se dostaviti kasnije, ali najkasnije 15 dana prije stavljanja proizvoda na tržište.

Ako se sastojak rabi u nekoliko proizvoda, dovoljan je jedan zahtjev, pod uvjetom da su proizvodi jasno predstavljeni Ministarstvu zdravlja;

(g) izjava u kojoj je navedeno je li zahtjev u vezi sa sastojkom za koji se traži tajnost podnesen nadležnom tijelu neke druge države članice Europske unije i podaci o rezultatu svakog takvog zahtjeva.

Članak 18.d

Nakon primitka zahtjeva za tajnošću, Ministarstvo zdravlja dužno je najkasnije u razdoblju od četiri mjeseca razmotriti zahtjev i o svojoj odluci pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva. U slučaju odobrenja, Ministarstvo zdravlja također dostavlja registracijski broj koji je dodijelilo proizvodu u skladu s postupkom propisanim u Prilogu ovoga Pravilnika. Ako za to postoje izuzetni razlozi, Ministarstvo zdravlja može u pisanom obliku obavijestiti podnositelja zahtjeva da je za razmatranje zahtjeva potrebno dodatno razdoblje od dva mjeseca.

Svako odbijanje zahtjeva za tajnošću mora biti obrazloženo i sadržavati uputu o pravu na žalbu te roku u kojem se žalba može izjaviti.

Članak 18.e

Registracijski broj iz članka 18.d ovoga Pravilnika zamjenjuje predmetni sastojak na popisu sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

Članak 18.f.

Sve izmjene informacija predviđenih sukladno članku 18.c, moraju se dostaviti u što kraćem roku Ministarstvu zdravlja koje je odobrilo zahtjev za tajnošću. Sve promjene u nazivima kozmetičkih proizvoda koji sadrže sastojak moraju se dostaviti Ministarstvu zdravlja najkasnije 15 dana prije stavljanja tih proizvoda na tržište pod novim nazivom.

Uzimajući u obzir izmjene navedene u stavku 1. ovoga članka ili ako to nalažu nove informacije, posebno iz nužnih razloga zaštite zdravlja, Ministarstvo zdravlja može povući svoje odobrenje. U tom slučaju ono će obavijestiti podnositelja zahtjeva o svojoj novoj odluci u roku i u skladu s postupkom navedenim u članku 18.d ovoga Pravilnika.

Članak 18.g

Rješenje kojim se odobrava pravo na tajnost izdaje se na rok od pet godina.

Ako osoba kojoj je rješenjem odobreno pravo na tajnost smatra da postoje izuzetni razlozi koji opravdavaju produljenje tog vremenskog razdoblja, može podnijeti obrazloženi zahtjev Ministarstvu zdravlja koje je odobrilo prvotni zahtjev za tajnošću.

Ministarstvo zdravlja odlučuje o novom zahtjevu u roku i pod uvjetima navedenim u članku 18. d ovoga Pravilnika.

Razdoblje tajnosti ne može se produljiti više od tri godine.

Članak 18.h

Ministarstvo zdravlja će obavijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije o rješenjima kojima se odobrava pravo na tajnost, navodeći ime ili tvrtku i adresu ili sjedište podnositelja zahtjeva, nazive kozmetičkih proizvoda koji sadrže sastojak zbog kojega je zahtjev za tajnošću odobren, i registracijski broj.

Ministarstvo zdravlja će na zahtjev Europske komisije i ostalih država članica Europske unije dostaviti presliku spisa koji sadrži zahtjev za tajnošću, zajedno s rješenjem kojim se odobrava pravo na tajnost.

Ministarstvo zdravlja će obavijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije o svojim rješenjima o odbijanju odobravanja prava na tajnost ili o ukidanju rješenja kojim se odobrava pravo na tajnost ili o odbijanju produljenja roka tajnosti.

Ministarstvo zdravlja će u postupku izdavanja rješenja kojim se odobrava pravo na tajnost poduzeti potrebne mjere kako bi osiguralo da se povjerljivi podaci s kojima su upoznate nepropisno ne otkriju.

Članak 18.i

Ministarstvo zdravlja priznaje rješenja o odobravanju prava na tajnost ili rješenje o odbijanju odobravanja prava na tajnost ili rješenja o produljenju roka tajnosti koja su donijele druge države članice Europske unije.

Ako nakon što je obaviješteno ili nakon što je dobilo preslik spisa u skladu s postupkom iz članka 18.h ovoga Pravilnika, Ministarstvo zdravlja dovede u pitanje odluku koju je donijelo nadležno tijelo druge države članice Europske unije, može tražiti od Europske komisije da pitanje raspravi Stalni odbor za kozmetičke proizvode.

Članak 18.j

Ministarstvo zdravlja je nadležno tijelo za provedbu postupaka iz članka 18.a do 18.j ovoga Pravilnika i o tome obavještava Europsku komisiju.«

Članak 4.

Subjekti u poslovanju s kozmetičkim proizvodima obvezni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika do 1. rujna 2013. godine.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 3. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na obavještavanje Europske komisije i država članica Europske unije koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a odredbe Priloga II. ovoga Pravilnika vezano uz unos pod brojem 1373, Priloga III. ovoga Pravilnika Prvi dio vezano uz unose 16, 20, 253 do 278, Priloga III. ovoga Pravilnika Drugi dio vezano uz unose 10 i 50 koje stupaju na snagu 1. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-02/12-02/191

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-13-01

Zagreb, 5. veljače 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

ILUSTRATIVNA LISTA KOZMETIČKIH PROIZVODA

– Kreme, emulzije, losioni, gelovi i ulja za kožu (ruke, lice, stopala itd.).

– Maske za lice (osim proizvoda za ljuštenje).

– Obojene podloge (tekućine, paste, puderi).

– Puderi za šminkanje, puderi za poslije kupanja, higijenski puderi, itd.

– Toaletni sapuni, sapuni za dezodoriranje, itd.

– Parfemi, toaletne vode, kolonjske vode.

– Smjese za kupanje i tuširanje (soli, pjene, ulja, gelovi, itd.).

– Depilatori.

– Dezodoransi i sredstva protiv znojenja.

– Proizvodi za njegu kose:

– Bojila i izbljeđivači za kosu,

– Proizvodi za kovrčanje, ravnanje i fiksiranje,

Sredstva za učvršćivanje kovrča,

– Sredstva za čišćenje (losioni, puderi, šamponi).

– Regeneratori (losioni, kreme, ulja),

– Proizvodi za oblikovanje frizure (losioni, lakovi, briljantini).

– Proizvodi za brijanje (kreme, pjene, losioni, itd.).

– Proizvodi za šminkanje i za skidanje šminke s lica i očiju.

– Proizvodi namijenjeni za nanošenje na usnice.

– Proizvodi za njegu zubi i usne šupljine.

– Proizvodi za njegu i uljepšavanje noktiju.

Proizvodi za vanjsku intimnu higijenu.

– Proizvodi za sunčanje.

– Proizvodi za tamnjenje bez sunca.

– Proizvodi za izbjeljivanje kože.

– Proizvodi protiv bora.

PRILOG II.

TVARI KOJE JE ZABRANJENO STAVLJATI U KOZMETIČKE PROIZVODE

Redni broj(1)

ZABRANJENA TVAR

1

N-5-Klorbenzoksazol-2-ilacetamid

2

2-Acetoksietil trimetil amonijev hidroksid (acetilkolin) i njegove soli

3

Deanol aceglumat*

4

Spironolakton*

5

[4-(4-Hidroksi-3-jodofenoksi)-3, 5-dijodofenil]octena kiselina i njezine soli

6

Metotreksat*

7

Aminokapronska kiselilna* i njezine soli

8

Cinhofen*, njegove soli, derivati i soli derivata

9

Tiropropinska kiselina* i njezine soli

10

Trikloroctena kiselina

11

Aconitum napellus L. (lišće, korijen i galenski pripravci)

12

Akonitin (glavni alkaloid u Aconitum napellus L.) i njegove soli

13

Adonis vernalis L. i njegovi pripravci

14

Epinefrin*

15

Rauwolfia serpentina, alkaloidi i njihove soli

16

Alkin alkoholi, njihovi esteri, eteri i soli

17

Izoprenalin*

18

Alil izotiocijanat

19

Aloklamid* i njegove soli

20

Nalorfin*, njegove soli i eteri

21

Simpatikomimetički amini koji djeluju na središnji živčani sustav: sve tvari navedene na prvoj listi lijekova koji se izdaju na liječnički recept i na koje se odnosi rezolucija AP (69) 2 Vijeća Europe

22

Anilin, njegove soli te halogenirani i sulfonirani derivati

23

Betoksikain* i njegove soli

24

Zoksazolamin*

25

Prokainamid*, njegove soli i derivati

26

Benzidin

27

Tuaminoheptan*, njegovi izomeri i soli

28

Oktodrin* i njegove soli

29

2-Amino-l, 2-bis-(p-metoksifenil) etanol i njegove soli

30

1, 3-Dimetilpentilamin i njegove soli

31

4-Aminosalicilna kiselina i njezine soli

32

Toluidini, njihovi izomeri, soli te halogenirani i sulfonirani derivati

33

Ksilidini, njihovi izomeri, soli te halogenirani i sulfurirani derivati

34

Imperatorin (9-(3-Metoksilbut-2-eniloksi)furo[3, 2-g]kromen-7-on)

35

Ammi majus i galenski pripravci

36

2, 3-Dikloro-2-metilbutan

37

Tvari s androgenim učinkom

38

Antracensko ulje

39

Antibiotici

40

Antimon i spojevi antimona

41

Apocynum cannabinum L. i njegovi pripravci

42

Apomorfin i njegove soli (R 5, 6, 6a, 7-Tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo (de, g)-kinolin-10, ll-diol) i njegove soli

43

Arsen i spojevi arsena

44

Atropa belladonna L. i pripravci

45

Atropin, njegove soli i derivati

46

Barijeve soli s izuzetkom barijeva sulfata i barijeva sulfida pod uvjetima danim u listi III, dio 1 i lakovi, soli i pigmenati izrađeni iz bojila označenih superskriptom (5) u listi III, dio2 i listi IV dio 2

47

Benzen

48

Benzimidazol-2(3H)-on

49

Benzazepini i benzodiazepini

50

1-Dimetilaminometil-l-metilpropil benzoat (Amilokain) i druge soli

51

2, 2, 6-Trimetil-4-piperidil benzoat (Benzamin) i njegove soli

52

Izokarboksazid*

53

Bendroflumetiazid* i njegovi derivati

54

Berilij i spojevi berilija

55

Brom, elementarni

56

Bretilium tosilat*

57

Karbromal*

58

Bromisoval*

59

Bromfeniramin* i njegove soli

60

Benzilonij bromid*

61

Tetrilamonijev bromid*

62

Brucin

63

Tetrakain* i njegove soli

64

Mofebutazon*

65

Tolbutamid*

66

Karbutamid*

67

Fenilbutazon*

68

Kadmij i spojevi kadmija

69

Kantaridi, Cantharis vesicatoria

70

(1R, 2S)-Heksahidro-1, 2-dimetil-3, 6-epoksiftalni anhidrid (Kantaridin)

71

Fenprobamat*

72

Karbazol nitroderivati

73

Ugljikov disulfid

74

Katalaza

75

Cefelin i njegove soli

76

Chenopodium ambrosioides (eterično ulje)

77

2, 2, 2-Trikloretan-1, 1–diol

78

Klor

79

Klorpropamid*

80

Difenoksilat* hidroklorid

81

4-Fenilazofenilen-1, 3-diamin citrat-hidroklorid (Krisoidin citrat-hidroklorid)

82

Klorzoksazon*

83

2-Klor-6-metilpirimidin-4-il-dimetilamin (Krimidin(8))

84

Klorprotiksen* i njegove soli

85

Klofenamid*

86

N, N-Bis(2-kloroetil)metilamin N-oksid i soli

87

Klormetin* i njegove soli

88

Ciklofosfamid* i njegove soli

89

Manomustin* i njegove soli

90

Butanilikain* i njegove soli

91

Klormezazon*

92

Triparanol*

93

2-[2-(4-Klorofenil)-2-fenilacetil]indan 1, 3-dion (Klorofacinon(8))

94

Klorfenoksamin*

95

Fenaglikodol*

96

Kloroetan

97

Krom, kromna kiselina i njezine soli

98

Claviceps purpurea Tul., alkaloidi i galenski pripravci

99

Conium maculatum L. (plod, prašak, galenski pripravci)

100

Gliciklamid*

101

Kobaltov benzensulfonat

102

Kolhicin, njegove soli i derivati

103

Kolhikozid i njegovi derivati

104

Colchicum autumnale L. i galenski pripravci

105

Konvalatoksin

106

Anamirta cocculus L. (plod)

107

Croton tiglium (ulje)

108

1-Butil-3 -(N-krotonoilsulfanilil) urea

109

Kurare i kurarin

110

Kurarizansi sintetički

111

Vodikov cijanid i njegove soli

112

2-α-Cikloheksilbenzil(N, N, N´, N´-tetraetil) trimetilendiamin (Fenetamin)

113

Ciklomenol i njegove soli*

114

Natrijev heksaciklonat*

115

Heksapropimat*

116

Dekstropropoksifen*

117

0, 0´-Diacetil-N-alil-N-normorfin

118

Pipazetat* i njegove soli

119

5-(a, ß-Dibromofenetil)-5-metil hidantoin

120

N, N'-Pentametilenbis (trimetilamonijeve soli), npr. Pentametonijev bromid*

121

N, N´-[(Metilimino)dietilen]bis (etildimetilamonij) soli, npr. Azametonijev bromid

122

Ciklarbamat*

123

Klofenotan* (DDT(8)

124

N, N'-Heksametilenbis(trimetilamonijeve) soli, npr. Heksametonij bromid*

125

Dikloroetani (etilen kloridi)

126

Dikloroetileni (acetilen kloridi)

127

Lisergid* i njegove soli

128

2-Dietilaminoetil-3-hidroksi-4-fenil benzoat i druge soli

129

Cinhokain* i njegove soli

130

3-Dietilaminopropil cinamat

131

0, 0´-Dietil 0-nitrofenil fosforotioat (parathion(8))

132

[Oksalilbis(iminoetilen)]bis(o-klorobenzil) dietilamonijeve soli npr. Ambenomijev klorid*

133

Metiprilon* i njegove soli

134

Digitalin i svi heterozidi iz Digitalis purpurea L.

135

7-[2-Hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino)propil]teofilin (Ksantinol)

136

Dioksetedrin* i njegove soli

137

Piprokurarij*

138

Propifenazon*

139

Tetrabenazin* i njegove soli

140

Kaptodiam*

141

Mefeklorazin* i njegove soli

142

Dimetilamin

143

l, l-Bis(dimetilaminometil)propil benzoat (amidrikain, alipin) i druge soli

144

Metapirilen* i njegove soli

145

Metamfepramon* i njegove soli

146

Amitriptilin* i njegove soli

147

Metformin* i njegove soli

148

Izosorbit dinitrat*

149

Malononitril

150

Sukcinonitril

151

Dinitrofenol-izomeri

152

Inprokvon*

153

Dimevamid* i njegove soli

154

Difenilpiralin* i njegove soli

155

Sulfinpirazon*

156

N-(3-Karbamoil-3, 3-difenilpropil)-N, N-diizopropilmetil amonijeve soli, npr. Izopropamid jodid*

157

Benaktizin*

158

Benzatropin* i njegove soli

159

Ciklizin* i njegove soli

160

5, 5-Difenil-4-imidazolidon

161

Probenecid*

162

Disulfiram* (tiram(8))

163

Emetin, njegove sol i derivati

164

Efedrin i njegove soli

165

Oksanamid* i njegovi derivati

166

Eserin ili Fizostigmin i njegove soli

167

4-aminobenzojeva kiselina i njezini esteri, sa slobodnom amino skupinom

168

Kolin soli i esteri, npr. kolin klorid

169

Karamifen* i njegove soli

170

Dietil-4-nitrofenil fosfat

171

Metetoheptazin* i njegove soli

172

Oksfeneridin* i njegove soli

173

Etoheptazin* i njegove soli

174

Meteptazin* i njegove soli

175

Metilfenidat* i njegove soli

176

Doksilamin* i njegove soli

177

Tolboksan*

178

4-Benziloksifenol i 4-Etoksifenol

179

Paretoksikain* i njegove soli

180

Fenozolon*

181

Glutetimid* i njegove soli

182

Etilen oksid

183

Bemegrid* i njegove soli

184

Valnoktamid*

185

Haloperidol*

186

Parametazon*

187

Fluanison*

188

Trifluperidol*

189

Fluoreson*

190

Fluorouracil*

191

Fluoridna kiselina, normalne soli, kompleksi i hidrofluoridi s izuzetkom onih u listi III, dio 1

192

Furfuriltrimetil amonijeve soli, npr. Furtretonij jodid*

193

Galantamin*

194

Progestogeni

195

1, 2, 3, 4, 5, 6-Heksaklorocikloheksan (BHC(8))

196

(lR, 4S, 5R, 8S)-l, 2, 3, 4, 10, 10-Heksakloro-6, 7-epoksi-l, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-oktahidro-1, 4, 5, 8-dimetanonaftalen (Endrin(8))

197

Heksakloroetan

198

(1R, 4S, 5R, 8S)-1, 2, 3, 4, 10, 10-Heksakloro-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-heksahidro-1, 4, 5, 8-dimetano-naftalen, Isodrin(8)

199

Hidrastin, hidrastinin i njihove soli

200

Hidrazidi i njihove soli

201

Hidrazin, njegovi derivati i soli

202

Oktamoksin* i njegove soli

203

Varfarin* i njegove soli

204

Etil bis(4-hidroksi-2-okso-l-benzopiran-3-il)acetat i soli kiseline

205

Metokarbamol*

206

Propatilnitrat*

207

4, 4´-Dihidroksi-3, 3´-(3-metiltiopropiliden) dikumarin

208

Fenadiazol*

209

Nitroksolin* i njegove soli

210

Hiosciamin, njegove soli i derivati

211

Hyoscyamus niger L. (listovi, sjemenke, prašak i galenski pripravci)

212

Pemolin* i njegove soli

213

Jod

214

Dekametilen-bis(trimetilamonijeve) soli, npr.Dekametonij bromide

215

Ipecacuanha (Cephelis ipecacuanha Brot. i srodne vrste), korijen, prašak i galenski pripravci

216

(2-Izopropilpent-4-enoil)urea (Apronalid)

217

α-Santonin (3S, 5aR, 9bS)-3, 3a, 4, 5, 5a, 9b-Heksahidro-3, 5a, 9-trimetilnafto[l, 2-b]furan-2, 8-dion

218

Lobelia inflata L. i galenski pripravci

219

Lobelin* i njegove soli

220

Barbiturati

221

Živa i spojevi žive osim izuzetaka navedenih u Listi VI, dio 1

222

3, 4, 5-Trimetoksifenetilamin i njegove soli

223

Metaldehid

224

2-(4-Alil-2-metoksifenoksi)-N, N-dietilacetamid i njegove soli

225

Kumetarol*

226

Dekstrometorfan* i njegove soli

227

2-Metilheptilamin i njegove soli

228

Izometepten* (Isometheptene) i njegove soli

229

Mekamilamin*

230

Gvaifenesin*

231

Dikumarol*

232

Fenmetrazin*, njegovi derivati i soli

233

Tiamazol*

234

3, 4-Dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H, 5H, pirano[3, 2-c]-[1] enzopiran-5-on (Ciklokumarol)

235

Karisoprodol*

236

Meprobamat*

237

Tefazolin* i njegove soli

238

Arekolin

239

Poldine metilsulfat*

240

Hidroksizin*

241

2-Naftol

242

1– i 2-Naftilamini i njihove soli

243

3-(1-Naftil)-4-hidroksikumarin

244

Nafazolin* i njegove soli

245

Neostigmin i njegove soli, npr. Neostigmin bromid*

246

Nikotin i njegove soli

247

Amil nitriti

248

Anorganski nitriti s izuzetkom natrijevog nitrita

249

Nitrobenzen

250

Nitrokrezoli i njihove soli s alkalijskim metalima

251

Nitrofurantoin*

252

Furazolidon*

253

Propan-l, 2, 3-triil trinitrat

254

Acenokumarol*

255

Alkalijski pentacijanonitrozilferati (2-)

256

Nitrostilbeni, njihovi homolozi i derivati

257

Noradrenalin i njegove soli

258

Noskapin* i njegove soli

259

Gvanetidin* (Guanethedin) i njegove soli

260

Estrogeni

261

Oleandrin

262

Klortalidon*

263

Peletierin i njegove soli

264

Pentakloroetan

265

Pentaeritritil tetranitrat*

266

Petrikloral*

267

Oktamilamin* i njegove soli

268

Pikrinska kiselina

269

Fenacemid*

270

Difendoksazin*

271

2-Fenilindan-1, 3-dion (Fenindion)

272

Etilfenacemid*

273

Fenprokumon*

274

Feniramidol*

275

Triamteren* i njegove soli

276

Tetraetilpirofosfat (TEPP(8))

277

Tritolil fosfat*

278

Psilocibin*

279

Fosfor i metalni fosfidi

280

Talidomid* i njegove soli

281

Physostigma venenosum Balf.

282

Pikrotoksin

283

Pilokarpin* i njegove soli

284

α-Piperidin-2-il-benzil acetat, lijevorotirajući treo oblik (Levofacetoperan) i druge soli

285

Pipradrol* i njegove soli

286

Azaciklonol* i njegove soli

287

Bietamiverin*

288

Butopiprin* i njegove soli

289

Olovo i spojevi

290

Koniin

291

Prunus laurocerasus L. (voda lovor višnje)

292

Metirapon*

293

Radioaktivne tvari(12)

294

Juniperus sabina L. (listovi, eterično ulje i galenski pripravci)

295

Hioscin, njegove soli i derivati

296

Zlatne soli

297

Selen i spojevi selena uz izuzetak selenovog disulfida pod uvjetima navedenim pod brojem 49 listeIII, dio 1

298

Solanum nigrum L. i galenski pripravci

299

Spartein i njegove soli

300

Glukokortikoidi

301

Datura stramonium L. i galenski pripravci

302

Strofantini, njihovi aglukoni i derivati

303

Strophantus vrste i njihovi galenski pripravci

304

Strihnin i njegove soli

305

Strychnos vrste i njihovi galenski pripravci

306

Narkotici, prirodni i sintetički; sve supstancije navedene u tab. I i II Konvencije o narkoticima, NY, 30.03.1961.

307

Sulfonamidi (sulfanilamid i njegovi derivati dobiveni zamjenom jednog ili oba vodikova atoma u NH2-skupini) i njihove soli

308

Sultiam*

309

Neodimij i njegove soli

310

Tiotepa*

311

Pilocarpus jaborandi Holmes i galenski pripravci

312

Telur i spojevi telura

313

Ksilometazolin* i njegove soli

314

Tetrakloroetilen

315

Ugljikov tetraklorid

316

Heksaetil tetrafosfat

317

Talij i spojevi talija

318

Thevetia neriifolia Juss., glikozidni ekstrakt

319

Etionamid

320

Fenotiazin* i spojevi fenotiazina

321

Tiourea i derivati s izuzetkom jednog u listi III, dio 1

322

Mefenesin* i njegovi esteri

323

Cjepiva, toksini ili serumi(7)

324

Tranilcipromin* i njegove soli

325

Triklornitrometan (Kloropikrin)

326

2, 2, 2-Tribromoetanol (tribrom etilni alkohol)

327

Triklormetin* i njegove soli

328

Tretamin*

329

Galamin trietjodid*

330

Urginea scilla Stern i njezini galenski pripravci

331

Veratrin, njegove soli i galenski pripravci

332

Schoenocaulon officinale Lind. (sjemenke i galenski pripravci)

333

Veratrum vrste i njihovi pripravci

334

Vinil klorid monomer

335

Ergokalciferol* i Kolekalciferol* (vitamini D2 i D3)

336

o-Alkilditio karboksilati

337

Johimbin i njegove soli

338

Dimetilsulfoksid*

339

Difenhidramin* i njegove soli

340

4-terc-Butilfenol

341

4-terc-Butilpirokatehol

342

Dihidrotahisterol*

343

Dioksan

344

Morfolin i njegove soli

345

Pyrethrum album L. i galenski pripravci

346

2-[4-Metoksibenzil-N-(2-piridil)amino]etildimetilamino maleat

347

Tripelenamin*

348

Tetraklorosalicilanilidi

349

Diklorosalicilanilidi

350

Tetrabromsalicilanilidi

351

Dibromosalicilanilidi

352

Bitionol*

353

Tiuram monosulfidi

354

Tiuram disulfidi

355

Dimetilformamid*

356

4-Fenilbut-3-en-2-on

357

Benzoati 4-hidroksi-3-metoksi cinamilnog alkohola osim normalnog sadržaja u prirodnim eteričnim uljima

358

Furokumarini (npr. trioksisalan*, 8-metoksipsoralen, 5-metoksipsoralen) osim normalnog sadržaja u prirodnim eteričnim uljima. U sredstvima za zaštitu od sunca i sredstvima za tamnjenje, sadržaj furokumarina treba biti ispod 1mg/kg

359

Laurus nobilis L. – ulje iz sjemenki

360

Safrol, osim normalnog sadržaja u prirodnim eteričnim uljima; koncentracija ne smije biti iznad:

• 100 ppm u gotovom proizvodu,

• 50 ppm u proizvodima za higijenu zubi i usne šupljine,

Ne smije se nalaziti u pastama za zube, koje su namijenjene djeci

361

5, 5´-Diizopropil-2, 2´-dimetilbifenil-4, 4´-diildihipojodid

362

3´-Etil-5´, 6, 7´, 8´-tetrahidro-5´, 5´, 8´, 8´-tetrametil-2´-acetonafton ili 7-Acetil-6-etil-1, 1, 4, 4-tetrametil--1, 2, 3, 4-tetra-hidronaftalen

363

o-Fenilendiamin i njegove soli

364

4-Metil-m-fenilendiamin i njegove soli

365

Aristolohija kiselina i njezine soli; Aristolochia vrste i njihovi pripravci

366

Kloroform

367

2, 3, 7, 8-Tetraklorodibenzo-p-dioksin

368

2, 6-Dimetil-1, 3-dioksan-4-il acetat (Dimetoksan)

369

Pirition natrij (INNM)

370

N-(Triklormetiltio)-4-cikloheksen-1, 2-dikarboksimid (Kaptan)

371

2, 2´-Dihidroksi-3, 3´, 5, 5´, 6, 6´-heksaklorodifenilmetan (Heksaklorofen)

372

6-(Piperidinil)-2, 4-pirimidindiamin-3-oksid (Minoksidil) i njegove soli

373

3, 4´, 5-Tribromsalicilanilid

374

Phytolacca vrste i njihovi pripravci

375

Tretinoin* (Retinoična kiselina i njezine soli)

376

1-Metoksi-2, 4-diaminobenzen (2, 4-Diaminoanisol-Bojilo CI 76050) i njegove soli

377

1-Metoksi-2, 5-diaminobenzen (2, 5-Diaminoanisol) i njegove soli soli

378

Bojilo CI 12140

379

Bojilo CI 26105

380

Bojilo CI 42555, CI 42555-1 i CI 42555-2

381

Amil-4-dimetilamino benzoat, miješani izomeri (Padimate A (INN))

383

2-Amino-4-nitrofenol

384

2-Amino-5-nitrofenol

385

11-[-Hidroksipregn-4-en-3, 20-dion i njegovi esteri

386

Bojilo CI 42640

387

Bojilo CI 13065

388

Bojilo CI 42535

389

Bojilo CI 61554

390

Antiandrogeni sa steroidnom strukturom

391

Cirkonij i spojevi cirkonija s izuzetkom rednog broja 50. u listi III, dio 1 i cirkonijevih lakova, soli i pigmenata bojila navedenih pod brojem 3. u listi IV, dio 1

393

Acetonitril

394

Tetrahidrozolin i njegove soli

395

Hidroksi-4-kinolin i njegov sulfat, osim za uporabu predviđenu u broju 51 liste III, dio 1

396

Ditio-2, 2´-bispiridin dioksid 1, 1´(s magnezijevim sulfatom trihidratom)-(Pirition disulfid + magnezijev sulfat)

397

Bojilo CI 12075 i njegovi lakovi, pigmenti i soli

398

Bojilo CI 45170 i CI 45170-l

399

Lidokain*

400

1, 2-Epoksibutan

401

Bojilo CI 15585

402

Stroncijev laktat

403

Stroncijev nitrat

404

Stroncijev polikarboksilat

405

Pramokain

406

4-Etoksi-m-fenilen diamin i njegove soli

407

2, 4-Diaminofenil etanol i njegove soli

408

Katehol

409

Pirogalol

410

Nitrozamini

411

Sekundarni alkil– i alkanolamini i njihove soli

412

4-Amino-2-nitrofenol

413

2-Metil-m-fenilendiamin

414

4-terc-Butil-3-metoksi-2, 6-dinitrotoluen (Mošus Ambrette)

416

Stanice, tkivo ili proizvodi ljudskog podrijetla

417

3, 3-Bis(4-hidroksifenil) ftalid (Fenolftalein*)

418

3-Imidazol-4-il akrilna kiselilna i etilni ester (Urokaninska kiselina)

419

Kategorija 1 i 2 materijala definiranih člancima 4. i 5. Uredbe broj 1774/2002/EC Europskog parlamenta i Vijeća te sastojci dobiveni iz njih

420

Katran kamenog ugljena, sirovi i rafinirani

421

1, 1, 3, 3, 5-Pentametil-4, 6-dinitroindan (moskene)

422

5-terc-Butil-1, 2, 3-trimetil-4, 6-dinitrobenzen (Mošus Tibetanski)

423

Inula helenium L.(Oman)-eterično ulje(5); CAS br. 97676-35-2

424

Benzilcijanid(5) (CAS br. 140-29-4)

425

Ciklamen alkohol(5); CAS br. 4756-19-8

426

Dietilmaleat(5); CAS br. 141-05-9

427

Dihidrokumarin(5); (CAS br. 119-84-6)

428

2, 4-Dihidroksi-3-metilbenzaldehid(5); CAS br. 6248-20-0

429

3, 7-Dimetil-2-okten-1-ol (6, 7-Dihidrogeraniol)(5); CAS br. 40607-48-5

430

4, 6-Dimetil-8-tert-butilkumarin(5); CAS br. 17874-34-9

431

Dimetilcitrakonat(5); CAS br. 617-54-9

432

7, 11-Dimetil-4, 6, 10-dodekatrien-3-on(5); CAS br. 26651-96-7

433

6, 10-Dimetil-3, 5, 9-undekatrien-2-on(5); CAS br. 141-10-6

434

Difenilamin(5); CAS br. 122-39-4

435

Etilakrilat(5) (CAS br. 140-88-5)

436

Ficus carica L.– apsolut iz lišća smokve(5); CAS br. 68916-52-9

437

Trans-2-heptenal(5); CAS br. 18829-55-5

438

Trans-2-heksenal dietilacetat(5); CAS br. 67746-30-9

439

Trans-2-heksenal dimetilacetat(5); CAS br. 183198-83-7

440

Hidroabietilni alkohol(5) (CAS br. 13393-93-6)

441

6-Izopropil-2-dekahidronaftalenol(5); CAS br. 34131-99-2

442

7-Metoksikumarin(5) (CAS br. 531-59-9)

443

4-(4-Metoksifenil)-3-buten-2-on(5) ; (CAS br. 943-88-4)

444

1-(4-Metoksifenil)-1-penten-3-on(5) (CAS br. 104-27-8)

445

Metil-trans-2-butenoat(5) ; CAS br. 623-43-8

446

7-Metilkumarin(5) (CAS br. 2445-83-2)

447

5-Metil-2, 3-heksandion(5); CAS br. 13706-86-0

448

2-Pentilidencikloheksanon(5) ; CAS br. 25677-40-1

449

3, 6, 10-Trimetil-3, 5, 9-undekatrien-2-on(5) ; CAS br. 1117-41-5

450

Eterična ulja limunovca (Lippia citriodora Kunth.) i njegovi derivati, osim čistoga limunovca (CAS br. 8024-12-2), kada se koriste kao mirisni sastojci

451

Metileugenol (CAS br. 93-15-2), osim normalnog sadržaja u prirodnim mirisnim uljima uz uvjet da uporabljena koncentracija ne prijeđe: • 0,01% u finim mirisima
• 0,004% u toaletnim vodama
• 0,002% u parfemskim kremama
• 0,001% u proizvodima koji se sapiru
• 0,0002% u drugim proizvodima koji se ne sapiru i proizvodima za oralnu higijenu

452

6-(2-Kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2, 5, 2, 10-tetraoksa-6-siluandekan (CAS br. 37894-46-5)

453

Kobaltov diklorid (CAS br. 7646-79-9)

454

Kobaltov sulfat (CAS br. 10124-43-3)

455

Nikal monoksid (CAS br. 1313-99-1)

456

Diniklov trioksid (CAS br. 1314-06-3)

457

Nikal dioksid (CAS br. 12035-36-8)

458

Triniklov disulfid (CAS br. 12035-72-2)

459

Nikal tetrakarbonil (CAS br. 13463-39-3)

460

Nikal sulfid (CAS br. 16812-54-7)

461

Kalijev bromat (CAS br. 7758-01-2)

462

Ugljikov monoksid (630-08-0)

463

1, 3-Butadien (CAS br. 106-99-0)

464

Izobutan(3) (CAS br. 7528-5)

465

Butan(3) (CAS br. 106-97-8)

466

Plinovi (nafta), C3-4(3) (CAS br. 68131-75-9)

467

Otpadni plin (nafta), apsorber frakcionacije katalitički krekiranog destilata i katalitički krekiranog benzina(3) (CAS br. 68307-98-2)

468

Otpadni plin (nafta), frakcionirani stabilizator katalitički polim. benzina(3) (CAS br. 68307-99-3)

469

Otpadni plin (nafta), frakcionirani stabilizator katalitički reformiranog benzina, bez vodikovog sulfida(3) (CAS br. 68308-00-9)

470

Otpadni plin (nafta), striper jedinice za hidroobradu krekiranog destilata(3) (CAS br. 68308-01-0)

471

Otpadni plin (nafta), apsorber katalitički krekiranog plinskog ulja(3) (CAS br. 68308-03-2)

472

Otpadni plin (nafta), postrojenje za rekuperaciju plina(3) (CAS br. 68308-04-3)

473

Otpadni plin (nafta), deetanizersko postrojenje za rekuperaciju plina(3) (CAS br. 68308-05-4)

474

Otpadni plin (nafta), frakcionator hidrodesulfuriziranog destilata i hidrodesulfuriziranog benzina, bez kiselina(3) (CAS br. 68308-06-5)

475

Otpadni plin (nafta), striper hidrodesulfuriziranog vakuum plinskog ulja, bez vodikovog sulfida(3) (CAS br. 68308-07-6)

476

Otpadni plin (nafta), stabilizator frakcionacije izomernog benzina(3) (CAS br. 68308-08-7)

477

Otpadni plin (nafta), stabilizator lakog primarnog benzina, bez vodikovog sulfida(3) (CAS br. 68308-09-8)

478

Otpadni plin (nafta), jedinica za hidrodesulfurizaciju primarnog destilata, bez vodikovog sulfida(3) (CAS br. 68308-10-1)

479

Otpadni plin (nafta), propan-propilen sirovina za alkilaciju iz deetanizera(3) (CAS br. 68308-11-2)

480

Otpadni plin (nafta), jedinica za hidrodesulfurizaciju vakuum plinskog ulja, bez vodikovog sulfida(3) (CAS br. 68308-12-3)

481

Plinovi (nafta), katalizirani krekirani vršni produkti(3) (CAS br. 68409-99-4)

482

Alkani, C1-2(3) (CAS br. 68475-57-0)

483

Alkani, C2-3(3) (CAS br. 68475-58-1)

484

Alkani, C3-4(3) (CAS br. 68475-59-2)

485

Alkani, C4-5(3) (CAS br. 68475-60-5)

486

Loživi plinovi(3) (CAS br. 68476-26-6)

487

Loživi plinovi, destilati nafte(3) (CAS br. 68476-42-6)

488

Ugljikovodici, C3-4(3) (CAS br. 68476-40-4)

489

Ugljikovodici, C4-5(3) (CAS br. 68476-42-6)

490

Ugljikovodici, C3-4 s C3 bogati(3) (CAS br. 68476-49-3)

491

Naftni plinovi, ukapljeni(3) (CAS br. 68476-85-7)

492

Naftni plinovi, ukapljeni, slađeni(3) (CAS br. 68476-86-8)

493

Plinovi (nafta), C3-4, izobutanom bogati(3) (CAS br. 68477-33-8)

494

Destilati (nafta), C3-6, piperilenom bogat(3) (CAS br. 68477-35-0)

495

Plinovi (nafta), sirovina aminskog sustava(3) (CAS br. 68477-65-6)

496

Plinovi (nafta), iz jedinice za hidrodesulfurizaciju benzina(3) (CAS br. 68477-66-7)

497

Plinovi (nafta), jedinica za reciklaciju benzina, vodikom bogati(3) (CAS br. 68477-67-8)

498

Plinovi (nafta), mješavina ulja, vodikom-dušikom bogata(3) (CAS br. 68477-68-9)

499

Plinovi (nafta), vršni produkt splitera butana(3) (CAS br. 68477-69-0)

500

Plinovi (nafta), C2-3(3) (CAS br. 68477-70-3)

501

Plinovi (nafta), dno depropanizera kat. krekiranog plinskog ulja, s C4 bogat bez kiselina(3) (CAS br. 68477-71-4)

502

Plinovi (nafta), dno debutanizera katalitički krekiranog plinskog ulja, s C3-5 bogat bez kiselina(3) (CAS br. 68477-72-5)

503

Plinovi (nafta), vršni produkt depropanizera katalitički krekiranog benzina, s C3 bogat bez kiselina(3) (CAS br. 68477-73-6)

504

Plinovi (nafta), katalitički kreking(3) (CAS br. 68477-74-7)

505

Plinovi (nafta), katalitički kreking, s C1-5 bogat(3) (CAS br. 68477-75-8)

506

Plinovi (nafta), vršni produkt stabilizatora katalitički polimeriziranog benzina, s C2-4 bogat(3) (CAS br. 68477-76-9)

507

Plinovi (nafta), vršni produkti stripera katalitički reformiranog benzina(3) (CAS br. 68477-77-0)

508

Plinovi (nafta), katalitički reforming, s C1-4 bogat(3) (CAS br. 68477-72-9)

509

Plinovi (nafta), s C6-8 reciklirani tok katalitičkog reforminga(3) (CAS br. 68477-80-5)

510

Plinovi (nafta), s C6-8 katalitički reforming(3) (CAS br. 68477-81-6)

511

Plinovi (nafta), C6-8 povratni tok katalitičkog reforminga, bogat vodikom(3) (CAS br. 68477-82-7)

512

Plinovi (nafta), C3-5 oleinsko-parafinska srovina za alkilaciju(3) (CAS br. 68477-83-8

513

Plinovi (nafta), s C2 povratni tok(3) (CAS br. 68477-84-9)

514

Plinovi (nafta), s C4 bogat(3) (CAS br. 68477-85-0)

515

Plinovi (nafta), vršni produkti deetanizera(3) (CAS br. 68477-86-1)

516

Plinovi (nafta), vršni produkti deizobutanizera(3) (CAS br. 68477-87-2)

517

Plinovi (nafta), suhi depropanizer, propenom bogat(3) (CAS br. 68477-90-7)

518

Plinovi (nafta), vršni produkt depropanizera(3) (CAS br. 68477-91-8)

519

Plinovi (nafta), suhi kiseli, iz plinsko-koncentracijske jedinice(3) (CAS br. 68477-92-9)

520

Plinovi (nafta), plinsko-koncentracijski reapsorber destilacije(3) (CAS br. 68477-93-0)

521

Plinovi (nafta), vršni produkti depropanizera za rekuperaciju plina(3) (CAS br. 68477-94-1)

522

Plinovi (nafta), sirovina za »Girbatol« jedinicu(3) (CAS br. 68477-95-2)

523

Plinovi (nafta), iz apsorbera vodika(3) (CAS br. 68477-96-3)

524

Plinovi (nafta), vodikom bogati)(3) (CAS br. 68477-97-4)

525

Plinovi (nafta), reciklirajući tok hidroobrađene mješavine ulja, bogat vodikom-dušikom(3) (CAS br. 68477-98-5)

526

Plinovi (nafta), frakcionator izomernog benzina, s C4 bogat, bez vodikovog sulfida(3) (CAS br. 68477-99-6)

527

Plinovi (nafta), reciklirajući tok, vodikom bogat(3) (CAS br. 68478-00-2)

528

Plinovi (nafta), dodavanje reformeru, vodikom bogat(3) (CAS br. 68478-01-3)

529

Plinovi (nafta), jedinica za hidroobradu reforminga(3) (CAS br. 68478-02-4)

530

Plinovi (nafta), jedinica za hidroobradu reforminga, bogati vodikom-metanom(3) (CAS br. 68478-03-5)

531

Plinovi (nafta), dodavanje jedinici za hidroobradu reforminga, vodikom bogati(3) (CAS br. 68478-04-6)

532

Plinovi (nafta), dest. termičkog krekiranja(3) (CAS br. 68478-05-7)

533

Otpadni plin (nafta), posuda pretoka frakcionatora izbistrenog ulja katalitičkog krekinga i termički krekiranog vakuum ostatka(3) (CAS br. 68478-21-7)

534

Otpadni plin (nafta), stabilizacijski apsorber benzina katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68478-22-8)

535

Otpadni plin (nafta), kombinirani frakcionator katalitičkog krekinga, katalitičkog reforminga i hidrodesulfurizacije(3) (CAS br. 68478-24-0)

536

Otpadni plin (nafta), apsorber refrakcionacije katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68478-25-1)

537

Otpadni plin (nafta), stabilizator frakcionatora katalitički reformiranog benzina(3) (CAS br. 68478-26-2)

538

Otpadni plin (nafta), separator katalitički reformiranog bnzina(3) (CAS br. 68478-27-3)

539

Otpadni plin (nafta), stabilizator katalitički reformiranog benzina(3) (CAS br. 68478-28-4)

540

Otpadni plin (nafta), separator jedinice hidroobrade krekiranog destilata(3) (CAS br. 68478-29-5)

541

Otpadni plin (nafta), separator hidrodesulfuriziranog primarnog benzina(3) (CAS br. 68478-30-8)

542

Otpadni plin (nafta), miješani tok postrojenja za zasićenje plina, sa C4 bogat(3) (CAS br. 68478-32-0)

543

Otpadni plin (nafta), postrojenje za rekuperaciju zasićenog plina, s C1-2 bogat(3) (CAS br. 68478-33-1)

544

Otpadni plin (nafta), termički kreking vakuum ostataka(3) (CAS br. 68478-34-2)

545

Ugljikovodici, sa C3-4 bogati, naftni destilat(3) (CAS br. 68512-91-4)

546

Plinovi (nafta), vršni proizvodi stabilizatora katalitički reformiranog primarnog benzina(3) (CAS br. 68513-14-4)

547

Plinovi (nafta), iz deheksanizera primarnog benzina punog područja vrenja(3) (CAS br. 68513-15-5)

548

Plinovi (nafta), iz depropanizera hidrokrekinga, bogat ugljikovodicima(3) (CAS br. 68513-16-6)

549

Plinovi (nafta), iz stabilizatora lakog primarnog benzina(3) (CAS br. 68513-17-7)

550

Plinovi (nafta), reformirani efluent iz visoko-tlačne isparne posude(3) (CAS br. 68513-18-8)

551

Plinovi (nafta), iz niskotlačne isparne posude efluenta reforminga(3) (CAS br. 68513-19-9)

552

Ostaci (nafta), spliter alkilacije, sa C4 bogat(6) (CAS br. 68513-66-6)

553

Ugljikovodici, C1-4(3) (CAS br. 68514-31-8)

554

Ugljikovodici, C1-4, slađeni (3) (CAS br. 68514-36-3)

555

Plinovi (nafta), plin iz raf. destilacije(3) (CAS br. 68527-15-1)

556

Ugljikovodici, C1-3(3) (CAS br. 68527-16-2)

557

Ugljikovodici, C1-4, frakcija debutanizera(3) (CAS br. 68527-19-5)

558

Plinovi (nafta), vršni produkti depentanizera jedinice za obradu benzena(3) (CAS br. 68602-82-4)

559

Plinovi (nafta), C1-5, vlažni(3) (CAS br. 68602-83-5)

560

Plinovi (nafta), iz sekundarnog apsorbera, vršni produkti frakcionatora fluidiziranog katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68602-84-6)

561

ugljikovodici, C2-4(3) (CAS br. 68606-25-7)

562

Ugljikovodici, C3(3) (CAS br. 6860626-8)

563

Plinovi (nafta), sirovina za alkilaciju(3) (CAS br. 68606-27-9)

564

Plinovi (nafta), iz dna frakcionatora depropanizera(3) (CAS br. 68606-34-8)

565

Naftni proizvodi, rafinerijski plinovi(3) (CAS br. 68607-11-4)

566

Plinov (nafta), niskotlačni separator hidrokrekinga(3) (CAS br. 68783-06-2)

567

Plinovi (nafta), rafinerijska mješavina(3) (CAS br. 68783-07-3)

568

Plinovi (nafta), katalitički kreking(3) (CAS br. 68783-64-2)

569

Plinovi (nafta), C2-4, slađeni(3) (CAS br. 68783-65-3)

570

Plinovi (nafta), rafinerija(3) (CAS br. 68814-67-5)

571

Plinovi (nafta), iz separatora produkata platforminga(3) (CAS br. 68814-90-4)

572

Plinovi (nafta), iz depentanizerskog stabilizatora hidroobrađenog kiselog petroleja(3) (CAS br. 68911-58-0)

573

Plinovi (nafta), isparna posuda hidroobrađenog kiselog petroleja(3) (CAS br. 68911-59-1)

574

Plinovi (nafta), iz frakcionacije sirove nafte(3) (CAS br. 68918-99-0)

575

Plinovi (nafta), iz deheksanizera(3) (CAS br. 68919-00-6)

576

Plinovi (nafta), iz stripera »unifining« jedinice za desulfurizacije destilata(3) (CAS br. 68919-01-7)

577

Plinovi (nafta), iz frakcionacije jedinice fluidiziranog katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68919-02-8)

578

Plinovi (nafta), iz sekundarnog apsorbera pročistača plinova fluid katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68919-03-9)

579

Plinovi (nafta), iz stripera jedinice za hidrodesulfurizaciju teškog destilata(6) (CAS br. 68919-04-0)

580

Plinovi (nafta), laki primarni benzin iz stabilizatora frakcionacije(3) (CAS br. 68919-05-1)

581

Plinovi (nafta), iz stripera »unifining« desulfurizacije benzina(3) (CAS br. 68919-06-2)

582

Plinovi (nafta), iz stabilizatora platforminga, laki derivati frakcionacije(3) (CAS br. 68919-07-3)

583

Plinovi (nafta), iz predisparne kolone, destilacija nafte(3) (CAS br. 68919-08-4)

584

Plinovi (nafta), iz katalitičkog reforminga primarnog benzina(3) (CAS br. 68919-09-5)

585

Plinovi (nafta), iz primarnog stabilizatora(3) (CAS br. 68919-10-8)

586

Plinovi (nafta), iz katranskog stripera(3) (CAS br. 68919-11-9)

587

Plinovi (nafta), iz stripera »unifininga«(3) (CAS br. 68919-12-0)

588

Plinovi (nafta), vršni produkti splitera katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68919-20-0)

589

Plinovi (nafta), debutanizer benzina katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68952-76-1)

590

Otpadni plin (nafta), stabilizator katalitički krekiranih destilata i benzina(3) (CAS br. 68952-77-2)

591

Otpadni plin (nafta), separator katalitički hidrodesulfuriziranog benzina(3) (CAS br. 68952-79-4)

592

Otpadni plin (nafta), jedinica za hidrodesulfurizaciju primarnog benzina(3) (CAS br. 68952-80-7)

593

Otpadni plin (nafta), apsorber termički krekiranog destilata, plinskog ulja i benzina(3) (CAS br. 68952-81-8)

594

Otpadni plin (nafta), frakcionacijski stabilizator termički krekiranih ugljikovodika, naftni koking(3) (CAS br. 68952-82-9)

595

Plinovi (nafta), lagani parno-krekirani, konc. butadiena(3) (CAS br. 68955-28-2)

596

Plinovi (nafta), iz sekundarnog apsorbera, vršni produkti frakcionatora fluidiziranog katalitičkog krekinga(3) (CAS br. 68955-33-9)

597

Plinovi (nafta), vršni produkt stabilizatora katalitičkog reforminga primarnog benzina(6) (CAS br. 68955-34-0)

598

Plinovi (nafta), destilacija nafte i katalitički kreking(3) (CAS br. 68989-88-8)

599

Ugljikovodici, C4(3) (CAS br. 87741-01-3)

600

Alkani, C1-4, sa C3 bogati(3) (CAS br. 90622-55-2)

601

Plinovi (nafta), iz dietanolaminskog pročistača plinskog ulja(3) (CAS br. 92045-15-3)

602

Plinovi (nafta), hidrodesulfurizirani efluent plinskog ulja(3) (CAS br. 92045-16-4)

603

Plinovi (nafta), hidrodesulfurizacijsko čišćenje plinskog ulja(3) (CAS br. 92045-17-5)

604

Plinovi (nafta), iz isparne posude efluenta jedinice za hidrogenizaciju(3) (CAS br. 92045-18-6)

605

Plinovi (nafta), ostatak visoko-tlačnog parnog krekinga teškog benzina(3) (CAS br. 92045-19-7)

606

Plinovi (nafta), iz »visbreakinga« ostataka(3) (CAS br. 92045-20-0)

607

Plinovi (nafta), parno-krekirani sa C3 bogati(3) (CAS br. 92045-22-2)

608

Ugljikovodici, C4 destilat parnog krekinga(3) (CAS br. 92045-23-3)

609

Naftni plinovi, ukapljeni, slađeni, C4 frakcija(3)(CAS br, . 92045-80-2)

610

Ugljikovodici, C4, bez 1, 3-butadiena– i isobutena(3) (CAS br. 95465-89-7)

611

Rafinati (nafta), parom krekirana C4 frakcija ekst. bakrenim amonijevim acetatom C3-5 i C3-5 nezasićeni, bez butadiena(3) (CAS br. 97722-19-5)

612

Benzo[def]krizen (=benzo[a]piren) (CAS br. 50-32-8)

613

Smola, katran kamenog ugljena-nafta(6) (CAS br. 68187-57-5)

614

Destilati (ugljen-nafta), aromati s kondenziranim prstenovima(6) (CAS br. 68188-48-7)

617

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija, bez acenaftena(6) (CAS br. 90640-85-0)

618

Smola, katran kamenog ugljena, nisko-temp.(6) (CAS br. 90669-59-3)

619

Smola, katran kamenog ugljena, nisko-temp. toplinski obrađen(6) (CAS br. 90669-58-2)

620

Smola, katran kamenog ugljena, nisko-temp. oksidirana(6) (CAS br. 90669-57-1)

621

Ostaci ekstrakcije (ugljen), smeđi(6) (CAS br. 91697-23-3)

622

Parafinski voskovi (ugljen), visoko-temp. katran smeđeg ugljena(6) (CAS br. 92045-71-1)

623

Parafinski voskovi (ugljen), visoko-temp. katran smeđeg ugljena, hidroobrađen(6) (CAS br. 92045-72-2)

624

Otpadne krutine, koking ugljen-katranska smola(6) (CAS br. 92062-34-5)

625

Smola, katran kamenog ugljena, visoko-temp., sekundarna(6) (CAS br. 94114-13-3)

626

Ostaci (ugljen), tekuće otapalo ekst.(6) (CAS br. 94114-46-2)

627

Tekućine ugljena, ekst. otopina tekućeg otapala(6) (CAS br. 94114-47-3)

628

Tekućine ugljena, tekuće otapalao ekst.(6) (CAS br. 94114-48-4)

629

Parafinski voskovi (ugljen), visoko-temp. katran smeđeg ugljena, obrađen glinom(6) (CAS br. 97926-76-6)

630

Parafinski voskovi (ugljen), visoko-temp. katran smeđeg ugljena, obrađen glinom(6) (CAS br. 97926-77-7)

631

Parafinski voskovi (ugljen), visoko-temp. katran smeđeg ugljena, obrađen silicijskom kidelinom(6) (CAS br. 97926-78-8)

632

Apsorpcijska ulja, biciklo aromatička i heterociklička ugljikovodična frakcija(6) (CAS br. 101316-45-4)

633

Aromatski ugljikovodici, C20-28, policiklički, dobiveni pirolizom mješavine ugljen-smola kamenog ugljena-polietilen-polipropilen(6) (CAS br. 101794-74-5)

634

Aromatski ugljikovodici, C20-28, policiklički, dobiveni pirolizom mješavine ugljen-smola kamenog ugljena-polietilen(6) (CAS br. 101794-75-6)

635

Aromatski ugljikovodici, C20-28, policiklički, dobiveni pirolizom mješavine ugljen-smola kamenog ugljena-polistiren(6) (CAS br. 101794-76-7)

636

Smola, katran kamenog ugljena, visoko-temp., toplinski obrađen(6) (CAS br. 121575-60-8)

637

Dibenz[a, h]antracen (CAS br. 53-70-3)

638

Benz[a]antracen (CAS br. 56-55-3)

639

Benzo[e]piren (CAS br. 192-97-2)

640

Benzo[j]fluoranten (CAS br. 205-82-3)

641

Benz[e]acefenantrilen (CAS br. 205-99-2)

642

Benzo[k]fluoranten (CAS br. 207-08-9)

643

Krizen (CAS br. 218-01)

644

2-Bromopropan (CAS br. 75-26-3)

645

Trikloretilen (CAS br. 79-01-6)

646

1, 2-Dibromo-3-klorpropan (CAS br. 96-13-9)

647

2, 3-Dibromopropan

648

1, 3-Dikloro-2-propanol (CAS br. 96-23-1)

649

α, α, α-Triklorotoluen (CAS br. 98-07-7)

650

α-Klorotoluen (CAS br. 100-44-7)

651

1, 2-Dibromoetan (CAS br. 106-93-4)

652

Heksaklorobenzen (CAS br. 118-74-1)

653

Bromoetilen (CAS br. 593-60-2)

654

1, 4-Dikloro-2-buten (CAS br. 764-41-0)

655

Metloksiran (CAS br. 75-56-9)

656

(Epoksietil)benzen (CAS br. 96-09-3)

657

1-Kloro-2, 3-epoksipropan (CAS br. 106-89-8)

658

R-1-Kloro-2, 3-epoksipropan (CAS br. 51594-55-9)

659

1, 2-Epoksi-3-fenoksipropan (CAS br. 122-60-1)

660

2, 3-Epoksi-1-propanol (CAS br. 556-52-5)

661

R-2, 3-Epoksi-1-propanol (CAS br. 57044-25-4)

662

2, 2’-Bioksiran (CAS br. 1464-53-5)

663

(2RS, 3RS)-3-(2-Klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1, 2, 4-triazol-1-il)metil]oksiran; Epoksikonazol (CAS br. 133855-98-8)

664

Klormetil-metil-eter (CAS br. 107-30-2)

665

2-Metoksietanol (CAS br. 109-86-4)

666

2-Etoksietanol (CAS br. 110-80-5)

667

Oksibis(klorometan), Bis(klorometil) eter (CAS br. 542-88-1)

668

2-Metoksipropanol (CAS br. 1589-47-5)

669

Propiolakton (CAS br. 57-57-8)

670

Dimetilkarbamoil-klorid (CAS br. 79-44-7)

671

Uretan (CAS br. 51-79-6)

672

2-Metoksietil acetat (CAS br. 110-49-6)

673

2-Etoksietil acetat (CAS br. 111-15-9)

674

Metoksioctena kiselina (CAS br. 625-45-6)

675

Dibutil ftalat (CAS br. 84-74-2)

676

Bis(2-metoksietil) eter (CAS br. 111-96-6)

677

Bis(2-etilheksil) ftalat (CAS br. 117-81-7)

678

Bis(2-metoksietil) ftalat (CAS br. 117-82-8)

679

2-Metoksipropil acetat (CAS br. 70657-70-40)

680

2-Etilheksil[[[3, 5-bis(1, 1-dimetil-etil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]acetat (CAS br. 80387-97-9)

681

Akrilamid, osim drugdje regulirano ovim propisom (CAS br. 79-06-1)

682

Akrilonitril (CAS br. 107-13-1)

683

2-Nitropropan (CAS br. 79-46-9)

684

Dinozeb (CAS br. 88-85-7), njegove soli i esteri osim onih navedenih u ovoj listi

685

2-Nitroanisol (CAS br. 91-23-6)

686

4-Nitrofenil (CAS br. 92-93-3)

687

Dinitrotoluen, tehnički (CAS br. 121-14-2)

688

Binapakril (CAS br. 485-31-4)

689

2-Nitronaftalen (CAS br. 581-89-5)

690

2, 3-Dinitrotoluen (CAS br. 602-01-7)

691

5-Nitroacenaften (CAS br. 602-87-9)

692

2, 6-Dinitrotoluen (CAS br. 606-20-2)

693

3, 4-Dinitrotoluen (CAS br. 610-39-9)

694

3, 5-Dinitrotoluen (CAS br. 618-85-9)

695

2, 5-Dinitrotoluen (CAS br. 619-15-8)

696

Dinoterb (CAS br. 1420-07-1), njegove soli i esteri

697

Nitrofen (CAS br. 1836-75-5)

698

Dinitrotoluen (CAS br. 25321-14-6)

699

Diazometan (CAS br. 334-88-3)

700

1, 4, 5, 8-Tetraaminoantrakinon (disperzna plava 1) (CAS br. 2475-45-8)

701

Dimetilnitrozoamin (CAS br. 62-75-9)

702

1-Metil-3-nitro-nitrozogvanidin (CAS br. 70-25-7)

703

Nitrozodipropilamin (CAS br. 621-64-7)

704

2, 2’-(Nitrozoimino)bisetanol (CAS br. 1116-54-7)

705

4, 4’-Metilendianilin (CAS br. 101-77-9)

706

4, 4’-(4-Iminocikloheksa-2, 5-dienilidenmetilen)dianilin hidroklorid (CAS br. 569-61-9)

707

4, 4'-metilendi-o-toluidin (CAS br. 838-88-0)

708

o-Anizidin (CAS br. 90-04-0)

709

3, 3’-Dimetoksi-benzidin (CAS br. 119-90-4)

710

Soli o-dianizidina

711

Azo boje bazirane na o-dianizidnu

712

3, 3-Diklorobenzidin (CAS br. 91-94-1)

713

Benzidin dihidroklorid (CAS br. 531-85-1)

714

[[1, 1’-Bifenil]-4, 4’-diil]diamonijev sulfat (CAS br. 531-86-2)

715

3, 3’-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS br. 612-83-9)

716

Benzidin sulfat (CAS br. 21136-70-9)

717

Benzidin acetat (CAS br. 36341-27-2)

718

3, 3’-Dihidrobenzidin divodikov bis(sulfat) (CAS br. 64969-34-2)

719

3, 3-Diklorobenzidin sulfat (CAS br. 74332-73-3)

720

Azo boje bazirane na benzidinu

721

4, 4’-bi-o-Toluidin (CAS br. 119-93-7)

722

4, 4’-bi-o-Toluidin dihidroklorid (CAS br. 612-82-8)

723

[3, 3’-Dimetil[1, 1-bifenil]-4, 4’-diil]diamonijev bis(vodikov sulfat) (CAS br. 64969-36-4)

724

4, 4’-bi-o-Toluidin sulfat (CAS br. 74753-18-7)

725

Bojila na bazi o-tolidina

726

Bifenil-4-ilamin (CAS br. 92-67-1), i njegove soli

727

Azobenzen (CAS br. 103-33-3)

728

(Metil-ONN-azoksi)metil acetat (CAS br. 592-62-1)

729

Cikloheksimid (CAS br. 66-81-9)

730

2-Metilaziridin (CAS br. 75-55-8)

731

Imidazolin-2-tion (CAS br. 96-45-7)

732

Furan (CAS br. 110-00-9)

733

Aziridin (CAS r. 151-56-4)

734

Kaptafol (CAS br. 2425-06-1)

735

Karbadoks (CAS br. 6804-07-5)

736

Flumioksazin (CAS br. 103361-09-7)

737

Tridemorf (CAS br. 24602-86-6)

738

Vinklozolin (CAS br. 50471-44-8)

739

Fluazifop-butil (CAS br. 69806-50-4)

740

Flusilazol (CAS br. 85509-19-9)

741

1, 3, 5-Tris(oksiranilmetil)-1, 3, 5-triazin-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-trion (CAS br. 2451-62-9)

742

Tioacetamid (CAS br. 62-55-5)

743

N, N-Dimetilformamid (CAS br. 68-12-2)

744

Formamid (CAS br. 75-12-7)

745

N-Metilacetamid (CAS br. 79-16-3)

746

N-Metilformamid (CAS br. 123-39-7)

747

N, N-Dimetilacetamid (CAS br. 127-19-5)

748

Heksametil-fosforni triamid (CAS br. 680-31-9)

749

Dietil sulfat (CAS br. 64-67-5)

750

Dimetil sulfat (CAS br. 77-78-1)

751

1, 3-Propansulton (CAS br. 1120-71-4)

752

Dimetilsulfamoil-klorid (CAS br. 13360-57-1)

753

Sulfalat (CAS br. 95-06-7)

754

Smjesa: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]4H-1, 2, 4-triazol i 1-[[bis-(4-fluorofenil)metil]1H-1, 2, 4-triazol] (EC br. 403-250-2)

755

(+/-)-Tetrahidrofurfuril-(R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-il-oksi)feniloksi]propionat (CAS br. 119738-06-6)

756

6-Hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1, 2-dihidro-3-piridinkarbonitril (CAS br. 85136-74-9)

757

(6-(4-Hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1, 3, 5-triazin-2, 4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amonij]format (CAS br. 108225-03-2)

758

Trinatrijev [4'-(8-acetilamino-3, 6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)-bifenil-1, 3', 3'', 1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']bakar(II) (EC br. 413-590-3)

759

Smjesa: 3-[H-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid i N2, 3-bis-(2-metilakrioilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid i metakrilamid i 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)akrilamid i N-(2, 3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamid (EC br. 412-790-8)

760

1, 3, 5-Tris-[(2S i 2R)-2, 3-epoksipropil]-1, 3, 5-triazin-2, 4, 6-(1H, 3H, 5H)-trion (CAS br. 59653-74-6)

761

Erionit (CAS br. 12510-42-8)

762

Azbest (CAS br. 12001-28-4)

763

Nafta (CAS br. 8002-05-9)

764

Destilati (nafta), teški hidrokrekirani(9) (CAS br. 64741-76-0)

765

Destilati (nafta), otapalom rafinirani teški parafinski(9) (CAS br. 64741-88-4)

766

Destilati (nafta), otapalom rafinirani laki parafinski(9) (CAS br. 64741-89-5)

767

Ostatna ulja (nafta), otapalom deasfaltirana(9) (CAS br. 64741-95-3)

768

Destilati (nafta), otapalom rafinirani teški naftenski(9) (CAS br. 64741-96-4)

769

Destilati (nafta), otapalom rafinirani laki naftenski(9) (CAS br. 64741-97-5)

770

Ostatna ulja (nafta), otapalom rafinirana(9) (CAS br. 64742-01-4)

771

Destilati (nafta), glinom obrađeni parafinski(9) (CAS br. 64742-36-5)

772

Destilati (nafta), glinom obrađeni laki parafinski(9) (CAS br. 64742-37-6)

773

Ostatna ulja (nafta), glinom obrađena(9) (CAS br. 64742-41-2)

774

Destilati (nafta), glinom obrađeni teški naftenski(9) (64742-44-5)

775

Destilati (nafta), glinom obrađeni laki naftenski(9) (CAS br. 64742-45-6)

776

Destilati (nafta), hidroobrađeni teški naftenski(9) (CAS br. 64742-52-5)

777

Destilati (nafta), hidroobrađeni laki naftenski(9) (CAS br. 64742-53-6)

778

Destilati (nafta), hidroobrađeni teški parafinsk(9) (CAS br. 64742-54-7)

779

Destilati (nafta), hidroobrađeni laki parafinski(9) (CAS br. 64742-55-8)

780

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani laki parafinski(9) (CAS br. 64742-56-9)

781

Ostatna ulja (nafta), hidroobrađena(9) (CAS br. 64742-57-0)

782

Ostatna ulja (nafta), otapalom deparafinirana(9) (CAS br. 64742-62-7)

783

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani teški naftenski(9) (CAS br. 64742-63-8)

784

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani laki naftenski(9) (CAS br. 64742-64-9)

785

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani teški parafinski(9) (CAS br. 64742-65-0)

786

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta)(9) (CAS br. 64742-67-2)

787

Naftenska ulja (nafta), katakitički deparafinirana teška(9) (CAS br. 64742-68-3)

788

Naftenska ulja (nafta), katakitički deparafinirana laka(9) (CAS br. 64742-69-4)

789

Parafinska ulja (nafta), katalitička deparafinirana teška(9) (CAS br. 64742-70-7)

790

Parafinska ulja (nafta), katalitička deparafinirana laka(9) (CAS br. 64742-71-8)

791

Naftenska ulja (nafta), složeno deparafinirana tešk a(9) (CAS br. 64742-75-2)

792

Naftenska ulja (nafta), složeno deparafinirana laka(9) (CAS br. 64742-76-3)

793

Ekstrakti (nafta), teško naftensko destilatno otapalo, arom. konc(9) (CAS br. 68783-00-6)

794

Ekstrakti (nafta), otapalom rafinirano teško parafinsko destilatno otapalo(9) (CAS br. 68783-04-0)

795

Ekstrakti (nafta), teški parafinski destilati, otapalom deasfaltirani(9) (CAS br. 68814-89-1)

796

Maziva ulja (nafta), C20-50, hidroobrađeno neutralno ulje-bazno, visoko-viskozno(9) (CAS br. 72623-85-9)

797

Maziva ulja (nafta), C15-30, hidroobrađeno neutralno ulje-bazno(9) (CAS br. 72623-86-0)

798

Maziva ulja (nafta), C20-50, hidroobrađeno neutralno ulje-bazno(9) (CAS br. 72623-87-1)

799

Maziva ulja(9) (CAS br. 74869-22-0)

800

Destilati (nafta), složeno deparafinirani teški parafinski(9) (CAS br. 90640-91-8)

801

Destilati (nafta), složeno deparafinirani laki parafinski(9) (CAS br. 90640-92-9)

802

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani teški parafinski, glinom obrađeni(9) (CAS br. 90640-94-1)

803

Ugljikovodici, C20-50, otapalom deparafinirani teški parafinski, hidroobrađeni(9) (CAS br. 90640-95-2)

804

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani laki parafinski, glinom obrađeni(9) (CAS br. 90640-96-3)

805

Destilati (nafta), otapalom deparafinirani laki parafinski, hidroobrađeni(9) (CAS br. 90640-97-4)

806

Ekstrakti (nafta), teško naftensko destilatno otapalo, hidroobrađeno(9) (CAS br. 90641-07-9)

807

Ekstrakti(nafta), teško parafinsko destilatno otapalo, hidroobrađeno(9) (CAS br. 90641-08-0)

808

Ekstrakti(nafta), lako parafinsko destilatno otapalo, hidroobrađeno(9) (CAS br. 90641-09-1)

809

Ostatna ulja(nafta), hidroobrađena otapalom deparafinirana(9) (CAS br. 90669-74-2)

810

Ostatna ulja(nafta), katalitički deparafinirana(9) (CAS br. 91770-57-9)

811

Destilati(nafta), deparafinirani teški parafinski, hidroobrađeni(9) (CAS br. 91995-39-0)

812

Destilati(nafta), deparafinirani laki parafinski, hidroobrađeni(9) (CAS br. 91995-40-3)

813

Destilati(nafta), hidrokrekirani otapalom rafinirani, deparafinirani(9) (CAS br. 91995-45-8)

814

Destilati(nafta), otapalom rafinirani laki naftenski, hidroobrađeni(9) (CAS br. 91995-54-9)

815

Ekstrakti(nafta), hidroobrađeno lako parafinsko destilatno otapalo(9) (CAS br. 91995-73-2)

816

Ekstrakti(nafta), lako naftensko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano(9) (CAS br. 91995-75-4)

817

Ekstrakti(nafta), lako parafinsko destilatno otapalo, kis. obrađeno(9) (CAS br. 9199576-5)

818

Ekstrakti(nafta), lako parafinsko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano(9) (CAS br. 91995-77-6)

819

Ekstrakti(nafta), lako vakuum plinsko uljno otapalo, hidroobrađeno(9) (CAS br. 91995-79-8)

820

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja brajtštoka (nafta), hidroobrađena(9) (CAS br. 92045-12-0)

821

Maziva ulja(nafta), C17-35, otapalom ekst. deparafinirana, hidroobrađena(9) (CAS br. 92045-42-6)

822

Maziva ulja(nafta), hidroobrađena nearomatska otapalom deparafinirana(9) (CAS br. 92045-43-7))

823

Ostatna ulja (nafta), hidrokrekirana kis. obrađena otapalom deparafinirana(9) (CAS br. 92061-86-4)

824

Parafinska ulja(nafta), otapalom rafinirana deparafinirana teška(9) (CAS br. 92129-09-4)

825

Ekstrakti(nafta), teško parafinsko destilatno otapalo, glinom obrađeno(9) (CAS br. 92704-08-0)

826

Maziva ulja(nafta), bazna ulja, parafinska(9) (CAS br. 93572-43-1)

827

Ekstrakti(nafta), teško naftensko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano(9) (CAS br. 93763-10-1)

828

Ekstrakti(nafta), otapalom deparafinirano teško parafinsko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano(9) (CAS br. 93763-11-2)

829

Ugljikovodici, hidrokrekirani parafinski dest.ostaci, otapalom deparafinirani(9) (CAS br. 93763-38-3)

830

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-»brajtštoka« (nafta) kis. obrađeno(9) (CAS br. 93924-31-3)

831

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-»brajtštoka« (nafta) glinom obrađeno(9) (CAS br. 93924-32-4)

832

Ugljikovodici, C20-50, ostatno ulje hidrogenacije vakuum destilata(9) (CAS br. 93924-61-9)

833

Destilati (nafta), otapalom rafinirani hidroobrađeni teški(9) (CAS br. 94733-08-1))

834

Destilati (nafta), otapalom rafinirani hidrokrekirani laki(9) (CAS br. 94733-09-2)

835

Maziva ulja (nafta), C18-40, otapalom deparafinirana hidrokrekirana destilatne baze(9) (CAS br. 94733-15-0)

836

Maziva ulja (nafta), C18-40, otapalom deparafinirana hidrogenirana rafinatne baze(9) (CAS br. 94733-16-1)

837

Ugljikovodici, C18-40, aromatima bogati, otapalom ekst.naftenski destilat(9) (CAS br. 95371-04-3)

838

Ugljikovodici, C16-32, aromatima bogati, otapalom ekst. naftenski destilat(9) (CAS br. 95371-05-4)

839

Ugljikovodici, C37-68, deparafinirani deasfaltirani hidroobrađeni ostaci vakuum dest.(9) (CAS br. 95371-07-6)

840

Ugljikovodici, C37-65, hidroobrađeni deasfaltirani ostaci vakuum dest.(9) (CAS br. 95371-08-7)

841

Destilati(nafta), hidrokrekirani otapalom rafinirani laki(9) (CAS br. 97488-73-8)

842

Destilati(nafta), otapalom rafinirani hidrogenirani teški(9) (CAS br. 97488-73-9)

843

Maziva ulja(nafta), C18-27, hidrokrekirani otapalom deparafinirani(9) (CAS br. 97488-95-4)

844

Ugljikovodici, C17-30, hidroobrađeni otapalom deasfaltirani ostatak atm. destilacije, lagani dest.(9) (CAS br. 97675-87-1)

845

Ugljikovodici, C17-40, hidroobrađeni otapalom deasfaltirani dest.ostatak, vakuum dest. lagani(9) (CAS br. 97722-06-0)

846

Ugljikovodici, C13-27, otapalom ekst. laki naftenski(9) (CAS br. 97722-09-3)

847

Ugljikovodici, C14-29, otapalom ekst.laki naftenski(9) (CAS br. 97722-10-6)

848

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-»brajtštoka«, ugljikom obrađeno (9) (CAS br. 97862-76-5)

849

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-»brajtštoka« (nafta) silicijskom kiselinom obrađeno(9) (CAS br. 97862-77-6)

850

Ugljikovodici, C27-42, dearomatizirani(9) (CAS br. 97862-81-2)

851

Ugljikovodici, C17-30, hidroobrađeni destilati, dest. laki(9) (CAS br. 97862-82-3)

852

Ugljikovodici, C27-45, naftenski vakuum dest.(8) (CAS br. 97862-83-4)

853

Ugljikovodici, C27-45, dearomatizirani.(9) (CAS br. 97926-68-6)

854

Ugljikovodici, C20-58, hidroobrađeni(9) (CAS br. 97926-70-0)

855

Ugljikovodici, C27-42, naftenski(9) (CAS br. 97926-71-1)

856

Ekstrakti(nafta), lako parafinsko destilatno otapalo, ugljikom obrađeno(9) (CAS br. 100684-02-4)

857

Ekstrakti (nafta), lako parafinsko destilatno otapalo glinom obrađeno(9) (CAS br. 100684-03-5)

858

Ekstrakti (nafta), lako vakuum plinsko uljno otapalo ugljikom obrađeno(9) (CAS br. 100684-04-6)

859

Ekstrakti (nafta), lako vakuum plinsko uljno otapalo glinom obrađeno(9) (CAS br. 100684-05-7)

860

Destilati (nafta), otapalom rafinirano srednji (4) (CAS br. 64741-91-9)

860

Ostatna ulja (nafta), ugljikom obrađena otapalom deparafinirana(9) (CAS br. 100684-37-5)

861

Ostatna ulja (nafta), glinom obrađena otapalom deparafinirana(9) (CAS br. 10068438-6)

862

Maziva ulja (nafta), C >25, otapalom ekst., deasfaltirana, deparafinirana, hidrogenirana(9) (CAS br. 101316-69-2)

862

Maziva ulja (nafta), C17-32, otapalom ekst., deparafinirana, hidrogenirana(9) (CAS br. 101316-70-5)

864

Maziva ulja (nafta), C20-35, otapalom ekst., deparafinirana, hidrogenirana(9) (CAS br. 101316-71-6)

865

Maziva ulja (nafta), C24-50, otapalom ekst.deparafinirana, hidrogenirana(9) (CAS br. 101316-72-7)

866

Destilati (nafta), slađeni srednji (4) (CAS br. 64741-86-2)

867

Plinska ulja (nafta), otapalom rafinirana (4) (CAS br. 64741-90-8)

869

Plinska ulja (nafta), kiselinom obrađeno (4) (CAS br. 64742-12-7)

870

Destilati (nafta), kis. obrađeni srednji (4) (CAS br. 64742-13-8)

871

Destilati (nafta), kis. obrađeni laki (4) (CAS br. 64742-14-9)

872

Plinska ulja (nafta), kemijski neutralizirana (4) (CAS br. 64742-29-6)

873

Destilati (nafta), kem. neutralizirani srednji (4) (CAS br. 64742-30-9)

874

Destilati (nafta), glinom obrađeni srednji (4) (CAS br. 64742-38-7)

875

Destilati (nafta), hidroobrađeni srednji (4) (CAS br. 64742-46-7)

876

Plinska ulja (nafta), hidroobrađeno (4) (CAS br. 64742-79-6)

877

Destilati (nafta), hidrodeslfuruzirani srednji (4) (CAS br. 64742-80-9)

878

Destilati (nafta), ostatak frakcionatora katalitičkog reforminga, visoko vrijući (4) CAS br. 68477-29-2)

879

Goriva, dizelsko gorivo; plinsko ulje-nespecificirano(4) (CAS br. 68334-30-5)

880

Destilati (nafta), ostatak frakcionatora katalitičkog reforminga, nisko-vrijući (4) CAS br. 68477-31-6)

881

Alkani, C12-26-razgranati i linearni(4) (CAS br. 90622-53-0)

882

Destilat (nafta), visoko-rafinirani srednji (4) (CAS br. 90640-93-0)

883

Destilati (nafta), kat.reforming, teški aromatski konc. (4) (CAS br. 91995-34-5)

884

Plinska ulja, parafinska (4) (CAS br. 93924-33-5)

885

Benzin (nafta), otapalom rafiniran hidrodesulfuriziran teški (4) (CAS br. 97488-96-5)

886

Ugljikovodici, C16-20, hidrogenirani srednji destilat, laki dest. (4) (CAS br. 97675-85-9)

887

Ugljikovodici, C12-20, hidrogenirani parafinski, laki dest. (4) (CAS.br. 97675-86-0)

888

Ugljikovodici, C11-17, otapalom ekst.laki naftenski (4) (CAS br. 97722-08-2)

889

Plinska ulja, hidroobrađena(4) (CAS br. 97862-78-7)

890

Destilati (nafta), ugljikom obrađeni laki parafinski(4) (CAS br. 100683-97-4)

891

Destilati (nafta) srednji parafinski, ugljikom obrađeni(4) (CAS br. 100683-98-5)

892

Destilati (nafta), srednji parafinski, glinom obrađeni(4)(CAS br. 100683-99-6)

893

Masti za podmazivanje(4) (CAS br. 74869-21-9)

894

Gač (nafta) (4) (CAS br. 64742-61-6)

895

Gač (nafta), kiselinom obrađen(4) (CAS br. 90669-77-5)

896

Gač (nafta), glinom obrađen(4) (CAS br. 90669-78-6)

897

Gač (nafta), hidroobrađen(4) (CAS br. 92062-09-4)

898

Gač (nafta), nisko-tališni(4) (CAS br. 92062-10-7)

899

Gač (nafta), nisko-tališni, hidroobrađeni(4) (CAS br. 92062-11-8)

900

Gač (nafta), nisko-tališni, ugljikom obrađen(4) (CAS br. 97863-04-2)

901

Gač (nafta), nisko-tališni, glinom obrađen(4) (CAS br. 97863-05-3)

902

Gač (nafta), nisko-tališni, silicijskom kiselinom obrađen(4) (CAS br. 97863-06-4)

903

Gač (nafta), ugljikom obrađen(4) (CAS br. 100684-49-9)

904

Amorfni parafin(4) (CAS br. 8009-03-8)

905

Amorfni parafin(nafta), oksidiran(4) (CAS br. 64743-01-7)

906

Amorfni parafin(nafta), Al-oksidom (glinicom) obrađen(4) (CAS br. 85029-74-9)

907

Amorfni parafin (nafta), hidroobrađen(4) (CAS br. 92045-77-7)

908

Amorfni parafin (nafta), ugljikom obrađen(4) (CAS br. 97862-97-0)

909

Amorfni parafin (nafta), silicijskom kiselinom obrađen(4) (CAS br. 97862-98-1)

910

Amorfni parafin (nafta), glinom obrađen(4) (CAS br. 100684-33-1)

911

Destilati (nafta), laki katalitički krekirani (CAS br. 64741-59-9)

912

Destilati (nafta), srednje kat. krekirani (CAS br. 64741-60-2)

913

Destilati (nafta), laki termički krekirani (CAS br. 64741-82-8)

914

Destilati (nafta), hidrodesulfurizirani laki krekirani (CAS br. 68333-25-5)

915

Destilati (nafta), laki parom krekirani benzin (CAS br. 68475-80-9)

916

Destilati (nafta), krekirani, parom krekirani naftni destilati (CAS br. 68477-38-3)

917

Plinska ulja (nafta), parom krekirana (Cas br. 68527-18-4)

918

Destilati (nafta), hidrodesulfurizirani termički krekirani srednji (CAS br. 85116-53-6)

919

Plinska ulja (nafta), termički krekirana, hidrodesulfurizirana (CAS br. 92045-29-9)

920

Ostaci (nafta), hidrogenirani parom krekiran benzin (CAS br. 92062-00-5)

921

Ostaci (nafta), dest. parom krekiranog benzina (CAS br. 92062-04-9)

922

Destilati (nafta), laki katalitički krekirani, termički degradirani (CAS br. 92201-60-0)

923

Ostaci (nafta), parom krekiran benzin izložen produženom djelovanju topline (CAS br. 93763-85-0)

924

Plinska ulja (nafta), laki vakuum, termički krekirana hidrodesulfurizirana (CAS br. 97926-59-5)

925

Destilati (nafta), hidrodesulfurizirani srednji kokinga (CAS br. 101316-59-0)

926

Destilati (nafta), teški parom krekirani (CAS br. 101631-14-5)

927

Ostaci (nafta), kolona za atmosfersku destilaciju (CAS br. 64741-45-3)

928

Plinska ulja (nafta), teški vakuum (CAS br. 64741-57-7)

929

Destilati (nafta), teški katalitički krekirani (CAS br. 64741-61-3)

930

Izbistrena ulja (nafta), katalitički krekirana (CAS br. 64741-62-4)

931

Ostaci (nafta), frakcionator katalitičkog reforminga (CAS br. 64741-67-9)

932

Ostaci (nafta), hidrokrekirani (CAS br. 64741-75-9)

933

Ostaci (nafta), termički krekirani (CAS br. 64741-80-6)

934

Destilati (nafta), teški termički krekirani (CAS br. 64741-81-7)

935

Plinska ulja (nafta), hidroobrađena vakuumska (CAS br. 64742-59-2)

936

Ostaci (nafta), hidrodesulfurizirani iz atm. kolone (CAS br. 64742-78-5)

937

Ostaci (nafta), hidrodesulfurizirani teško vakuum (CAS br. 64742-86-5)

938

Ostaci (nafta), parno-krekirani (CAS br. 64742-90-1)

939

Ostaci (nafta), atmosferski (CAS br. 68333-22-2)

940

Izbistrena ulja (nafta), hidrodesulfurizirana katalitički krekirana (CAS br. 68333-26-6)

941

Destilati (nafta), hidrodesfulfurizirani srednje katalitički krekirani (CAS br. 68333-27-7)

942

Destilati (nafta), hidrodesfulfurizirani teški katalitički krekirani (CAS br. 68333-28-8)

943

Loživo ulje, ostatci-primarna plinska ulja, visoko-sumporna (CAS br. 68476-32-4)

944

Loživo ulje, ostatno (CAS br. 68476-33-5)

945

Ostaci (nafta), ostatak frakcionatora katalitičkog reforminga (CAS br. 68478-13-7)

946

Ostaci (nafta), teško koksno plinsko ulje i vakuum plinsko ulje (CAS br. 68478-17-1)

947

Ostaci (nafta), teški koking i laki vakuum (CAS br. 68512-61-8)

948

Ostaci (nafta), laki vakuum (CAS br. 68512-62-9)

949

Ostaci (nafta), parno-krekirani laki (CAS br. 68513-69-9)

950

Loživo ulje, br. 6 (CAS br. 68553-00-4)

951

Ostaci (nafta), postrojenje destilacije, nisko-sumporni (CAS br. 68607-30-7)

952

Plinska ulja (nafta), teško atmosfersko (CAS br. 68783-08-4)

953

Ostaci (nafta), pročistač plina kokinga, aromati s kondenziranim prstenovima-mogući (CAS br. 68783-13-1)

954

Destilati (nafta), vakuum ostaci nafte (CAS br. 68955-27-1)

955

Ostaci (nafta), parno-krekirani, smolasti (CAS br. 68955-36-2)

956

Destilati (nafta), srednji vakuum (CAS br. 70592-76-6)

957

Destilati (nafta), laki vakuum (CAS br. 70592-77-7)

958

Destilati (nafta), vakuum (CAS br. 70592-78-8)

959

Plinska ulja (nafta), hidrodesulfurizirani koking teški vakuum (CAS br. 85117-03-9)

960

Ostaci (nafta), parno-krekirani, destilati (CAS br. 90669-75-3)

961

Ostaci (nafta), vakuum, laki (CAS br. 90669-76-4)

962

Loživo ulje, teško, visoko-sumporno (CAS br. 92045-14-2)

963

Ostaci (nafta), katalitički kreking (CAS br. 92061-97-7)

964

Destilati (nafta), srednje kat. krekirani, termički degradirani (CAS br. 92201-59-7)

965

Ostatna ulja (nafta) (CAS br. 93821-66-0)

966

Ostaci, parno-krekirani termički obrađeni (CAS br. 98219-64-8)

967

Destilati (nafta), hidrodesulfurizirano puno srednje područje (CAS br. 101316-57-8)

968

Destilat (nafta), laki parafinski (CAS br. 64741-50-0)

969

Destilati (nafta), teški parafinski (CAS br. 64741-51-1)

970

Destilati (nafta), laki naftenski (CAS br. 64741-52-2)

971

Destilati (nafta), teški naftenski (CAS br. 64741-53-3)

972

Destilati (nafta), kiselinom obrađeni teški naftenski (CAS br. 64742-18-3)

973

Destilati (nafta), kiselinom obrađeni laki naftenski (CAS br. 64742-19-4)

974

Destilati (nafta), kiselinom obrađeni teški naftenski (CAS br. 64742-20-7)

975

Destilati (nafta), kiselinom obrađeni laki parafinski (CAS br. 64742-21-8)

976

Destilati (nafta), kemijski neutralizirani teški parafinski (CAS br. 64742-27-4)

977

Destilati (nafta), kemijski neutralizirani laki parafinski (CAS br. 64742-28-5)

978

Destilati (nafta), kemijski neutralizirani teški naftenski (CAS br. 64742-34-3)

979

Destilati (nafta), kemijski neutralizirani laki naftenski (CAS br. 64742-35-4)

980

Ekstrakti (nafta), lako naftensko destilatno otapalo (CAS br. 64742-03-6)

981

Ekstrakti (nafta), teško parafinsko destilatno otapalo (CAS br. 64742-04-7)

982

Ekstrakti (nafta), lako parafinsko destilatno otapalo (CAS br. 64742-05-8)

983

Ekstrakti (nafta), teško naftensko destilatno otapalo (CAS br. 64742-11-6)

984

Ekstrakti (nafta), lako vacuum plinsko uljno otapalo (CAS br. 91995-78-7)

985

Otapala C26-55 bogata aromatima (CAS br. 97722-04-8)

986

Dinatrijev 3, 3'-[[1, 1'-bifenil]-4, 4'-diilbis(azo) bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) (CAS br. 573-58-0)

987

Dinatrijev 4-amino-3-[[4'-[(2, 4-diaminofenil)azo] [1, 1'-bifenil]-4il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2, 7-disulfonat (CAS br. 1937-37-7)

988

Tetranatrijev 3, 3'-[[1, 1'-bifenil]-4, 4'-diilbis(azo)bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2, 7-disulfonat] (CAS br. 2602-46-2)

989

4-o-Tolilazo-o-toluidin (CAS br. 97-56-3)

990

4-Aminoazobenzen (CAS br. 60-09-3)

991

Dinatrijev [5-[[4'-[[2, 6-hidroksi-3-[(2-hidroksi-5-sulfofenil)azo]fenil)azo][1, 1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)] kuprat(2-) (CAS br. 16071-86-6)

992

Rezorcinol diglicidil-eter (CAS br. 101-90-6)

993

1, 3-difenilgvanidin (CAS br. 102-06-7)

994

Heptaklor-epokisd (CAS br. 1024-57-3)

995

4-Nitrozofenol (CAS br. 104-91-6)

996

Kabendazim (CAS br. 10605-21-7)

997

Alil glicidil eter (CAS br. 106-92-3)

998

Kloroacetaldehid (CAS br. 107-20-0)

999

Heksan (CAS br. 110-54-3)

1000

2-(2-Metoksietoksi)etanol (CAS br. 111-77-3)

1001

(+/-)-2-(2, 4-Diklorofenil)-3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-il)propil-1, 1, 2, 2-tetrafluoroetileter (CAS br. 112281-77-3)

1002

4-[4-(1, 3-Dihidroksiprop-2-il)fenilamino]-1, 8-dihidroksi-5-nitroantrakinon (CAS br. 114565-66-1)

1003

5, 6, 12, 13-Tetrakloroantrat(2, 1, 9-def:6, 5, 10-d'e'f')diizokinolin-1, 3, 8, 10(2H, 9H)tetron (115662-06-1)

1004

Tris(2-kloroetil) fosfat (CAS br. 115-96-8)

1005

4'-Etoksi-2-benzimidazolanilid (CAS br. 12087-29-3)

1006

Nikal dihidroksid (CAS br. 12054-48-7)

1007

N, N-Dimetianilin (CAS br. 121-69-7)

1008

Simazin (CAS br. 122-34-9)

1009

Bis(ciklopentadienil)-bis(2, 6-difluoro-3-(pirol-1-il)-fenil)titan (CAS br. 125051-32-3)

1010

N, N, N', N'-Tetraglicidil-4'4-diamino-3, 3'-dietildifenilmetan (CAS br. 130728-76-6)

1011

Divanadijev pentaoksid (CAS br. 1314-62-1)

1012

Alkalijske soli pentaklorofenola (CAS br. 131-52-2 i 7778-73-6)

1013

Fosfamidon (CAS br. 13171-21-6)

1014

N-(Triklorometiltio)ftalimid (CAS br. 133-07-3)

1015

N-2-Naftilanilin (CAS br. 135-88-6)

1016

Ciram (CAS br. 137-30-4)

1017

1-Bromo-3, 4, 5-trifluorobenzen (CAS br. 138526-69-9)

1018

Propazin (139-40-2)

1019

3-(4-Klorofenil)-1, 1-dimetiluronijev trikloroacetat; monouron-TCA

1020

Izoksaflutol (CAS br. 141112-29-0)

1021

Krezoksim-metil (143390-89-0)

1022

Klordekon (143-50-0)

1023

9-Vinilkarbazol (1484-13-5)

1024

2-Etilheksanska kiselina (CAS br. 149-57-5)

1025

Monuron (CAS br. 150-68-5)

1026

Morfolin-4-karbonil klorid (CAS br. 15159-40-7)

1027

Daminozid (CAS br. 1596-84-5)

1028

Alaklor (CAS br. 15972-60-8)

1029

UVCB kondenzacijski produkti od: tetrakis-hidroksimetilfosfonijevog klorida, uree i alkilamina destilirane hidrogenirane C16-18 lojne masne kiseline

1030

Loksinil (CAS br. 1689-83-4)

1031

3, 5-Dibromo-4-hidroksibenzonitril (CAS br. 1689-84-5)

1032

2, 6-Dibromo-4-cijanofenil oktanoat (CAS br. 1689-99-2)

1033

[4-[[4-(Dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cikloheksa-2, 5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonato-benzil)amonijeva, natrijeva sol (CAS br. 1694-09-3)

1034

5-Kloro-1, 3-dihidro-2H-indol-2-on (CAS br. 17630-75-0)

1035

Benomil (CAS br. 17804-35-2)

1036

Klorotalonil (CAS br. 1897-45-6)

1037

N'-(4-Kloro-o-tolil)-N, N-dimetilformamid monoklorid (CAS br. 19750-95-9)

1038

4, 4'-Metilenbis(2-etilanilin) (CAS br. 19900-65-3)

1039

Valinamid (CAS br. 20108-78-5)

1040

[(p-Toliloksi)metil]oksiran (CAS br. 2186-24-5)

1041

[(m-Toliloksi)metil oksiran] (CAS br. 2186-25-6)

1042

2, 3-Epoksipropil o-tolil eter (CAS br. 2210-79-9)

1043

[(Toliloksi)metil]oksiran, krezil glicidil eter, Krezil glicidil eter (CAS br. 26447-14-3)

1044

Di-alat (CAS br. 2303-16-4)

1045

Benzila 2, 4-dibromobutanoat (CAS br. 23085-60-1)

1046

Trifluorometan (CAS br. 2314-97-8)

1047

Tiofanat-metil (CAS br. 23564-05-8)

1048

Dodekakloropentaciklo[5.2.1.02, 6.03, 9.05, 8]dekan (CAS br. 2385-85-5)

1049

Propizamid (CAS br. 23950-58-5)

1050

Butil glicidil eter (CAS br. 2426-08-6)

1051

2, 3, 4-Triklorobut-1-en (CAS br. 2437-50-7)

1052

Kinometionat (CAS br. 2439-01-2)

1053

(R)-α-Feniletilamonijev (-)-(1R, 2S)-(1, 2-epoksipropil)fosfonat monohidrat (CAS br. 25383-07-7)

1054

5-Etoksi-3-triklorometil-1, 2, 4-tiadizol (CAS br. 2593-15-9)

1055

Disperzno žuto 3 (CAS br. 2832-40-8)

1056

1, 2, 4-Triazol (CAS br. 288-88-0)

1057

Aldrin (CAS br. 309-00-2)

1058

Diuron (CAS br. 330-54-1)

1059

Linuron (CAS br. CAS br. 330-55-2)

1060

Nikal karbonat (CAS br. 3333-67-3)

1061

3-(4-Izopropilfenil)-1, 1-dimetilurea (CAS br. 34123-59-6)

1062

Iprodion (CAS br. 36734-19-7)

1063

4-Cijano-2, 6-diidofenil oktanoat (CAS br. 3861-47-0)

1064

5-(2, 4-Diokso-1, 2, 3, 4-tetrahidropiridin)-3-fluorohidrksimetilterahidrofuran (CAS br. 41107-56-7)

1065

Krotonaldehid (CAS br. 4170-30-3)

1066

Heksahidrociklopenta(c)pirol-1-(1H)-amonijev N-etoksikarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanid (EC br. 418-350-1)

1067

4, 4'-Karbonimidoilbis[N, N-dimetilanilin] (CAS br. 492-80-8)

1068

DNOC (CAS br. 534-52-1)

1069

Toluidin klorid (CAS br. 540-23-8)

1070

Toluidin sulfat (1:1) (CAS br. 540-25-0)

1071

2-(4-terc-Butilfenil)etanol (CAS br. 5406-86-0)

1072

Fetion (CAS br. 55-38-9)

1073

Klordan (CAS br. 57-74-9)

1074

Heksan-2-on (CAS br. 591-78-9)

1075

Fenarimol (CAS br. 60168-88-9)

1076

Acetamid (CAS br. 60-35-5)

1077

N-Cikloheksil-N-metoksi-2, 5-dimetil-3-furamid (CAS br. 60568-05-0)

1078

Dieldrin (CAS br. 60-57-1)

1079

4, 4'-Izobutiletilidendifenol (CAS br. 6807-17-6)

1080

Klordimeform (CAS br. 6164-98-3)

1081

Amitrol (CAS br. 61-82-5)

1082

Karbaril (CAS br. 63-25-2)

1083

Destilati (nafta), laki, hidrokrekirani (CAS br. 64741-77-1)

1084

1-Etil-1-metilmorfolinov bromid (CAS br. 65756-41-4)

1085

((3-Klorofenil)-(4-metoksi-3-nitrofenil)metanon (CAS br. 66938-41-8)

1086

Goriva, dizel(4) (CAS br. 68334-30-5)

1087

Loživo ulje, br. 2 (CAS br. 68476-30-2)

1088

Loživo ulje, br. 4 (CAS br. 68476-31-3)

1089

Goriva, dizel, br. 2 (CAS br. 68476-34-6)

1090

2, 2-Dibromo-2-nitroetanol (CAS br. 69094-18-4)

1091

1-Etil-1-metilpirolidinov bromid (CAS br. 69227-51-6)

1092

Monokrotofos (CAS br. 6923-22-4)

1093

Nikal (CAS br. 7440-02-0)

1094

Bromometan (CAS br. 74-83-9)

1095

Klorometan (CAS br. 74-87-3)

1096

Jodometan (CAS br. 74-88-4)

1097

Bromoetan (CAS br. 74-96-4)

1098

Heptaklor (CAS br. 76-44-8)

1099

Fentin hidroksid (CAS br. 76-87-9)

1100

Nikal sulfat (CAS br. 7786-81-4)

1101

3, 5, 5-Trimetilcikloheks-2-enon (CAS br. 78-59-1)

1102

2, 3-Dikloropropen (CAS br. 78-88-6)

1103

Fluazifop-p-butil (CAS br. 79241-46-6)

1104

(S)-2, 3-Dihidro-1H-indol-karboksilna kiselina (CAS br. 79815-20-6)

1105

Toksafen (CAS br. 8001-35-2)

1106

(4-Hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamid-hidroklorid (CAS br. 81880-96-8)

1107

C.I Solventno žuta 14 (CAS br. 842-07-9)

1108

Klozolinat (CAS br. 84332-86-5)

1109

Alkani, C10-13, kloro (CAS br. 85535-84-8)

1110

Pentaklorofenol (CAS br. 87-86-5)

1111

2, 4, 6-Triklorofenol (CAS br. 88-06-2)

1112

Dietilkarbamoil-klorid (CAS br. 88-10-8)

1113

1-Vinil-2-pirolidon (CAS br. 88-12-0)

1114

Miklobutanil; 2-(4-Klorofenil)-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ilmetil)heksan-nitril (CAS br. 88671-89-0)

1115

Fentin-acetat (CAS br. 900-95-8)

1116

Bifenil-2-ilamin (CAS br. 90-41-5)

1117

Trans-4-cikloheksil-L-prolin monohidro-klorid (CAS br. 90657-55-9)

1118

2-Metil-m-fenilendiizocijanat (CAS br. 91-08-7)

1119

4-Metil-m-fenilendiizocijanat (CAS br. 584-84-9)

1120

m-Toliliden diizocianat (CAS br. 26471-62-5)

1121

Goriva, mlazno gorivo; ekst. otapalo ugljena, hidrokrekirano i hidrogenirano (CAS br. 94114-58-6)

1122

Goriva, dizelsko gorivo, ekst.otapalo ugljena, hidrokrekirano i hidrogenirano(CAS br. 94114-59-7)

1123

Smola(7) (CAS br. 61789-60-4)

1124

2-Butanon oksim (CAS br. 96-29-7)

1125

Ugljikovodici, C16-20, otapalom razvoskani, hidrokrekirani parafinski ostaci destilacije (CAS br. 97675-88-2)

1126

α, α-Diklorotoulen (CAS br. 98-87-3)

1127

Mineralna vuna, osim onih navedenih drugdje u ovom prilogu [umjetna (silikatna) vlakna s nasumičnom orijentacijom s alkalijskim oksidom i zemnoalkalijskim oksidom (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO), sadržaja većeg od 18% mase]

1128

Reakcijski produkt acetofenona, formaldehida, cikloheksilamina, metanola i octene kiseline (EC br. 406-230-1)

1129

Soli 4, 4'-karbonimidoilbis [N, N-dimetilanilina]

1130

1, 2, 3, 4, 5, 6-Heksaklorcikloheksani, osim onih navedeni drugdje u ovom prilogu

1131

Trinatrijev bis(7– acetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenilazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-) (EC br. 400-810-8)

1132

Smjesa: 4-alil-2, 6, bis(2, 3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2, 6-bis(2, 3-epoksipropil)fenoksi) 2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2, 3-epoksipropil)fenoksi-2-hidroksipropil-2-(2, 3-epoksipropil)feno, 4-alil-6-(3-(4-alil-2, 6-bis(2, 3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-2-(2, 3-epoksipropil)fenoksi)fenol u 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2, 6-bis(2, 3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2, 3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-2-(2, 3-epoksipropil)fenol (EC br. 417-470-1)

1133

Ulje korijena costus (Saussurea lappa Clarke)(5) (CAS br. 8023-88-9)

1134

7-Etoksi-4-metil kumarin(5) (CAS br. 87-05-8)

1135

Heksahidro kumarin(5) (CAS br. 700-82-3)

1136

Eksudacija Myroxylon pereira, Peru balzam(5) (CAS br. 8007-00-9)

1137

Izobutil nitrit (CAS br. 542-56-3)

1138

Izopren (stabiliziran); 2-Metil-1, 3-butadien (CAS br. 78-79-5)

1139

1-Bromopropan; n-Propil bromid (CAS br. 106-94-5)

1140

Kloropren (stabiliziran); 2-Klorobut-1, 3-dien(CAS br. 126-99-8)

1141

1, 2, 3-Trikloropropan (CAS br. 96-18-4)

1142

Etilen glikol dimetil eter (EGDME) (CAS br. 110-71-4)

1143

Dinokap ((8) (CAS br. 39300-45-3)

1144

Diaminotoluen, tehnički proizvod – smjesa [4-metil-m-fenilen diamina](10) u [2-metil-m-fenilen diamina](11) metil-fenilendiamin (CAS br. 25376-45-8)

1145

p-Klorobenzotriklorid (CAS br. 5216-25-1)

1146

Difenil eter; oktabromo derivat (CAS br. 32536-52-0)

1147

1, 2-Bis(2-metoksietoksi)etan; Trietilen glikol dimetil eter (TEGDME) (CAS br. 112-49-2)

1148

Tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehid (CAS br. 61571-06-0)

1149

4, 4'-Bis(dimetilamino)benzofenon (Michlerov keton) (CAS br. 90-94-8)

1150

Oksiranmetanol, 4-metilbenzensulfonat, (S)– (CAS br. 70987-78-9)

1151

1, 2-Benzendikarbonska kiselina dipentilni ester, razgranat i linearan (CAS br. 84777-06-0); n-Pentilizopentil ftalat ; Di-n-pentil ftalat (CAS br. 131-18-0); diizopentil ftalat (CAS br. 605-50-5)

1152

Benzil butil ftalat (BBP) (CAS br. 85-68-7)

1153

1, 2-Benzendikarboksilna kiselina Di-C7-11, razgranati i linearni alkilestri (CAS br. 68515-42-4)

1154

Smjesa: dinatrijevoga 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sulfaonatofenil) pirazol-4-il)penta-2, 4-dieniliden)-4, 5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonata i trinatrijevoga 4-(3-etoksikarbonil-4(5-(3-etoksikarbonil-5-oksido-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2, 4-dieniliden)-4, 5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonata (EC br. 402-660-9)

1155

(Metilenbis(4, 1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1, 2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5, 3-diil)))-1, 1'-dipiridinijev diklorid dihidroklorid (EC br. 401-500-5)

1156

2-[2-Hidroksi-3-(2-klorofenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-on (EC br. 420-580-2)

1157

Azafenidin (CAS br. 68049-83-2)

1158

2, 4, 5-Trimetilanilin (CAS br. 137-17-7); 2, 4, 5-Trimetilanilin hidroklorid (CAS br. 21436-97-5)

1159

4, 4'-Tiodianilin i njegove soli (CAS br. 139-65-1)

1160

4, 4'-Oksidianilin (p-aminofenil eter) i njegove soli (CAS br. 101-80-4)

1161

N, N, N', N'-Tetrametil-4, '4-metilendianilin (CAS br. 101-61-1)

1162

6-Metoksi-m-toluidin (p-Krezidin) (CAS br. 120-71-8)

1163

3-Etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1, 3-oksazolidin (CAS br. 143860-04-2)

1164

Smjesa: 1, 3, 5-tris(3-aminometilfenil)-1, 3, 5-(1H, 3H, 5H)-triazin-2, 4, 6-triona i smjesa oligomera 3, 5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3, 5-bis(3-aminometilfenil)-2, 4, 6-triokso-1, 3, 5-(1H, 3H, 5H)-triazin-1-il]-1, 3, 5-(1H, 3H, 5H)-triazin-2, 4, 6-triona (EC br. 421-550-1)

1165

2-Nitrotoulen (CAS br. 88-72-2)

1166

Tributil fosfat (CAS br. 126-73-8)

1167

Naftalen (CAS br. 91-20-3)

1168

Nonilfenol (CAS br. 25154-52-3); 4-Nonilfenol, razgranat (CAS br. 84852-15-3)

1169

1, 1, 2-Trikloretan (CAS br. 79-00-5)

1170

Pentakloroetan (CAS br. 76-01-7)

1171

Viniliden-klorid (1, 1-Dikloroetilen) (CAS br. 75-35-4)

1172

Alil klorid (3-Kloropropen) (CAS br. 107-05-1)

1173

1, 4-Diklorobenzen (p-Diklorobenzen) (CAS br. 106-46-7)

1174

2, 2-Diklorodietil eter (CAS br. 111-44-4)

1175

Fenol (CAS br. 108-95-2)

1176

Bisfenol A (4, 4'-Izopropilidendifenol) (CAS br. 80-05-7)

1177

Trioksimetilen (1, 3, 5-Trioksan) (CAS br. 110-88-3)

1178

(2-(4-terc-Butilfenoksi)cikloheksilprop-2-inil sulfit) (CAS br. 2312-35-8)

1178

Propargit (8) (CAS br. 2312-35-8)

1179

1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS br. 100-00-5)

1180

Molinat (8) (CAS br. 2212-67-1)

1181

fenpropimorf (CAS br. 67564-91-4)

1183

Metil izocijanat (CAS br. 624-83-9)

1184

N, N-Dimetilanilinov tetrakis (pentafluorofenil)borat (CAS br. 118612-00-3)

1185

O, O'-(Etenilmetilsililen) di[(4-metilpentan-2-on)oksim] (EC br. 421-870-1)

1186

Smjesa (2:1):4-(7-hidroksi-2, 4, 4-trimetil-2-kromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5, 6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata) i 4-(7-hidroksi-2, 4, 4-trimetil-2-kromanil)resorcinolbis(6-diazo-5, 6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata) (CAS br. 140698-96-0)

1187

Smjesa: reakcijskoga produkta 4, 4'-mentilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3, 6-dimetilfenola] i 6-diazo-5, 6-dihidro-5-oksonaftalensulfonata (1:2) i reakcijskoga produkta 4, 4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3, 6-dimetilfenola] i 6-diazo-5, 6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata(1:3) (EC br. 417-980-4)

1188

Malahit zeleno hidroklorid (CAS br. 569-64-2); Malahit zelen oksalat (CAS br. 18015-76-4)

1189

1-(4-Klorofenil)-4, 4-dimetil-3-(1, 2, 4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol (CAS br. 107534-96-3)

1190

5-(3-butiril-2, 4, 6-trimetilfenil)-2-[1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksicikloheks-2-en-1-on (CAS br. 138-164-12-2)

1191

Trans-4-fenil-L-prolin (CAS br. 96314-26-0)

1192

Bromoksinil heptanoat(8) (CAS br. 56634-95-8)

1193

Smjesa: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2, 5-dietoksifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo)benzojeve kiseline i 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2, 5-dietoksifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo]benzojeve kiseline (CAS br. 163879-69-4)

1194

2-{4-(2-Amoniopropilamino)-6-[4-hidroksi-3-(5-metil-2-metoksi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonatonaft-7-ilamino]-1, 3, 5-triazin-2-ilamino}-2-aminopropil format (EC br. 424-260-3)

1195

5-Nitro-o-toluidin (CAS br. 99-55-8); 5-Nitro-o-toluidin hidroklorid (CAS br. 51085-52-0)

1196

1-(1-Naftilmetil)kinolinov klorid (CAS br. 65322-65-8)

1197

(R)-5-Bromo-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indol (CAS br. 143322-57-0)

1198

pimetrozin (8) (CAS br. 123312-89-0)

1199

Oksadiargil (8) (CAS br. 39807-15-3)

1200

Klorotoluron ((3-(3-Kloro-p-tolil)-1, 1-dimetilurea) (CAS br. 15545-48-9)

1201

N-[2-(3-Acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamid (EC br. 416-860-9)

1202

1, 3-Bis(vinilsulfonilacetamido)-propan (CAS br. 93629-90-4)

1203

p-Fenetidin (4-etoksianilin) (CAS br. 156-43-4)

1204

m-Fenilendiamin i njegove soli (CAS br. 108-45-2)

1205

Ostaci (katran kamenog ugljena), destilacija kreozotnoga ulja(6) (CAS br. 92061-93-3)

1206

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija, isprano ulje(6) (CAS br. 90640-84-9)

1207

Kreozotno ulje(6) (CAS br. 61789-28-4)

1208

Kreozot(6) (CAS br. 8001-58-9)

1209

Kreozotno ulje, visokovrijući destilat, isprano ulje(6) (CAS br. 70321-79-8)

1210

Ostaci ekstrakcije (ugljen), kiselo kreozotno ulje, ostatak ekstrakta ispranog ulja(6) (CAS br. 122384-77-4)

1211

Kreozotno ulje, destilat s niskim vrelištem, isprano(6) (CAS br 70321-80-1)

1212

6-Metoksi-2, 3-piridindidiamin i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 94166-62-8)

1213

2, 3-Naftalendiol(2) (CAS br. 92-44-4)

1214

2, 4-Diaminodifenilamin(2) (CAS br. 136-17-4)

1215

2, 6-Bis(2-hidroksietoksi)-3, 5-piridindiamin i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 117907-42-3)

1216

2-Metoksimetil-p-aminofenol i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 29785-47-5)

1217

4, 5-Diamino-1-metilpirazol i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 20055-01-0)

1218

4, 5-Diamino-1-((4-klorofetfenil)metil)-1H-pirazolsulfat(2) (CAS br. 163183-00-4)

1219

4-Kloro-2-aminofenol(2) (CAS br. 95-85-2)

1220

4-Hidroksiindol(2) (CAS br. 2380-94-1)

1221

4-Metoksitoluen-2, 5-diamin i njegova sol HCL(2) (CAS br. 56496-88-9)

1222

5-Amino-4-fluoro-2-metilfenol sulfat(2) (CAS br. 163183-01-5)

1223

N, N-Dietil-m-aminofenol(2) (CAS br. 91-68-9)

1224

N, N-Dimetil-2, 6-piridindiamin i njegova sol s HCl(2)

1225

N-Ciklopentil-m-aminofenol(2) (CAS br. 104903-49-3)

1226

N-(2-Metoksietil-p-fenilendiamin i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 72584-59-9)

1227

2, 4-Diamino-5-metilfenetol i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 113715-25-6)

1228

1, 7-Naftalendiol(2) (CAS br. 575-38-2)

1229

3, 4-Diaminobenzojeva kiselina(2) (CAS br. 619-05-6)

1230

2-Aminometil-p-aminofenol i njegova sol s HCl(2) (CAS br. 79352-72-0)

1231

Solvent Red(CI 12150)(2) (CAS br. 1229-55-6)

1232

Acid Orange 24 (CI 20170)(2) (CAS br. 1320-07-6)

1233

Acid Red 73 (CI 27290)(2) (CAS br. 5413-75-2)

1234

PEG-3, 2’, 2’-di-p-fenilendiamin (CAS br. 144644-13-3)

1235

6-Nitro-o-toluidin (CAS br. 570-24-1)

1236

HC žuto br. 11 (CAS br. 7338-54-2)

1237

HC narančasto br. 3 (CAS br. 81612-54-6)

1238

HC zeleno br. 1 (CAS br. 52136-25-1)

1239

HC crveno br. 8 i njegove soli (CAS br. 97404-14-3; 13556-29-1)

1240

Tetrahidro-6-nitrokinoksalin i njegove soli (CAS br. 158006-54-3; 41959-35-7)

1241

Disperzno crveno 15, osim nečistoće u disperzno ljubičastoj 1 (CAS br. 116-85-8)

1242

4-Amino-3-fluorofenol (CAS br. 399-95-1)

1243

N, N’-diheksadecil-N, N’-bis(2-hidroksietil)propandiamid (Bishidrokisetil biscetil malonamid) (CAS br. 149591-38-8)

1244

1-Metil-2, 4, 5-trihidroksibenzen (CAS 4664-16-8) i njegove soli(2)

1245

2, 6-Dihidroksi-4-metilpiridin i njegove soli (CAS br. 4664-16-8) i njegove soli(2)

1246

5-Hidroksi-1, 4-benzodioksan (CAS br. 10288-36-5) i njegove soli(2)

1247

3, 4-Metilendioksifenol (CAS br. 533-31-3) i njegove soli(2)

1248

3, 4-Metilendioksianilin (CAS br. 14268-66-7) i njegove soli(2)

1249

Hidroksipiridinon (CAS br. 822-89-9) i njegove soli(2)

1250

3-Nitro-4-aminofenoksietanol(2) (CAS br. 50982-74-6) i njegove soli(2)

1251

2-Metoksi-4-nitrofenol (CAS br. 3251-565-7) (4-nitroguaiakol) i njegove soli(2)

1252

C.I. Acid black 131 (CAS br. 12219-01-1) i njene soli(2)

1253

1, 3, 5-Trihidroksibenzen (CAS br. 108-73-6) (fluoroglucinol) (2)

1254

1, 2, 4-Benzentriacetat (CAS br. 613-03-6) i njegove soli(2)

1255

Etanol, 2, 2-iminobis-, reakcijski produkti s epiklorhidrinom i 2-nitro-1, 4-benzendiaminom (CAS br. 68478-64-8) (CAS br. 1588571-58-5) (HC plavo br. 5) i njegove soli(2)

1256

N-Metil-1, 4-diaminoantrakinon, reakcijski produkti s epiklorhidrinom i monoetanolaminom (CAS br. 158571-57-4) (HC plavo br. 4) i njegova soli(2)

1257

4-Aminobenzensulfonska kiselina (CAS br. 121-57-3) i njezine soli(2)

1258

3, 3’-(sulfonilbis((2-nitro-4, 1-fenilen)imino))bis(6-(fenilamino))benzensulfonska kiselina i njene soli(2)

1259

3(ili 5)-((4-(benzilmetilamino)fenil)azo)-1, 2-(ili 1, 4)-dimetil-1H-1, 2, 4-triazol i njegove soli (2)

1260

2, 2'-((3-kloro-4-((2, 6-dikloro-4-nitrofenil)azo)fenil)imino) bisetanol (CAS br. 23355-64-8) (disperzno smeđe 1) i njegove soli(2)

1261

2-((4-(Etil(2-hidroksietil)amino)fenil)azo)-6-metoksi-3-metilbenzotiazol i njegove soli(2)

1262

2-[(4-kloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoksifenil)-3-oksobutanamid (CAS br. 13515-40-7) (Pigment žuto 73) i njegove soli(2)

1263

2, 2’-[(3, 3’-dikloro[1, 1’-bifenil]4, 4’-diil)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenilbutanamid] (CAS br. 6358-85-6) (Pigment žuto 12) i njegove soli(2)

1264

2, 2’-(1, 2-etendiil)bis[5-[>(4-etoksifenil)azo]benzensulfonska kiselina] i njene soli(2)

1265

2, 3-dihidro-2, 2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo-1H-pirimidin (CAS br. 4197-25-5) (Solvent crno 3) I njegove soli(2)

1266

3(ili 5)-[[4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftil)azo]-1-fenil]azo] salicina kiselina i njezine soli(2)

1267

7-(benzoilamino)-4-hidroksi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]naftalen-2-sulfonska kiselina i njezine soli(2)

1268

[μ-[[7, 7’-iminobis[4-hidroksi-3-[[2-hidroksi-5-(N-metilsulfamoil)fenil]azo]naftalen-2-sulfonato]](6-)]]dikuprat(2-) i njegove soli(2)

1269

3-[(4-(acetilamino)fenil)azo]-4-hidroksi-7-[[[[5-hidroksi-6-(fenilazo)-7-sulfo-2-naftalenil] amino]-karbonil]amino]naftalen-2-sulfonska kiselina i njene soli(2)

1270

7, 7’-(karbonildiimino)bis(4-hidroksi-3-((2-sulfo-4-(4-sulfofenil)azo)fenil)azo)naftalen-2-sulfonska kiselina (CAS br. 25188-41-4) i njene soli(2)

1271

Etanamin, N-(4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilen]-2, 5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil– i njegove soli(2)

1272

2-(((4– Metoksifenil)metilhidrazono)metil)-1, 3, 3-trimetil-3H-indolij i njegove soli(2)

1273

2-(2-((2, 4-dimetoksifenil)amino)etenil)-1, 3, 3-trimetil-3H-indolij in njegove soli(2)

1274

Nigrozin spirit soluble (CAS br. 11099-03-9) (Solvent crno 5)(2)

1275

3, 7-bis(dietilamino)fenoksazin-5-ijev (CAS br. 47367-75-9) i njegove soli(2)

1276

9-(dimetilamino)benzo[a]fenoksazin-7-ijev i njegove soli(2)

1277

6-Amino-2-(2, 4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izokinolin-1, 3(2H)-dion (CAS br. 2478-20-8) (Solvent Žuto 44) i njegove soli(2)

1278

1-Amino-4-((4-((dimetilamino)metil)fenil)amino)antrakinon (CAS br. 12217-43-5) i njegove soli(2)

1279

Laccaic kiselina (CI prirodno crvena 25) (CAS br. 60687-93-6) i njene soli(2)

1280

5-((2, 4-Dinitrofenil)amino)-2-(fenilamino) benzensulfonska kislina (CAS br. 15347-52-1) i njene soli(2)

1281

4-[(4-Nitrofenil)azo]anilin (CAS br. 730-40-5) (Disperzno narančasto 3) i njegove soli(2)

1282

4-Nitro-m-fenilenediamin (CAS br. 5131-58-8) i njegove soli(2)

1283

1-amino-4-(metilamino)-9, 10-antrakinon (CAS br. 1220-94-6) (Disperzno ljubičasto 4) i njegove soli(2)

1284

N-Metil-3-nitro-p-fenilenediamin (CAS br. 2973-21-9) i njegove soli(2)

1285

N1-(2-hidroksietil)-4-nitro-o-fenilendiamin (CAS br. 56932-44-6) (HC Žuto br. 5) i njegove soli(2)

1286

N1-(tris(hidroksimetil))metil-4-nitro-1, 2-fenilendiamin (CAS br. 56932-45-7) (HC Žuto br. 3) i njegove soli(2)

1287

2-Nitro-N– hidroksietil-p-anisidin (CAS br. 57524-53-5) i njegove soli(2)

1288

N, N’-Dimetil-N-Hidroksietil-3-nitro-p-fenilendiamin (CAS br. 10228-03-2) i njegove soli(2)

1289

3-(N-metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propan-1, 2-diol (CAS br. 93633-79-5) i njegove soli(2)

1290

4-Etilamino-3-nitrobenzojeva kiselina (CAS br. 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) i njegove soli(2)

1291

(8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroksi-2-naftil]trimetilamonijev klorid i njegove soli, osim Basic Red 118 (CAS br. 71134-97-9) kao nečistoća u Basic Brown 17)(2)

1292

5-((4-(dimetilamino)fenil)azo)-1, 4-dimetil-1H-1, 2, 4-triazolij i njegove soli(2)

1293

4-(fenilazo)-m-fenilendiamin (CAS br. 495-54-5) i njegove soli(2)

1294

4-Metil-6-(fenilazo)-1, 3-benzendiamin i njegove soli(2)

1295

5-(acetilamino)-4-hidroksi-3-((2-metilfenil)azo)-2, 7-naftalendisulfonska kiselina i njene soli(2)

1296

4, 4’-((4-metil-1, 3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1, 3-benzendiamin) (CAS br. 4482-25-1) (Basic Brown 4) i njegove soli(2)

1297

3-((4-((diamino(fenilazo)fenil)azo)-2-metilfenil)azo)-N, N, N-trimetilbenzenamin i njegove soli(2)

1298

3-((4-((diamino(fenilazo)fenil)azo)-1-naftalenil)azo)-N, N, N-trimetilbenzenamin i njegove soli(2)

1299

N-(4-[4-(dietilamino)fenil]fenilmetilen]-2, 5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil etanamin i njegove soli(2)

1300

1-[(2-hidroksietil)amino]-4-(metilamino)-9, 10-antrakinon (CAS br. 86722-66-9) i njegovi derivati i soli(2)

1301

1, 4-diamino-2-metoksi-9, 10-antrakinon (CAS br. 2872-48-2) (Disperse Red 11) i njegove soli(2)

1302

1, 4-dihidroksi-5, 8-bis((2-hidroksietil)amino)antrakinon (CAS br. 3179-90-6) (Disperse Blue 7) i njegove soli(2)

1303

1-((3-aminopropil)amino)-4-(metilamino)antrakinon i njegove soli(2)

1304

N-(6-((2-Kloro-4-hidroksifenil)imino)-4-metoksi-3-okso-1, 4-cikloheksadien-1-il)acetamid (CAS br. 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) i njegove soli (2)

1305

(6-((3-kloro-4-(metilamino)fenil)imino)-4-metil-3-oksocikloheksa-1, 4-dien-1-il)urea (CAS br. 56330-88-2) (HC Red No. 9) i njegove soli(2)

1306

3, 7-bis(dimetilamino)-5-fenotiazinij i njegove soli(2)

1307

4, 6-bis(2-hidroksietoksi)-m-fenilendiamin i njegove soli(2)

1308

5-Amino-2, 6-dimetoksi-3-hidroksipiridin (CAS br. 104333-03-1) i njegove soli(2)

1309

4, 4’-Diaminodifenilamin (CAS br. 537-65-5) i njegove soli(2)

1310

4-dietilamino-o-toluidin (CAS br. 148-71-0) i njegove soli(2)

1311

N, N-Dietil-p-fenilendiamin (CAS br. 93-05-0) i njegove soli(2)

1312

N, N-Dimetil-p-fenilendiamin (CAS br. 99-98-9) i njegove soli(2)

1313

Toluen-3, 4-diamine (CAS br. 496-72-0) i njegove soli(2)

1314

2, 4-Diamino-5-metilfenoksietanol (CAS br. 141614-05-3) i njegove soli(2)

1315

6-Amino-o-cresol (CAS br. 17672-22-9) i njegove soli(2)

1316

Hidroksietilaminometil-p-aminofenol (CAS br. 110952-46-0) i njegove soli(2)

1317

2-Amino-3-nitrophenol (CAS br. 603-85-0) i njegove soli(2)

1318

2-Kloro-5-nitro-N-hidroksietil-p-fenilendiamin (CAS br. 50610-28-1) i njegove soli(2)

1318

2-Nitro-p-fenilendiamin (CAS br. 5307-14-2) i njegove soli(2)

1320

Hidroksietil-2, 6-dinitro-p-anisidin (CAS br. 122252-11-3) i njegove soli(2)

1321

6-Nitro-2, 5-piridindiamin (CAS br. 69825-83-8) i njegove soli(2)

1322

3, 7-Diamino-2, 8-dimetil-5-fenilfenazinij i njegove soli(2)

1323

3-Hidroksi-4-((2-hidroksinaftil)azo)-7-nitronaftalen-1-sulfonska kiselina (CAS br. 16279-54-2) i njegove soli(2)

1324

3-((2-Nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino)propan-1, 2-diol (CAS br. 104333-00-8) (HC Žuto br. 6) i njegove soli(2)

1325

2-[(4-Kloro-2-nitrofenil)amino]etanol (CAS br. 59320-13-7) (HC Žuto br. 12) i njegove soli(2)

1326

3-[[4-[(2-Hidroksietil)metilamino]-2-nitrofenil]amino]-1, 2-propandiol (CAS br. 173994-75-7) i njegove soli(2)

1327

3-[[4-[Etil(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1, 2-propandiol (CAS br. 114087-41-1) i njegove soli(2)

1328

N-(4-[[4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilen]-2, 5-cikloheksadien-1-iliden(2)

1329

4-[(4-Aminofenil)(4-iminocikloheksa-2, 5-dien-1-ilidene)metil]-o-toluidin (CAS 3248-93-9; EINECS221-832-2) i njegove hidrokloridne soli (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6)(2)

1330

4-(2, 4-Dihidroksifenilazo)benzenesulfonska kiselina (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) i njegove natrijeve soli (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8)(2)

1331

3-Hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftojska kiselina (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) i njegove kalcijeve soli (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7) (2)

1332

2-(6-Hidroksi-3-okso-(3H)-ksanten-9-yi)benzojeva kiselina; Fluorescein (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) i njegove dinatrijeve soli (Acid yellow 73 natrijeva sol; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0) (2)

1333

4', 5'-Dibromo-3', 6'-dihidroksipiro[izobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]ksanten]-3-on; 4', 5'-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) i njegova dinatrijeva sol (CI 45370)(2)

1334

2-(3, 6-dihidroksi-2, 4, 5, 7-tetrabromoksanten-9-il)-benzojeva kiselina; fluorescein, 2', 4', 5', 7'-tetrabromo-(Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), njegova dinatrijeva sol (Acid Red 87; C45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) i njegova aluminijeva sol (Pigment Red 90:1 Aluminijum lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7) (2)

1335

Ksantilium, 9-(2-karboksifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, unutarnja sol (CAS10213-95-3); i njegova natrijeva sol (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9)(2)

1336

3', 6'-dihidroksi-4, 5'-dijodospiro[izobenzofuran-1(3H), 9'-(9H]ksanten]-3-on (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) in njegova natrijeva sol (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2)(2)

1337

2', 4', 5', 7'-tetrajodofluorescein (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), njegova dinatrijeva sol (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) i njegova aluminijeva sol (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4)(2)

1338

1-hidroksi-2, 4-diaminobenzen (2, 4-diaminofenol) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) i njegova dihidrokloridna sol (2, 4-diaminofenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4)(2)

1339

1, 4-dihidroksibenzen (Hidrokinon) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8)(2)

1340

[4-[[4-anilin-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]cikloheksa-2, 5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6)(2)

1341

Dinatrijev 3-[(2, 4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalen-1-sulfonat (Ponceau SX; CI 14700)(CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9)(2)

1342

Trinatrijev tris[5, 6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5, O6]ferat(3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2)(2)

1343

4-(fenilazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9)(2)

1344

4-[(4-etoksifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8)(2)

1345

1-[(2-kloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2)(2)

1346

3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2, 4, 5-triklorofenil)azo]naftalen-2-karboksamid (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3)(2)

1347

N-(5-kloro-2, 4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2)(2)

1348

Dinatrijev 4-[(5-kloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoat (Pigment Red 48; CI 15865)(CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2)(2)

1349

Kalcijev 3-hidroksi-4-[(1-sulfonato-2-naftil)azo]-2-naftoat (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3)(2)

1350

Trinatrijev 3-hidroksi-4-(4'-sulfonatonaftilazo)naftalen-2, 7-disulfonat (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2)(2)

1351

2, 2'-[(3, 3'-dikloro[1, 1'-bifenil]-4, 4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2, 4-dimetilfenil)-3-oksobutiramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9)(2)

1352

2, 2'-[cikloheksilidenbis[(2-metil-4, 1-fenilen)azo]]bis[4-cikloheksilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0)(2)

1353

1-((4-fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4)(2)

1354

Tetranatrijev 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2, 7-disulfonat (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9)(2)

1355

Etanamin, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2, 4-disulfofenil)metilen)-2, 5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, natrijeva sol (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1)(2)

1356

Etanamin, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroksi-2, 4-disulfofenil)metilen)-2, 5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, kalcijeva sol (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0;iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, kalcijeva sol (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8)(2)

1357

Benzenmetanaminij, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilenmetilen)-2, 5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hidroksid, unutarnja sol, dinatrijeva sol (Fast Green FCF; CI42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5)(2)

1358

1, 3-izobenzofurandion, reakcijski produkti s metilkinolinom i kinolinom (Solvent Yellow 33; CI47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2)(2)

1359

Nigrosin (CI 50420) (CAS 8005-03-6)(2)

1360

8, 18-dikloro-5, 15-dietil-5, 15-dihidrodiindolo[3, 2-b:3', 2'-m]trifenodioksazin (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9)(2)

1361

1, 2-dihidroksiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5)(2)

1362

Trinatrijev 8-hidroksipiren-1, 3, 6-trisulfonat (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6)(2)

1363

1-hidroksi-4-(p-toluidino)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5)(2)

1364

1, 4-bis(p-tolilamino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5)(2)

1365

6-kloro-2-(6-kloro-4-metil-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6)(2)

1366

5, 12-dihidrokino[2, 3-b]akridin-7, 14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2)(2)

1367

[29H, 31H-ftalocianinat(2-)-N29, N30, N31, N32]bakar (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8;EINECS 205-685-1)(2)

1368

Dinatrijev [29H, 31H-ftalocianindisulfonat(4-)-N29, N30, N31, N32]kuprat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8)(2)

1369

Polikloro bakar ftalocianin (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7)(2)

1370

Dietilen glikol (DEG), za ostatke pogledati Listu III (2, 2'-oksidietanol) (CAS 111-46-6; EC 203-872-2)

1371

Fitonadion [INCI], Fitomenadion [INN] (CAS 84-80-0/81818-54-4; ES 201-564-2)

1372

2-Aminofenol (o-Aminofenol; CI 76520) i njegove soli (CAS-br. 95-55-6/67845-79-8/51-19-4, EC-br. 202-431-1/267-335-4

1373

N-(2-nitro-4-aminofenil)-alilamin (HC Red No. 16) i njegove soli (CAS br. 160219-76-1)

________
* Internacionalni nezaštićeni nazivi (INN) za farmaceutske supstancije

(1) redni broj kao u Annex II Directive 76/768/EC i njenih izmjena i dopuna

(2) ako se uporablja kao bojilo za kosu

(3) ako sadrži ≥0,1%m/m butadiena

(4) osim ako je poznat cjelokupni tijek rafiniranja te se može dokazati da tvar iz koje je proizveden nije kancerogen

(5) kada se koristi kao sastojak mirisne kompozicije

(6) ako sadrži >0,005% benzo[a]pirena

(7) cjepiva, toksini i serumi navedeni u Aneksu druge Direktive Vijeća od 20. 05. 1975. o usklađivanju zakona, uredbi i administrativnih odredbi koji se odnose na zaštićene medicinske proizvode (OJ No. L 147 od 09. 06. 1975., p. 13).

(8) trivijalni nazivi za pesticide i ostala agrokemijska sredstva prema ISO 1750

(9) ako sadrži >3% m/m ekstrakta dimetil sulfoksida (DMSO)

(10) vidi EU broj 364

(11) vidi EU broj 413

(12) radioaktivne tvari kako su definirane Direktivom 96/29/Euroatom (OJ L 159 od 29. 6. 1996. p. l.) koja propisuje osnovne sigurnosne standarde za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti ionizirajućeg zračenja.

PRILOG III. Prvi dio

LISTA TVARI KOJE KOZMETIČKI PROIZVODI NE SMIJU SADRŽAVATI OSIM POD NAVEDENIM UVJETIMA

Redni broj (kao u Direktivi 76/768/EEZ Prilog III Dio 1)

Ime

INCI

EU ime

Ograničenja

Uvjeti primjene i obvezna upozorenja na ambalaži

Područje primjene

Najveća dopuštena koncentracija u gotovom proizvodu

Druga ograničenja i zahtjevi

a

b

c

d

e

f

1a

Borna kiselina, borati i tetraborati, s izuzećem supstancije pod br. 1184 iz Priloga II Boric Acid Boric acid, borates and tetraborates with the exception of substances no 1184 in Annex II

a) posipi

a) 5% izraženo kao kiselina

a) Ne smije se koristiti za djecu do 3 godine. Ne smije se koristiti nakon piliranja ili na iritiranoj koži ako je koncentracija slobodnih topivih borata prelazi 1,5% izraženo kao kiselina.

a) i c) »Ne smije se koristiti za djecu do 3 godine. Ne smije se koristiti nakon piliranja ili na iritiranoj koži.«

b) proizvodi za higijenu

b) 0,1% izraženo kao kiselina

b) Ne smije se koristiti za djecu do 3 godine.

b) »Ne smije se progutati. Ne smije se koristiti za djecu do 3 godine.«

c) ostali proizvodi (osim proizvoda za kupanje i kovrčanje kose)

c) 3% izraženo kao kiselina

c) Ne smije se koristiti za djecu do 3 godine. Ne smije se koristiti nakon piliranja ili na iritiranoj koži ako je koncentracija slobodnih topivih borata prelazi 1,5% izraženo kao kiselina.


1b

Tetraborati

−−

Tetraborates

a) proizvodi za kupanje

a) 18% izraženo kao kiselina

a) Ne smije se koristiti za djecu do 3 godine.

a) »Ne smije se koristiti za kupanje djece do 3 godine.«

b) proizvodi za kovrčanje kose

b) 8% izraženo kao kiselina

 

b) »Dobro isprati.«

2a

Tioglikolna kiselina i soli Thioglycolic Acid

Thioglycolic acid and its salts

a) proizvodi za trajno kovrčanje i ravnanje kose

Izraženo kao tioglikolna kiselina za sve koncentracije.

a) , b) i c) : Uputstva za uporabu napisana na nacionalnom jeziku mora obavezno sadržavati rečenice:

Ne smije doći u dodir s očima.U slučaju dodira oči odmah isprati s puno vode i otići liječniku. Nositi zaštitne rukavice (osim za depilatore.)

a) »Sadrži tioglikolate.Čuvati izvan dohvata djece. Pridržavati se uputa.«.

– za opću uporabu

– 8%; pH 7 do 9,5

 

– za profesionalnu uporabu

– 11% ; pH 7 do 9,5

»Samo za profesionalnu uporabu.«

b) u depilatorima

– 5%; pH 7 do 12,5

b) i c) »Sadrži tioglikolate.Čuvati izvan dohvata djece. Pridržavati se uputa«.«

c) u ostalim proizvodima za kosu koji se uklanjaju nakon primjene

– 2%; pH do 9,5


2b

Esteri tioglikolne kiseline −−

Thioglycolic acid esters

proizvodi za trajno kovrčanje i ravnanje kose.

Izraženo kao tioglikolna kiselina za sve koncentracije.

U dodiru s kožom može izazvati osjetljivost. Ne smije doći u dodir s očima.U slučaju dodira oči odmah isprati s puno vode i otići liječniku. Nositi zaštitne rukavice.

»Sadrži tioglikolate.

Pridržavati se uputa. Čuvati izvan dohvata djece.«

– za opću uporabu

– 8%; pH 6 do 9,5

 

– za profesionalnu uporabu

– 11% ; pH 6 do 9,5

»Samo za profesionalnu uporabu.«

3

Oksalna kiselina, esteri i alkalijske soli

Oxalic Acid

Oxalic acid, its esters and alkaline salts

proizvodi za kosu

5%

 

»Samo za profesionalnu uporabu.«

4

Amonijev hidroksid Ammonium Hydroxide Ammonia

 

6% izraženo kao NH3

 

Ako je koncentracija veća od 2%: »Sadrži amonijev hidroksid«

5

Natrijev tosilkloramid (*) Chloramine-T

Tosylchloramide sodium

 

0,20%

 

 

6

Klorati alkalijskih metala −−

Chlorates of alkali metals

a) paste za zube b) za ostale namjene

a) 5%

b) 3%

 

 

7

Diklorometan

Dichloromethane

Dichloromethane

 

35%

(u smjesi s 1,1,1,-trikloro– etanom ukupna koncentracija ne smije prijeći 35%)

Dopušteni sadržaj onečišćenja do 0,2%.


8

»N-supstituirani derivati p-fenilendiamina i njihove soli; N-supstituirani derivati o-fenilendiamina5, uz iznimku derivata navedenih na drugome mjestu u ovome Prilogu i pod referentnim brojevima 1309., 1311. i 1312. u Prilogu II.«.

−−

p-Phenylenediamine, its N– substituted derivatives and its salts;

N– substituted derivatives of

o-Phenylenediamines, with the exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311 and 1312 in Annex II

oksidativna bojila za bojenje kose

a) za opću uporabu

6% izraženo kao slobodna baza


a) «

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.« Sadrži fenilendiamine. Ne smije se koristiti za bojenje trepavica i obrva.«

b) za profesionalnu uporabu

b) Samo za profesionalnu uporabu.Sadrži fenilendiamine.«

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

Nositi zaštitne rukavice.«

8. a

Direktiva 134/2009/EZ

p-fenilendiamin i njegove soli5

CAS br. 106-50-3

Einecs 203-404-7

p-fenilendiamin HCl

CAS br. 624-18-0

Einecs 210-834-9

p-fenilendiamin sulfat

CAS br. 16245-77-5

Einecs 240-357-1

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

(a) opća uporaba

(b) profesionalna uporaba


(a) i (b) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije biti veća od 2% izračunato kao slobodna baza.

a)

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«


Sadrži fenilendiamine. Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.

Omjer za miješanje otisnut je na naljepnici.

(b) Samo za profesionalnu uporabu. Sadrži fenilendiamine.

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

Koristiti prikladne zaštitne rukavice.

Omjer za miješanje otisnut je na naljepnici«

9

Metilfenilendiamini, njihovi N-supstituirani derivati i njihove soli1, uz iznimku tvari navedene pod referentnim brojem 9.a ovoga Priloga i tvari navedenih pod referentnim brojevima 364., 1310. i 1313. u Prilogu II.«

−−

Methylphenylendimines, their N-substituted derivatives and thier salts with the exception of substances No 364, 1310 and 1313 in Annex II 

oksidativna bojila za bojenje kose

10% izraženo kao slobodna baza


»(a)

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.a) za opću uporabu

 
b) za profesionalnu uporabu

 


(b) Samo za profesionalnu uporabu

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.


Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Koristiti prikladne zaštitne rukavice.«

9. a

Toluen-2,5-diamin i njegove soli1

CAS br. 95-70-5

Einecs 202-442-1

Toluen-2,5-diamin sulfat

CAS br. 615-50-9

Einecs 210-431-8

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

(a) opća uporaba

(b) profesionalna uporaba


(a) i (b) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije biti veća od 4% izračunato kao slobodna baza.

a) Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.

Omjer za miješanje otisnut je na naljepnici.

(b) Samo za profesionalnu uporabu

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Koristiti prikladne zaštitne rukavice.

Omjer za miješanje otisnut je na naljepnici.

11

Diklorofen (*)

Dichlorophene
Dichlorophen

 

0,50%

 

»Sadrži diklorofen«

12

Vodikov peroksid i drugi spojevi ili mješavine koje oslobađaju vodikov peroksid, uključujući karbamid peroksid i cinkov peroksid

Hydrogen Peroxide Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide

(a) Mješavine za njegu kose

(a) 12% H2O2 (40 vol.) , prisutan ili oslobođen

(e) Smiju se prodavati samo stomatolozima. Za svaki ciklus uporabe, prvu uporabu izvode stomatolozi kako su definirani u Direktivi 2005/36/EZ* ili se prva uporaba izvodi pod njihovim neposrednim nadzorom ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga se daje potrošaču da završi ciklus uporabe.

Ne smije se uporabiti za osobe mlađe od 18 godina.

(a) Upotrijebite primjerene rukavice (a) (b) (c) (e)

Sadrži vodikov peroksid.

Izbjegavajte kontakt s očima.

Ukoliko proizvod dođe u kontakt s njima, odmah isperite.

(e) Koncentracija H2O2, prisutnog ili oslobođenog, izražena u postotcima.

Ne smije se uporabiti za osobe mlađe od 18 godina.

Smije se prodavati samo stomatolozima. Za svaki ciklus uporabe, prvu uporabu smiju izvesti samo stomatolozi ili se prva uporaba izvodi pod njihovim neposrednim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga se daje potrošaču da završi ciklus uporabe.

(b) Mješavine za njegu kože

b) 4% H2O2, prisutan ili oslobođen

(c) Mješavine za učvršćivanje noktiju

(c) 2% H2O2, prisutan ili oslobođen

d) Oralni proizvodi, uključujući tekućinu za ispiranje usta, zubnu pastu i proizvode za izbjeljivanje zuba

(e) Proizvodi za izbjeljivanje zuba

(d) ≤ 0,1% H2O2, prisutan ili oslobođen

e) >0,1% ≤ 6% H2O2 prisutan ili oslobođen

13

Formaldehid

Formaldehyde

Formaldehyde

proizvodi za jačanje noktiju

5% izraženo kao formaldehid

 

»Pokožicu oko nokta zaštititi masnoćom ili uljem.«

»Sadrži formaldehid«(2)

14

Hidrokinon (3)
Hydroquinone
Hydroquinone

sistemi umjetnih noktiju


 Samo za profesionalnu uporabu

»Samo za profesionalnu uporabu. Izbjegavati dodir s kožom. Pažljivo pročitati uputstvo za uporabu.«

15a

Kalijev ili natrijev hidroksid

Potassium or Sodium Hydroxide

Potassium or sodium hydroxide

a) proizvodi za otapanje pokožice noktiju

a) 5% (4)


a) »Sadrži alkalije. Izbjegavati dodir s očima.Može izazvati sljepoću. Čuvati izvan dohvata djece.«

b) proizvodi za ravnanje kose

1. za opću uporabu

2. za profesionalnu uporabu

b)

1. 2% (4)

2. 4,5% (4)

b) 1.»Sadrži alkalije. Izbjegavati kontakt s očima. Može izazvati sljepoću.Čuvati izvan dohvata djece.«

2. »Samo za profesionalnu uporabu.Izbjegavati dodir s očima. Može izazvati sljepoću.«

c) za podešavanje pH u depilatorima

c) do pH 12,7

c) »Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati dodir s očima.«

d) za podešavanje pH za druge namjene

d) do pH 11

 

15b

Litijev hidroksid

Lithium Hydroxide

Lithium hydroxide

a) proizvodi za ravnanje kose

1. za opću uporabu

2. za profesionalnu uporabu

a)

1) 2% (6)

2) 4,5%(6)

 

a) 1. »Sadrži alkalije. Ne smije doći u dodir s očima. Može izazvati sljepoću.Čuvati izvan dohvata djece.«

2. »Samo za profesionalnu uporabu.Ne smije doći u dodir s očima. Može izazvati sljepoću.«

b) za podešavanje pH u depilatorima


 b) pH ne smije prijeći pH 12,7

b) »Sadrži alkalije. Čuvati izvan dohvata djece. Ne smije doći u dodir s očima.«

c) za druge namjene za podešavanje pH (samo za proizvode koji se ispiru)


 c) pH ne smije prijeći pH 11

 

15c

Kalcijev hidroksid

Calcium Hydroxide

Calcium hydroxide

a) za ravnanje kose u proizvodima koji sadrže dvije komponente: kalcijev hidroksid i guanidin sol

a) 7% izraženo kao kalcijev hidroksid

 

a) »Sadrži alkalije. Ne smije doći u dodir s očima. Može izazvati sljepoću.Čuvati izvan dohvata djece.«

b) za podešavanje pH u depilatorima


b) pH ne smije prijeći pH 12,7

b) »Sadrži alkalije. Čuvati izvan dohvata djece. Ne smije doći u dodir s očima.«

c) za druge namjene (npr. podešavanje pH u drugim proizvodima)


c) pH ne smije prijeći pH 11

 

16

1-naftalenol

1-Naphthol

CAS br. 90-15-3

EC br. 201-969-4

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,0%

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

17

Natrijev nitrit

Sodium Nitrite

Sodium nitrite

inhibitor korozije

0,2%

Ne smije se koristiti sa sekundarnim i/ili tercijarnim aminima niti s tvarima koje stvaraju nitrozamine.


18

Nitrometan

Nitromethane Nitromethane

inhibitor korozije

0,3%

 

 

21

Kinin i soli

Quinine Quinine and its salts

a) šamponi

b) losioni za kosu

a) 0,5% izraženo kao kinin

b) 0,2% izraženo kao kinin

 


22

1,3-benzendiol

1,3-benzenediol

Resorcinol

CAS br. 108-46-3

EC br. 203-585-2

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

1. opća uporaba

2. profesionalna uporaba

(b) Losioni za kosu i šamponi

(b) 0,5%

(a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,25%

(a) 1. Sadrži resorcinol

Isprati kosu dobro nakon uporabe.

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.

Isprati oči odmah u slučaju doticaja s proizvodom.

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205.

2. Samo za profesionalnu uporabu.

Sadrži resorcinol

Isprati oči odmah u slučaju doticaja s proizvodom

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

(b) Sadrži resorcinol.«

23

a) Alkalijski sulfidi

−−

lkali sulphides

a) depilatori

a) 2% izraženo kao sumpor

pH ≤ 12,7


a) »Čuvati izvan dohvata djece. Ne smije doći u dodir s očima.«

b) Zemnoalkalijski sulfidi

−− Alkaline earth sulphides

b) depilatori

b) 6% izraženo kao sumpor pH ≤ 12,7

b) »Čuvati izvan dohvata djece. Ne smije doći u dodir s očima.«

24

Cinkove soli topljive u vodi s izuzećem cink fenolsulfonata i cink piritiona

−−

Water-soluble zinc salts with the exception of Zinc-4-hydroxybenzene– sulphonate and Zinc pyrithione

 

1,0% izraženo kao cink

 

 

25

Cinkov fenolsulfonat Zinc Phenolsulfonate Zinc 4– hydroxybenzene sulphonate

dezodoransi, antiperspiransi i adstringirajući losioni

6% kao bezvodna tvar

 

»Ne smije doći u dodir s očima.«

26

Amonijev monofluorofosfat

Ammonium Monofluorphospate

Ammonium monofluorophosphate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži amonijev monofluorofosfat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

27

Natrijev monofluorofosfat Sodium Monofluorophosphate

Sodium monofluorophosphate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži natrijev monofluorofosfat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

28

Kalijev monofluorofosfat Potassium Monofluorophosphate

Potassium monofluorophosphate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži kalijev monofluorofosfat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

29

Kalcijev monofluorofosfat Calcium Monofluorophosphate

Calcium monofluorophosphate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži kalcijev monofluorofosfat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

30

Kalcijev fluorid

Calcium Fluoride

Calcium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži kalcijev fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

31

Natrijev fluorid

Sodium Fluoride

Sodium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži natrijev fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

32

Kalijev fluorid Potassium Fluoride Potassium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži kalijev fluorid«
Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

33

Amonijev fluorid Ammonium Fluoride Ammonium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži amonijev fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

34

Aluminijev fluorid Aluminium Fluoride Aluminium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži aluminijev fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

35

Kositreni fluorid Stannous Fluoride Stannous fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži kositreni fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

36

Heksadecilamonijev fluorid (Aminfluorid) Cetylamine Hydrofluoride Hexadecyl ammonium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži heksadecil-amonijev fluorid ili aminfluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

37

3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonij) propil bis(2-hidroksietil) amonijev difluorid (Aminfluorid)

Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride

3-(N-Hexadecyl-N-2– hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium difluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži 3-(N -heksadecil– N-2– hidroksietilamonij) propil bis (2-hidroksietil) amonijev difluorid ili aminfluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

38

N,N',N' – Tris(polioksietilen) -N– heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid (Aminfluorid)

-– N,N',N'-Tris(polyoxyethylene) -N-hexade– cylpropylenediamine dihydrofluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži N,N',N'-tris (polioksietilen) -N-heksa– decilpropilendiamin dihidrofluorid ili aminfluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

39

Oktadecenilamonijev fluorid Octadecenylammonium Fluoride Octadecenyl -ammonium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži oktadecenilamonijev fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

40

Natrijev fluorosilikat Sodium Fluorosilicate Sodium fluorosilicate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži natrijev fluorosilikat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

41

Kalijev fluorosilikat Potassium Fluorosilicate Potassium fluorosilicate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži kalijev fluorosilikat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

42

Amonijev fluorosilikat Ammonium Fluorosilicate Ammonium fluorosilicate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži amonijev fluorosilikat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

43

Magnezijev fluorosilikat Magnesium Fluorosilicate Magnesium fluorosilicate

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži magnezijev fluorosilikat«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

44

1,3-bis(Hidroksimetil) imidazolidin-2-tion

−− 1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione

a) proizvodi za kosu

b) proizvodi za nokte

a) 2%

b) 2%

a) zabranjena uporaba u aerosolima za kosu

b) pH proizvoda mora biti ispod 4

»Sadrži 1,3-bis(hidroksimetil) imidazolidin -2-tion »

45

Benzilni alkohol (12)

(CAS 100-51-6)

Benzyl Alcohol Benzyl alcohol

a) otapalo

b) miris / aromatična kompozicija / njihove sirovine


b) Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru

 

46

Metilkumarin 6-Methyl Coumarin 6-Methylcoumarin

proizvodi za usnu šupljinu

0,003%

 


47

Nikometanol hidrofluorid Nicomethanol Hydrofluoride Nicomethanol hydrofluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor; ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom dopuštenih ovim prilogom, ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži nikometanol hidrofluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

48

Srebrni nitrat Silver Nitrate Silver nitrate

samo u proizvodima za bojenje trepavica i obrva

4%

 

»Sadrži srebrni nitrat. U slučaju dodira s očima, oči odmah isprati vodom.«

49

Selen disulfid

Selenium Sulfide

Selenium disulphide

Šamponi protiv prhuti

1%


-Sadrži selen disulfid

– Izbjegavati kontakt s očima i oštećenom kožom

50

Aluminijev cirkonijev klorid hidroksid kompleksi AlxZr(OH) yClz Aluminijev cirkonijev hidroksid klorid-glicin kompleksi −− Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH) yClz and the Aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes

antiperspiransi

20% izraženo kao bezvodni aluminijev cirkonijev hidroksiklorid.

5,4%izraženo kao cirkonij.

1. Omjer broja Al i Zr atoma mora biti između 2 i 10. 2. Omjer broja(Al+Zr) i Cl atomamora biti između 0,9 i 2,1.

3. Zabranjena uporaba u aerosolima

»Ne nanositi na nadraženu i oštećenu kožu.«

51

Kinolin-8-ol i bis (8-Hidroksikinolium) sulfat −− Quinolin -8-ol and bis (8– Hydroxy-quinolinum) sulphate

a) stabilizator za vodikov peroksid u proizvodima za njegu kose koji se ispiru

a) 0,3% izraženo kao baza

 


b) stabilizator za vodikov peroksid u proizvodima za njegu kose koji se ne ispiru.

b) 0,03% izraženo kao baza

52

Metanol Methanol Methanol

za denaturaciju etanola i izopropanola

5% izraženo kao % etanola i izopropanola

 


53

Etidronska kiselina i soli (1-Hidroksietiliden-difosfonska kiselina i soli)

Etidronic Acid Etidronic acid and its salts(1-hydroxyethylidene-di-phosphonic acid and its salts)

a) proizvodi za kosu

b) sapuni

a) 1,5% izraženo kao kiselina b) 0,2% izraženo kao kiselina54

Fenoksipropanol Phenoxypropanol 1-Phenoxy-propan-2-ol

– samo proizvodi koji se ispiru

– zabranjeno u proizvodima za usnu šupljinu

2%

Vidi listu VI.


56

Magnezijev fluorid Magnesium fluoride Magnesium fluoride

proizvodi za usnu šupljinu

0,15% izraženo kao ukupni fluor, ukoliko je u proizvodu mješavina više spojeva s fluorom ukupna količina fluora ne smije biti iznad 0,15%

 

»Sadrži magnezijev fluorid«

Pasta za zube koja sadrži 0,1 do 0,15% fluorida, ako nema oznaku da je namijenjena samo odraslima, mora na ambalaži imati navedeno: »Djeca mlađa od 6 godina trebaju koristiti manju količinu paste za zube (otprilike veličine zrna graška). Pranje zubi treba obavljati pod nadzorom odraslih kako bi se smanjila mogućnost gutanja paste za zube. U slučaju korištenja fluorida iz drugih izvora, posavjetovati se sa stomatologom ili liječnikom«.

57

Stroncijev klorid heksahidrat

-–

Strontium chloride hexahydrate

a) paste za zube

a) 3,5% izraženo kao stroncij.

U smjesi s drugim dopuštenim spojevima stroncija ukupni sadržaj stroncija ne smije prijeći 3,5%.

 

»Sadrži stroncijev klorid. Ne preporuča se česta uporaba za djecu.«

b) šamponi i proizvodi za lice

b) 2,1% izraženo kao stroncij.U smjesi s drugim dopuštenim spojevima stroncija ukupni sadržaj stroncija ne smije prijeći 2,1%.

58

Stroncijev acetat hemihidrat

– –

Strontium acetate hemihydrate

paste za zube

3,5% izraženo kao stroncij. U smjesi s drugim dopuštenim spojevima stroncija ukupni sadržaj stroncija ne smije prijeći 3,5%.

 

»Sadrži stroncijev acetat. Ne preporuča se česta uporaba za djecu.«

59

Talk Talc Talc:Hydrated magnesium silicate

a) praškasti proizvodi namijenjeni za djecu ispod tri godine starosti

b) ostali proizvodi

 

 

»Ne smije doći u blizinu nosa i usta djece.«

60

Dialkanolamidi masnih kiselina

−−

Fatty acid dialkanolamides

 

Najveći dopušteni sadržaj sekundearnih amina: 0,5%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj sekundarnih amina u sirovini 5%

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


61

Monoalkilamini, monoalkanolamini i njihove soli

−−

Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts

 

Najveći dopušteni sadržaj sekundarnih amina: 0,5%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Čistoća: minimum 99%

– Najveći dopušteni sadržaj sekundarnih amina u sirovini 0,5%

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


62

Trialkilamini, trialkanolamini i njihove soli

−−

Trialkylamines, trialkanolamines and their salts

a) proizvodi koji se ne ispiru

b) ostali proizvodi

a) 2,50%

a), b)

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Čistoća: minimum 99%

– Najveći dopušteni sadržaj sekundarnih amina u sirovini 0,5%

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


63

Stroncijev hidroksid Strontium Hydroxide Strontium hydroxide

za podešavanje pH u depilatorima

3,5% izraženo kao stroncij

pH do 12,7

 

»Čuvati izvan dohvata djece. Ne smije doći u dodir s očima.«

64

Stroncijev peroksid

Strontium Peroxide

Strontium peroxide

proizvodi za kosu koji se ispiru za profesionalnu uporabu

4,5% izraženo kao stroncij u proizvodu pripremljenom za uporabu

Proizvodi moraju zadovoljavati zahtjeve za oslobađanje H2O2.

»Ne smije doći u dodir s očima. U slučaju dodira oči odmah isprati vodom. Samo za profesionalnu uporabu.Nositi zaštitne rukavice.«

65

Benzalkonijev klorid, bromid i saharinat

-------

Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate

a) proizvodi za kosu koji se ispiru

b) ostali proizvodi

a) 3% (kao benzalkonijev klorid)

b) 0,1% (kao benzalkonijev klorid)

a) najveća dopuštena koncentracija benzalkonijevog klorida, bromida i saharinata alkilnog lanca C 14 ili manjeg, u konačnom proizvodu 0,1% (kao benzalkonijev klorid)

a), b) izbjegavati kontakt s očima

66

Poliakrilamidi −− Polyacrylamides

a) proizvodi za njegu tijela koji se ne ispiru

 

a) maksimalni sadržaj slobodnog monomera akrilamida 0,1 mg/kg


b) ostali kozmetički proizvodi

b) maksimalni sadržaj slobodnog monomera akrilamida 0,5 mg/kg

67

Amilcimetaldehid (CAS broj 122-40-07)

(α-amilcimetaldehid) Amyl Cinnamal Amyl cinnamal

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


69

Cimetalkohol (CAS broj 104-54-1) Cinnamyl Alcohol Cinnamyl alcohol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


70

Citral (CAS broj 5392-40-5) Citral Citral

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


71

Eugenol (CAS broj 97-53-0) Eugenol Eugenol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


72

Hidroksicitronelal (CAS broj 107-75-5)

Hydroxycitronellal Hydroxycitronellal

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 1,0%

a) , b)

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


73

Izoeugenol (CAS broj 97-54-1) Isoeugenol Isoeugenol

 a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%

a) , b)

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


74

Amilcimetalkohol (CAS broj 101-85-9) (n-amilcimetalkohol)

Amylcinnamyl Alcohol Amylcinnamyl alcohol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


75

Benzilsalicilat (CAS broj 118-58-1) Benzyl Salicylate Benzyl salicylate

 


Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


76

Cimetaldehid (CAS broj 104-55-2) Cinnamal Cinnamal

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


77

Kumarin (CAS broj 91-64-5) Coumarin Coumarin

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


78

Geraniol (CAS broj 106-24-1) Geraniol Geraniol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


79

Hidroksimetilpentilcikloheksen– karboksialdehid (CAS broj 31906-04-4)

(4-(4-hidroksi-4-metilpentil) -3-cikloheksen-1-karboksialdehid)

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

Hydroxy-methylpentylcyclohexene– carboxaldehyde

 


Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


80

Anisalkohol (CAS broj 105-13-5)

Anise Alcohol Anisyl alcohol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


81

Benzilcinamat (CAS broj 103-41-3) Benzyl Cinnamate Benzyl cinnamate

 


Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


82

Farnezol (CAS broj 4602-84-0) Farnesol Farnesol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


83

2-(4-terc-butilbenzil) propionaldehid (CAS broj 80-54-6)

Butylphenyl Methylpropional 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


84

Linalool (linalol) (CAS broj 78-70-6) Linalool Linalool

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


85

Benzil benzoat (CAS broj 120-51-4)

Benzyl Benzoate

Benzyl benzoatePrisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


86

Citronelol (CAS broj 106-22-9) Citronellol Citronellol

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


87

Heksilcimetaldehid (CAS broj 101-86-0)

Hexyl Cinnamal Hexyl cinnamaldehyde

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


88

d-limonen (CAS broj 5989-27-5)

Limonene d– Limonene

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru

Peroksidni broj manji od 20 mmola/L (13)


89

Metilheptinkarbonat (CAS broj 111-12-6)

Methyl 2-Octynoate Methyl heptin carbonate

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,01% kada se koristi sam

Kada je prisutan u kombinaciji s metil-oktin-karbonatom, ukupna koncentracija ne smije prijeći 0,01% (od čega metil-octin-karbonat ne smije prijeći 0,002%)

a), b)

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


90

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklo-heksen-1-il) -3-buten-2-on (CAS broj 127-51-5) Alpha-Isomethyl Ionone 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) -3-buten-2-one

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


91

Evernia prunastri ekstrakt (lišaj na kori hrasta) (CAS broj 90028-68-5)

Oakmoss Extract Oak moss extract

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


92

Evernia furfuracea L. ekstrakt (lišaj na kori bora i jele) (CAS broj 90028-67-4) Treemoss Extract Treemoss extract

 

 

Prisustvo tvari mora biti navedeno na pakovanju ako se nalazi u koncentraciji većoj od:

– 0,001% u proizvodima koji ostaju;

– 0,01% u proizvodima koji se ispiru


93

2,4-diaminopirimidin-3-oksid (CAS broj 74638-76-9) 2,4-Diamino-pyridine-3-oxide

proizvodi za kosu

1,5%94

Benzoilperoksid

Benzoyl peroxide

sistemi umjetnih noktiju

0,7% (nakon miješanja)

Samo za profesionalnu uporabu

»Samo za profesionalnu uporabu. Izbjegavati dodir s očima. Pažljivo pročitati uputstva za uporabu.«

95

Hidrokinon metileter

Hydroquinone methylether

sistemi umjetnih noktiju

0,02% (nakon miješanja)

Samo za profesionalnu uporabu

»Samo za profesionalnu uporabu. Izbjegavati dodir s kožom. Pažljivo pročitati uputstvo za uporabu.«

96

Mošus ksilen (CAS broj 81-15-2) Musk xylene

svi kozmetički proizvodi osim proizvoda za usnu šupljinu

a) 1,00% u finoj parfumeriji b) 0,40% u toaletnim vodama c) 0,03% u ostalim proizvodima

 


97

Mošus keton (CAS broj 81-14-1) Musk ketone

svi kozmetički proizvodi osim proizvoda za usnu šupljinu

a) 1,4% u finoj parfumeriji b) 0,56% u toaletnim vodama

c) 0,042% u ostalim proizvodima98

Salicilna kiselina (7) (CAS broj 69-72-7)

Salicylic Acid Salicylic acid

a) proizvodi za kosu koji se ispiru

a) 3,0%

Ne smije se koristiti u proizvodima za djecu ispod tri godine starosti, osim za šampone

»Ne smije se koristiti za djecu ispod tri godine starosti.« (8)

b) ostali proizvodi

b) 2,0%

Ograničenje se odnosi na sve uporabe osim za inhibiciju razvoja mikroorganizama, što mora biti vidljivo iz prezentacije proizvoda.

 

99

Anorganski sulfiti i bisulfiti (9) Inorganic sulfites and bisulfites

a) oksidativna bojila za bojenje kose

a) 0,67% izraženo kao slobodni SO2

Ograničenje se odnosi na sve uporabe osim za inhibiciju razvoja mikroorganizama, što mora biti vidljivo iz prezentacije proizvoda.


b) proizvodi za ravnanje kose

b) 6,7% izraženo kao slobodni SO2

c) proizvodi za samotamnjenje lica

c) 0,45% izraženo kao slobodni SO2

d) ostali proizvodi za samotamnjenje

d) 0,40% izraženo kao slobodni SO2

100

Triklorkarban (10) (CAS broj 101-20-2) Triclorcarban Triclorcarban

 Proizvodi koji se ispiru

1,50%

Kriterij čistoće:

3,3',4,4' tetrakloro– azobenzen ≤ 1 ppm

3,3',4,4' tetrakloro– azoksibenzen ≤ 1 ppm

Ograničenje se odnosi na sve uporabe osim za inhibiciju razvoja mikroorganizama, što mora biti vidljivo iz prezentacije proizvoda.

 

101

Cinkov pirition (11) (CAS broj 13463-41-7)

Zinc Pyrithione Zinc pyrithione

proizvodi za kosu koji se ne ispiru

0,10%

Ograničenje se odnosi na sve uporabe osim za inhibiciju razvoja mikroorganizama, što mora biti

vidljivo iz prezentacije proizvoda.

 

102

Glioksal (CAS broj 107-22-2)

Glyoxal

Glyoxal


100 mg/kg103

Eterično ulje i ekstrakt češera bijele

jele (CAS broj 90028-76-5)

Abies alba cone oil extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


104

Eterično ulje i ekstrakt lista bijele

Jele (CAS broj 90028-76-5)

Abies alba needle oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


105

Eterično ulje i ekstrakt lista obične jele (CAS broj 92128-34-2)

Abies pectinata needle oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


106

Eterično ulje i ekstrakt lista sibirske jele (CAS broj 91697-89-1)

Abies sibirica needle oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


107

Eterično ulje i ekstrakt lista kanadske jele (CAS broj 85085-34-3)

Abies balsamea needle oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


108

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica planinskog bora (CAS broj 90082-73-8)

Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


109

Eterično ulje i ektrakt lista i grančica planinskog bora (CAS broj 90082-72-7)

Pinus mugo leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


110

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica bijelog bora (obični bor) (CAS broj 84012-35-1)

Pinus sylvestris leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


111

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica crnog bora (CAS broj 90082-74-9)

Pinus nigra leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


112

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica dugolisnog bora (CAS broj 97435-75-0)

Pinus palustris leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


113

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica primorskog bora (CAS broj 90082-75-0)

Pinus pinaster leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


114

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica planinskog bora (CAS broj 97676-05-6)

Pinus pumila leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13


115

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica Pinus vrsta (CAS broj 94266-48-5)

Pinus species leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


116

Eterično ulje i ekstrakt lista i grančica limba (CAS broj 92202-04-5)

Pinus cembra leaf and twig oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


117

Acetilirani ekstrakt lista i grančica limba (CAS broj 94334-26-6)

Pinus cembra leaf and twig extract acetylatedPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


118

Eterično ulje i ekstrakt lista crne smreke (CAS broj 91722-19-9)

Picea Mariana Leaf Oil and ExtractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


119

Eterično ulje i ekstrakt lista obične američke tuje (CAS broj 90131-58-1)

Thuja Occidentalis Leaf Oil and ExtractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


120

Eterično ulje peteljke obične američke tuje (CAS broj 90131-58-1)

Thuja Occidentalis Stem OilPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


121

delta-3-karen (CAS broj 13466-78-9)

3,7,7-timetilbiciklo[4.1.0]hept-3-en

3-Carene

3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene)Peroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


122

Eterično ulje i ekstrakt atlaskog cedra

(CAS broj 92201-55-3)

Cedrus atlantica wood oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


123

Eterično ulje i ekstrakt lista čempresa

(CAS broj 84696-07-1)

Cupressus sempervirens leaf oil and extractPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


124

Terpentinska smola (Pinus vrste)

(CAS broj 9005-90-7)

Turpentine gum (Pinus spp.)Peroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


125

Terpentinsko eterično ulje i rektificirano ulje (CAS broj 8006-64-2)

Turpentione oil and rectified oilPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


126

Terpentin, dobiven destilacijom vodenom parom (Pinus vrste)

(CAS broj 8006-64-2)

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)Peroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


127

Acetati terpentinskih alkohola

(CAS broj 69103-01-1)

Terpene alcohols acetatesPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


128

Terpentinski ugljikovodici (CAS broj 68956-56-9)

Terpene hydrocarbonsPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


129

Terpentini i terpenoidi s iznimkom limonena (d-, l– i dl-izomera) navedenih pod brojevima 167 168 i 88 Priloga III – 1. dio

(CAS broj 65996-98-7)

Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 167, 168 and 88 of Annex III, part 1Peroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


130

Direktiva

Terpen i terpenoidi

(CAS broj 68917-63-5)

Terpene terpenoidsPeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


131

alfa-terpinen (CAS broj 99-86-5)

alpha-Terpinene

p-Mentha-1,3-dienePeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


132

gama-terpinen (CAS broj 99-85-4)

gamma-Terpinene

p-Mentha-1,4-dienePeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


133

Terpinolen (CAS broj 568-62-9)

Terpinolene

p-Mentha-1,4(8) -dienePeroksidni broj manji od 10 mmol/L(13)


134

Acetil-heksametil-indian

(CAS broj 15323-35-0)

Acetyl hexamethyl indan

1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methyl ketone

a) proizvodi koji se ne ispiru

b) proizvodi koji se ispiru

a) 2%135

Alil-butirat

2-propenil-butanoat

(CAS broj 2051-78-7)

Allyl butyrate

2-Propenyl ButanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


136

Alil-cinamat

2-propenil-3-fenil-2-propenoat

(CAS broj 1866-31-5)

Allyl cinnamate

2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


137

Alil-cikloheksilacetat

2-propenil-cikloheksanacetat

(CAS broj 4728-82-9)

Allyl cyclohexylacetate

2-Propenyl CyclohexanacetateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


138

Alil-cikloheksilpropionat

2-propenil-3-cikloheksanpropanoat

(CAS broj 2705-87-5)

Allyl cyclohexylpropionate

2-Propenyl 3-CyclohexanpropanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


139

Alil-cikloheksilpropionat

2-propenil-heptanoat

(CAS broj 142-19-8)

Allyl heptanoate

2-Propenyl heptanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


140

Alil-kaproat (CAS broj 123-68-2)

Alil-heksanoat

Allyl caproate

Allyl hexanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


141

Alil-izovalerat (CAS broj 2835-39-4)

2-propenil-3-metilbutanoat

Allyl isovalerate

2-Propenyl 3-MethylbutanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


142

Alil-oktanoat (CAS broj 4230-97-1)

2-alil-kaprilat

Allyl octanoate

2-Allyl caprylateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


143

Alil-fenoksiacetat

(CAS broj 7493-74-5)

2-propenil-fenoksiacetat

Allyl phenoxyacetate

2-Propenyl PhenoxyacetateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


144

Alil-fenilacetat (CAS broj 1797-74-6)

2-propenil-benzenacetat

Allyl phenylacetate

2-Propenyl BenzeneacetateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


145

Alil-3,5,5-trimetilheksanoat

(CAS broj 71500-37-3)

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


146

Alil-cikloheksiloksiacetat

(CAS broj 68901-15-5)

Allyl cyclohexyloxyacetateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


147

Alil-izoamiloksiacetat

(CAS broj 67634-00-8)

Allyl isoamyloxyacetateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


148

Alil-2-metilbutoksiacetat

(CAS broj 67634-01-9)

Allyl 2-methylbutoxyacetateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


149

Alil-nonaoat (CAS broj 7493-72-3)

Allyl nonanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


150

Alil-propionat (CAS broj 2408-20-0)

Allyl propionateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


151

Alil-trimetilheksanoat

(CAS broj 68132-80-9)

Allyl trimethylhexanoateSlobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


151. a

Alil fenetil eter
CAS br. 14289-65-7
EC br. 238-212-2Slobodni alil alkohol u esteru treba biti manji od 0,1%


152

Alil-okt-2-inoat

(CAS broj 73157-43-4)

Allyl heptine carbonate

(allyl oct-2-ynoate)


0,002%

Ovaj materijal ne smije se koristiti u kombinaciji s bilo kojim drugim esterom 2- alkinoične kiseline (npr. metil- heptin- karbonatom)


153

Amil-ciklopentenon

2-pentilciklopent-2-en-1-on

(CAS broj 25564-22-1)

Amylcyclopentenone

2-Pentylcyclopent-2-en-1-one


0,1%154

Ekstrakt i destilat tolu balzama

Balsam peru ulje

(CAS broj 8007-00-9)

Myroxylon balsamum var pereirae, extracts and distillates

Balsam Peru oil, absolute and anhydrol

(Balsam Oil Peru)


0,4%155

4-terc-butil-hidroksicinamaldehid

3-(4-terc-butilfenil) propionaldehid

(CAS broj 18127-01-0)

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

3-(4-tert-Butylphenyl) propionaldehyde


0,6%156

Eterično ulje i ekstrakt ploda kumina

(CAS broj 84775-51-9)

Cuminum cyminum fruit oil and extract

a) proizvodi koji se ne ispiru

b) proizvodi koji se ispiru

a) 0,4% od kuminovog ulja157

cis-ružin keton-1(14)

(CAS broj 23726-91-2)

(Z) -1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il) -2-buten-1-on

(cis-α-damaskon)

cis-Rose ketone-1

(Z) -1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) -2-buten-1-one

(cis-alpha-Damascone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%158

trans-ružin keton-2(14)

(CAS broj 23726-91-2)

(E) -1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il) -2-buten-1-on

(trans-β-damaskon)

trans-Rose ketone-2

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl) -2-buten-1-one

(trans-beta-Damascone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%159

Trans-ružin keton-5(14)

(CAS broj 39872-57-6)

(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il) -2-buten-1-on

(Izodamaskon)

trans-Rose ketone-5

(E) -1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) -2-buten-1-one

(Isodamascone)


0,02%160

Ružin keton-4(14)

(CAS broj 23696-85-7)

1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksa-1,3-dien-1-il) -2-buten-1-on

(Damaskon)

Rose ketone-4

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexa-1,3-dien-1-yl) -2-buten-1-one

(Damascenone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%161

Ružin keton-3(14)

(CAS broj 57378-68-4)

1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksa-3-cikloheksen-1-il) -2-buten-1-on

(Delta-damaskon)

Rose ketone-3

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) -2-buten-1-one

(Delta-Damascone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%162

cis-ružin keton-2(14)

(CAS broj 23726-92-3)

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il) -2-buten-1-on

(cis-β-damaskon)

cis-Rose ketone-2

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)

-2-buten-1-one

(cis-beta-Damascone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%163

trans-ružin keton-1(14)

(CAS broj 24720-09-0)

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on

(trans-α-damaskon)

trans-Rose ketone-1

-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)

-2-buten-1-one

(trans-alpha-Damascone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%164

Ružin keton-5(14)

(CAS broj 33673-71-1)

1-(2,4,4-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on

Rose ketone-5

1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one


0,02%165

trans-ružin keton-3(14)

(CAS broj 71048-82-3)

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on

(trans-delta-damaskon)

--

trans-Rose ketone-3

-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)

-2-buten-1-one

(trans-delta-Damascone)

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%166

Trans-2-heksanal

(CAS broj 6728-26-3)

trans-2-hexenal

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,02%167

l-limonen

(S)-p-menta-1,8-dien

(CAS broj 5989-54-8)

l-Limonene

(S)-p-Mentha-1,8-dienePeroksidni broj manji od 20 mmol/L(13)


168

dl-limonen

1,8(9)-p-mentadien;

p-menta-1,8-dien

(Dipenten)

(CAS broj 138-86-3)

dl-Limonene

1,8(9) -p-Menthadiene;

p-Mentha-1,8-diene

(Dipentene)Peroksidni broj manji od 20 mmol/L(13)


169

Perila-aldehid

(CAS broj 2111-75-3)

p-menta-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde

p-Mentha-1,8-dien-7-al

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,1%170

Izobergamat

(CAS broj 68683-20-5)

Mentadien-7-metil-format

Isobergamate

Menthadiene-7-methyl formate


0,1%171

Metoksi-diciklopentadien-karboksaldehid

(CAS broj 86803-90-9)

Oktahidro-5-metoksi-4,7-metano-1H-inden-2-karboksaldehid

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde


0,5%172

3-metilnon-2-enenitril

(CAS broj 53153-66-5)

3-methylnon-2-enenitrile


0,2%173

Metil-oktin-karbonat

(CAS broj 111-80-8)

Metil-2-noninoat

--

Methyl octine carbonate

Methyl non-2-ynoate

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,002% kada se koristi sam. Kada je prisutan u kombinaciji s metil-heptin-karbonatom, ukupna koncentracija ne smije prijeći 0,01% (od čega metil-oktin-karbonat ne smije prijeći 0,002%)174

Amilvinilkarbinil-acetat

(CAS broj 2442-10-6)

1-Okten-3-il-acetat

Amylvinylcarbinyl acetate

1-Octen-3-yl acetate

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,3%175

Propilidenftalid

(CAS broj 17369-59-4)

3-propilidenftalid

Propylidenephthalide

3-Propylidenephthalide

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,01%176

Izociklogeraniol

(CAS broj 68527-77-5)

2,4,6-trimetil-3-cikloheksen-1-metanol

Isocyclogeraniol

2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol


0,5%177

2-heksilidenciklopentan-1-on

(CAS broj 17373-89-6)

2-Hexylidene cyclopentanone

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,06%178

Metil-heptadienon

(CAS broj 1604-28-0)

6-metil-3,5-heptadien-2-on

Methyl heptadienone

6-Methyl-3,5-heptadien-2-one

a) proizvodi za usnu šupljinu

b) ostali proizvodi

b) 0,002%179

p-metilhidrocimetaldehid

(CAS broj 5406-12-2)

Krezilpropionaldehid

p-metilhidrocimetaldehid

p-methylhydrocinnamic aldehyde

Cresylpropionaldehyde

p-Methyldihydrocinnamaldehyde


0,2%180

Tekući balzam orjentalnog likvidambara

(CAS broj 94891-27-7)

Liquidambar orientalis Balsam oil and extract

(styrax)


0,6%181

Tekući balzam američkog likvidambara

(CAS broj 8046-19-3)

--

Liquidambar styraciflua balsam oil and extract

(styrax)


0,6%182

Acetil-heksametil-tetralin

(CAS broj 21145-77-7)

(CAS broj 1506-02-1)

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil) etan-1-on

Acetyl hexamethyl tetralin

1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphtyl) ethan-1-one

svi kozmetički proizvodi s izuzećem proizvoda za usnu šupljinu

a) proizvodi koji se ne ispiru: 0,1%

osim: hidroalkoholnih proizvoda: 1%,

finih mirisa: 2,5%,

mirisnih krema: 0,5%

b) proizvodi koji se ispiru: 0,2%183

»Slatka« mira

(CAS broj 93686-00-1)

Commiphora erythrea engler var. Glabrescens engler gum extract and oil


0,6%184

Opopanaks smola

(CAS broj 93384-32-8)

Opopanax chironium resin


0,6%185

Toluen

(CAS broj 108-88-3)

EC No 203-625-9

Tolene

Tolene

proizvodi za nokte

25%


»Držati izvan dohvata djece. Samo za odrasle.«

186

Dietilen glikol (DEG)

(CAS broj 111-46-6)

EC No 203-872-2

Diethylene Glycol

Dietylene glycol (DEG)

2,2'-oxydiethanol

tragovi u okvirima sastojaka

0,1%187

Butoksidiglikol

(CAS broj 112-34-5)

EC No 203-961-6

Butoxydiglycol

Butoxydiglycol

diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE)

otapalo u proizvodima za bojenje kose

9%

Ne smije se koristiti u aerosolnim dispenzerima (raspršivačima)


188

Butoksietanol

(CAS broj 111-76-2)

EC br. 203-905-0

Butoxyethanol

Butoxyethanol

ethylene glycol monobutyl ether (EGBE)

otapalo za oksidativna bojila za bojenje kose

otapalo za neoksidativna bojila za bojenje kose

4,0%

2,0%

Ne smije se koristiti u aerosolnim dispenzerima (raspršivačima)

Ne smije se koristiti u aerosolnim dispenzerima (raspršivačima)


189

Trinatrij 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil) -4-(4-sulfofenilazo) pirazol-3-karboksilat i aluminijev lak (15)

Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl) -4-(4-sulphophenylazo) pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake

Acid Yellow 23

(CAS broj 1934-21-0)

EINECS 217-699-5;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

(CAS broj 12225-21-7)

EINECS 235-428-9

CI 19140

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,5%190

Benzenmetanaminijum, N-etil-N-

-[4-[[4-[etil-[(3-sulfofenil) -metil]-amino]-fenil](2-sulfofenil) metilen]-2,5-cikloheksadien-1-ilidene]-3-sulfo, unutarnje soli, dinatrijava sol i njegove amonijeve i aluminijeve soli (15)

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl) -methyl]-amino]-phenyl](2-sulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts

Acid Blue 9

(CAS broj 3844-45-9)

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

(CAS broj 2650-18-2)

EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

(CAS broj 68921-42-6)

EINECS 272-939-6

CI 42090

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,5%191

Dinatrij 6-hidroksi-5-[(2-methoksi-4-sulfonato-m-tolil) azo]naftalen-2-sulfonat (15)

Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl) azo]naphthalene-2-sulphonate

Curry Red

(CAS broj 25956-17-6)

EINECS 247-368-0

CI 16035

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,4%192

Trinatrij 1-(1-naftilazo) -2-hidroksinaftalene-4',6,8-trisulfonat i aluminijev lak (15)

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4’,6,8-trisulphonate and aluminium lake

Acid Red 18

(CAS broj 2611-82-7)

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

(CAS broj 12227-64-4)

EINECS 235-438-3

CI 16255

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,5%193

Hidrogen 3,6-bis(dietilamino) -9-(2,4-disulfonatofenil) ksantilij, natrijeva sol(15)

Hydrogen 3,6-bis(diethylamino) -9-(2,4-disulphonatophenyl) xanthylium, sodium salt

Acid Red 52

(CAS broj 3520-42-1)

EINECS 222-529-8

CI 45100

a) bojilo u oksidativnim bojama za kosu

b) bojilo u neoksidativnim bojama za kosub) 0,6%

a) nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,5%

a) Omjer miješanja mora biti naveden na ambalaži.

»

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

194

Dinatrij 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo) naftalen-2,7-disulfonat (15)

Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo) naphathlene-2,7-disulphonate

Acid Red 33

(CAS broj 3567-66-6)

EINECS 222-656-9

CI 17200

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,5%195

Natrij 1-amino-4-(cikloheksilamino) -9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonat (15)

Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino) -9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate

Acid Blue 62

(CAS broj 4368-56-3)

EINECS 224-460-9

CI 62045

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,5%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


196

1-[(2'-Methoksietil) amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroksietil) amino]benzene (15)

1-[(2’-Methoxyethyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2’-hydroxyethyl) amino]benzene

HC Blue No 11

(CAS broj 23920-15-2)

EINECS 459-980-7

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

2,0%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


197

1,5-Di-(beta-hidroksietilamino)-2-nitro-4-klorobenzen (15)

1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene

HC Yellow No 10

(CAS broj 109023-83-8)

EINECS 416-940-3

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,1%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


198

3-Metilamino-4-nitrofenoksiethanol (15)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

(CAS broj 59820-63-2)

EINECS 261-940-7

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

0,15%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


199

2,2'-[[4-[(2-Hidroksietil) amino]-3-nitrofenil]imino]bisetanol (15)

2,2’-[[4-[(2-Hydroxyethyl) amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol

HC Blue No 2

(CAS broj 33229-34-4)

EINECS 251-410-3

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

2,8%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

»Može izazvati alergijsku reakciju«

200

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil) amino]-2-nitrofenil]amino] (15)

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl) amino]-2-nitrophenyl]amino] (15)

HC Violet No 2

(CAS broj 104226-19-9)

EINECS 410-910-3

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

2,0%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

»Može izazvati alergijsku reakciju«

201

Direktiva 2011/59/EU

2-Kloro-6-etilamino-4-nitrofenol (CAS-br. 131657-78-8; EC-br. 411-440-1) Fenol, 2-Kloro-6-(etilamino)-4-nitro– (15)

Phenol, 2-Chloro-6-(ethylamino) -4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

(CAS broj 131657-78-8)

EINECS 411-440-1

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose


(b) 3,0%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

(a) i (b)

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)«

202

Direktiva 134/2009/EZ

4,4'- [1,3-Propandilbis(oksi) ]bisbenzen-1,3- diamin and njegove tetrahidrokloridne soli (15)

4,4’- [1,3-Propanediylbis(oxy) ]bisbenzene-1,3- diamine and its tetrahydrochloride salt

1,3-bis- (2,4-Diaminophenoxy) propane

(CAS broj 81892-72-0)

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy) propane HCl

(CAS broj 74918-21-1)

EINECS 278-022-7

a) bojilo u oksidativnim bojama za kosu

b) bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

b) 1,2% kao slobodna baza (1,8% kao tetrahidrokloridna sol)

a) nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,2% računato kao slobodna baza (1,8% kao tetrahidroksikloridna sol)

a) Omjer miješanja mora biti naveden na ambalaži.

a) i b):

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

203

Direktiva 134/2009/EZ

6-Metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid i dihidrokloridne soli (15)

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

(CAS broj 90817-34-8 (HCl) )

(CAS broj 83732-72-3 (2HCl) )

EINECS 280-622-9

a) bojilo u oksidativnim bojama za kosu

b) bojilo u neoksidativnim bojama za kosub) 0,68% kao slobodna baza (1,0% kao dihidroklorid)

a) nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 0,68% računato kao slobodna baza (1,0% kao dihidroklorid)

a) i b) :

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

a) Omjer miješanja mora biti naveden na ambalaži.

a) i b) :

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

204

2,3-Dihidro-1H-indol-5,6-diol i njegove hidrobromidne soli (15)

2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt

Dihydroxyindoline

(CAS broj 29539-03-5)

Dihydroxyindoline HBr

(CAS broj 138937-28-7)

EINECS 421-170-6

bojilo u neoksidativnim bojama za kosu

2,0%


»Može izazvati alergijsku reakciju »

205

4-Hidroksipropilamino-3-nitrofenol (15)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

(CAS broj 92952-81-3)

EINECS 406-305-9

a) bojilo u oksidativnim bojama za kosu

b) bojilo u neoksidativnim bojama za kosub) 2,6%

a) nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,6% računato kao slobodna baza

a) i b) :

– Ne koristiti s nitrozirajućim sistemima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

a) Omjer miješanja mora biti naveden na ambalaži.

»

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište,

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju,

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

206.

Direktiva 2009/164/EZ

Čisti limunovac (Lippia citriodora Kunth.)

CAS br. 8024-12-2


0,2%207.

Direktiva 2010/3/EU

Etil lauroil arginat HCl (INCI) *

Etil-Nα-dodekanoil-L-arginat hidroklorid

CAS br. 60372-77-2

EC br. 434-630-6

(a) sapun

(b) šampon protiv peruti

(c) dezodoransi, ne u obliku spreja

0,8%

Za namjene različite od sprječavanja razvoja mikroorganizama u proizvodu. Ta namjena mora biti vidljiva iz opisa proizvoda.* Za uporabu kao konzervans vidi Prilog VI, prvi dio, referentni broj 58.

208.

Direktiva 2010/4/EU

1-(beta-aminoetil) amino-4-(beta-hidroksietil) oksi-2-nitrobenzen i njegove soli

HC Orange br. 2


CAS br. 85765-48-6


EINECS 416-410-1

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sustavima


– Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg


– Čuvati u posudama koje ne sadrže nitrite

Bojila za kosu mogu uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitajte i postupajte u skladu s uputama.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađima od 16 godina.

Privremene tetovaže s crnom kanom mogu povećati rizik od pojave alergije.

Nemojte bojiti kosu ako:

– imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo i oštećeno vlasište.

– ste ikada nakon bojenja kose imali reakciju.

– ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu s crnom kanom.«

209.

Direktiva 2010/4/EU

2-[(2-metoksi-4-nitrofenil) amino]etanol i njegove soli

2-hidroksietilamino-5-nitroanisol

CAS br. 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,2%

– Ne koristiti s nitrozirajućim sustavima

– Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

– Čuvati u posudama koje ne sadrže nitrite


215

4-Amino-3-nitrofenol (CAS-br. 610– 81-1; EC-br. 210-236-8)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,0%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f, točka (a)
(b) Kako je navedeno u referentnom broju 208. stupac f

216

2,7-Naphthalenediol (CAS-br. 582-17-2; EC– br. 209-478-7)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,0%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,0%

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

217

m-Aminofenol (CAS-br. 591-27-5; EC– br. 209-711-2) i njegove soli

m-Aminofenol HCl (CAS– br. 51-81-0; EC-br. 200– 125-2)

m-Aminofenol sulfate (CAS-br. 68239-81-6; EC-br. 269– 475-1)

sodium

m-Aminofenol (CAS-br. 38171-54-9)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,2%

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

218

2,6-Dihidroksi– 3,4-dimetilpiridin (CAS– br. 84540-47– 6; EC-br. 283– 141-2)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,0%

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

222

2-Hidroksietil pikramska kiselina (CAS-br. 99610-72-7; EC-br. 412– 520-9)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 2,0%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

Za (a) i (b) :

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

223

p-Metilaminofenol (CAS-br. 150– 75-4;

EC-br. 205-768-2) i njegov sulfat

p-Metilaminofenol sulfat

(CAS-br. 55-55-0/1936– 57-8; EC-br. 200-237– 1/217-706-1)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,68% (kao sulfat)

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

225

Etanol, 2-[4– [Etil[(2-Hidroksietil) Amino]– 2-Nitrofenil]Amino]-, (CAS-br. 104516-93-0) i njegov hidroklorid

HC Blue No 12 (CAS-br. 132885-85-9; EC-br. 407– 020-2)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,75% (kao hidroklorid)

Za (a) i (b) :

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

227

3-Amino-2,4– diklorofenol (CAS-br. 61693-42-3; EC-br. 262– 909-0) i njegov hidroklorid

3-Amino-2,4– diklorofenol HCl (CAS-br. 61693-43-4)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,5% (kao hidroklorid)

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5% (kao hidroklorid)

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

230

Fenil metil pirazolon (CAS-br. 89– 25-8; EC-br. 201-891-0)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,25%

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

232

2-Metil-5-hidroksietilaminofenol (CAS-br. 55302-96-0; EC-br. 259-583-7)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

234

Hidroksibenzomorfoline (CAS-br. 26021-57-8; EC-br. 247-415-5)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,0%

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

237

2,2’-[(4-Amino-3-nitrofenil) imino]bisetanol (CAS-br. 29705-39-3) i njegov hidroklorid

HC Red No 13 (CAS-br. 94158-13-1; EC-br. 303-083-4)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 2,5% (kao hidroklorid)

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,25%

(kao hidroklorid)

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

238

2,6-Dimetoksi-3,5-piridindiamin (CAS-br. 85679-78-3 (slobodna baza) ) i njegov hidroklorid

2,6-Dimetoksi-3,5-piridinediamin HCl (CAS-br. 56216-28-5; EC-br. 260-062-1)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,25% (kao hidroklorid)

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

239

HC Violet No 1 (CAS-br. 82576-75-8; EC-br. 417-600-7)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 0,28%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,25%

Za (a) i (b) :

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205, stupac f točka (a)
(b) Kako je navedeno u referentnom broju 208. stupac f

241

1,5-Naftalenediol (CAS-br. 83-56-7; EC-br. 201-487-4)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,0%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,0%

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

242

Hidroksipropil bis(N-hidroksietil-p-fenilendiamin) (CAS-br. 128729-30-6) i njegov tetraklorid

Hidroksipropil bis(N-hidroksi-etil-p-fenilenediamin) HCl

(CAS-br. 128729-28-2; EC-br. 416-320-2)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,4% (kao tetrahidroklorid)

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

243

4-Amino-2-hidroksitoluen (CAS-br. 2835-95-2; EC-br. 220-618-6)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

244

2,4-Diaminofenoksietanol (CAS-br. 70643-19-5), njegov hidroklorid i njegov sulfat

2,4-Diaminofenoksietanol HCl (CAS-br. 66422-95-5; EC-br. 266– 357-1)

2,4-Diaminofenoksietanol sulfat (CAS-br. 70643-20-8; EC-br. 274-713-2)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 2,0% (kao hidroklorid)

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

245

2-Metilresorcinol (CAS-br. 608-25-3; EC-br. 210-155-8)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,8%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,8%

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

246

4-Amino-m– krezol (CAS-br. 2835-99-6; EC-br. 220-621-2)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

248

2-Amino-4-hidroksietilaminoanisol (CAS-br. 83763-47-7; EC-br. 280-733-2) i njegov sulfat

2-Amino-4-hidroksietilaminoanisol sulfat (CAS-br. 83763-48-8; EC-br. 280-734-8)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5% (kao sulfat)

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

249

Hidroksietil-3,4-metilendioksianilin i njegov hidroklorid

Hidroksietil-3,4-metilendioksianilin HCl (CAS-br. 94158-14-2; EC-br. 303-085-5)

Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 1,5%

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

250

3-Nitro-p-hidroksietilaminofenol (CAS-br. 65235-31-6; EC-br. 265-648-0)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,85%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 3,0%

Za (a) i (b) :

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)
(b) Kako je navedeno u referentnom broju 208. stupac f

251

4-Nitrofenil aminoetilurea (CAS-br. 27080-42-8; EC-br. 410– 700-1)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 0,5%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 0,25%

Za (a) i (b) :

– ne rabi s nitrozirajućim agensima

– maksimalan sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– držati u spremnicima bez nitrita

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)

252

2-Amino-6– kloro-4-nitrofenol (CAS– br. 6358-09-4; EC-br. 228– 762-1)

(a) Tvar za bojenje kose u oksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidirajućim proizvodima za bojenje kose

(b) 2,0%

(a) Nakon miješanja u oksidirajućim uvjetima, maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije premašiti 2,0%

(a) Kako je navedeno u referentnom broju 205. stupac f točka (a)


(b) Kako je navedeno u referentnom broju 208. stupac f

253

2,2'-[(4-aminofenil) ) imino]bis

(etanol) sulfat

2,2'-[(4-Aminophenyl) ) imino]bis(etanol) sulphateN,N-bis(2-Hydroxyethyl) -

p-Phenylenediamine Sulfate

CAS br. 54381-16-7

ECbr. 259-134-5

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,5% (računano kao sulfat)

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

254

1,3-benzendiol, 4-kloro-

1,3-benzendiol, 4-chloro-

4-Chlororesorcinol

CAS br. 95-88-5

EC br. 202-462-0

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,5%

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

255

2,4,5,6-tetraaminopirimidin sulfat

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin sulphate

Tetraaminopyrimidine Sulfate

CAS br. 5392-28-9

EC br. 226-393-0

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodihma za bojenje kose

(b) 3,4% (računano kao sulfat)

(a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 3,4% (računato kao sulfat)

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

256

3-(2-hidroksietil) -p-

fenilendiamonijev sulfat

3-(2-Hydroxyethyl) -p-

phenylenediammonium sulphate

Hydroxyethyl-p-

Phenylenediamine Sulfate

CAS br. 93841-25-9

EC br. 298-995-1

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,0% (računato kao sulfat)

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

257

1H-indol-5,6-diol

1H-Indol-5,6-diole

Dihydroxyindole

CAS br. 3131-52-0

EC br. 412-130-9

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) 0,5%

(a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 0,5%

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

(b) Kako je navedeno u stupcu f pod referentnim brojem 208

258

5-amino-4-kloro-2-metilfenol

hidroklorid

5-Amino-4-Chloro-2-methylphenol hydrocloride

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

CAS br. 110102-85-7

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,5% (računato kao hidroklorid)

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

259

1H-indol-6-ol

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

CAS br. 2380-86-1

EC br. 417-020-4

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 0,5%

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

260

1H-indol-2,3-dion

Isatin

1H-Indole-2,3-Dione

Isatin

CAS br. 91-56-5

EC br. 202-077-8

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,6%


Kako je navedeno u stupcu f pod referentnim brojem 208

261

2-aminopiridin-3-ol

2-Aminopiridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

CAS br. 16867-03-1

ECbr. 240-886-8

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,0%

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

262

2-metil-1-naftil acetat

1-Acetoxy-2-

2-Methyl-1-naphthyl acetate Methylnaphthalene

CAS br. 5697-02-9

EC br. 454-690-7

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,0% (Ako su i 2-Methyl-1-Naphthol i1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene prisutni u formulaciji bojila za kosu, maksimalna koncentracija 2-Methyl-1-Naphthola koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,0%.)

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

263

1-hidroksi-2-metilnaftalen

1-Hydroxy-2-methylnaphthalene

2-Methyl-1-Naphthol

CAS br. 7469-77-4

EC br. 231-265-2

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,0% (Ako su i 2-Methyl-1-Naphthol i1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene prisutni u formulaciji bojila za kosu, maksimalna koncentracija 2-Methyl-1-Naphthola koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,0%.)

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

264

dinatrijev 5,7-dinitro-8-oksido-2-

naftalensulfonat

Disodium 5,7-dinitro-8– oxido-2-naphthalenesulfonate

Acid Yellow 1

CAS br. 846-70-8

EC br. 212-690-2

CI 10316

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose
b) 0,2%

(a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,0%

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205(b) Kako je navedeno u stupcu f pod referentnim brojem 208

265

4-nitro-1,2-fenilendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

4-Nitro-1,2-phenylenediamine

CAS br. 99-56-9

EC br. 202-766-3

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose


Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 0,5%

Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

266

2-(4-amino-3-nitroanilino)etanol

2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol

HC Red No. 7

CAS br. 24905-87-1

ECbr. 246-521-9

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1%

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

Kako je navedeno u stupcu f pod referentnim brojem 208

267

2-[bis(2-hidroksietil)amino]-5-

nitrofenol

2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol

HC Yellow No. 4

CAS br. 59820-43-8

EC br. 428-840-7

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,5%

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


268

2-[(2-nitrofenil)amino]

etanol

2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol

HC Yellow No. 2

CAS br. 4926-55-0

EC br. 225-555-8

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,0%

(a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 0,75%

Za (a) i (b)

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

269

4-[(2-nitrofenil)amino]fenol

4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol

HC Orange No. 1

CAS br. 54381-08-7

ECbr. 259-132-4

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0%270

2-nitro-N1-fenil-benzen-1,4-

diamin

2-Nitro-N1-phenyl-benzene– 1,4-diamine

HC Red No. 1

CAS br. 2784-89-6

ECbr. 220-494-3

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0%


Kako je navedeno u stupcu f pod referentnim brojem 208

271

1-metoksi-3-(beta-aminoetil)

1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochloride

amino-4-nitrobenzen,

hidroklorid

HC Yellow No. 9

CAS br. 86419-69-4

EC br. 415-480-1

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5% (računato kao hidroklorid)

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


272

1-(4’-aminofenilazo)-2-metil-4-

(bis-2-hidroksietil)

aminobenzen

1-(4’-Aminophenylazo)-2– methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl) aminobenzene

HC Yellow No. 7

CAS br. 104226-21-3

ECbr. 146-420-6

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,25%273

N-(2-hidroksietil)-2-nitro-4-

trifluormetil-anilin

N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro– 4-trifluormethyl-aniline

HC Yellow No. 13

CAS br. 10442-83-8

EC br. 443-760-2

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) 2, 5%

(a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 2,5%

Za (a) i (b)

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

274

3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-

fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N

trimetilbenzenaminijev klorid

Benzenaminium, 3-[(4,5– dihydro-3-methyl-5-oxo-1– phenyl-1H-pyrazol-4– yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride

Basic Yellow 57

CAS br. 68391-31-1

EC br. 269-943-5

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

2,0%275

2,2'-[[4-[(4-aminofenil)

azo]fenil]imino]bisetanol

Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bis-

Disperse Black 9

CAS br. 20721-50-0

EC br. 243-987-5

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,3% (mješavine u omjeru 1:1 2,2’-[4-(4-aminofenilazo)fenilimino]

dietanol i lignosulfat))276

9,10-antracendion, 1,4-bis

[(2,3-dihidroksipropil)amino]-

9,10-Anthracenedione, 1,4– bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-

HC Blue No.14

CAS br. 99788-75-7

EC br. 421-470-7

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,3%

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrita


277

2-(4-metil-2-nitroanilino)etanol

2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

CAS br. 100418-33-5

EC br. 408-090-7

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) 1,0%

a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,0%

Za (a) i (b)

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrit

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205

278

1-amino-2-nitro-4-(2',3'-

dihidroksipropil)amino-5-

klorobenzen + 1,4-bis-(2',3'-

dihidroksipropil)amino-2-nitro-

5-klorobenzen

1-Amino-2-nitro-4-(2',3'– dihydroxypropyl)amino-5– chlorobenzene + 1,4-bis– (2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

CAS br. 95576-89-9 + 95576-

92-4

(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b) 2,0%

a) Nakon miješanja pod oksidacijskim uvjetima maksimalna koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije prijeći 1,0%

Za (a) i (b)

– Ne koristiti s nitrozirajućim tvarima

– Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg

– Čuvati u posudama bez nitrit

(a) Kako je navedeno u stupcu f (a) pod referentnim brojem 205.«

_______


(*) Internacionalni nezaštićeni nazivi (INN) za farmaceutske supstancije

(1) Ove tvari mogu se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji s time da suma omjera koncentracija svake od njih u kozmetičkom proizvodu izražena u odnosu na maksimalnu dopuštenu koncentraciju za svaku ne smiju biti veći od 1.

(2) Samo ukoliko koncentracija prelazi 0,05%.

(3) Ove tvari mogu se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji s time da suma omjera koncentracija svake od njih u kozmetičkom proizvodu izražena u odnosu na maksimalnu dopuštenu koncentraciju za svaku ne smiju biti veći od 2.

(4) Količina natrijevog, kalijevog i litijevog hidroksida je izražena kao masa natrijevog hidroksida. Ukoliko je mješavina više hidroksida, suma ne smije prelaziti granice navedene u koloni d.

(5) Ove tvari mogu se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji s time da suma omjera koncentracija svake od njih u kozmetičkom proizvodu izražena u odnosu na maksimalnu dopuštenu koncentraciju za svaku ne smiju biti veći od 1.

(6) Količina natrijevog, kalijevog i litijevog hidroksida je izražena kao masa natrijevog hidroksida. Ukoliko je mješavina više hidroksida, suma ne smije prelaziti granice navedene u koloni d.

(7) Kao konzervans, vidi Prilog VI prvi dio, broj 3.

(8) Samo za proizvode koji se mogu koristiti za djecu ispod 3 godine starosti i koji ostaju duže na koži.

(9) Kao konzervas, vidi Prilog VI prvi dio, broj 9.

(10) Kao konzervans, vidi Prilog VI prvi dio, broj 23.

(11) Kao konzervans, vidi Prilog VI prvi dio, broj 8.

(12) Kao konzervans, vidi Prilog VI prvi dio, broj 34.

(13) Vrijednost se odnosi na tvar, a ne na gotov kozmetički proizvod.

(14) Suma tih tvari korištenih u kombinaciji ne smije prelaziti granice navedene u koloni d.

(15) Slobodna baza i soli ovog sastojka boje za kosu dozvoljeni su za uporabu, ukoliko nisu zabranjeni u Prilogu II.

PRILOG III. drugi dio

LISTA PRIVREMENO DOPUŠTENIH TVARI

Redni broj (kao u Direktivi 78/768/EEC Anexu III (Part 2))

Ime

INCI

EU ime

Ograničenja

Uvjeti primjene i obvezna upozorenja na ambalaži

Dozvoljeno do

(datum)

Područje primjene

Najveća dopuštena koncentracija u gotovom proizvodu

Druga ograničenja i zahtjevi

a

b

c

d

e

f

g

PRILOG IV. prvi dio

LISTA DOPUŠTENIH BOJILA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA(1)

C.I. ili naziv

Ton bojila

Područje
primjene

Druga ograničenja i zahtjevi (2)

1

2

3

4

10006

zelena
x


10020

zelenax10316 (3)

žuta


x
11680

žutax11710

žutax11725

narančasta
x


11920

narančasta

x

12010

crvenax12085 (3)

crvena

x
Do 3% u gotovom proizvodu

12120

crvena
x


12370

crvena
x


12420

crvena
x


12480

smeđa
x


12490

crvena

x

12700

žuta
x


13015

žuta

x
E 105

14270

narančasta

x
E 103

14700

crvena

x

14720

crvena

x
E 122

14815

crvena

x
E 125

15510 (3)

narančasta


x
15525

crvena

x

15580

crvena

x

15620

crvena
x


15630 (3)

crvena

x
Do 3% u gotovom proizvodu

15800

crvenax15850 (3)

crvena

x

15865 (3)

crvena

x

15880

crvena

x

15980

narančasta

x
E 111

15985 (3)

žuta

x
E 110

16035

crvena

x

16185

crvena

x
E 123

16230

narančastax16255 (3)

crvena

x
E 124

16290

crvena

x
E 126

17200 (3)

crvena

x

18050

crvenax18130

crvena
x


18690

žuta
x


18736

crvena
x


18820

žuta
x


18965

žuta

x

19140 (3)

žuta

x
E 102

20040

žuta
x

Do 5 mg/kg 3,3' -dimetilbenzidina u bojilu,

20470

crna
x


21100

žuta
x

Do 5 mg/kg 3,3' – dimetilbenzidina u bojilu

21108

žuta
x

Do 5 mg/kg 3,3' – dimetilbenzidina u bojilu

20470

crna
x


21100

žuta
x

Do 5 mg/kg 3,3' – dimetilbenzidina u bojilu

21108

žuta
x

Do 5 mg/kg 3,3' – dimetilbenzidina u bojilu

21230

žutax24790

crvena
x


26100

crvenax


Kriteriji za čistoću: Anilin do 0,2%

2 – naftol do 0,2%

4 – aminoazobenzen do 0,1%

1-( fenilazo )- 2 - naftol do 3%

1 - [ 2 - (fenilazo) fenilazo ] - 2 - naftalenol do 2%

27755

crna

x
E 152

28440

crna

x
E 151

40215

narančasta
x


40800

narančasta

x

40820

narančasta

x
E 160 e

40825

narančasta

x
E 160 f

40850

narančasta

x
E 161 g

42045

plavax42051(3)

plava

x
E 131

42053

zelena

x

42080

plava
x


42090

plava

x

42100

zelena
x


42170

zelena
x


42510

ljubičastax42520

ljubičasta
x

Do 5 mg/kg u gotovom proizvodu

42735

plavax44045

plavax44090

zelena

x
E 142

45100

crvena
x


45190

ljubičasta
x


45220

crvena
x


45350

žuta

x
Do 6% u gotovom proizvodu

45370 (3)

narančasta

x
Ne više od 1% 2 - ( 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 2- il) benzojeve kiseline i 2% 2 - bromo - 6 - hidroksi - 3 - okso - .3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline

45380 (3)

crvena

x
Ne više od 1% 2 - ( 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline i 2% 2 - bromo - 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline

45396

narančasta

x
Do 1% kao slobodna kiselina, u ruževima za usnice

45405

crvena


xNe više od 1% 2 - ( 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline i 2% 2 - bromo - 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline

45410 (3)

crvena

x
Ne više od 1% 2 - ( 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline i 2% 2 - bromo - 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline

45430 (3)

crvena

x
E 127 i ne više od 1% 2 - ( 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline i 2% 2 - bromo - 6 - hidroksi - 3 - okso - 3H - ksanten - 9 - il) benzojeve kiseline

47000

žutax47005

žuta

x
E 104

50325

ljubičasta
x


50420

crnax51319

ljubičasta
x


58000

crvena

x

59040

zelenax60724

ljubičasta
x


60725

ljubičasta

x

60730

ljubičastax61565

zelena

x

61570

zelena

x

61585

plava
x


62045

plava
x


69800

plava

x
E 130

69825

plava

x

71105

narančastax73000

plava

x

73015

plava

x
E 132

73360

crvena

x

73385

ljubičasta

x

73900

ljubičasta
x


73915

crvena
x


74100

plava
x


74160

plava

x

74180

plava
x


74260

zelena


x
75100

žuta

x

75120

narančasta

x
E 160 b

75125

žuta

x
E 160 d

75130

narančasta

x
E 160 a

75135

žuta

x
E161d

75170

bijela

x

75300

žuta

x
E 100

75470

crvena

x
E 120

75810

zelena

x
E 140 i E 141

77000

bijela

x
E 173

77002

bijela

x

77004

bijela

x

77007

plava

x

77015

crvena

x

77120

bijela

x

77163

bijela

x

77220

bijela

x
E 170

77231

bijela

x

77266

crna

x

77267

crna

x

77268 : 1

crna

x
E 153

77288

zelena

x
Bez Cr (VI) iona

77289

zelena

x
Bez Cr (VI) iona

77346

zelena

x

77400

smeđa

x

77480

smeđa

x
E 175

77489

narančasta

x
E 172

77491

crvena

x
E 172

77492

žuta

x
E 172

77499

crna

x
E 172

77510

plava

x
Bez CN - iona

77713

bijela

x

77742

ljubičasta

x

77745

crvena

x

77820

bijela

x
E 174

77891

bijela

x
E 171

77947

bijela

x

Laktoflavin

žuta

x
E 101

Karamel

smeđa

x
E 150

Kapsanitin, kapsorubin

narančasta

x
E 160 c

Cikla crveno

crvena

x
E 162

Antocijanini

crvena

x
E 163

Aluminij, cink, magnezij i kalcij stearati

bijela

x

Bromtimol plavo

plava
x


Bromkrezol crveno

zelena
x


Acid Red 195

crvenax
(1) Dopušteni su i lakovi i soli ovih bojila, ako ne sadrže zabranjene tvari koje se nalaze u Prilogu II ili nisu isključeni iz ovoga Pravilnika Prilogom V

(2) Bojila označena slovom E moraju u skladu s EEC Direktivom koja uređuje hranu i bojila (prehrambene aditive) u pogledu čistoće ispunjavati zahtjeve postavljene u toj Direktivi. Na njih se odnose opći kriteriji iz Priloga III toga propisa kada je slovo E izbrisano.

(3) Dopušteni su i netopljivi barijevi, stroncijevi i cirkonijevi lakovi, soli i pigmenti ovih bojila. Moraju proći test netopljivost određenoj prema propisanim metodama analiza kozmetičkih proizvoda.

Područje primjene:

1 – bojila dopuštena u svim kozmetičkim proizvodima

2 – bojila dopuštena u svim kozmetičkim proizvodima osim u proizvodima namijenjenih za područje oko očiju, posebno proizvodi za uljepšavanje i bojenje područja oko očiju te njihovo uklanjanje

3 – bojila dopuštena samo u kozmetičkim proizvodima koji ne dolaze u dodir sa sluznicom

4 – bojila dopuštena samo u kozmetičkim proizvodima koji dolaze u kratkotrajan dodir s kožom

PRILOG IV. drugi dio

PRIVREMENO DOPUŠTENA BOJILA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA1

C.I. ili naziv

Ton bojila

Područje
primjene

Druga ograničenja i zahtjevi (2)

Dopušteno do

1

2

3

4

(1) Dopušteni su i lakovi i soli ovih bojila ukoliko ne sadrže tvari koje se nalaze na Listi II

(2) Bojila označena slovom E moraju u skladu s propisima o hrani (prehrambeni aditivi) u pogledu čistoće ispunjavati zahtjeve postavljene u tim propisima

Područje primjene:

1 – bojila dopuštena u svim kozmetičkim proizvodima

2 – bojila dopuštena u svim kozmetičkim proizvodima osim u proizvodima namijenjenih za područje oko očiju, posebno proizvodi za uljepšavanje i bojenje područja oko očiju te njihovo uklanjanje

3 – bojila dopuštena samo u kozmetičkim proizvodima koji ne dolaze u dodir sa sluznicom

4 – bojila dopuštena samo u kozmetičkim proizvodima koji dolaze u kratkotrajan dodir s kožom

PRILOG V.

TVARI NA KOJE SE OVAJ PRAVILNIK NE ODNOSI

1. Stroncij i njegovi spojevi, osim stroncijevog laktata, stroncijevog nitrata i stroncijevog polikarboksilata iz Priloga II., stroncijev sulfid, stroncijev klorid, stroncijev acetat, stroncijev hidroksid, stroncijev peroksid, prema uvjetima iz Priloga III. Prvi dio i stroncijevi lakovi, pigmenti i soli iz bojila s oznakom (3) iz Priloga IV. Prvi dio.

PRILOG VI.

KONZERVANSI KOJE MOGU SADRŽAVATI KOZMETIČKI PROIZVODI

PREAMBULA

1. Konzervansi su tvari koje mogu biti dodane u kozmetičke proizvode s primarnom namjenom sprečavanja razvoja mikroorganizama u takvim proizvodima.

2. Tvari označene simbolom (*) također mogu biti dodane u kozmetičke proizvode u koncentraciji drugačijoj od one propisane u ovom Prilogu za druge posebne namjene koje su očite iz prezentacije proizvoda, npr. kao dezodoransi u sapunima ili kao tvari protiv prhuti u šamponima.

3. Ostale tvari koje se koriste u izradi kozmetičkih proizvoda također mogu imati antimikrobna svojstva i na taj način pomoći u očuvanju proizvoda, kao što su, na primjer, mnoga eterična ulja i neki alkoholi. Te tvari nisu uključene u ovom Prilogu.

4. Za potrebe ove liste:

– ‘Soli’ su: soli natrija, kalija, kalcija, magnezija, amonijaka i etanolamina, klorida, bromida, sulfata, acetata.

– ‘Esteri’ su: metil ester, etil ester, propil ester, izopropil ester, butil ester, izobutil ester, fenil ester.

5. Svi gotovi proizvodi koji sadrže formaldehid ili tvari iz ovog Priloga i koji otpuštaju formaldehid moraju biti označeni upozorenjem »sadrži formaldehid« gdje koncentracija formaldehida u gotovom proizvodu prelazi 0,05%.

PRILOG VI. prvi dio

DOPUŠTENI KONZERVANSI KOJE MOGU SADRŽAVATI KOZMETIČKI PROIZVODI

Redni broj

(kao u Direktivi 76/768/EEC Annex VI part 1*)

Ime

INCI

EU ime*

Najveća

dopušt. konc.

u proizvodu

Druga ograničenja

i zahtjevi

Obvezna upozorenja na ambalaži

a

b

c

d

e

1

Benzojeva kiselina (CAS 65-85-0) i natrijeva sol (CAS 532-32-1) Benzoic Acid

Benzoic acid, its and its sodium salt

Proizvodi koji se ispiru, osim proizvoda za oralnu njegu: 2,5% (izraženo kao kiselina

Proizvodi za oralnu njegu: 1,7% (izraženo kao kiselina

Proizvodi koji ostaju na koži ili kosi 0,5% (izraženo kao kiselina1a

Ostale soli benzojeve kiseline i esteri benzojeve kiseline

Benzoic acid

Salts of benzoic acid other then listed under reference number 1 and esters of benztoic acid

0,5% (izraženo

kao kiselina2

Propionska kis. i soli

Propionic Acid

Propionic acid and its salts

2,0% (izraženo kao kiselina)3

Salicilna kis. i soli (*)

Salicylic Acid

Salicylic acid and its salts(*)

0,5% (izraženo kao kiselina)

Ne smije se koristiti u proizv.za djecu ispod 3 god. starosti, osim za šampone

»Ne koristiti za djecu ispod 3 god.starosti«(1)

4

Sorbinska kiselina i soli

Sorbic Acid

Sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid) and its salts

0,6% (izraženo kao kiselina)5

Formaldehid i paraformaldehid(*)

Formaldehyde

Formaldehyde and paraformaldehyde (*)

0,2% (osim za proizvode za oralnu higijenu)

0,1% (proizvodi za oralnu higijenu)

Izražen kao slobodni formaldehid

Zabranjen za aerosole


7

o-fenilfenol i soli

o-Phenylphenol

Biphenyl-2-ol(o-phenylphenol) and its salts

0,2 %

(izraženo kao fenol)8

Cinkov pirition(*) (CAS 13463-41-7)

Zinc pyrithione

Pyrithione zinc (*)

Proizvodi za kosu: 1,0%

Ostali proizvodi: 0,5%

Samo za proizvode koji se ispiru

Zabranjen u proizvodima za usnu šupljinu


9

Anorganski sulfiti i hidrogensulfiti(*)

-

Inorganic sulphites and hydrogensulphites (*)

0,2% (izraženo kao slobodni SO2)11

Klorobutanol (INN)

Chlorobutanol

Chlorobutanol

0,5%

Zabranjen za aerosole

»Sadrži klorobutanol«

12

4-hidroksibenzojeva kiselina, soli i esteri(*)

4-Hydroxybenzoic Acid

4-Hydroxybenzoic acid its salts and esters (*)

0,4% (izraženo kao kiselina) za 1 ester

0,8% (izraženo kao kiselina) za smjesu estera13

Dehidrooctena kis. i soli

Dehydroacetic Acid

3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione (Dehydracetyc acid) and its salts

0,6%

(izraženo kao kiselina)

Zabranjena za aerosole


14

Mravlja kis. i njezina natrijeva sol

Formic Acid and Sodium Format

Formic acid and its sodium salt

0,5%

(izraženo kao kiselina)15

Dibromoheksamidin i soli uklj. isetionat

Dibromohexamidine Isethionate

3,3¸'-Dibromo-4,4!-hexamethylene-dioxydibenzamidine

(Dibromohexamidine)and its salts (including isethionate)

0,1%16

Tiomersal (INN)

Thimerosal

Thiomersal

0,007% (izraženo kao Hg) Ako se dodaju i drugi dopušt. živini sp. ukup. konc. Hg ne smije prijeći 0,007%

Samo za proizv. za šminkanje podr. oko očiju i proizv. za uklanj. šminke sa podr. oko očiju

»Sadrži tiomersal«

17

Fenilživine(II) soli, uključujući borat

Phenylmercuric Borate

Phenylmercuric salts incl. borate

0,007% (izraženo kao Hg) Ako se dodaju i drugi dopušt. živini sp. ukup. konc. Hg ne smije prijeći 0,007%

Samo za proizv. za šminkanje podr. oko očiju i proizv. za uklanj. šminke sa podr. oko očiju

»Sadrži fenilživine(II) spojeve«

18

Undecilenska kiselina i soli

Undecylenic Acid

Undec-10-enoic acid and salts

0,2% (izraženo kao kiselina)19

Heksetidin

Hexetidine

Hexetidine

0,1%20

5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

0,1%

Samo za proizvode koji se ispiru

Izbjegavati stvaranje nitrozamina


21

Bronopol (INN)

2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol

Bronopol

0,1%

Izbjegavati stvaranje nitrozamina


22

Diklorobenzil alkohol

Dichlorobenzyl Alcohol

2,4-Dichlorobenzyl alcohol

0,15%23

Triklokarban(*)

Triclocarban

Triclocarban (*)

0,2%

Kriteriji za čistoću: 3,3!,4,4!-

tetrakloroazobenzen<1ppm;

3,3!, 4,4! -tetrakloroazoksibenzen <1 pm


24

p-Kloro-m-krezol

p-Chloro -m-Cresol

4-Chloro-m-cresol

0,2%

Zabranjen u proizvodima koji dolaze u doticaj sa sluznicom


25

Triklosan (INN)

Triclosan

Triclosan

0,3%26

Kloroksilenol

Chloroxylenol

4-Chloro-3,5-xylenol

0,5%27

Imidazolidinil urea

Imidazolidinyl Urea

3,3!-Bis(1-hydroxymethyl-2,5-dioximidazolidinil-4-yl)-1,1¢-methylenediurea ( Imidazolidinyl Urea)

0,6%28

Poliheksametilen bigvanid hidroklorid

Polyaminopropyl Biguanide

Poly(1-hexametylenebiguanide) hydrochloride

0,3%29

Fenoksietanol

Phenoxyethanol

2-Phenoxyethanol

1,0%30

Metenamin (INN)

Methenamine

Hexamethylene tetramine (methenamine)

0,15%31

Metenamin 3-kloroaliloklorid

Quaternium 15

Methenamin 3-chloroallylochloride

0,2%32

Klorofenoksiimidazolil dimetil butanon

Climbazole

1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one

0,5%33

DMDM Hidantoin (+)

DMDM Hydantoin

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione

0,6%34

Benzil alkohol (*)

Benzyl Alcohol

Benzyl alcohol (*)

1,0%35

Pirokton olamin

Piroctone Olamine

1-Hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trymethylpentyl)2-pyridon and its monoethanolamine salt

1,0%

0,5%

Proizvodi koji se ispiru

Ostali proizvodi


37

Bromoklorofen

Bromochlorophene

6,6-Dibromo-4,4–dichloro-2,2-me thylendiphenol (Bromochlorophen)

0,1%38

p-Izopropil-m-krezol

Isopropyl Cresol

4-Isopropyl-m-cresol

0,1%39

Metilkloroizotiazolinon i Metilizotiazolinon sa magnezijevim kloridom i magnezijevim nitratom

Methylchloroizothiazolinone and Methylisothiazolinone and Magnesi-um Chloride and Magnesium Nitrate

Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate

0,0015%

mješavine 3:1

5-kloro-2-metil- izotiazol-3(2H)- on i 2-

metilizotiazol- 3(2H)-on40

Klorofen

Chlorophene

2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)

0,2%41

Kloroacetamid

Chloroacetamide

2-Chloroacetamide

0,3%


»Sadrži kloroacetamid«

42

Klorheksidin i diglukonat, diacetat i dihidroklorid

Chlorhexidine and its Digluconate, Diacetate and Dihydrochloride

Chlorhexidine and its digluconate, diacetate and dihydrochloride

0,3% (izraženo kao klorheksidin)43

Fenoksiizopropanol (*)

Phenoxyisopropanol

1-Phenoxypropan-2-ol (*)

1,0%

Samo za proizvode koji se ispiru


49

7-Etilbiciklooksazolidin

7-Ethylbicyclooxazolidine

5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo (3.3.0) octane

0,3%

Zabranjeno za proiz. za oralnu hig. i proiz.koji dolaze u dodir sa sluzokožom


50

Klorfenezin

Chlorphenesin

3-(p-Chlorophenoxy)-propane-1,2-diol (chlorphenesin)

0,3%51

Natrijev hidroksimetilglicinat

Sodium Hydroxymethylglycinate

Sodium hydroxymethylamino acetate (Sodium hydroxymethylglycinate)

0,5%52

Srebrni klorid nanešen na titan dioksidu

Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate (and) Titanium Dioxide (and) Silver Chloride

Silver chloride deposited on Titanium dioxide

0,004% (izraženo kao AgCl)

20% AgCl na TiO2

Zabranjeno u proiz. za djecu ispod 3 god., u proizvodima za oralnu higijenu i za proizvode koji se apliciraju oko usnica i očiju


53

Benzetonij klorid

Benzethonium Chloride

Benzethonium chloride

0,1%

a) proizvodi koji se ispiru

b) proizvodi koji ostaju na koži, ali ne za oralnu higijenu


54

Benzalkonij klorid, bromid i saharinat (+)

Benzalkonium Chloride,Bromide and Saccharinanate

Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate (+)

0,1%

(izraženo kao benzalkonij klorid)


Izbjegavati dodir s očima

55

Benzilhemiformal

Benzylhemiformal

Benzylhemiformal

0,15%

Jedino za proizvode koji se uklanjaju ispiranjem


56

3-Jodo -2-propinil-butil-karbamat

Jodopropynyl Butylcarbamate

3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate

(a) proizvodi koji se ispiru: 0,02%

(b) proizvodi koji ostaju na koži ili kosi: 0,01%, osim kod deodoranata/antiperspiranata: 0,0075%

1. Nije za uporabu u proizvodima za oralnu higijenu i njegu usnica

(a) ne smije se upotrebljavati u proizvodima koje koriste djeca ispod 3 godine starosti, osim u proizvodima za kupanje/gelovima za tuširanje i šamponima

(b)- ne smije se koristiti u losionima i kremama za tijelo(2)

- ne koristiti u proizvodima za djecu mlađu od 3 godine

(a) »Ne koristiti kod djece ispod 3 godine sdtarosti« (3)

(b) Ne koristiti kod djece ispod 3 godine starosti(4)

57

Metilizotiazolinon

Methylisothiazolinone

0,01%58.

Etil lauroil arginat HCl* **

etil-Να -dodekanoil-L-arginat hidroklorid

CAS br. 60372-77-2

EC br. 434-630-6

0,4%

Ne smije se koristiti u proizvodima za njegu usana, proizvodima za usta i sprejevima


** Za druge uporabe, osim kao konzervansa, vidi Prilog III. Dio 1. referentni broj 207.«

PRILOG VI. drugi dio

PRIVREMENO DOPUŠTENI KONZERVANSI KOJE MOGU SADRŽAVATI KOZMETIČKI PROIZVODI

Redni broj

Tvar

Najveća dopuštena koncentracija u proizvodu

Druga ograničenja i zahtjevi

Uvjeti uporabe i obvezna upozorenja na ambalaži

Dozvoljeno do

a

b

c

d

e

f

PRILOG VII.

UV FILTRI KOJE MOGU SADRŽAVATI KOZMETIČKI PROIZVODI

UV filteri su supstance koje su, sadržane u kozmetičkim proizvodima za zaštitu od sunca, posebno namijenjene za filtraciju određenih UV zraka s ciljem da zaštite kožu od štetnog djelovanja sunčevih zraka.

Ovi se UV filteri mogu dodati i u druge kozmetičke proizvode u okviru ograničenja i pod uvjetima navedenim u Prilogu.

UV filteri koji se koriste u kozmetičkim proizvodima samo radi zaštite proizvoda od UV zraka, nisu uključeni u Prilog.

PRILOG VII. prvi dio

LISTA DOPUŠTENIH UV FILTRA KOJE MOGU SADRŽAVATI KOZMETIČKI PROIZVODI

Redni broj (kao u Direktivi 76/768/EEC

Annex VII part 1)

Kemijsko ime

INCI ime

EU ime

Najveća dopuštena koncentracija

Ostala ograničenja i zahtjevi

Obvezna upozorenja na ambalaži

a

b

c

d

e

2

-4(2-Okso-3-metil borniliden) benzen -sulfonske kiseline i soli

-Trimonium Benzylidene Camphor Sulfate

-N,N,N-trimethyl-4(2-oxoborn-3-ylidenmethyl)anilinium methyl sulphate

6,0%3

-3,3,5-Trimetilcikloheksil salicilat

-Homosalate

-Homomenthylsalicylate

10,0%4

-2-Hidroksi 4-metoksibenzofenon

-Benzophenone-3

-Oxybenzone

10,0%


»sadrži oksibenzon«(1)

6

-2-Fenilbezilimidazol-5-sulfonska kis.

soli natrija,kalija, trietanolamina

-2-Phenylbenzimidazole-5-Sulfonic Acid

Sodium Phenylbenzimidazole Sulfonate

Potassium Phenylbenzimidazol Sulfonate

TEA-Phenylbenzimidazole Sulfonate

-2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts

8,0%

izraž. kao kis.7

-3,3'-(1,4-Fenilendimetilidin)bis(7,7-dimetil-2-okso-biciklo-(2,2,1)heptan-1-metansulfonske kiseline i njene soli

-Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

-3,3'-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis(7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo-2,2,1)heptane-methane- sulphonic acid) and its salts

10,0%

izraženo kao kiselina8

-1-(4-Terc-butilfenil)-3-(4'metoksifenil) propan-1,3-dion

-Butyl Methoxy Dibenzoylmethan

1-(4-Tert-butilphenyl)-3-(4'methoxyphenyl) propane-1,3-dione

5,0%9

-Alfa-(2-oksoborn-3-iliden)toluen-4-sulfonska kiselina i njene soli

Alpha-(2-oxoborn-3-ylidene)toluene-4-sulphonic acid and its salts

6,0% izraženo kao kiselina10

-2-Cijano-3,3-difenil akrilna kiselina,2-etilheksil ester

-Octocrylene

-2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester

10,0% izraženo

kao kiselina11

-Polimer N-((2 i 4)-(2-oksoborn-3-iliden)metil)benzil)akrilamida

-Polyacrylamidomethyl Benzyliden Camphor

-Polymer of N-((2 and 4)-(2-oxoborn-3-idene)methyl)benzyl)acrylamide

6,0%12

-2-Etilheksil-4metoksicinamat

-Octyl Methoxycinnamate

2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate

10,0%13

-Etil-4-aminobenzoat etoksilirani

-PEG-25 PABA

-Ethoxylated ethyl-4-aminobenzoate

10,0%14

Isopentil-4-metoksicinamat(smjesa izomera)

-Isoamyl p-Methoxycinnamate

-Isoamyl p-methoxycinnamate

10,0%15

-2,4,6-Trianilino-(p-karbo-2-etilheksil-1'oksi)-1,3,5,-triazin

-Octyl Triazone

-2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'oxy)-1,3,5-triazine

5,0%16

-Fenol,2-H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2metil-3(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)oksi)disiloksanil)propil

-Drometrizole Trisiloxane

-Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl

15,0%17

-4,4-((6-(((1,1-Dimetiletil)amino)karbonil) feniloamino)1,3,5-triazin-2,4-diil) diimino) bis(2-etilheksil)ester benzojeve kiseline

-Diethylhexyl Butamido Triazone

-4,4-((6(((1,1dimethylethyl)amino)-carbonyl) phenyl)amino) 1,3,5-triazine-2,4diyl) diimino) bis-bis(2-ethylhexyl) ester benzoic acid

10,0%18

-3-(4'-Metilbenzeliden)d-1-kamfor

-4-Methylbezylidene Camphor

-3-(4'Methylbenzylidene)-d-1-camphor

4,0%27

-Titanov dioksid

-Titanium Dioxide

-Titanium dioxide

25,0 %28

2-[-4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil] ester benzojeve kiseline (CAS 302776-68-7)

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

Benzoic acid, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroksybenzoy]-,hexylester

10,0%(1) Nije potrebno ukoliko je koncentracija 0,5 % ili manja, ili ako se koristi samo za zaštitu proizvoda

PRILOG VII. drugi dio

PRIVREMENO DOPUŠTENI UV – FILTRI KOJE MOGU SADRŽAVATI KOZMETIČKI PROIZVODI

Redni broj

Tvar

Najveća dopuštena koncentracija u proizvodu

Druga ograničenja i zahtjevi

Uvjeti uporabe i obvezna upozorenja na ambalaži

Dozvoljeno do

a

b

c

d

e

f

PRILOG VIII.

PRILOG VIII.a

PRILOG IX.

LISTA VALIDIRANIH ALTERNATIVNIH METODA ZA TESTIRANJE NA ŽIVOTINJAMA

Metode navedene na listi validirane su od Europskog centra za validaciju alternativnih metoda (European Centre on Validation of Alternative Methods – ECVAM) s ciljem udovoljavanja uvjetima propisanih ovim Pravilnikom i nisu navedene u Prilogu V. pravilnika koji uređuje razvrstavanje, označavanje, obilježavanje i pakiranje opasnih kemikalija. Kako se testiranja na životinjama ne mogu u potpunosti zamijeniti alternativnim metodama, u listi se navodi i podatak da li alternativna metoda u potpunosti ili djelomično zamjenjuje testiranje na životinjama.

Redni broj

Validirana alternativna metoda

Potpuno ili djelomično zamjenjivanje

a

b

c

PRILOG X.

OBRAZAC ZA PRIJAVU DJELATNOSTI


PRILOG XI.

OBRAZAC ZA PRIJAVU STAVLJANJA KOZMETIČKOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE


PRILOG XII.

DOPUŠTENE BILJNE VRSTE
ZA KOZMETIKU S POSEBNOM NAMJENOM
(INCI nazivlje)

A

ABIES ALBA

ABIES BALSAMEA

ABIES PECTINATA

ABIES SIBIRICA

ACACIA CATECHU

ACACIA CONCINNA

ACACIA DEALBATA

ACACIA DECURRENS

ACACIA FARNESIANA

ACACIA SENEGAL

ACANTHOPANAX SENTICOSUS

ACER PSEUDOPLATANUS

ACER SACCHARINUM

ACHILLEA MILLEFOLIUM

ACORUS CALAMUS

ACTINIDIA CHINENSIS

ADANSONIA DIGITATA

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS

ADIANTUM PEDATUM

AEGOPODIUM PODAGRARIA

AESCULUS HIPPOCASTANUM

AGARICUS BISPORUS

AGAVE AMERICANA

AGAVE RIGIDA

AGRIMONIA EUPATORIA

AGROPYRON REPENS

AHNFELTIA CONCINNA

AILANTHUS ALTISSIMA

ALCHEMILLA VULGARIS

ALEURITES MOLUCCANA

ALGAE

ALKANNA TINCTORIA

ALLIUM CEPA

ALLIUM SATIVUM

ALNUS FIRMIFOLIA

ALOE ARBORESCENS

ALOE BARBADENSIS

ALOE FEROX

ALTHAEA OFFICINALIS

ALTHAEA ROSEA

AMARANTHUS CAUDATUS

AMOMUM AROMATICUM

AMYRIS BALSAMIFERA

ANACARDIUM OCCIDENTALE

ANACYCLUS PYRETHRUM

ANANAS SATIVUS

ANCHUSA OFFICINALIS

ANGELICA ACUTILOBA

ANGELICA ARCHANGELICA

ANGELICA DAHURICA

ANGELICA KEISKEI

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS

ANIBA ROSAEODORA

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS

ANONA CHERIMOLIA

ANONA MURICATA

ANTHEMIS NOBILIS

ANTHRISCUS CEREFOLIUM

ANTHRISCUS SYLVESTRIS

ANTHYLLIS VULNERARIA

APIUM GRAVEOLENS

ARACHIS HYPOGAEA

ARALIA NUDICAULIS

ARBUTUS UNEDO

ARCTIUM LAPPA

ARCTIUM MAJUS

ARCTIUM MINUS

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI

ARGANIA SPINOSA

ARGEMONE MEXICANA

ARMERIA MARITIMA

ARNICA MONTANA

ARNICA CORDIFOLIA

ARTEMISIA ABROTANUM

ARTEMISIA ABSINTHIUM

ARTEMISIA CAPILLARIS

ARTEMISIA DRACUNCULUS

ARTEMISIA PRINCEPS

ARTEMISIA VULGARIS

ASARUM SIEBOLDI

ASCOPHYLLUM NODOSUM

ASIMINA TRILOBA

ASPARAGOPSIS ARMATA

ASPARAGUS OFFICINALIS

ASPERULA ODORATA

ASTRAGALUS GUMMIFER

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS

ASTRAGALUS SINICUS

ATRIPLEX NUMMULARIA

AVENA SATIVA

AVERRHOA CARAMBOLA

B

BAMBUSA ARUNDINACEA

BAMBUSA VULGARIS

BAPTISIA TINCTORIA

BAROSMA BETULINA

BASSIA LATIFOLIA

BELAMCANDA CHINENSIS

BELLIS PERENNIS

BERBERIS VULGARIS

BERTHOLLETIA EXCELSA

BETA VULGARIS

BETULA PENDULA

BETULA PLATYPHYLLA JAPONICA

BIXA ORELLANA

BLETIA HYACINTHINA

BLUMEA BALSAMIFERA

BORAGO OFFICINALIS

BOSWELIA CARTERII

BOSWELLIA SERRATA

BOUGAINVILLEA GLABRA

BRASSICA ALBA

BRASSICA CAMPESTRIS OLEIFERA

BRASSICA CAMPESTRIS RAPA

BRASSICA JUNCEA

BRASSICA NIGRA

BRASSICA OLERACEA BOTRYTIS

BRASSICA OLERACEA CAPITATA

BUTYROSPERMUM PARKII

BUXUS SEMPERVIRENS

BUXUS CHINENSIS

C

CALAMINTHA OFFICINALIS

CALENDULA OFFICINALIS

CALLITRIS QUADRIVALVIS

CALLUNA VULGARIS

CALOPHYLLUM TACAMAHACA

CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM

CAMELIA JAPONICA

CAMELIA KISSI

CAMELIA OLEIFERA

CAMELIA SINENSIS

CAMELINA SATIVA

CANANGA ODORATA

CANOLA

CAPPARIS SPINOSA

CAPSELLA BURSA PASTORIS

CAPSICUM ANNUUM

CAPSICUM FRUTESCENS

CARAPA GUAIANENSIS

CARBENIA BENEDICTA

CARICA PAPAYA

CARTHAMUS TINCTORIUS

CARUM CARVI

CARUM PETROSELINUM

CARYA ILLINOENSIS

CASEARIA SYLVESTRIS

CASSIA ANGUSTIFOLIA

CASSIA AURICULATA

CASSIA ITALICA

CASSIA SENNA

CASTANEA SATIVA

CAULERPA TAXIFOLIA

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

CEANOTHUS AMERICANUS

CEDRUS ATLANTICA

CEDRUS VIRGINIANA

CENTAUREA CYANUS

CENTAURIUM ERYTHRAEA

CENTELLA ASIATICA

CERATONIA SILIQUA

CEREUS GRANDIFLORUS

CETRARIA ISLANDICA

CHAENOMELES JAPONICA

CHAMAECYPARIS OBTUSA

CHAMOMILLA RECUTITA

CHELIDONIUM MAJUS

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES

CHENOPODIUM QUINOA

CHLORELLA EMERSONII

CHLORELLA PYRENOIDOSA

CHLORELLA VULGARIS

CHONDRUS CRISPUS

CHRYSANTHELLUM INDICUM

CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM

CHRYSANTHEMUM SINENSE

CIBOTIUM BAROMETZ

CICHORIUM INTYBUS

CIMICIFUGA RACEMOSA

CINCHONA PUBESCENS

CINCHONA SUCCIRUBRA

CINNAMOMUM CAMPHORA

CINNAMOMUM CASSIA

CINNAMOMUM LOUREIRII

CINNAMOMUM ZEYLANICUM

CISTUS INCANUS

CISTUS LADANIFERUS

CITRULLUS COLOCYNTHIS

CITRULLUS VULGARIS

CITRUS AURANTIFOLIA

CITRUS AURANTIUM AMARA

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA

CITRUS AURANTIUM DULCIS

CITRUS GRANDIS

CITRUS JUNOS

CITRUS MEDICA LIMONUM

CITRUS NOBILIS

CITRUS TANGERINA

CITRUS UNSHIU

CLEMATIS VITALBA

CLINTONIA BOREALIS

CNIDIUM OFFICINALE

COCHLEARIA ARMORACIA

COCHLEARIA OFFICINALIS

COCOS NUCIFERA

COFFEA ARABICA

COFFEA ROBUSTA

COIX LACHRYMA JOBI

COLA ACUMINATA

COLA NITIDA

COLEUS BARBATUS

COLLINSONIA CANADENSIS

COLOCASIA ANTIQUORUM

COMBRETUM MICRANTHUM

COMMIPHORA ABYSSINICA

COMMIPHORA GILEADENSIS

COMMIPHORA MYRRHA

COPAIFERA OFFICINALIS

COPTIS JAPONICA

CORALLINA OFFICINALIS

CORCHORUS CAPSULARIS

CORCHORUS OLITORIUS

CORIANDRUM SATIVUM

CORTHELLUS SHIITAKE

CORYLUS AMERICANA

CORYLUS AVELLANA

CORYLUS ROSTRATA

CRATAEGUS CUNEATA

CRATAEGUS MONOGYNA

CRITHMUM MARITIMUM

CROCUS SATIVUS

CROTON GLABELLUS

CRYPTOCARYA MASSOY

CUCUMIS MELO

CUCUMIS SATIVUS

CUCURBITA PEPO

CUMINUM CYMINUM

CUPRESSUS SEMPERVIRENS

CURCUMA LONGA

CURCUMA ZEDOARIA

CYAMOPSIS TETRAGONOLOBUS

CYANOTIS ARACHNOIDEA

CYMBOPOGON MARTINI

CYMBOPOGON NARDUS

CYMBOPOGON SCHOENANTHUS

CYMBOPOGON WINTERIANUS

CYNARA SCOLYMUS

CYPERUS ESCULENTUS

CYPERUS ROTUNDUS

CYPRIPEDIUM PUBESCENS

CYTISUS SCOPARIUS

D

DAEMONOROPS DRACO

DALEA SPINOSA

SHOREA STENOPTERA

DAUCUS CAROTA

DELESSERIA SANGUINEA

DIGENEA SIMPLEX

DIOSCOREA VILLOSA

DIOSPYROS KAKI

DROSERA ROTUNDIFOLIA

DRYOPTERIS FILIX-MAS

DURVILLEA ANTARCTICA

E

ECBALLIUM ELATERIUM

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

ECHINACEA PALLIDA

ECHINACEA PURPUREA

ECLIPTA PROSTRATA

ELAEIS GUINEENSIS

ELEOCHARIS DULCIS

ELETTARIA CARDAMOMUM

ENTEROMORPHA COMPRESSA

EPHEDRA DISTACHYA

EPHEDRA SINICA

EPIGAEA REPENS

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM

EQUISETUM ARVENSE

EQUISETUM HIEMALE

ERICA CINEREA

ERIOBOTRYA JAPONICA

ERIODICTYON CRASSIFOLIUM

ERUCA SATIVA

ERYNGIUM MARITIMUM

EUCALYPTUS CITRIODORA

EUCALYPTUS GLOBULUS

EUCOMMIA ULMOIDES

EUGENIA CARYOPHYLLUS

EUPATORIUM PURPUREUM

EUPHORBIA HIRTA

EUPHORBIA CERIFERA

EUPHRASIA OFFICINALIS

EVERNIA PRUNASTRI

F

FABIANA IMBRICATA

FAGUS SYLVATICA

FERULA ASSA FOETIDA

FERULA FOETIDA

FERULA GALBANIFLUA

FICUS CARICA

FOENICULUM VULGARE

FOMES OFFICINALIS

FRAGARIA CHILOENSIS

FRAGARIA VESCA

FRANGULA ALNUS

FRAXINUS EXCELSIOR

FREESIA REFRACTA

FUCUS SERRATUS

FUCUS VESICULOSUS

FUMARIA OFFICINALIS

G

GALEGA OFFICINALIS

GALIUM APARINE

GANODERMA LUCIDUM

GARCINIA CAMBOGIA

GARDENIA FLORIDA

GARDENIA TAHITENSIS

GAULTHERIA PROCUMBENS

GELIDIELLA ACEROSA

GELIDIUM CARTILAGINEUM

GENTIANA LUTEA

GERANIUM MACULATUM

GERANIUM ROBERTIANUM

GEUM RIVALE

GEUM URBANUM

GEVUINA AVELLANA

GIGARTINA STELLATA

GINKGO BILOBA

GLECHOMA HEDERACEA

GLEDITSIA AUSTRALIS

GLYCYRRHIZA GLABRA

GNAPHALIUM LEONTOPODIUM

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM

GOSSYPIUM HERBACEUM

GRINDELIA CAMPORUM

GRINDELIA HUMILIS

GRINDELIA ROBUSTA

GUAJACUM OFFICINALE

GYPSOPHILA PANICULATA

H

HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM

HAMAMELIS VIRGINIANA

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS

HARUNGANA MADAGASCARIENSIS

HEDERA HELIX

HEDYCHIUM CORONARIUM

HEDYCHIUM SPICATUM

HELIANTHUS ANNUUS

HELIANTHUS TUBEROSUS

HELICHRYSUM ARENARIUM

HELICHRYSUM ITALICUM

HELICHRYSUM STOECHAS

HERNIARIA GLABRA

HIBISCUS MILITARIS

HIBISCUS ROSA SINENSIS

HIBISCUS SABDARIFFA

HIBISCUS SYRIACUS

HIERACIUM PILOSELLA

HIEROCHLOE ODORATA

HIMANTHALIA ELONGATA

HIPPOPHAE RHAMNOIDES

HORDEUM DISTICHON

HORDEUM VULGARE

HOUTTUYNIA CORDATA

HUMULUS LUPULUS

HYACINTHUS ORIENTALIS

HYDRANGEA MACROPHYLLA

HYDRASTIS CANADENSIS

HYMENAEA COURBARIL

HYPERICUM PERFORATUM

HYPNEA MUSCIFORMIS

HYPTIS SUAVEOLENS

HYSSOPUS OFFICINALIS

I

ILEX AQUIFOLIUM

ILEX PARAGUARIENSIS

ILLICIUM VERUM

IMPATIENS BALSAMINA

INDIGOFERA ARGENTEA

INDIGOFERA TINCTORIA

INULA HELENIUM

IPOMOEA BATATAS

IPOMOEA BONA-NOX

IPOMOEA PURGA

IRIS FLORENTINA

IRIS GERMANICA

IRIS PALLIDA

IRIS VERSICOLOR

ISATIS TINCTORIA

ISODON JAPONICUS

ISOMERIZED JOJOBA OIL

ISODON TRICHOCARPUS

J

JASMINUM OFFICINALE

JASMINUM GRANDIFLORUM

JUGLANS MANDSHURICA

JUGLANS NIGRA

JUGLANS REGIA

JUNIPERUS COMMUNIS

JUNIPERUS OXYCEDRUS

JUNIPERUS PHOENICEA

JUNIPERUS VIRGINIANA

K

KALANCHOE PINNATA

KIGELIA AFRICANA

KRAMERIA TRIANDRA

L

LACTUCA SATIVA

LAMIUM ALBUM

LARREA DIVARICATA

LARREA MEXICANA

LAURUS NOBILIS

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

LAVANDULA HYBRIDA

LEDUM GROENLANDICUM

LEDUM PALUSTRE

LENS ESCULENTA

LEONTOPODIUM ALPINUM

LEPTOSPERMUM SCOPARIUM

LESPEDEZA CAPITATA

LESQUERELLA FENDLERI

LEVISTICUM OFFICINALE

LIGUSTRUM LUCIDUM

LILIUM CANDIDUM

LILIUM TIGRINUM

LIMNANTHES ALBA

LIMONIUM VULGARE

LINUM USITATISSIMUM

LIPPIA CITRIODORA

LITCHI CHINENSIS

LITSEA CUBEBA

LONICERA CAPRIFOLIUM

LONICERA JAPONICA

LOTUS CORNICULATUS

LUFFA CYLINDRICA

LUPINUS ALBUS

LUPINUS LUTEUS

LYCOPSIS ARVENSIS

LYTHRUM SALICARIA

M

MACADAMIA TERNIFOLIA

MACROCYSTIS PYRIFERA

MAGNOLIA ACUMINATA

MAGNOLIA BIONDII

MAGNOLIA KOBUS

MAGNOLIA LILIFLORA

MAGNOLIA OBOVATA

MALPIGHIA GLABRA

MALPIGHIA PUNICIFOLIA

MALUS SPP.

MALVA MOSCHATA

MALVA SYLVESTRIS

MANDRAGORA OFFICINARUM

MANGIFERA INDICA

MANGIFERA INDICA

MANIHOT UTILISSIMA

MARANTA ARUNDINACEA

MARRUBIUM VULGARE

MARSDENIA CONDURANGO

MEDICAGO SATIVA

MELALEUCA ALTERNIFOLIA

MELALEUCA CAJAPUTI

MELALEUCA LEUCADENDRON

MELIA AZADIRACHTA

MELILOTUS OFFICINALIS

MELISSA OFFICINALIS

MENTHA AQUATICA

MENTHA ARVENSIS

MENTHA PIPERITA

MENTHA PULEGIUM

MENTHA ROTUNDIFOLIA

MENTHA VIRIDIS

MENYANTHES TRIFOLIATA

MERCURIALIS ANNUA

MERCURIALIS PERENNIS

MIMOSA PUDICA

MIMOSA TENUIFLORA

MITRACARPUS SCABER

MONARDA DIDYMA

MORINGA PTERYGOSPERMA

MORTIERELLA ISABELLINA

MORUS ALBA

MORUS BOMBYCIS

MORUS NIGRA

MUSA SAPIENTIUM

MYRICA CERIFERA

MYRICA GALE

MYRISTICA FRAGRANS

MYROXYLON BALSAMUM

MYROXYLON PEREIRAE

MYRRHIS ODORATA

MYRTUS COMMUNIS

N

NARCISSUS JONQUILLA

NARCISSUS PSEUDONARCISSUS

NASTURTIUM OFFICINALE

NELUMBIUM SPECIOSUM

NEPETA CATARIA

NERIUM OLEANDER

NICOTIANA TABACUM

NIGELLA SATIVA

NYMPHAEA ALBA

NYMPHAEA ODORATA

O

OCIMUM BASILICUM

OCIMUM TENUIFLORUM

OENOTHERA BIENNIS

OLAX DISSITIFLORA

OLEA EUROPAEA

ONONIS ARVENSIS

ONONIS SPINOSA

OPHIOPOGON JAPONICUS

OPUNTIA COCCINELLIFERA

OPUNTIA TUNA

ORBIGNYA OLEIFERA

ORCHIS MACULATA

ORCHIS MASCULA

ORCHIS MORIO

ORIGANUM MAJORANA

ORIGANUM VULGARE

ORMENIS MULTICAULIS

ORNANDUS CRISPUS

ORNITHOGALUM UMBELLATUM

OROBANCHE RAPUM

ORTHOSIPHON STAMINEUS

ORYZA SATIVA

P

PAEONIA ALBIFLORA

PAEONIA SUFFRUTICOSA

PALM / PALM KERNEL

PALMARIA PALMATA

PANAX GINSENG

PANICUM MILIACEUM

PAPAVER ORIENTALE

PAPAVER RHOEAS

PARIETARIA OFFICINALIS

PASSIFLORA EDULIS

PASSIFLORA INCARNATA

PASSIFLORA LAURIFOLIA

PASSIFLORA QUADRANGULARIS

PAULLINIA CUPANA

ARACHIS HYPOGAEA

PELARGONIUM CAPITATUM

PELARGONIUM GRAVEOLENS

PELARGONIUM PELTATUM

PERILLA OCYMOIDES

PERSEA GRATISSIMA

PETASITES HYBRIDUS

PEUCEDANUM GRAVEOLENS

PFAFFIA PANICULATA

PHASEOLUS ANGULARIS

PHASEOLUS LUNATUS

PHASEOLUS VULGARIS

PHELLODENDRON AMURENSE

PHILADELPHUS CORONARIUS

PHOENIX DACTYLIFERA

PHYLLANTHUS EMBLICA

PHYSALIS ALKEKENGI

PICEA EXCELSA

PIMENTA ACRIS

PIMENTA DIOICA

PIMENTA OFFICINALIS

PIMPINELLA ANISUM

PINUS KORAIENSIS

PINUS MUGO

PINUS PALUSTRIS

PINUS PINASTER

PINUS PINEA

PINUS PUMILIO

PINUS STROBUS

PINUS SYLVESTRIS

PIPER METHYSTICUM

PIPER NIGRUM

PISTACIA VERA

PISUM SATIVUM

PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAGO MAJOR

PLANTAGO OVATA

PLECTRANTHUS BARBATUS

PLUMERIA ACUTIFOLIA

PLUMERIA ALBA

PLUMERIA RUBRA

PODOPHYLLUM PELTATUM

POGOSTEMON CABLIN

POLIANTHES TUBEROSA

POLYGALA SENEGA

POLYGONATUM MULTIFLORUM

POLYGONATUM OFFICINALE

POLYGONUM AVICULARE

POLYGONUM BISTORTA

POLYGONUM FAGOPYRUM

POLYGONUM MULTIFLORUM

POLYPORUS UMBELLATUS

POPULUS NIGRA

POPULUS TREMULOIDES

PORTULACA OLERACEA

POTENTILLA ANSERINA

POTENTILLA ERECTA

POTERIUM OFFICINALE

PRIMULA VERIS

PRIMULA VULGARIS

PRUNELLA VULGARIS

PRUNUS AFRICANA

PRUNUS AMYGDALUS AMARA

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS

PRUNUS ARMENIACA

PRUNUS AVIUM

PRUNUS CERASUS

PRUNUS DOMESTICA

PRUNUS NECTARINA

PRUNUS PERSICA

PRUNUS SEROTINA

PRUNUS SPECIOSA

PRUNUS SPINOSA

PSALLIOTA CAMPESTRIS

PSEUDOTSUGA MENZIESII

PSIDIUM GUAJAVA

PSORALEA CORYLIFOLIA

PTEROCARPUS SANTALINUS

PTYCHOPETALUM OLACOIDES

PUERARIA LOBATA

PULMONARIA OFFICINALIS

PUNICA GRANATUM

PYRUS COMMUNIS

PYRUS CYDONIA

PYRUS MALUS

Q

QUASSIA AMARA

QUERCUS ALBA

QUERCUS INFECTORIA

QUERCUS PETRAEA

QUERCUS ROBUR

QUILLAIA SAPONARIA

R

RANUNCULUS FICARIA

BRASSICA NAPUS

RAPHANUS SATIVUS

RAUWOLFIA SERPENTINA

REHMANNIA CHINENSIS

REHMANNIA ELATA

RESEDA LUTEOLA

RHAMNUS PURSHIANA

RHEUM PALMATUM

RHEUM UNDULATUM

RHODIOLA ROSEA

RHODODENDRON CHRYSANTHUM

RHODODENDRON FERRUGINEUM

RHUS GLABRA

RIBES NIGRUM

RIBES RUBRUM

RICE BRAN

RICINUS COMMUNIS

ROBINIA PSEUDOACACIA

ROMNEYA COULTERI

ROSA CANINA

ROSA CENTIFOLIA

ROSA DAMASCENA

ROSA EGLANTERIA

ROSA GALLICA

ROSA MOSCHATA

ROSA MULTIFLORA

ROSA ROXBURGHII

ROSA SPINOSISSIMA

ROSMARINUS OFFICINALIS

RUBIA TINCTORUM

RUBUS CHINGII

RUBUS DELICIOSUS

RUBUS FRUTICOSUS

RUBUS IDAEUS

RUBUS SUAVISSIMUS

RUBUS VILLOSUS

RUMEX ACETOSELLA

RUMEX CRISPUS

RUSCUS ACULEATUS

RUTA GRAVEOLENS

S

SABBATIA ANGULARIS

SACCHARUM OFFICINARUM

SAFFLOWER

SALICORNIA HERBACEA

SALIX ALBA

SALIX NIGRA

SALVIA HISPANICA

SALVIA MILTIORRHIZA

SALVIA OFFICINALIS

SALVIA SCLAREA

SAMBUCUS CANADENSIS

SAMBUCUS NIGRA

SANGUINARIA CANADENSIS

SANICULA EUROPAEA

SANTALUM ALBUM

SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS

SAPINDUS MUKUROSSI

SAPINDUS TRIFOLIATUS

SAPONARIA OFFICINALIS

SASA VEITCHII

SASSAFRAS OFFICINALE

SATUREIA HORTENSIS

SAXIFRAGA SARMENTOSA

SCABIOSA ARVENSIS

SCHIZANDRA CHINENSIS

SCROPHULARIA NODOSA

SCUTELLARIA BAICALENSIS

SCUTELLARIA GALERICULATA

SECALE CEREALE

SECHIUM EDULE

SEDUM ACRE

SEMIAQUILEGIA ADOXOIDES

SEMPERVIVUM TECTORUM

SENECIO VULGARIS

SERENOA SERRULATA

SESAMUM INDICUM

SHOREA ROBUSTA

SHOREA STENOPTERA

SIGESBECKIA ORIENTALIS

SILYBUM MARIANUM

SIMMONDSIA CHINENSIS

SISYMBRIUM IRIO

SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA

SMILAX UTILIS

SOLANUM DULCAMARA

SOLANUM LYCOPERSICUM

SOLANUM MELONGENA

SOLANUM TUBEROSUM

SOLIDAGO ODORA

SOLIDAGO VIRGAUREA

SONCHUS OLERACEUS

SOPHORA ANGUSTIFOLIA

SOPHORA JAPONICA

SORBUS AUCUPARIA

SOY(A)

SPERGULARIA RUBRA

SPINACIA OLERACEA

SPIRAEA ULMARIA

SPIRODELA POLYRRHIZA

STACHYS OFFICINALIS

STELLARIA MEDIA

STEPHANIA TETRANDA

STERCULIA URENS

STILLINGIA SYLVATICA

STYRAX BENZOIN

SUNFLOWER

SWERTIA CHIRATA

SWERTIA JAPONICA

SYMPHYTUM OFFICINALE

SYRINGA VULGARIS

T

TABEBUIA

TABEBUIA IMPETIGINOSA

TAGETES ERECTA

TAMARINDUS INDICA

TANACETUM VULGARE

TARAKTOGENOS KURZII

TARAXACUM OFFICINALE

TECOMA LAPACHO

TELPHAIRIA PEDATA

TERMINALIA CATAPPA

TERMINALIA SERICEA

TEUCRIUM SCORODONIA

THAUMATOCOCCUS DANIELLI

THEOBROMA CACAO

THUYA OCCIDENTALIS

THYMUS SERPILLUM

THYMUS VULGARIS

TILIA AMERICANA

TILIA CORDATA

TILIA PLATYPHYLLOS

TILIA TOMENTOSA

TILIA VULGARIS

TILLANDSIA USNEOIDES

TORREYA CALIFORNICA

TRACHYLOBIUM

TRICHODESMA ZEYLANICUM

TRIFOLIUM PRATENSE

TRIGONELLA FOENUM GRAECUM

TRITICUM VULGARE

TROPAEOLUM MAJUS

TURNERA DIFFUSA

TUSSILAGO FARFARA

U

ULEX EUROPAEUS

ULMUS CAMPESTRIS

ULMUS FULVA

UNCARIA GAMBIR

URTICA DIOICA

URTICA URENS

USNEA BARBATA

V

VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM

VACCINIUM MACROCARPON

VACCINIUM MYRTILLUS

VALERIANA JATAMANSI

VALERIANA OFFICINALIS

VANILLA PLANIFOLIA

VANILLA TAHITENSIS

VERBASCUM THAPSUS

VERBENA OFFICINALIS

VERONICA BECCABUNGA

VERONICA OFFICINALIS

VETIVERIA ZIZANOIDES

VIBURNUM PRUNIFOLIUM

VICIA FABA

VINCA MAJOR

VINCA MINOR

VIOLA ODORATA

VIOLA TRICOLOR

VIOLA YEDOENSIS

VISCUM ALBUM

VITIS VINIFERA

W

WHEAT

WISTERIA SINENSIS

X

XIMENIA AMERICANA

Y

YUCCA ALOIFOLIA

YUCCA BREVIFOLIA

YUCCA GLAUCA

YUCCA SCHIDIGERA

YUCCA VERA

Z

ZANTHOXYLUM ALATUM

ZANTHOXYLUM AMERICANUM

ZANTHOXYLUM PIPERITUM

ZEA MAYS

ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB.

ZINGIBER OFFICINALE

ZIZYPHUS JOAZEIRO

ZIZYPHUS JUJUBA

ZIZYPHUS SPINA CHRISTI

PRILOG XIII.

NAJVIŠE DOPUŠTENE KONCENTRACIJE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U OSUŠENOM DUHANU I DUHANSKIM PRERAĐEVINAMA

Red.broj

AKTIVNA TVAR

MDK mg/kg (ppm)

1.

ALDIKARB + ALDIKARBSULFOKSID + ALDOKSIKARB

10 (računato kao Aldikarb)

2.

ALDRIN (sam ili zajedno s DIELDRINOM)

0,3 (računato kao dieldrin)

3.

BENALAKSIL

0,1

4.

BIFENTRIN

5,0

5.

CINEB

50,0

6.

ENDRIN

0,3

7.

HEPTAKLOR (+ IZOMERI) + HEPTAKLOR EPOKSID

0,2 (računato kao heptaklor)

8.

DAZOMET

0,02

9.

DELTAMETRIN

5,0

10.

DIAZINON

1,0

11.

DDT i metaboliti

2,0

12.

DIFENAMID

0,1

13.

DIKLOROPROPEN

0,05

14.

DIKLORVOS

1,0

15.

DIKOFOL

5,0

16.

DIMEFOKS

0,01

17.

DIMETOAT +OMETOAT

1,0 (ukupno)

18.

DINOKAP

1,5

19.

DISULFOTON i metaboliti

1,0

20.

DITIOKARBAMATI

25 (ukupno računato kao CS2)

21.

ENDOSULFAN

20,0

22.

ETEFON

80,0

23.

ETOPROFOS

0,2

24.

FENITROTION

1,0

25.

FOKSIM

1,0

26.

FONOFOS

0,2

27.

FORAT (uključuje toksične metabolite)

0,2

28.

FORMOTION

1,0

29.

FOSFAMIDON

1,0

30.

FOSFOROVODIK (PH3), FOSFID

0,01

31.

HCH (alfa+beta+delta)

0,5

32.

HCD

0,3

33.

IMIDAKLOPRID

5,0

34.

KAPTAN

5,0

35.

KARBOFURAN

2,0

36.

KLORPIRIFOS

0,05

37.

LAMBDA CIHALOTRIN

1,0

38.

LINDAN

1,0

39.

MALATION

3,0

40.

MALEINSKI HIDRAZID

50,0

41.

MANKOZEB

50,0

42.

METALOKSIL

2,0

43.

METIDATION

1,0

44.

METOBROMURON

1,0

45.

METOMIL

0,2

46.

METOKSIKLOR

2,0

47.

METOLAKLOR

0,5

48.

METOPREN

10,0

49.

MONOKROTOFOS

0,2

50.

NAPROPAMID

0,1

51.

OKSIDEMETON METIL

0,05

52.

PARATION

0,5

53.

PARATION-METIL

1,0

54.

PIRIMIKARB

0,05

55.

PIRINIFOS METIL

0,05

56.

PEBULAT

0,5

57.

PENDIMENTALIN

0,05

58.

PIRETROIDI (sintetski)

2,0 (ukupno)

59.

PROPINEB

0,1

60.

PROPOKSUR

0,5

61.

VERNOLAT

0,2

62.

KLORDAN

0,2

63.

DIFLUBENZURON

100

64.

ENDRIN

0,3

65.

FLUMETRALIN

20

66.

HEPTAKLORBENZOL

0,3

67.

POLIKLORTERPEN (KAMFEKLOR– STROBAN I OSTALI POLIKLORIRANI TERPENI, TOKSAFEN)

5

68.

TERBUFOS (uključujući i sulfoksid + sulfon)

0,05

PRILOG XIV.

POSTUPAK ZA ODOBRENJE REGISTRACIJSKOG BROJA

1. Registracijski broj sastoji se od sedam brojeva, prva dva odgovaraju godini odobrenja tajnosti, druga dva oznaci dodijeljenoj svakoj državi članici Europske unije, a tri posljednja broja dodjeljuje nadležno tijelo.

2. Državama članicama Europske unije dodijeljene su sljedeće oznake:

01 Franscuska

02 Belgija

03 Nizozemska

04 Njemačka

05 Italija

06 Ujedinjeno Kraljevstvo

07 Irska

08 Danska

09 Luksemburg

10 Grčka

11 Španjolska

12 Portugal

13 Finska

14 Austrija

15 Švedska

16 Češka Republika

17 Estonija

18 Cipar

19 Latvija

20 Litva

21 Mađarska

22 Malta

23 Poljska

24 Slovenija

25 Slovačka

26 Bugarska

27 Rumunjska

23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 23 25.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje