Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 23/2013 (25.2.2013.), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

394

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 123/12. i 144/12.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 25. sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i uvjeti i način pod kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 2.

Na osnovi odredaba članka 25. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, te na razini zdravstvenih zavoda.

Članak 3.

Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) ostvaruju slobodnim izborom doktora medicine i doktora dentalne medicine kojeg, u pravilu, biraju prema mjestu prebivališta, odnosno boravka u skladu sa Zakonom i općim aktom Zavoda.

Zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka i interne uputnice iz članka 9. stavka 5. ove Odluke.

Zdravstvenu zaštitu na razini zdravstvenih zavoda osigurane osobe ostvaruju na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti prema mjestu prebivališta, odnosno boravka, a na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti na osnovi uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite i na osnovi bolničke interne uputnice iz članka 9. stavka 5. ove Odluke.

Članak 4.

U skladu s člankom 69. Zakona za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: mreža) Zavod na osnovi odredaba ove Odluke raspisuje natječaj za sklapanje ugovora za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u pravilu za razdoblje od 3 godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje).

Natječaj iz stavka 1. ovog članka ne raspisuje se za djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavljaju na osnovi koncesije.

Na osnovi provedenog natječaja Zavod s odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka kao i zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji ispunjavaju uvjete za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđene ovom Odluke Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na pojedinoj razini zdravstvene djelatnosti za ugovorno razdoblje (u daljnjem tekstu: ugovorna zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik).

Ugovorno razdoblje iz stavka 1. ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti za pojedine djelatnosti posebnom odlukom Upravnog vijeća.

Sa zdravstvenim radnicima u mreži koji su se javili na natječaj iz stavka 1. ovog članka koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65 godina života i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite do dana kada navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

Iznimno od stavka 5. ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite na osnovi odobrenja ministra zdravlja o produljenju obavljanja privatne prakse sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim radnicima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, a najduže do popunjenja mreže, odnosno do navršenih 70 godina života zdravstvenog radnika.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su istaknuti naziv da su ugovorni subjekt Zavoda te naznačiti ugovorenu zdravstvenu djelatnost.

Članak 5.

Ako nakon provedenog natječaja iz članka 4. ove Odluke za određenu djelatnost i za određeno područje mreža ostane nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može ponoviti raspisivanje natječaja.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi se u skladu s odredbama članka 4. ove Odluke.

Za djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavljaju na osnovi koncesije, popuna mreže provodi se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 6.

Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima kojima je rješenjem ministra nadležnog za zdravstvo odobren rad u djelatnostima koje su uključene u mrežu.

Ako se temeljem praćenja listi čekanja na određene dijagnostičke i terapijske postupke utvrdi značajno produženje čekanja, Zavod može, bez raspisivanja natječaja iz članka 4. stavka 1. ovog Ugovora na zahtjev Ministarstva zdravlja, interventno ugovoriti provođenje tih dijagnostičkih i terapijskih postupaka s pojedinim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima.

Članak 7.

Ugovorom iz članka 4. stavka 3. ove Odluke određuje se:

– vrsta, kvaliteta i način provođenja zdravstvene zaštite u određenoj djelatnosti

– opseg ugovorene zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda

– početak i razdoblje provođenja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u određenoj djelatnosti

– cijena i ukupna novčana sredstva za ugovorenu zdravstvenu zaštitu iz određene djelatnosti

– način, uvjeti i rokovi plaćanja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

– nadzor nad ostvarivanjem ugovornih obveza i ugovorne kazne

– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 8.

Ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su na svim razinama zdravstvene djelatnosti bez uputnice pružati hitnu medicinu svim osiguranim osobama bez obzira na mjesto prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe.

Pod hitnom medicinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje osigurane osobe, odnosno zbog otklanjanja mogućnosti nastanka trajnog invaliditeta.

Članak 9.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti osigurati lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova), potrošni i ugradbeni materijal, te ortopedska i druga pomagala u skladu sa Zakonom, općim aktima Zavoda i ugovorenom djelatnošću.

Zdravstveni radnici ugovorne ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smije upućivati osiguranu osobu da osobno o svom trošku nabavi lijekove, potrošne ili ugradbene materijale te ortopedska i druga pomagala.

Zdravstveni radnici ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smiju upućivati osiguranu osobu Zavoda da terapijski i/ili dijagnostički postupak, koji su obvezni u skladu s ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja pružiti osiguranoj osobi Zavoda, provede o vlastitom trošku.

Doktori specijalisti bolničke zdravstvene ustanove osnovom specijalističke uputnice kojom je pacijent upućen na specijalističku zdravstvenu zaštitu upućuje, u svezi s uputnom dijagnozom, internom uputnicom osiguranu osobu na nužnu daljnju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja se može provesti u toj ugovornoj bolničkoj ustanovi.

Ako bolnička zdravstvena ustanova ne može provesti određene dijagnostičke pretrage, osiguranu osobu uputit će temeljem interne uputnice u drugu ugovornu bolničku zdravstvenu ustanovu ili zavod za javno zdravstvo koji može pružiti traženu zdravstvenu uslugu.

Članak 10.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su pružati zdravstvenu zaštitu uključujući i propisivanje lijekova na recept osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj pod uvjetima, na način i u opsegu kako je to utvrđeno tim ugovorima, te strancima koji su u Zavodu osigurani prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Osobe iz stavka 1. ovog članka, koje koriste zdravstvenu zaštitu na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj imaju status osigurane osobe Zavoda, te zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti koriste na način i u opsegu predviđenom za članove obitelji osiguranika Zavoda, a na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe Zavoda.

Članak 11.

Zavod s Hrvatskim crvenim križem, odnosno državnim zavodima, te drugim zdravstvenim ustanovama koje u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode posebne zadaće u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapa ugovore za provođenje programa koje je posebnom odlukom usvojilo Upravno vijeće Zavoda.

Programom se utvrđuju poslovi i zadaće od interesa za zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja s rokovima izvršenja, naznakom potrebnih radnika i novčanom naknadom.

Iznimno od broja timova utvrđenih Mrežom, odnosno standardom za određenu djelatnost, Zavod, radi provođenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba koje zdravstvenu zaštitu nisu u mogućnosti ostvarivati na način utvrđen općim aktima Zavod, već istu u skladu s člankom 35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ostvaruju u prostoru određenog tijela javne vlasti, Zavod u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda sklapa ugovore kojima se uređuje način provođenja zdravstvene zaštite tih osiguranih osoba.

Članak 12.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su u slučaju spriječenosti u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Općih uvjeta ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Članak 13.

Zavod je obvezan tijekom ugovornog razdoblja provoditi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda.

Nadzor se provodi u skladu s odredbama Zakona i općih akata Zavoda.

Članak 14.

Iznimno od odredaba ove Odluke posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrđuju se posebni standardi i mjerila za njihovu primjenu za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite.

Članak 15.

Zbog potreba praćenja rada, ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnici, obvezni su koristiti funkcionalnosti Centralnog zdravstvenog informatičkog sustava Hrvatske (CEZIH).

Programske podrške za spajanje na CEZIH iz stavka 1. ovog članka moraju imati važeće odobrenje ministra zdravlja.

UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti

Članak 16.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

1. opće/obiteljske medicine

2. zdravstvene zaštite predškolske djece

3. zdravstvene zaštite žena

4. patronažne zdravstvene zaštite

5. zdravstvene njege u kući bolesnika (u daljnjem tekstu: zdravstvena njega)

6. dentalne zdravstvene zaštite (polivalentnu)

7. higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite

8. preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

9. laboratorijske dijagnostike

10. ljekarništva

11. hitne medicine

12. sanitetskog prijevoza

13. javnog zdravstva

14. zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti.

Za provođenje zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka Zavod sklapa ugovore s domovima zdravlja, ljekarničkim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, zavodima za hitnu medicinu, ustanovama za zdravstvenu skrb, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu, privatnim zdravstvenim radnicima.

Članak 17.

Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini, standardni broj osiguranih osoba, odnosno stanovnika po timu kao i oblik provođenja hitne medicinske pomoći, utvrđeni su kako slijedi:

Red. broj

Vrsta zdravstvene djelatnosti

Kadrovski normativ tima/ oblik provođenja HM-e

Stand. br. osigur. osoba/stanovnika

0

1

2

3

1.

Opća/obiteljska medicina

1 spec.opće med.

ili doktor medicine

1 med. sestra/med. tehničar

1.700

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

1 spec. pedijatar

1 med. sestra/med. tehničar

950*

3.

Zdravstvena zaštita žena

1 spec. ginekolog

1 med. sestra/med. tehničar/ primalja

6.000**

4.

Patronažna zdravstvena zaštita

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

5.100***

5.

Zdravstvena njega

1 med. sestra/med. tehničar općeg smjera

3.500

6.

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

1 doktor dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/dentalni asistent

1.900

7.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

1 spec. epidemiologije/javnog zdravstva

1 viši zdrav. tehničar ili sanitarni inženjer

1 med. tehničar ili sanitarni tehničar

40.000***

8.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

1 spec. školske medicine

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

9.

Javno zdravstvo

1 spec. javnog zdravstva/epidemiologije /socijalne medicine

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

10.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

1 spec. psihijatar,

1 psiholog

1 med. sestra /med. tehničar

u skladu s mrežom

11.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije

ili mag. med. biochem.

5 laboratorijskih tehničara

40.800****Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja osiguranih osoba (40.800):


11.1.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

5 laboratorijskih tehničara

od 35.000 do 40.800

11.2.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

4 laboratorijska tehničara

od 30.000 do 35.000

11.3.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

3 laboratorijska tehničara

od 25.000 do 30.000

11.4.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

3 laboratorijska tehničara

od 20.000 do 25.000

11.5.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

2 laboratorijska tehničara

od 18.000 do 20.000

11.6.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 laboratorijski tehničar

do 18.000

12.

Ljekarništvo¹

1 mr. farmacije

0,5 farm. tehničar

u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

13.

Hitna medicina

13.1

Hitna medicina – Tim 1

1 dr. med. spec. hitne medicine ili doktor medicine

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM

13.2.

Hitna medicina – Tim 2

1 med. sestra/med. teh. sa spec. usavršavanjem

1 med. sestra/med. teh.

u skladu s Mrežom HM

13.3.

Hitna medicina – Prijavno dojavna jedinica

– 2 med. sestre/med. teh. ili

– 1 dr. med. spec. hitne medicne/dr. med. i 1 med. sestra/med. teh. ili

– 1 dr. med. i 2 med. sestre/med. teh. ili

– 2 dr. med. i 2 med. sestre/med. teh.

u skladu s Mrežom HM

13.4.

Dežurstvo

1 dr. med./dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM

13.5.

Pripravnost

1 dr. med./dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM

13.6.

Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

u skladu s Mrežom HM

14.

Sanitetski prijevoz

1 med. sestra/med. tehničar

2 vozača

u skladu s Pravilnikom

15.

Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti

1 magistar farmacije

županije do 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu

županije s više od 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu za svakih daljnjih 150.000 stanovnika

1 kadrovski normativ se odnosi na 40 satno tjedno radno vrijeme

* odnosi se na osigurane osobe – djecu od 0 do 7 godina

** odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 12 godina

*** odnosi se na broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije/Grada Zagreba

**** odnosi se na broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.

Članak 18.

Dežurstvo i pripravnost u hitnoj medicini iz članka 17. ove Odluke organizira se u skladu s odredbama članka 162. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mrežom hitne medicine i ovom Odlukom.

Zavod za hitnu medicinu obvezuje se osigurati puni tim za provođenje dežurstva i pripravnosti u skladu s ovom Odlukom i mrežom hitne medicine.

Zavod za hitnu medicinu se obvezuje, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora s doktorima medicine i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima, isplatiti novčanu naknadu za rad istih u dežurstvu i pripravnost.

Članak 19.

Standardni broj tiskanica recepata i uputnica za pojedine zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini utvrđen je po osiguranoj osobi na godišnjoj razini kako slijedi:

Red.

broj

Zdravstvene djelatnosti

Recepti

Uputnice

1.

Opća/obiteljska medicina

0,8

3

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

0,8

3

3.

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

0,016

0,30

4.

Zdravstvena zaštita žena

0,075

0,75

5.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

**

0,01

6.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

-

0,1

7.

Javno zdravstvo

-

0,01

8.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja,

prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

0,06*

0,06

9.

Hitna medicina

0,06

0,06

* samo za lijekove za liječenje ovisnosti u skladu s općim aktom Zavoda

** potreban broj recepata utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda

Iznimno od stavka 1. ovog članka Zavod posebnom odlukom Upravnog vijeća može utvrditi standardni broj recepata i uputnica za provođenje posebnih programa ugovorenih u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

1.1. Opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

Članak 20.

Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), ugovor je o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad i odobrenje za samostalni rad nadležne komore kao i broj opredijeljenih osiguranih osoba.

Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije i broj opredijeljenih osiguranih osoba za doktore radnike doma zdravlja.

Članak 21.

Broj osiguranih osoba koje mogu biti opredijeljene po timu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuju se prema standardu iz članka 17. ove Odluke (u daljnjem tekstu: standard).

Doktori medicine i doktori dentalne medicine u zdravstvenim ustanovama, odnosno doktori medicine i doktori dentalne medicine privatne prakse kao uvjet za sklapanje ugovora u djelatnostima iz stavka 1. ovog članak moraju imati za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba, odnosno ne mogu sklopiti ugovor za više opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu za djelatnosti kako slijedi:

Zdravstvena djelatnost

Minimalni broj osiguranih osoba

Standardni broj osiguranih osoba

Maksimalni broj osiguranih osoba

1. Opća/obiteljska medicina

1.275

1.700

2.125

2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

715

950

1.190

3. Zdravstvena zaštita žena

4.500

6.000

9.000

4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

1425

1.900

2.375

Doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu, iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite i za više od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu, uz uvjet da su te osigurane osobe bile opredijeljene za njihov tim u prethodnom ugovornom razdoblju.

Iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka doktori medicine i doktori dentalne medicine koji prvi put sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa Zavodom obvezni su radi sklapanja ugovora sa Zavodom imati za sebe opredijeljenih 50% od standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnost za koju sklapaju ugovor.

Radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom ugovorni doktori iz stavka 4. ovog članka obvezni su u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora sa Zavodom osnovom ugovora sa Zavodom osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u tablici iz stavka 2. ovog članka.

Ugovorni doktori koji su sklopili ugovor sa Zavodom osnovom općih akata Zavoda koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ove Odluke obvezni su radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora sa Zavodom osnovom ove Odluke osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u tablici iz stavka 2. ovog članka.

Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama ili na području s malim brojem gravitirajućih osiguranih osoba, a tim je predviđen mrežom kao i tijela javne vlasti iz članka 11. stavka 3. ove Odluke, iznimno mogu, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite sa Zavodom i za manji broj osiguranih osoba od minimalnog broja osiguranih osoba propisanog stavkom 2. ovog članka.

Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje osim provođenja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite ujedno služe kao nastavna baza fakultetima zdravstvenog usmjerenja imaju pravo, iznimno, sklopiti ugovor sa Zavodom za manji broj osiguranih osoba od propisanog minimalnog broja osiguranih osoba iz stavka 2. ovog članka, s time da taj broj ne može biti manji od 80% propisanog minimalnog broja za određenu djelatnost.

Doktori medicine i doktori dentalne medicine koji imaju za sebe opredijeljen broj osiguranih osoba iznad maksimalnog propisanog broja po timu za djelatnost ne mogu primati nove osigurane osobe u svoj tim.

Iznimno od stavka 9. ovog članaka doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu na osnovi posebnog odobrenja Zavoda, ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite i za novog člana pojedine obitelji čiji su članovi obitelji većinski opredijeljeni za taj tim i iznad maksimalnog broja osiguranih osoba po timu za djelatnost propisanog stavkom 2. ovog članka.

Članak 22.

Doktor, ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe starije od 4 godine.

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine, ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.

Iznimno od stavka 1. ovog članka doktor ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe – djecu dobi od 0 do 4 godine, ako prema mjestu prebivališta, odnosno boravka djece navedene dobi nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra.

Doktor specijalist pedijatar ugovara provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to pod uvjetom da doktor specijalist pedijatar nije iz objektivnih razloga u mogućnosti imati za sebe opredijeljeni broj osiguranih osoba – djece predškolske dobi do standardom propisanog broja.

Doktor specijalist ginekolog ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe – žene starije od 12 godina.

Na području na kojem nema dostatan broj doktora medicine za provođenje zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita se ugovara s domom zdravlja osnovom »tima bez nositelja«.

Doktor dentalne medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.

Članak 23.

Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, odnosno ukupno za timove primarne zdravstvene zaštite na području pojedinog doma zdravlja.

Na osnovi utvrđenih podataka Zavod će mjesečno obavljati usklađenje broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je prihvaćena izmjena broja osiguranih osoba u tom timu u djelatnostima opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, odnosno u kojem je obavljen prvi pregled novorođenog djeteta.

U mjesečnom izvješću Zavoda o promjeni broja osiguranih osoba bit će iskazan po doktoru i broj osiguranih osoba u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena koje mogu ostvarivati prava na naknadu plaće zbog bolovanja, kao i podatak o novčanom iznosu utrošenih sredstava za lijekove propisane na recept za opredijeljene osigurane osobe po timu.

Zavod na osnovi ugovorene djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim doktorima privatne prakse tijekom ugovornog razdoblja tromjesečno izdaje potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata, uputnica i naloga za sanitetski prijevoz koji je utvrđen u članku 19. ove Odluke na osnovi prosječnog broja po osiguranoj osobi na godišnjoj razini.

Članak 24.

Radi praćenja prosječne stope bolovanja u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena Zavod je obvezan mjesečno pratiti prosječnu stopu bolovanja putem utvrđene forme izvješća o stopi bolovanja te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Na izvješću o stopi bolovanja iz stavka 1. ovog članka prati se u djelatnosti opće/obiteljske medicine i bolovanje zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Članak 25.

Prosječna stopa bolovanja iskazana po tromjesečnim razdobljima tijekom kalendarske godine za svaki tim ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine utvrđuje se u visini od 2,5.

Prosječna stopa bolovanja u djelatnosti opće/obiteljske medicine iz stavka 1. ovog članka ne uključuje bolovanja zbog:

– bolesti genitalnog sustava i komplikacija u trudnoći koja utvrđuju izabrani doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena

– priznate ozljede na radu i profesionalnih bolesti

– bolovanja koja uz odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda traju duže od 180 dana.

Članak 26.

Prosječna stopa bolovanja iskazana po tromjesečnim razdobljima tijekom kalendarske godine za tim ugovoren u djelatnosti zdravstvene zaštite žena utvrđuje se u visini od 1,7.

Prosječna stopa bolovanja u djelatnosti zdravstvene zaštite žena iz stavka 2. ovog članka uključuje bolovanja zbog bolesti genitalnog sustava i komplikacija u trudnoći.

Članak 27.

U slučaju prekoračenja stope bolovanja iz članka 25. i 26. ovog članka ustanova za svoje radnike izabrane doktore opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena, odnosno privatnik obvezuju se priložiti obrazloženje.

U slučaju neopravdanog prekoračenja utvrđene stope bolovanja Zavod poduzima odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Bolovanja koja uz odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda traju duže od 180 dana ne uračunavaju se u stopu bolovanja iz članka 25. i 26. ove Odluke.

Zavod će posebnom odlukom utvrditi korekcije stope bolovanja iz stavka 1. ovog članka s obzirom na broj osiguranih osoba u timu koje mogu ostvarivati prava na naknadu plaće zbog bolovanja.

Članak 28.

Radi praćenja potrošnje novčanih sredstava za lijekove propisane na recept za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se prosječan iznos sredstava za lijekove koji se mogu propisivati na recept po osiguranoj osobi posebno iskazano za muškarce, a posebno za žene u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena.

Prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 1. ovog članka za 2013. godinu iznosi:

Djelatnost

Dobne skupine

Iznos po osiguranoj osobi

u kunama*

M

Ž

Opća/obiteljska medicina

0-2

199,97

166,57

2-7

169,47

144,81

7-18

132,81

130,92

18-25

113,02

130,09

25-30

138,27

151,21

30-35

176,86

182,61

35-40

246,05

237,27

40-45

317,65

317,49

45-50

443,53

458,58

50-55

629,22

682,07

55-60

877,37

927,93

60-65

1.134,23

1.185,51

65-70

1.395,93

1.461,09

> 70

1.516,49

1.461,46

Zdravstvena zaštita predškolske djece

0-2

199,97

166,57

2-7

169,47

144,81

7-14

132,81

130,92

Zdravstvena zaštita žena

> 15

 

22,73

* izvor podataka je evidencija Zavoda o sredstvima utrošenim za lijekove propisane na recept

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema sljedećim ATK šiframa: J05AB14, od L01AA01 do L04AD02, N05AE03, N05AE04, od N05AH03 do N05AH04, N05AL05, N05AX08, N07BC01 do N07BC02, N07BC51, V06CA01, od V06DX01 do V06DX03 ne uračunavaju se u prosječni iznos novčanih sredstava za lijekove koji se mogu propisati na recept.

Stopa propisivanja lijekova računa se kao omjer utrošenih sredstava za lijekove u odnosu na utvrđeni prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 2 ovog članka. Iznos stope propisivanja lijekova je 1,0.

U slučaju da stopa propisivanja lijekova prelazi stopu od 1,0 utvrđuje se nova stopa izračunom omjera utrošenih sredstava za lijekove umanjenih za troškove za lijekove označene u Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova oznakom »RS« u odnosu na utvrđeni prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 2. ovog članka.

Nova stopa propisivanja lijekova izračunata u skladu sa stavkom 5. ovog članka iznosi 0,8.

Zavod se obvezuje posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrditi korektivne faktore za 3 najraširenije kronične bolesti (hipertenzija, dijabetes i KOPB) za svakog izabranog doktora pri obračunu sredstava po osnovi učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza.

Zavod je obvezan mjesečno pratiti i kontrolirati potrošnju novčanih sredstava za lijekove po izabranom doktoru i osnovom izvješća o potrošnji (mjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg) poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 29.

Zavod je obvezan pratiti medicinsku opravdanosti provođenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ostvarene u izvanbolničkim ugovornim zdravstvenim ustanovama/privatnim praksama, te ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama osnovom broja izdanih uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po ugovornom izabranom doktoru u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite.

U sladu sa stavkom 1. ovog članka Zavod utvrđuje prosječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi.

Članak 30.

Standardni broj pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici za tim opće/obiteljske medicine sa standardnim brojem osiguranih osoba u timu iznosi 850 pretraga.

Zavod je obvezan mjesečno pratiti medicinsku opravdanost izvršenih pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru ugovorenom u djelatnosti opće/obiteljske medicine u odnosu na standard iz stavka 1. ovog članka te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zavod je obvezan mjesečno pratiti medicinsku opravdanost izvršenih pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru ugovorenom i u djelatnostima zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece radi utvrđivanja standarda u provođenju pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici.

Provedene pretrage u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici vezane uz preventivne programe i nacionalne preventivne programe ne uračunavaju se u standardni broj pretraga u laboratorijskoj dijagnostici.

Članak 31.

Standard postupaka i usluga u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuje se općim aktima Zavoda.

Članak 32.

Primarna zdravstvena zaštita u obliku skupne prakse organizira se u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne).

Skupna praksa iz stavka 1. ovog članka organizira se osnovom ugovora o skupnoj praksi sklopljenog između sudionika iste kojim se uređuju međusobni odnosi, te prava i obveze provoditelja skupne prakse.

Članak 33.

Skupna praksa primarne zdravstvene zaštite iz članka 32. ove Odluke može biti:

– monovalentna – sastoji se od timova ugovorenih u istoj djelatnosti

– polivalentna – sastoji se od timova ugovorenih u različitim djelatnostima navedenih u članku 32. stavku 1. ove Odluke.

Pojedine ordinacije koje čine skupnu praksu ne mogu biti međusobno udaljene više od 5 km (cestom), a u ruralnim područjima međusobna udaljenost pojedinih ordinacija može iznositi najviše do 10 km (cestom).

U slučaju veće udaljenosti od propisanih u stavku 2. Ovog članka za organiziranje skupne prakse potrebno je posebno odobrenje Zavoda.

Članak 34.

Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnici organizirani u skupnu praksu radi provođenja primarne zdravstvene zaštite, osim redovitih aktivnosti – obveza preuzetih osnovom sklopljenih ugovora sa Zavodom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja obvezni su kroz skupnu praksu osiguranim osobama Zavoda osigurati pojačanu skrb kroz:

– dostupnost zdravstvene zaštite

– bolji kontinuitet zdravstvene zaštite

– horizontalno upućivanje prema vještinama pojedinih doktora

– dostupnost skrbi pacijenta u vrijeme godišnjih odmora i odsutnosti izabranog doktora (edukacija, bolovanje i sl.)

– reorganizaciju rada medicinskih sestara/medicinskih tehničara/dentalnih asistenata/zdravstvenih radnika SSS kroz povećanje medicinskih, a smanjenje administrativnih aktivnosti u ordinaciji, odnosno u kući osigurane osobe

– stručne konzultacije i evaluacija rada

– praćenje učinaka skupne prakse koje može biti interno od samih članova skupne prakse, te eksterno od strane Zavoda

– uvođenje konzultacija unutar skupne prakse prema posebnim znanjima i vještinama pojedinog člana skupne prakse

– održavanje tjednih stručnih sastanaka unutar skupne prakse

– druge sadržaje koji pridonose kvalitetnijem provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama

– suradnju s patronažom zdravstvenom zaštitom i kućnom njegom

– savjetovališta za osigurane osobe.

Članak 35.

Provođenje preventivnih programa u smislu odredbi ove Odluke ne isključuje obvezu sudjelovanja u provođenju nacionalnih i županijskih preventivnih programa kao i preventivnih programa iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

1.2. Laboratorijska dijagnostika

Članak 36.

Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti laboratorijske dijagnostike je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad kao i odobrenje za samostalni rad nadležne komore.

Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnost laboratorijske dijagnostike predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije.

Članak 37.

Maksimalni broj osiguranih osoba za koji može skrbiti medicinsko-biokemijski tim na razini primarne zdravstvene zaštite koji ima standardni kadrovski normativ iznosi 50 000 osiguranih osoba.

Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja osiguranih osoba za laboratorijsku dijagnostiku, te će osnovom utvrđenih podataka mjesečno obavljati usklađenje broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je provjerom utvrđena promjena, odnosno u kojem je nakon obavljenog pregleda doktora opće/obiteljske medicine ili doktora pedijatra za zdravstvenu zaštitu predškolske djece obavljena laboratorijska dijagnostika za novorođeno dijete.

Članak 38.

Standard postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici na razini primarne zdravstvene zaštite utvrđen je kako slijedi:

Redni broj

Šifra

Naziv

1.

28101

K Sedimentacija eritrocita (SE)

2.

26395

S C-Reaktivni protein*

3.

28090

K Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču

4.

28810

K Diferencijalna krvna slika

5.

28041

K Retikulociti (Rtc)

6.

21310

S, P Glukoza (GUK)

7.

23301

Oralni test opterećenja glukozom (O-GTT) ili postprandijalna glukoza

8.

21020

S Ukupni proteini

9.

21120

S Ureja

10.

21130

S Urat

11.

21141

S Kreatinin

12.

21151

S Bilirubin ukupni

13.

21402

S Trigliceridi

14.

21421

S Kolesterol

15.

21424

S HDL – kolesterol

16.

21427

S LDL – kolesterol

17.

24601

S Aspartat aminotransferaza (AST)

18.

24610

S Alanin aminotransferaza (ALT)

19.

24681

S Gama-Glutamil transferaza (GGT)

20.

24701

S, U Alfa-Amilaza

21.

24720

S Alkalna fosfataza

22.

28331

S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

23.

28333

S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

24.

28350

S Željezo (Fe)

25.

28621

P- Protrombinsko vrijeme – INR

26.

21502

S, P Kalijev ion (K)

27.

21501

S, P Natrijev ion (Na)

28.

19141

Vađenje kapilarne krvi

29.

19142

Vađenje venske krvi

30.

22630

F Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)

31.

22125

U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)

32.

22126

U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini, ketoni, pH, nitriti, leukociti, urobilinogen, bilirubin, krv)

33.

22127

U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)

34.

22540

U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti, itd.)

*Isključivo kod sumnje na akutne infektivne bolesti, ukoliko nije zatražena sedimentacija eritrocita.

1.3. Zdravstvena njega

Članak 39.

Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti zdravstvene njege je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad.

1.4. Patronažna zdravstvena zaštita

Članak 40.

Osnova ugovaranja patronažne zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja.

1.5. Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Članak 41.

Osnova ugovaranja higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba.

Za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata osnova za sklapanje ugovora je broj školske djece i studenata na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba, odnosno broj timova utvrđen u mreži.

Osnova za ugovaranje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, je broj timova utvrđen u mreži.

1.6. Ljekarnička djelatnost

Članak 42.

Osnova za ugovaranje ljekarničke djelatnosti je rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad ljekarne/ljekarničke ustanove.

Članak 43.

Zavod u skladu s odredbama članka 6. ove Odluke sklapa ugovore s ljekarnama za opskrbu osiguranih osoba lijekovima utvrđenim Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, te za opskrbu osiguranih osoba zavojnim materijalom za potrebe kućnog liječenja.

Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve lijekove utvrđene listama lijekova iz stavka 1. ovog članka koji se izdaju na recept, te zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja koji doktori primarne zdravstvene zaštite propisuju na recept.

Članak 44.

Osim za opskrbu lijekovima i zavojnim materijalom iz članka 43. ove Odluke Zavod sa ljekarnama sklapa ugovore za opskrbu osiguranih osoba ortopedskim i drugim pomagalima u skladu s odredbama Pravilnika ortopedskim i drugim pomagalima.

Ljekarne isporučuju osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala samo od nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda i očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, čija su pomagala stavljena na popis pomagala.

Ljekarne pomagala isporučuju prema cijenama utvrđenim u Popisu pomagala, a na osnovi ovjerene potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.

1.7. Hitna medicina

Članak 45.

Osnova za ugovaranje djelatnosti hitne medicine je rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad te broj timova utvrđen u Mreži hitne medicine.

1.8. Sanitetski prijevoz

Članak 46.

Osnova za ugovaranje sanitetskog prijevoza je broj utvrđenih timova sanitetskog prijevoza po županiji/Gradu Zagrebu kako slijedi:

Županija/Grad Zagreb

Broj timova

Bjelovarsko-bilogorska

11

Međimurska

6

Dubrovačko-neretvanska

16

Ličko-senjska

14

Karlovačka

16

Koprivničko-križevačka

10

Krapinsko-zagorska

16

Osječko-baranjska

22

Istarska

20

Požeško-slavonska

6

Primorsko-goranska

19

Sisačko-moslavačka

18

Brodsko-posavska

10

Splitsko-dalmatinska

36

Šibensko-kninska

15

Varaždinska

14

Vukovarsko-srijemska

15

Virovitičko-podravska

10

Zadarska

20

Grad Zagreb

48

Zagrebačka županija

24

Ukupno

366

2. Sekundarna i tercijarna razina zdravstvene djelatnosti

Članak 47.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i telemedicinu kao i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na tercijarnoj razini obuhvaća najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

Najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti, koji se provode na tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, a prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda, provode državni zdravstveni zavodi, klinički bolnički centri, kliničke bolnice i klinike koji su u mreži i s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Članak 48.

Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su osiguranu osobu upućenu radi korištenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite primiti u skladu s propisima koji uređuju rokove čekanja na upućenu zdravstvenu zaštitu.

Članak 49.

Ugovorna bolnička zdravstvena ustanova obvezna je upućenu osiguranu osobu primiti na bolničko liječenje u najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života, odmah.

2.1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Članak 50.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode bolnice čiji je osnivač Republika Hrvatska, bolnice čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, poliklinike, privatni zdravstveni radnici – specijalisti te ustanove i privatni zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika koji za specijalističke djelatnosti i broj ordinacija za koje su osnovom provedenog natječaja za popunu mreže sklopili ugovor sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Iznimno, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode i domovi zdravlja s kojima je Zavod osnovom provedenog natječaja za popunu mreže sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Zavod može sklapati ugovore s općim bolnicama i poliklinikama za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema posebnim programima na osnovi provedenog natječaja i odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju ponuda za provođenje posebnih programa.

Članak 51.

Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu djelatnost utvrđeni su prema:

– popisu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike i standardnom broju osiguranih osoba po timu prema djelatnosti iz tablice iz članka 52. ove Odluke.

– kadrovskim normativima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

– općim aktima Zavoda.

Članak 52.

Standard iz članka 51. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke utvrđen je u mreži kako slijedi:

Red. broj

Naziv djelatnosti

Standardni broj

osiguranih osoba/spec. tim

1.

Interna medicina

18.000

2.

Infektologija*

180.000

3.

Onkologija *

120.000

4.

Pedijatrija*

12.0001

5.

Neurologija

70.000

6.

Psihijatrija

30.000

7.

Dermatologija i venerologija

70.000

8.

Fizikalna medicina i rehabilitacija**

35.000

9.

Kirurgija

60.000

10.

Dječja kirurgija*

115.0001

11.

Neurokirurgija*

350.000

12.

Maksilofacijalna kirurgija */***

600.000

13.

Urologija

90.000

14.

Ortopedija

80.000

15.

Ginekologija i opstetricija*

25.0002

16.

Otorinolaringologija

60.000

17.

Oftalmologija

35.000

18.

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje*

100.000

19.

Radiologija

30.000

20.

Transfuzijska medicina*

100.000

21.

Medicinska mikrobiologija s parazitologijom

70.000

22.

Nuklearna medicina *

150.000

23.

Klinička citologija

70.000

24.

Medicinska biokemija

70.000

25.

Patohistološka dijagnostika*

250.000

26.

Fizikalna terapija u kući bolesnika

15.000

27.

Stomatološka protetika

150.000

28.

Ortodoncija

8.0001

29.

Dentalna patologija i endodoncija***

450.000

30.

Oralna patologija***

450.000

31.

Parodontologija***

450.000

32.

Oralna kirurgija

200.000

* ugovara se samo pri bolničkim zdravstvenim ustanovama i državnim zavodima

** kadrovski normativ standardnog tima 1 dr. spec., 1 med. sestra/med. tehničar, 5 fizioterapeuta

*** ugovara se na regionalnoj razini kao i u ustanovama koje su do sada imale ugovor sa Zavodom za provođenje djelatnosti

1 odnosi se na osigurane osobe Zavoda do 18 godina starosti

2 odnosi se na osigurane osobe Zavoda – žene starije od 12 godina

2.2. Bolnička zdravstvena zaštita

Članak 53.

Bolničku zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode: klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, kao i opće bolnice, specijalne bolnice i lječilišta koji su u mreži i s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom na osnovi provedenog natječaja za popunu mreže.

Članak 54.

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema:

– potrebnom broju postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti u skladu s mrežom

– epidemiološkim pokazateljima.

Standard za anesteziologiju i reanimatologiju sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja je do 3% od ukupnog broja postelja za opće bolnice, a do 5% od ukupnog broja postelja za kliničke bolnice.

Broj postelja utvrđen na način propisan stavkom 2. ovog članka u pravilu se raspoređuje u omjeru 1/3 postelja od broja postelja internističke grupe djelatnosti, a 2/3 postelja od broja postelja kirurške grupe djelatnosti, a iznimno se raspoređuje ovisno o strukturi djelatnosti unutar bolničke ustanove.

3. Razina zdravstvenih zavoda za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Članak 55.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem posebnih programa.

Članak 56.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provode državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojima Zavod sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.

Članak 57.

Higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvenu zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojim Zavod sklopa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i zdravstvenu zaštitu prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda provode državni zdravstveni zavodi i županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, s kojima Zavod sklopa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.

CIJENE I NAČIN PLAĆANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PUNU VRIJEDNOST PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 58.

Novčana vrijednost standarda utvrđuje se u ukupnom godišnjem iznosu za pojedino pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima i općim aktima Zavoda, a raspoređuje se na osnovi Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu.

Novčana sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se za 2013. godinu kako slijedi:

Red. broj

VRSTA PRAVA

Ukupni iznos za pojedino pravo

 

I. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

1.

Primarna razina zdravstvene zaštite

6.779.667.634

1.1.

Primarna zdravstvena zaštita

3.045.000.000

1.1.1.

Djelatnost opće/obiteljske medicine

1.203.694.342

1.1.2.

Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

140.080.876

1.1.3.

Djelatnost zdravstvene zaštite žena

145.919.131

1.1.4.

Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

997.864.066

1.1.5.

Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

557.441.583

1.2.

Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz

661.264.281

1.3.

Zdravstvena njega u kući

141.700.000

1.4.

Pravo na korištenje lijekova na recept

2.856.403.353

1.5.

Cjepiva

75.300.000

2.

Sekund. i tercijarna razina zdravstvene zaštite

8.683.519.092,00

2.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

2.612.149.234

2.1.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička i stacionari u domu zdravlja

488.146.236

2.1.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama

2.124.002.998

2.1.3.

Prevencija ovisnosti

18.616.500

2.2.

Bolnička zdravstvena zaštita*

5.228.994.458

2.2.1.

Transfuzijska medicina

90.000.000

2.2.2.

Umjetne pužnice

3.000.000

2.2.3.

Posebno skupi lijekovi

525.000.000

2.2.4.

Transplantacije u bolnicama

98.500.000

2.2.5.

Eksplantacije u bolnicama

6.895.000

2.2.6.

Intervencijska kardiologija

24.625.000

2.2.7.

Intervencijska neurologija

10.000.000

2.2.8.

Medicinska oplodnja

39.400.000

2.3.

Posebni programi na tercijarnoj razini

26.338.900

3.

Rano otkrivanje zloćudnih bolesti

28.500.000

4.

Pravo na ortopedska i druga pomagala

679.008.290

5.

Zdravstvena zaštita u inozemstvu

54.572.500

6.

Ostali troškovi zdravstvene zaštite

27.087.500

 

UKUPNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

16.252.355.016

* u 2013. godini na poziciji A690019 sadržana je stacionarna zdrav. zaštita u bolnicama i domovima zdravlja, a na poziciji A690053 je specijalističko-

-konzilijarna zdrav. zaštita koja se provodi u bolnicama i izvanbolničkim ugovornim subjektima«

Članak 59.

Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđuju se u skladu s člankom 58. ove Odluke.

1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti

1.1. Opća/obiteljska medicina

Članak 60.

Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine utvrđuje se u Tablici 1.1. kako slijedi:

Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventiv programi

5*

Opća/obitelj.medicina dr. med. spec.

209.315,34

102.086,78

142.921,49

18.375,62

18.375,62

491.074,85

5.104,34

5.104,34

5.104,34

506.387,87

Opća/obitelj. medicina dr. med.

209.315,34

92.148,68

129.008,15

16.586,76

16.586,76

463.645,70

4.607,43

4.607,43

4.607,43

477.468,00

U skladu sa stavkom 1. Ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za obračunate troškove ordinacije utvrđene osnovom prosjeka na nivou Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hladni pogon) u visini od 209.315,34 kune.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 61. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 63. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 64. ove Odluke

5. za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 65. ove Odluke.

Članak 61.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti opće/obiteljske medicine, utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Djelatnost opće/obiteljske medicine

dobna skupina

dr. med. spec.

dr. med.

0-7

107,51

99,45

7-18

40,83

36,86

18-45

53,17

47,99

45-65

71,89

64,89

>65

91,15

82,28

Članak 62.

Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

OM001

Prvi pregled

K

1

OM002

Kontrolni pregled

K

0,63

OM003

Konzultacija

K

0,38

OM004

Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenja

P

0,18

OM005

Sistematski pregled dojenčeta

P

1

OM006

Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djeteta

P

1

OM008

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,1

OM009

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

K

0,1

OM010

Izdavanje Izvješća o bolovanju

K

0,1

OM011

Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,1

OM012

Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru HZZO-a

K

0,1

OM013

Izdavanje prijave ozljede policiji

K

0,1

OM014

Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika

K

0,1

OM015

Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnika

K

0,1

OM016

Izdavanje Putnog naloga

K

0,1

OM017

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dok.

K

0,1

OM018

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,1

OM019

Timska konzultacija – uži tim

K

0,29

OM020

Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući

K

0,29

OM021

Timska konzultacija – patronažna služba

K

0,29

OM022

Telefonska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,1

OM023

Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa

P

0,09

OM024

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,1

OM025

Obrada i prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

OM026

Propisivanje lijekova na recept

K

0,1

OM027

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,1

OM028

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,1

OM029

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,1

Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u djelatnosti opće obiteljske medicine obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 63.

Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 60. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih osiguranih osoba i dobnoj strukturi istih, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 140% do 160% glavarine.

Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, utvrđeni su u kako slijedi:

I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

OM100

Prvi pregled kod kuće

K

2,31

OM101

Kontrolni pregled kod kuće

K

1,92

OM102

Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

3,85

OM103

Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

2,4

OM104

Prošireni pregled (3 i više razloga dolaska)

K

0,96

OM105

Savjetovanje s bolesnikom ili rođakom u ambulanti

K

0,58

OM106

Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikom

K

1,15

OM107

Savjetovanje s obitelji

P

1,93

OM108

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

OM109

Psihoterapijska podrška ili savjet

K

0,67

OM110

Psihoterapijski zahvat – površinski

K

0,96

OM111

Savjetovanje o kontracepciji

P

0,38

OM112

Izdavanje liječničke potvrde

K

0,29

OM113

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu)

K

4,81

OM114

Ekspertiza liječnika

K

2,88

OM115

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja

K

2,88

OM116

Sistematski pregled pojedinih različitih populacijskih skupina

P

2,91

OM117

Namjenski pregled

K

1,44

OM118

Rinoskopija

K

0,48

OM119

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

K

0,96

OM120

Otoskopija

K

0,29

OM121

Ispiranje zvukovoda

K

0,29

OM122

Displacement po Proetzu

K

0,58

OM123

Uzimanje mikrobioloških uzoraka nosa, uha, grla

K

0,29

OM124

Peak-flow metrija

K

0,29

OM125

Digitorektalni pregled

K

0,77

OM126

Pregled dojke i edukacija pacijentice o samopregledu i ritmu preventivnih pretraga

P

1,93

OM127

Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera

K

0,96

OM128

Klizma

K

1,92

OM129

Uvođenje nazogastrične sonde

K

0,96

OM130

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

K

0,87

OM131

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

K

0,87

OM132

Toaleta gastrostome

K

0,87

OM133

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

OM134

Intravenska injekcija/intravenska infuzija

K

0,19

OM135

Glukometrija

P

0,2

OM136

Kvalitativna analiza urina test trakom

K

0,19

OM137

Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ

K

0,19

OM138

Uzimanje urina za bakteriološke pretrage

K

0,19

OM139

Kožni tuberkulinski test

P

0,38

OM140

Uvođenje inzulinske terapije

K

1,92

OM141

Previjanje

K

0,29

OM142

Odstranjivanje šavova

K

0,67

OM143

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)

K

0,96

OM144

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)

K

0,96

OM145

Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletalnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i slično

K

1,35

OM146

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)

K

0,38

OM147

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)

K

1,35

OM148

Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja

K

1,92

OM149

Repozicija prstiju na ruci, nozi

K

0,77

OM150

Imobilizacija

K

0,58

OM151

Skidanje gipsa

K

0,38

OM152

Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima

K

0,19

OM153

Položajna drenaža, može se evidentirati samo jedanput dnevno

K

0,38

OM154

Površinska, lokalna anestezija

K

0,38

OM155

Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti

P

0,58

OM156

Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme

P

0,58

OM157

Ispunjavanje Pompidou upitnika

K

0,96

OM158

Potpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika

K

0,58

OM159

Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku

K

0,1

OM160

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

OM161

Prva posjeta osiguranika nakon priznavanja ozljede na radu*

K

2,75

OM162

Edukacija u svrhu smanjenja prekomjerne tjelesne težine

P

0,58

OM163

Edukacija u svrhu prevencije šećerne bolesti

P

0,58

OM164

Edukacija u svrhu odvikavanja od pušenja

P

0,58

OM165

Edukacija u svrhu odvikavanja od prekomjerne konzumacije alkohola

P

0,58

OM166

Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težine

P

0,58

OM167

Preventivni program za prevenciju šećerne bolesti

P

0,58

OM168

Preventivni program za prevenciju pušenja

P

0,58

OM169

Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkohola

P

0,58

OM170

Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolest

P

0,58

OM171

Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzija

P

0,58

OM172

Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolest

P

0,58

OM173

Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)

K

0,96

OM174

Adhezioliza prepucija

K

0,96

OM175

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

OM176

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

OM200

Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza

K

0,96

OM201

Spirometrija

P

0,96

OM202

Dermoskopija

P

1,35

OM203

Oftalmoskopija

P

0,76

OM204

Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim 'anoskopom'

K

0,77

OM205

Miringotomija

K

0,77

OM206

Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)

K

1,73

OM207

Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)

K

2,12

OM208

Krioterapija do 3 mjesta

K

1,15

OM209

Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha

K

0,96

OM210

Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje

K

0,38

OM211

Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)

K

1,92

OM212

Ispiranje želuca

K

1,73

OM213

Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine

K

2,31

OM214

Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice

K

2,5

OM215

Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice

K

2,88

OM216

Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala

K

2,5

OM217

Stražnja tamponada nosa

K

2,12

OM218

Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser – akupunkture s helium laserom.

K

0,38

OM219

Primjena elektroterapije

K

0,38

OM220

Primjena magnetoterapije

K

0,48

OM221

Primjena terapije laserom

K

0,58

OM222

Terapija protiv bolova (TENS)

K

0,19

OM223

Terapijski ultrazvuk lokomotornog sustava

K

0,48

OM224

Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)

K

0,38

OM225

Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlaka

K

1,92

OM226

Pulsna oksimetrija

K

0,38

III. razina – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

OM300

Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava

K

1,15

OM301

Pretraga ultrazvukom abdomena

K

2,12

OM302

Pretraga ultrazvukom vrata

K

1,73

OM303

Pretraga ultrazvukom dojki

P

2,11

OM304

Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustava

K

1,15

OM305

Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbi

K

0,58

OM306

Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju

K

0,96

Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP postupke iz stavka 2. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka provodi se tromjesečno.

Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 62. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 64.

Iznos sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 4. ove Odluke utvrđuje se osnovom:

– pridržavanja utvrđene stope bolovanja prema članku 25. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 30%

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 30%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 30%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 10%

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda.

Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.

Članak 65.

Iznos sredstava iz stavka 60. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 66.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu u skladu s člankom 60. stavkom 1. ove Odluke ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).

Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– organiziranje savjetovališta

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu

– naručivanje na preglede u ordinaciji

– uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji

– osigurano određeno vrijeme za telefonske konzultacije osiguranim osobama.

Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

1.2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

Članak 67.

Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece utvrđuje se u Tablici 1.2 kako slijedi:

Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita predškolske djece

212.346,42

116.729,61

128.402,57

13.482,27

18.384,91

489345,78

5.836,48

5.836,48

5.836,48

506.855,23

U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece ostvaruju godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za hladni pogon u visini od 212.346,42 kune.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 68. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-

-terapijske postupke utvrđene u članku 70. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 71. ove Odluke

5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 72. ove Odluke.

Članak 68.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Zdravstvena zaštita predškolske djece

dobna skupina

dr. med. spec.

0-7

122,87

7-14

46,67

Članak 69.

Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 67. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

PD001

Prvi pregled

K

1

PD002

Kontrolni pregled

K

0,63

PD004

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,1

PD005

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

K

0,1

PD006

Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,1

PD007

Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru HZZO-a

K

0,1

PD008

Obrada i izdavanje prijave ozljede

K

0,1

PD009

Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika

K

0,1

PD010

Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnika

K

0,1

PD011

Izdavanje Putnog naloga

K

0,1

PD012

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacije

K

0,1

PD013

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,1

PD014

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,1

PD015

Obrada prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

PD016

Izrada plana cijepljenja

P

0,29

PD017

Izdavanje prijave ozljede policiji

K

0,29

PD018

Timska konzultacija – uži tim

K

0,29

PD019

Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući

K

0,29

PD020

Timska konzultacija – patronažna služba

P

0,29

PD021

Telefonska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,1

PD022

Sistematski pregled dojenčadi

P

1,05

PD023

Sistematski pregled predškolskog djeteta

P

1,05

PD024

Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom

P

1,27

PD025

Namjenski pregled

P

0,82

PD026

Cijepljenje

P

0,2

PD027

Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)

K

0,29

PD028

Individualno savjetovanje roditelja zdravog djeteta

P

1,05

PD029

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčeta

P

0,82

PD030

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djeteta

P

0,82

PD031

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikom

P

0,93

PD032

Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju

P

1,18

PD033

Kemoprofilaksa i seroprofilaksa

P

0,64

PD034

Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti

P

0,36

PD035

Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)

P

1,05

PD036

Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa

P

0,09

PD037

Propisivanje lijekova na recept

K

0,1

PD038

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,1

PD039

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,1

PD040

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,1

Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 70.

Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 67. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se u visini od 110-130% glavarine.

Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, utvrđeni su u kako slijedi:

DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i /ili dodatna edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

PD100

Prvi pregled kod kuće

K

2,31

PD101

Kontrolni pregled kod kuće

K

1,92

PD102

Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

3,85

PD103

Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

2,4

PD104

Savjetovanje s roditeljem/starateljem bolesnika

K

0,58

PD105

Prošireno savjetovanje s roditeljem/starateljem kroničnog bolesnika

K

1,15

PD106

Savjetovanje s obitelji

K

1,15

PD107

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

PD108

Psihološka podrška i savjet

K

0,67

PD109

Izdavanje ostalih liječničkih potvrda

K

0,29

PD110

Ekspertiza liječnika

K

2,88

PD111

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja

K

4,81

PD112

Namjenski pregled

K

0,87

PD113

Rinoskopija

K

0,48

PD114

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

K

0,96

PD115

Otoskopija

K

0,29

PD116

Ispiranje zvukovoda

K

0,29

PD117

Displacement po Proetzu

K

0,58

PD118

Uzimanje mikrobioloških uzoraka nosa, uha, grla

K

0,29

PD119

Peak-flow metrija

K

0,29

PD120

Digitorektalni pregled

K

0,77

PD121

Kateterizacija mokraćnog mjehura: uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera

K

0,96

PD122

Klizma

K

1,92

PD123

Uvođenje nazogastrične sonde

K

0,96

PD124

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

K

0,87

PD125

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

K

0,87

PD126

Toaleta gastrostome

K

0,87

PD127

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

PD128

Intravenska injekcija/intravenska infuzija

K

0,19

PD129

Glukometrija

K

0,19

PD130

Kvalitativna analiza urina test trakom

K

0,19

PD131

Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ

K

0,19

PD132

Uzimanje urina za bakteriološke pretrage

K

0,19

PD133

Kožni tuberkulinski test

P

0,38

PD134

Provođenje inzulinske terapije

K

1,92

PD135

Previjanje

K

0,29

PD136

Odstranjivanje šavova

K

0,67

PD137

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)

K

0,96

PD138

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)

K

0,96

PD139

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje/steristrip i previjanje)

K

1,35

PD140

Primarna opskrba opeklina II. I III. stupnja

K

1,92

PD141

Repozicija prstiju na ruci, nozi

K

0,77

PD142

Imobilizacija

K

0,58

PD143

Skidanje gipsa

K

0,38

PD144

Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima

K

0,38

PD145

Položajna drenaža, može se evidentirati samo jedanput dnevno

K

0,38

PD146

Površinska, lokalna anestezija

K

0,38

PD147

Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti

P

0,58

PD148

Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme

P

0,58

PD149

Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku

K

0,1

PD150

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

PD151

Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)

K

0,96

PD152

Adhezioliza prepucija

K

0,96

PD153

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

PD154

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

DTP II razine – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

PD200

Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza

K

0,96

PD201

Spirometrija

K

0,96

PD202

Dermoskopija

K

1,35

PD203

Miringotomija

K

0,77

PD204

Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)

K

1,73

PD205

Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)

K

2,12

PD206

Krioterapija do 3 mjesta

K

1,15

PD207

Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha

K

0,96

PD208

Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)

K

1,92

PD209

Ispiranje želuca

K

1,73

PD210

Stražnja tamponada nosa

K

2,12

PD211

Terapija protiv bolova (TENS)

K

0,19

PD212

Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)

K

0,38

PD213

Pulsna oksimetrija

K

0,38

DTP III razine – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

PD300

Pretraga ultrazvukom kukova

K

1,92

PD301

Pretraga ultrazvukom mozga

K

1,92

PD302

Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava

K

1,15

PD303

Pretraga ultrazvukom abdomena

K

1,92

PD304

Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju

K

0,96

Praćenje i plaćanje izvršenja DTP postupaka iz stavka 2. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka provodi se tromjesečno.

Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 69. ove Odluke i koeficijenata iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 71.

Iznos sredstava iz stavka 67. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 33%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 33%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 34%.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitost imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda.

Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.

Članak 72.

Iznos sredstava iz stavka 67. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete (QI) utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 73.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).

Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– savjetovališta u malim grupama

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu

– naručivanje na preglede u ordinaciji

– uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji

– dostupnost u slučaju hitnosti.

Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

1.3. Zdravstvena zaštita žena

Članak 74.

Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita žena

213.999,97

104.877,88

134.243,69

17.934,12

17.934,12

488.989,77

5.243,89

5.243,89

5.243,89

504.721,45

U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti zdravstvene zaštite žena ostvaruju godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za hladni pogon u visini od 213.999,97 kuna.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 75. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-

-terapijske postupke utvrđene u članku 77. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 78. ove Odluke

5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 79. ove Odluke.

Članak 75.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti zdravstvene zaštite žena, utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Zdravstvena zaštita žena

dobna skupina

dr. med. spec.

>12

17,48


Članak 76.

Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

GI001

Prvi pregled ginekologa – preventivni

P

1,36

GI002

Prvi pregled ginekologa – kurativni

K

1,35

GI003

Kontrolni pregled ginekologa

K

1,29

GI004

Prvi sistematski pregled trudnice

P

1,82

GI005

Ponovni sistematski pregled trudnice

P

1,51

GI006

Ponovni sistematski pregled trudnice s rizičnom trudnoćom

P

1,58

GI007

Prvo savjetovanje i upute u svezi sa kontracepcijom

P

0,91

GI008

Ponovno savjetovanje u svezi sa kontracepcijom

P

0,45

GI009

Propisivanje lijekova na recept

P

0,1

GI010

Propisivanje lijekova na recept

K

0,1

GI011

Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti

P

0,6

GI012

Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti

K

0,58

GI013

Konzultacija

K

0,38

GI014

Digitorektalni pregled

P

0,82

GI015

Digitorektalni pregled

K

0,77

GI016

PAPA test

P

0,82

GI017

Obrada prijava nepoželjnjih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

GI018

Vađenje intrauterinog uloška

P

0,91

GI019

Ulaganje, vađenje i toaleta pesara

K

0,77

GI020

Poduka o pravilnoj prehrani i demonstracija pravilnog čišćenja zubi trudnicama

P

0,91

GI021

Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusa

K

0,63

GI022

Savjetovanje o menopauzi

P

0,73

GI023

Savjetovanje za prevenciju osteoporoze

P

0,73

GI024

Savjetovanje za prevenciju pretilosti

P

0,73

GI025

Savjetovanje za prevenciju spolno prenosivih bolesti

P

0,73

GI026

Savjet telefonom

K

0,19

GI027

Pregled dojki i edukacija pacijentice o samopregledu i ritmu preventivnih pretraga

P

1,93

GI028

Izdavanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

P

0,09

GI029

Izdavanje izvješća o bolovanju

K

0,1

GI030

Izdavanje potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,1

GI031

Izdavanje uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru

K

0,1

GI032

Očitanje nalaza u svrhu provođenja nacionalnog preventivnog programa

P

0,09

GI033

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,1

GI034

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,1

GI035

Izdavanje putnog naloga

K

0,1

GI036

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje med. dokumentacije

K

0,1

GI037

Timska konzultacija – uži tim

K

0,29

GI038

Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija

K

0,29

GI039

Timska konzultacija – patronažna služba

K

0,29

GI040

Timska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,1

GI041

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,1

GI042

Ispunjavanje prijave zarazne bolesti

P

0,58

GI043

Ispunjavanje Prijave maligne bolesti

K

0,58

GI044

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

GI046

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,1

GI047

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,1

GI048

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,1

Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti zdravstvene zaštite žena obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 77.

Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 74. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih osiguranih osoba, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 128% do 140% glavarine.

Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, utvrđeni su u kako slijedi:

I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

GI100

Transvaginalna sonografija (TVS)

K

2,12

GI101

Transvaginalna sonografija (TVS)

P

2,15

GI102

Pretraga ultrazvukom u trudnoći

P

2,3

GI103

Folikulometrija

K

1,4

GI104

Ultrazvuk dojki

P

2,11

GI105

Pregled UZV trudnice- višeplodna trudnoća

P

3

GI106

CTG

P

0,91

GI107

Amnioskopija

P

1,22

GI108

Kolposkopija

K

2,25

GI109

CTG u višeplodne trudnoće

P

1,4

GI110

Ulaganje intrauterinog uloška

P

2

GI111

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

GI112

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

II. razina – dodatni postupci

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventiva (P)/Kurativa (K)

Koeficijent

GI200

U-korionski gonadotropin (test na trudnoću)

K

0,52

GI201

Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice

K

1,29

GI202

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva

K

1,29

GI203

Incizija Bartholinieve žlijezde

K

1,29

GI204

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)

K

1,35

GI205

Ablacija polipa vrata maternice

K

1,6

GI206

Postavljanje urinarnog katetera

K

0,96

GI207

Površinska lokalna anestezija

K

0,38

GI208

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

GI209

Odstranivanje šavova

K

0,67

GI210

Previjanje

K

0,29

GI211

Cijepljenje protiv HPV-a

P

0,91

GI212

Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ

K

0,19

Praćenje i plaćanje izvršenja DTP postupaka iz stavka 2. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka provodi se tromjesečno.

Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 76. ove Odluke i koeficijenta iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 78.

Iznos sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– pridržavanja utvrđene stope bolovanja prema članku 26. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 25%.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda.

Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.

Članak 79.

Iznos sredstava iz stavka 74. stavka 2. točke 5. utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 80.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).

Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– savjetovališta u malim grupama

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu

– naručivanje na preglede u ordinaciji

– uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji

– uzimanje i dostava uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku u ordinaciji.

Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

1.4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

Članak 81.

Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

212.425,62

82.820,48

136.653,79

16.460,57

16.460,57

464.821,03

4.141,02

4.141,02

4.141,02

477.244,10

U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) ostvaruju godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:

1. naknade za hladni pogon u visini od 212.425,62 kn.

2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 82. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)

3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 84. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)

4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 85. ove Odluke

5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 86. ove Odluke.

Članak 82.

Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), utvrđuje se kako slijedi:

Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

dobna skupina

dr. med. dent

0-3

20,20

3-18

47,33

>18

43,59

Članak 83.

Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 81. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci kako slijedi:

Kurativna stomatološka zdravstvena zaštita djece do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM001

Ispričnica

Kurativna zdravstvena zaštita za sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM002

Pregled novog bolesnika

DM003

Ponovni pregled (recall) bolesnika

DM004

Pregled akutnog bolesnika

DM005

Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena

DM006

Pregled akutnog bolesnika tijekom neradnih dana i blagdana

DM007

Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom dentalnih usluga

DM008

Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima

DM009

Popunjavanje obrasca za osiguravatelja

DM010

Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje

DM011

Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine

DM012

Liječnička potvrda

DM013

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM014

Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM015

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM016

Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM017

Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM018

Izdavanje Putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM019

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dok. u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM020

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM021

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM022

Obrada i prijave nepoželjnih nuspojava lijekova u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM023

Propisivanje lijekova na recept

DM024

Propisivanje lijeka na privatni recept

DM025

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.

Članak 84.

Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 81. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih osiguranih osoba, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 165% do 180% glavarine.

Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), utvrđeni su u kako slijedi:

DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM100

Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)

DM101

Pečaćenje fisure po zubu

DM102

Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)

DM103

Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima

DM104

Stomatološko odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)

DM105

Stomatološki odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanje

DM106

Stomatološki odgojni rad s malenim skupinama

DM107

Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba

DM108

Za svakih daljnih 50 osoba

DM109

PREVENTIVNI ZAHVATI – Kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka

DM110

Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom

DM111

Dentocult testovi osjetljivosti na karijes. Uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline

DM112

Jetkanje cakline i nanošenje smole

DM113

Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva.

DM114

Pečaćenje fisura po zubu

DM115

Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu.

DM116

PROFILAKSA S FLUOROM – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel

DM117

Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)

DM118

Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka

DM119

Nanošenje F-laka, do tri zuba.

DM120

Motiviranje djece za higijenu usta.

DM121

Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)

DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM200

Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test

DM201

Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu

DM202

Manji brusni ispravci po zubu

DM203

Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba

DM204

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po sekstantu) strojem ili ručno

DM205

Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba

DM206

Savjetovanje doktora dentalne medicne sa specijalistima po utrošenom vremenu

DM207

Uklanjanje plaka sa zuba

DM208

Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)

DM209

Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba

DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

DM305

Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)

DM306

Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)

DM307

Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu

DM308

Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz

DM309

Vađenje mliječnog zuba

DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM400

Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)

DM401

Vađenje zuba

DM402

Incizija abscesa u ustima s drenažom

DM403

Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)

DM404

Kontrola rane

DM405

Ispiranje rane abscesa, uključivši kontrolu rane

DM406

Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo s kontrolom rane

DM407

Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šav i/ili postavljnje tampona

DM408

Skidanje šavova

DM409

Higijena rane

DM410

Neizravno prekrivanje

DM411

Izravno prekrivanje

DM412

Vitalna amputacija

DM413

Devitalizacija pastom.

DM414

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal

DM415

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala

DM416

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala

DM417

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više

DM418

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

DM419

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala

DM420

Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala

DM421

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala

DM422

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala

DM423

Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala

DM424

PRIVREMENO ZATVARANJE – Privremeni ispun

DM425

Cementni ispun na 1 plohi.

DM426

Cementni ispun na više ploha.

DM427

AMALGAMSKI ISPUNI – Jedna ploha, trajni zub.

DM428

Svaka dodatna ploha pri istome posjetu.

DM429

Premolar, na dvjema plohama.

DM430

Svaka dodatna ploha u istome posjetu

DM431

Molar, na dvjema plohama.

DM432

Svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM433

Premolar, na trima plohama.

DM434

Svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM435

Molar, na trima plohama.

DM436

Svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM437

Poliranje amalgamskih ispuna. Ispun na jednoj ili dvije površine.

DM438

Na trima ili više površina.

DM439

Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu. (samo jednom godišnje)

DM440

KOMPOZITNI ISPUNI, Više ispuna pri jednom posjetu se obračunava kao jedan skuplji ispun

DM441

Ispun na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci)

DM442

Svaka dodatna površina u istom posjetu

DM443

Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

DM444

Svaki dodatni ugao u istome posjetu, pri rekonstrukciji krune.

DM445

Poliranje kompozitnih ispuna. Na jednoj ili dvije površine

DM446

Na tri ili više površina

DM447

Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)

DM448

Infiltracijska anestezija (obuhvaća provodnu, terminalnu i intraligamentarnu anesteziju)

Standardni materijal:

– amalgamski ispun u području premolara i molara

– kompozitni ispuni u interkaninom sektoru 3-3

– fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 18 godina

DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka

Šifra usluge HZZO

Vrsta postupka

DM500

93008

Totalna proteza

 

 

Funkcijski otisak s individualnom žlicom za totalnu protezu. L

 

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu. L

 

 

Kompresijski otisak ili drugi zahtjevniji funkcijski otisak

 

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

 

 

Izbor boje i oblika zuba

 

 

Dijagnostička postava zuba u artikulatoru. L

 

 

Indidualna postava zuba u ordinaciji

 

 

Kontrola postave prednjih zuba djelomične proteze

 

 

Naputak o uporabi proteze

 

 

Kontrola postave zuba s manjim ispravcima

 

 

Kontrola postave zuba bez ispravaka

DM501

93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno. L

DM502

93006

Lijevana metalna proteza

 

 

Funkcijski otisak s individualnom žlicom za totalnu protezu. L

 

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu. L

 

 

Kompresijski otisak ili drugi zahtjevniji funkcijski otisak

 

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

 

 

Izbor boje i oblika zuba

 

 

Dijagnostička postava zuba u artikulatoru. L

 

 

Indidualna postava zuba u ordinacijiKontrola postave prednjih zuba djelomične protezeNaputak o uporabi protezeKontrola postave zuba s manjim ispravcimaKontrola postave zuba bez ispravaka

DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe

Šifra postupka

Šifra usluge HZZO

Vrsta postupka

DM600

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.)

 

 

Anatomski otisak za djelomičnu protezu

 

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu. L

 

 

Kompresijski otisak ili drugi zahtjevniji funkcijski otisak

 

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

 

 

Izbor boje i oblika zuba

 

 

Dijagnostička postava zuba u artikulatoru. L

 

 

Indidualna postava zuba u ordinaciji

 

 

Kontrola postave prednjih zuba djelomične proteze

 

 

Kontrola postave zuba s manjim ispravcima

 

 

Naputak o uporabi proteze

DM601

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djelomična proteza preko 10 elem.)

 

 

Anatomski otisak za djelomičnu protezu

 

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu. L

 

 

Kompresijski otisak ili drugi zahtjevniji funkcijski otisak

 

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

 

 

Izbor boje i oblika zuba

 

 

Dijagnostička postava zuba u artikulatoru. L

 

 

Indidualna postava zuba u ordinaciji

 

 

Kontrola postave prednjih zuba djelomične proteze

 

 

Kontrola postave zuba s manjim ispravcima

 

 

Naputak o uporabi proteze

DM602

93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.)

DM603

93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.)

DM604

52344

Potpuna krunica od kovine

 

 

Nacrt rada, preparacija zuba, otisak, otisak antagonista, kontrola konstrukcije, cementiranje

 

 

Punjenje kaviteta brušenih u dentinu zuba

 

 

Odabir boje, s pojedinačnim obilježjima uz skicu

 

 

Registracija međučeljusnog odnosa s voskom ili pastom (po registratu). Računa se najviše tri registracije

 

 

Registracija međučeljusnog odnosa sa šablonom uklučujući intraoralnu registraciju (po registratu)

DM605

52342

Fasetirana krunica

 

 

Nacrt rada, preparacija zuba, otisak, otisak antagonista, kontrola konstrukcije, cementiranje

 

 

Punjenje kaviteta brušenih u dentinu zuba

 

 

Odabir boje, s pojedinačnim obilježjima uz skicu

 

 

Registracija međučeljusnog odnosa s voskom ili pastom (po registratu). Računa se najviše tri registracije

 

 

Registracija međučeljusnog odnosa sa šablonom uklučujući intraoralnu registraciju (po registratu)

DM606

52332

Lijevana nadogradnja, izravno

DM607

93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno

DM608

 

Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete

Napomena: dentalno-protetska pomagala navedena u tablici utvrđena su brojem i rokom uporabe prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima

Praćenje i plaćanje izvršenja DTP postupaka iz stavka 2. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka provodi se tromjesečno.

Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 62. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 85.

Iznos sredstava iz stavka 81. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– upućivanja na specijalistički pregled (izuzev ortodoncije) prema članku 29. Ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 50%

– udjela preventivnih postupaka (DTP) (minimalno 20% od ispostavljenih DTP-ova) vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 50%.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda.

Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.

Članak 86.

Iznos sredstava iz stavka 81. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 87.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite mogu ostvariti sredstva i s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije.

Posebno vrednovanje rada ordinacije utvrđuju se osnovom:

1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)

2. rada u skupnoj praksi

3. pružanja dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.

Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:

– e-naručivanje osiguranih osoba

– naručivanje osiguranih osoba Zavoda u zadani termin

– dodatna dijagnostika (RVG)

– specifične metode liječenja (strojna endodoncija)

– organiziranje grupnog/specifičnog savjetovališta.

Osnovom posebnog vrednovanja rada ordinacije iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.

Osnovom posebnog vrednovanja rada ordinacije iz stavka 2. točke 3. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.

Članak 88.

Za provođenje dentalne zdravstvene zaštite obračunavaju se i troškovi dentalnog tehničara za izradu dentalno-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora (u daljnjem tekstu: dentalno pomagalo), posebice za svako naručeno i izrađeno dentalno pomagalo za osigurane osobe u skladu s Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima i općim aktom Zavoda o utvrđivanju cijene rada i materijala dentalnih tehničara za izradu dentalnog pomagala za osigurane osobe.

Troškovi dentalnih tehničara iz stavka 1. ovog članka naknađuju se ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za radnika doktora dentalne medicine i ugovornom privatnom doktoru dentalne medicine osnovom ispostavljenih osobnih računa koje izdaje dentalni tehničar, a prema ovjerenim potvrdama o izradi ili popravku dentalnog pomagala.

Ugovorna zdravstvena ustanova za radnika doktora dentalne medicine, te ugovorni privatni doktor dentalne medicine obvezan je platiti dentalnom tehničaru troškove za izrađeno dentalno pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja sredstava za ispostavljene i priznate osobne račune za izrađeno dentalno pomagalo od strane Zavoda.

Cijena rada dentalnog tehničara za izradu dentalnog pomagala utvrđuje se u skladu s općim aktom Zavoda.

1.5. Laboratorijska dijagnostika

Članak 89.

Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike utvrđuje se kako slijedi:

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

po osiguranoj osobi

po standard. timu

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

1

3

4

5

6

– žene

38,40

38,71

1.452.354,14

1.465.273,27

– muškarci

33,40

33,71

U skladu sa stavkom 1. Ovog članka medicinsko biokemijski laboratoriji ugovoreni na primanoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju godišnji iznos sredstva primjenom iznosa po osiguranoj osobi.

Osim sredstava iz stavka 2. ovog članka medicinsko biokemijski laboratoriji ugovoreni na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju i sredstva osnovom ispostavljenih računa za provedene dijagnostičko-terapijske postupke laboratorija primarne razine zdravstvene zaštite utvrđene kako slijedi:

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena*

1.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti

23,00

2.

LAB02

Glikozilirani hemoglobin A1C (HbA1c)

Laboratorijska dijagnostika


50,00

1.6. Zdravstvena njega

Članak 90.

Cijena provođenja ugovorene zdravstvene njege utvrđuje se primjenom dijagnostičko-terapijskih postupaka za zdravstvenu njegu kako slijedi:

Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Vrijeme

Cijena

1.

NJEGA1

Zdravstvena njega

30

46,50

2.

NJEGA2

Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama

60

79,50

3.

NJEGA3

Opsežna zdravstvena njega

90

110,50

4.

NJEGA4

Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

120

137,50

5.

NJEGA5

Primjena klizme

-

50,00

6.

NJEGA6

Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja

-

40,00

7.

NJEGA7

Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja

-

80,00

8.

NJEGA8

Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

-

40,00

Maksimalni godišnji iznos sredstava iskazan za izvršenu zdravstvenu njegu po medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru za djelatnost zdravstvene njege može iznositi 113.838,00 kuna.«

1.7. Ljekarnička djelatnost

Članak 91.

Cijena lijekova koji se izdaju na recept utvrđuje se na osnovi cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje i cijene usluge izdavanja lijekova na recept obračunate u skladu s Popisom postupaka, te utvrđene vrijednosti boda za ljekarništvo.

Godišnja vrijednost standardnog tima dežurstva u ljekarničkoj djelatnosti iz članka 17. ove Odluke utvrđena je u iznosu od 499.485,96 kuna.

1.8. Hitna medicina i sanitetski prijevoz

Članak 92.

Za ugovorenu djelatnost hitne medicine, cijena se utvrđuje prema godišnjoj vrijednosti timova utvrđenih u članku 17. ove Odluke kako slijedi:

Red. broj

Vrsta tima

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

1.

Tim 1

1 dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

618.241,29

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

598.625,32

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

2.

Tim 2*

1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom

1 med. sestra/med. teh.

349.143,28

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

3.

Prijavno dojavna jedinica

2 med. sestre/med. teh.

291.762,75


1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

403.066,04


1 dr. med.

2 med. sestre/med. teh.

543.873,03


2 dr. med.

2 med. sestre/med. teh.

795.983,32


4.

Dežurstvo

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

1.050.968,31

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

5.

Pripravnost

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

419.894,68

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

6.

Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

410.381,69


*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima.

Članak 93.

Godišnja vrijednost standardnog tima sanitetskog prijevoza utvrđuje se kako slijedi:

Djelatnost

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

Sanitetski prijevoz

1 medicinska sestra/medicinski tehničar

2 vozača (2 sanitetska vozila)

457.561,63

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.9. Patronažna zdravstvena zaštita, higijensko-

-epidemiološka zdravstvena zaštita, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Članak 94.

Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja prevencije ovisnosti i izvanbolničkog liječenja ovisnosti utvrđuju se kako slijedi:

Red. broj

VRSTA

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*

po stanovniku/osig. osobi

po standard. timu

dr. med./viša med. sestra

dr. spec.

dr. med./viša med. sestra

dr.spec.

0

1

3

4

5

6

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

28,52


145.465,88


2.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita


11,41


456.403,49

3.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

3.1.

- učenici osnovnih škola

111,62

121,77

334.850,22

365.317,15

3.2.

- učenici srednjih škola

83,71

91,33

3.3.

- studenti

55,81

60,89

4.

Javno zdravstvo
353.246,67

5.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
476.748,52

*Iznimno ako prema zatečenom stanju u timu radi medicinska sestra SSS, odnosno doktor bez specijalizacije, plaćanje se provodi u skladu su sa stvarnim sastavom tima

U djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene zaštite cijena se utvrđuje primjenom iznosa po stanovniku, a za djelatnost preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi (školska djeca i studenti).

U djelatnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti cijena se utvrđuje prema vrijednosti standardnog tima.

1.10. Ostale cijene zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Članak 95.

Vrijednost boda za djelatnosti/postupke koji se plaćaju po načelu cijena x usluga utvrđuju se kako slijedi:

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Bod (kn)

0

1

2

1.

Ljekarništvo

7,15

2.

Primarna laboratorijska dijagnostika

7,00

3.

Zdravstvena njega

7,10

4.

Zubna tehnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite*

7,00

5.

Primarna zdravstvena zaštita – dr. med./dr. dentalne medicine**

7,15

* Primjenjuje se u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) prilikom ispostavljanja računa za usluge dentalne tehnike.

** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga.

Članak 96.

Zavod u skladu s odredbama ove Odluke i posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda utvrđuje iznos novčanih sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za domove zdravlja.

Iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka domovima zdravlja utvrđuje se u skladu s ugovorenim sadržajima pojedinog doma zdravlja s time da dom zdravlja, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća, može za timove ugovorene u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) u slučaju osnivanja savjetovališta ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine za timove ugovorene u određenoj djelatnosti ovisno o tipu savjetovališta.

2. Cijene i način plaćanja zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti

Članak 97.

Ugovorne zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici koje provode specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu mogu osnovom ugovora sa Zavodom za izvršenu specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ostvariti maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Maksimalni iznos novčanih sredstva iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:

– iznosa novčanih sredstava koji je moguće ostvariti na osnovi ispostavljenih računa Zavodu u skladu sa cijenama utvrđenim na način propisan člankom 98. ove Odluke.

– iznosa novčanih sredstava osnovom pokazatelja učinkovitosti i kvalitete.

Pokazatelji učinkovitosti i kvalitete iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka utvrdit će se Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 98.

Cijene zdravstvene usluge za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđuju se primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe ili primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskim postupcima.

Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i cijene specijalističko-konzilijarnih dijagnostičko-terapijskih postupaka utvrđene su u tablicama 2.1., 2.2. i 2.3. kako slijedi:

Tablica 2.1. – Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama/specijalističkim ordinacijama i bolničkim zdravstvenim ustanovama, dnevni smještaj i dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vrijednost boda (kn)

Dnevni smještaj (kn)

0

1

2

3

1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička1.1.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

7,15


1.2.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika

7,00


1.3.

Fizikalna terapija, dentalna tehnika, dentalni RTG *

7,00


2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – bolnička2.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike

8,40

82,46

2.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – Opće bolnice

8,05

82,46

2.3.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti

7,70

82,46

3.

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)


72,14

* Za postupke koje provode fizioterapeuti, dentalni tehničari i inženjeri medicinske radiologije

Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP-specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ –

KRITERIJ –

Opis

Cijena*

dijagnoza

šifra postupka

SKZ01

Hemodijaliza**

N18, N18.0, N18.8, N18.9

88531, 88572

Kronička acetatna ili bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom.

783,60 (1)

744,50 (2)

SKZ03

Urin mikrobiološki aerobno

 

25001, 25063, 25065, 25094, 25102, 25111, 25112, 25301, 25332

 

48,00

SKZ04

Stolica mikrobiološki aerobno 

 

25074, 25101, 25102, 25103, 25111, 25140, 25203, 25301, 26121

 

72,00

SKZ05

Bris ždrijela, bris nazofarinksa mikrobiološki

 

25068, 25081, 25102, 25103, 25140, 25301

 

48,00

SKZ06

Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou

 

29106, 29108

 

43,00

SKZ07

Telemedicinska konzultacija 

 

 

 

24,00

SKZ08

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

 

35308 

 

6.392,00

SKZ09

Izvantjelesna magnetska inervacija u liječenju urinarne inkontinencije

 

86055

Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od 10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena, nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu terapiju.

144,00

SKZ12

MSCT koronarografijaUključuje rad specijalista kardiologije i anesteziologije. Uključuje sve potrebne lijekove i kontrastna sredstva za provođenje postupka.

2.554,00

SKZ13

PET/CT(4)

 

35307

 

6.392,00

SKZ14

SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana

 

35309

 

5.770,40

SKZ15

Tekućinska citologija

 

29110

Samo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.

164,00

SKZ16

Elektromioneurografija gornjih i/ili donjih ekstremiteta(5)

 

12030, 12031, 13631, 13632, 13633, 13692

 

204,00

SKZ17

Ehokardiografija s doppler-ehokardiografijom

 

36122, 36127

 

233,60

SKZ18

Hiperbarična oksigenoterapija

 

86110

 

476,80

SKZ38

LDL-afereza (HELP)

 

88595

 

9.249,60

SKZ39

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-F-fluorocholina

 

35305

 

11.526,40

SKZ50

IUI/AIH/AID prirodnom ciklusu

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

 

 

1.280,00

SKZ51

IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusu (3)

 N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

 

 

2.800,00

SKZ52

IVF/ICSI u prirodnom ciklusu

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

3.200,00

SKZ53

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-blagi protokol (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

7.600,00

SKZ54

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-standardni protokol (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

12.400,00

SKZ55

Sekundarni IVF/ICSI

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

3.600,00

SKZ56

Kompjutorizirana tomografija (CT), jedna regija ***(4,5)

 


Ne može se zaračunati za CT mozga (SKZ58).

480,00

SKZ57

Magnetska rezonanca (MR), jedna regija***(4,5)

 


Ne može se zaračunati za MR cervikalne kralježnice (SKZ59), MR torakalne kralježnice (SKZ60) i MR lumbosakralne kralježnice (SKZ61)

960,00

SKZ58

Kompjutorizirana tomografija mozga (CT mozga) ***(4,5)
480,00

SKZ59

Magnetska rezonanca cervikalne kralježnice (MR cervikalne kralježnice) ***(4,5)
960,00

SKZ60

Magnetska rezonanca torakalne kralježnice (MR torakalne kralježnice) ***(4,5)
960,00

SKZ61

Magnetska rezonanca lumbosakralne kralježnice (MR lumbosakralne kralježnice) ***(4,5)
960,00

PHL01

Pregled bioptata 2. razine složenosti

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09

198,80

PHL02

Pregled bioptata 3. razine složenosti, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01, 03-09

279,60

PHL03

Pregled bioptata 3. razine složenosti, 4 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-02, 04-09

321,80

PHL04

Pregled bioptata 4. razine složenosti, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-03, 05-09

398,90

PHL05

Pregled bioptata 4. razine složenosti, 4 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-04, 06-09

489,60

PHL06

Pregled bioptata 5. razine složenosti, do 4 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-05, 07-09

564,70

PHL07

Pregled bioptata 5. razine složenosti, 5 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-06, 08-09

632,20

PHL08

Pregled bioptata 6. razine složenosti, do 12 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-07, PHL09

891,60

PHL09

Pregled bioptata 6. razine složenosti, 13 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-08

957,60

PHL10

Imunohistokemijski pregled bioptata, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL11-12

194,80

PHL11

Imunohistokemijski pregled bioptata, 4 ili 5 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL10 i PHL12

308,40

PHL12

Imunohistokemijski pregled bioptata, 6 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL10-11

436,20

PHL13

Imunohistokemijski pregled bioptata na HER2

 

 

Može se zaračunati samo jednom

386,10

PHL14

Histokemijski pregled bioptata, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL15

87,80

PHL15

Histokemijski pregled bioptata, 4 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL14

153,20

PHL16

Pregled bioptata elektronskom mikroskopijom

 

 

Može se zaračunati samo jednom

1.485,60

PHL17

Obdukcija (s izradom zapisnika)

 

 

 

1.418,60

PHL18

Pregled bioptata jednog sjemenika radi IVF postupka

N46

 

Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring», mišljenje i pohranu

1.353,80

PHL19

Pregled bioptata oba sjemenika radi IVF postupka

N46

 

Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring», mišljenje i pohranu

1.964,50

PUL01

Spirometrija

 

 

uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme

67,40

PUL02

Spirometrija kod djeteta do 6 godina

 

 

uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme

84,90

PUL03

Spirometrija s farmakodinamskim testom (Ventolin test)

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

102,50

PUL04

Nespecifični provokativni bronhalni test (Metakolinski test)

 

 

uključuje kratki pregled liječnika, sva mjerenja, nadzor te intervencije

221,20

PUL05

Spiroergometrija

 

 

uključuje sva mjerenja funkcije srca i pluća, plinsku analizu krvi, nadzor i intervencije

450,60

PUL06

Tjelesna pletizmografija

 

 

uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih puteva osim difuzije

93,50

PUL07

Tjelesna pletizmografija s farmakodinamskim testom

 

 

uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih puteva osim difuzije

94,20

PUL08

Difuzijski kapacitet pluća (DLCO)

 

 

uključuje tjelesnu pletizmografiju

119,40

PUL09

Impulsna oscilometrija

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju

86,20

PUL10

Impulsna oscilometrija s bronhodilatacijskim testom

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju

97,70

PUL11

FeNO (Frakcija izdahnutog NO) plućni

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

82,60

PUL12

FeNO (Frakcija izdahnutog NO) nosni

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

315,00

PUL13

Rinomanometrija

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

65,20

PUL14

Rinoprovokacija

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

115,50

PUL15

Tjelesna pletizmografija za djecu do 2 godine

 

 

za djecu do 2 godine, uključuje i.v.sedaciju, sva mjerenja i nadzor anesteziologa

1.223,10

MOL01

Molekularna dijagnostika strukturnih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH (I)

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba

1.251,80

MOL02

Molekularna dijagnostika numeričkih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH (II)

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba

1.075,20

MOL03

Molekularna dijagnostika imunofluorescentnim tehnikama na parafinskim rezovima te testovi za istovremeno otkrivanje više promjena – FISH (III)

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba

1.428,50

MOL04

Kariogram-kromosomske studije plodne vode, tumora i drugih tkiva

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.770,20

MOL05

Kariogram-kromosomske studije periferne krvi

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.175,00

MOL06

Kariogram-kromosomske studije koštane srži, korionskih resica

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.351,70

MOL07

Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (više od 72 sata)

 

 

Višetjedna kultura stanica iz plodne vode, kože i drugih tkiva za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se zaračunati uz kariogram. 

691,20

OFT01

Opći (jednostavni) oftalmološki pregled.

 

 

Uključeni jednostavniji ili kraći dijagnostički postupci: oftalmoskopija, digitalno mjerenje intraokularnog tlaka, orijentacijski pregled vida i slično. Odstranjivanje površinsko ležećih stranih tijela. Konzultacija.

60,00

OFT02

Usmjereni (složeni) oftalmološki pregled.

 

 

Pregled usmjeren određenom stanju, uključuje složenije ili dugotrajnije dijagnostičke postupke: mjerenja na prednjem očnom segmentu, mjerenja rožnice, pretrage suznog aparata, pretrage prednje očne sobice i šarenice, pretrage zjenice, pretrage u fokalnoj i postraničnoj rasvjeti, fotografiju oka, oftalmoskopiju i dijafanoskopiju, mjerenje intraokularnog tlaka s provokacijskim testovima, pregled očnog kuta (gonioskopiju), pregled fundusa trozrcalnom ili indirektnom lupom. Uključeni postupci iz općeg oftalmološkog pregleda. Ne može se zaračunati uz opći oftalmološki pregled (OFT01).

96,00

OFT03

Mali zahvati na oku.

 

 

Proštrcavanje i/ili sondiranje suzno-nosnog kanala. Operacija chalaziona i chordeoluma. Uključen oftalmološki pregled i lokalna anestezija. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

86,00

OFT04

Oftalmološki pregled s ispitivanjem vidne oštrine i refrakcije.

 

 

Uključuje ispitivanje vidne oštrine, subjektivno i objektivno, djeca i odrasli. Uključuje pregled za nošenje kontaktnih leća. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

99,00

OFT05

Oftalmološki dijagnostički pregled vidnog polja/ osjeta svjetla/ osjeta boje.

 

 

Uključuje: konfrontacijsko ispitivanje vidnog polja, ispitivanje osjeta svjetla ispitivanje osjeta boje, ispitivanje bulbomotorike, test na dvoslike, stereovid, egzoftalmometrija, skijaskopija.

60,00

OFT06

Vidno polje po Goldmannu, kompjutorizirana perimetrija

 

 

Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled i oftalmološki dijagnostički pregled (OFT01,02,05)

112,00

OFT07

Elektrofiziološki testovi oka.

 

 

Uključuje elektroretinografiju, elektrookuolografiju, elektronistagmografiju i vizualne evocirane potencijaleNe može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

99,00

OFT08

Dijagnostika strabizma.

 

 

Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

99,00

OFT09

Ultrazvučna dijagnostika oka.

 

 

Ultrazvučna dijagnostika oka, pahimetrija. Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

79,00

OFT10

Lasersko liječenje bolesti oka (Argon)

 

 

Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

172,00

OFT11

Lasersko liječenje bolesti oka (Y.A.G.)

 

 

Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

112,00

OFT12

Fluoresceinska angiografija.

 

 

Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

172,00

OFT13

Pretrage mrežnice i optičkog diska spektralnom optičkom koherentnom tomografijom (OCT)

 

 

 

172,00

OFT14

Terapija grešaka vida.

 

 

Uključuje liječenje eutiskopom, paslikama, realnim objektom i Heidingerovim snopićem, vježbe separacije, korespodencije, vježbe na sinoptoforu i slično. Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled. Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i može se zaračunati po završetku liječenja.

315,20

UZV01

Color doppler karotida i vertebralnih arterijaUključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

153,00

UZV02

Transkranijalni color doppler VB sliva (TCD)Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

122,00

*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove.

** Uključuje i troškove smještaja i prehrane

***Kontrastno sredstvo zaračunava se dodatno, u skladu s Listom lijekova Zavoda

(1) Hemodijaliza u bolničkim centrima.

(2) Hemodijaliza u izvanbolničkim centrima

(3) Uključuje i folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) i/ili menotropin (FSH+LH) (ATK šifra: G03GA02) za stimulaciju ovulacije do 6 pokušaja, a nakon svakog realiziranog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja

(4) Kod PET/CT, CT i MR u općoj anesteziji, postupak anestezije, materijali i lijekovi s Liste lijekova Zavoda zaračunavaju se dodatno

(5) za više od 1 regije cijena svake sljedeće regije iznosi 50% osnovne cijene

Tablica 2.3. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija

Šfra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

Koeficijent (vrijednost 420,00 kn)

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehničar) i analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake.

1,00

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehničar) i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, izradu i postavu retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom**** uključujući troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

15,38

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, izrada i postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

6,42

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, izradu i postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

7,62

DMO05

Delairova maska

 K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala dr. spec. ortodonta i dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom.

5,17

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310,52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, izradu i postavu ortodontske naprave za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal i rad i materijal dentalnog tehničara.

3,07

DMO07

Headgear-potporanj po Delairu

 

52472

Uključuje troškove materijala i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

1,86

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina. Uključuje uzimanje otiska, rad i troškove materijale dentalnog tehničara.

0,60

* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom

** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge,vezilice, stoperi i separator

*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje sa adhezivom, alginat.«

Članak 99.

Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koje provode bolničku zdravstvenu zaštitu mogu osnovom ugovora sa Zavodom ostvariti maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Maksimalni iznos sredstva iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:

1. fiksnog iznosa sredstava utvrđenih osnovom ugovorenog broja kreveta u skladu s Mrežom i prosječne cijene dana liječenja po kategoriji bolnice i djelatnosti

2. promjenjivog iznosa novčanih sredstava utvrđenih osnovom: izvršenja usluga, posebno ugovorenih postupaka bolničke zdravstvene zaštite, poticaja za liječenje »pripadajućih« bolesnika iz vlastitog obuhvatnog područja, pokazatelja učinkovitost i pokazatelja kvalitete.

Članak 100.

Cijene zdravstvenih usluga utvrđuju se za:

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom DTS-a iz Tablice 3.1. iz članka 101. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti iz članka 101. stavka 3. ove Odluke.

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti prema cijeni dana bolničkog liječenja iz Tablice 3.2. iz članak 102. ove Odluke.

– posebno skupe lijekove primijenjene u vrijeme bolničkog liječenja osiguranih osoba u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 101.

Dijagnostičko-terapijske skupine u koje se razvrstavaju bolesnici oboljeli od akutnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i koeficijenti za dijagnostičko-terapijske skupine utvrđeni su u tablici 3.1. koja je sastavni dio ove Odluke.

Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz tablice 3.1 utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 102.

Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja utvrđene su u Tablici 3.2 kako slijedi:

»Tablica 3.2. – Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja


Šifra i naziv zdravstvene zaštite

Kriterij – djelatnost

Kriterij – dijagnoza/stanje

Opis

Iznos u kunama

1.

DBL01

Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb

3200000286,00

1.1.

DBL19

Dugotrajno liječenje – pojačana skrb

3200000

Kod zbrinjavanja osiguranih osoba u komi, sa sistemskim i ostalim teškim infekcijama, opsežnim dekubitalnim ranama, teškom gangrenom i/ili terminalnom fazom zatajenja organa.

Može se zaračunati najduže 30 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30 dana, od 31. dana na dalje može se obračunati Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb (DBL01)

486,00

2.

DBL18

Dugotrajno liječenje bolesnika ili liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, ovisnih o trajnoj mehaničkoj ventilaciji

3200000, 3940000, 3950000974,00

3.

DBL20

Palijativna skrb

3960000


Može se zaračunati za bolničko zbrinjavanje u trajanju najdulje do 14 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja trajanja duljeg od 14 dana, cijelo bolničko liječenje obračunava se kao Dugotrajno liječenje – pojačana skrb (DBL19)

632,00

4.

 

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

  

4.1.

DBL02

Kronične duševne bolesti

3910000252,00

4.1.1.

DBL21

Kronične duševne bolesti – vikend terapijski otpust

3910000168,00

4.2.

DBL03

Kronične dječje bolesti

3940000498,00

4.3.

DBL04

Kronične plućne bolesti

3950000360,00

5.

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

  

5.1.

DBL07

Rehabilitacija nakon amputacije


Z89


371,00

5.2.

DBL08

Kardiovaskularna rehabilitacija


I21, Z95


550,00

5.3.

DBL09

Reumatološka rehabilitacija


M05, M06.8, M07, M08, M45


342,00

5.4.1.

DBL13

Spinalna rehabilitacija početna


G82, G95.2, S12, S22.0, S32


489,00

5.4.2.

DBL14

Spinalna rehabilitacija održavajuća365,00

5.5.1.

DBL15

Kranicerebralna rehabilitacija početna


G81, R40.2, G35


533,00

5.5.2.

DBL16

Kraniocerebralna rehabilitacija održavajuća398,00

5.6.

DBL10

Ostalo


S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80


338,00

6.

DBL11

Opći stacionar u domu zdravlja

 360,00

7.

DBL12

Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete

 165,00

8.

DBL17

Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete

 39,96

Članak 103.

Cjenik presadaka i cjenik obrade matičnih stanica utvrđuje se u tablici 3.3. i tablici 3.4. kako slijedi:

Tablica 3.3. – Cjenik presadaka*

Šifra

Presadak

Mjerna jedinica

Ukupna cijena (kn)

Z010000001

Tkivo rožnice za transplantaciju

kom

8.958,59

Z010000002

Tkivo sklere za transplantaciju

kom

2.304,61 

Z010000003

Tkivo limbalnih stanica za transplantaciju

kom

3.264,61 

Z010000004

Tkivo amnijske membrane za transplantaciju

kom

772,71 

Z010000005

Tkivo kože za transplantaciju

cm²

65,50 

Z010000006

Glava femura

kom

3.600,00 

Z010000007

Acetabulum (bez kriste ilijake)

kom

4.850,00 

Z010000008

Femur cijeli

kom

10.800,00 

Z010000009

Proksimalna ili distalna polovica femura

kom

6.550,00 

Z010000010

Tibija

kom

9.350,00 

Z010000011

Proksimalna ili distalna polovica tibije

kom

6.450,00 

Z010000012

Kondili tibije s meniscima

kom

4.850,00 

Z010000013

Proksimalna polovica fibule

kom

1.400,00 

Z010000014

Dijafiza duge kosti

cm

200,00 

Z010000015

Humerus

kom

9.200,00 

Z010000016

Achilova tetiva

kom

3.700,00 

Z010000017

Cijeli ligament patele s patelom

kom

5.400,00 

Z010000018

Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovima

kom

4.250,00 

Z010000019

Fascia lata 

cm² 

33,00 

*cijene presadaka uključene su u odgovarajuću DTS kategoriju

3.4. Cjenik obrade matičnih stanica iz Registra dobrovoljnih davatelja krvotvornih matičnih stanica

Šifra

Postupak

Ukupna

cijena (kn)

Z010000050

Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži

48.700,00

Z010000051

Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi

48.700,00

Z010000052

Uzimanje, obrada, pohrana i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz umbilikalne krvi

63.700,00

Članak 104.

Ugovorne zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti Zavodu ispostavljaju račune za izvršenu zdravstvenu zaštitu u skladu s posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda.

Za izvršenu dentalnu zdravstvenu zaštitu obračunavaju se i troškovi izrade dentalna pomagala u skladu s člankom 88. ove Odluke.

3. Ostale cijene zdravstvene zaštite

Članak 105.

Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka koji se provode u sklopu nacionalnih programa preventive zdravstvene zaštite utvrđene su u tablici 4.1 kako slijedi:

Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Cijena*

1.

NPP01

Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom

178,00

2.

NPP03

Kolonoskopija i ostali dijagnostički i terapijski postupci vezani uz kolonoskopiju **

450,00

3.

NPP04

Ginekološki probir ***

45,00

4.

NPP05

Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou

43,00

*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove.

**Ljekarne izdavanje lijeka Purisan zaračunavaju Zavodu u iznosu od 25,81 kn (s PDV-om) po ispitaniku.

***uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.

Članak 106.

Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 10. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse, obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđenih ovom Odlukom, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, kao i za strance iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, osigurane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini plaća se primjenom iznosa po osiguranoj osobi, a izabrani doktor je obvezan za strance iz članka 10. stavka 1. ove Odluke osigurane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj za te usluge ispostaviti i pojedinačne račune u skladu s odredbama ove Odluke, te ih dostaviti Zavodu radi evidencije.

Za zdravstvene usluge pružene osnovom specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite osiguranim osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka ispostavljaju se i plaćaju pojedinačni računi prema odredbama ove Odluke.

Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu koriste osnovom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zdravstvena zaštita pružena na svim razinama, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa i to za primarnu zdravstvenu zaštitu na način propisan odredbama ove Odluke.

Pojedinačni računi iz stavka 4. ovog članka ne uračunavaju se u maksimalno ugovoreni iznos novčanih sredstava na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrdit će se rokovi i način plaćanja pojedinačnih računa iz stavka 5. ovog članka.

Članak 107.

Za pružnu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica bolesti, tjelesne ozljede prouzročene od strane druge osobe i prometne nesreće ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse obvezni su ispostavljati pojedinačne račune Zavodu radi provedbe postupaka naknade štete u skladu s odredbom Zakona.

Cijena zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka obračunava se za:

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe ili primjenom plaćanja DTP-u

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom dijagnostičko terapijskih skupina (u daljnjem tekstu: DTS) iz tablice 3.1 iz članka 101. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti iz članka 101. stavka 2. ove Odluke.

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti prema cijeni dana bolničkog liječenja iz tablice 3.2. iz članak 102. ove Odluke.

Za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se sredstva i plaćanje tih zdravstvenih ustanova u visini kako je to utvrđeno općim aktima Zavoda.

Za pruženu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti, zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse obvezni su ispostavljati Zavodu pojedinačne račune u skladu sa stavkom 1. ovog članka radi provedbe evidentiranja troškova s te osnove.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 88/10., 124/10., 1/11., 6/11., 16/11., 31/11., 50/11, 61/11., 93/11., 126/11., 153/11., 38/12., 51/12., 76/12., 95/12. i 118/12., 129/12., 131/12. i 147/12.).

Članak 109.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/4

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 30. siječnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

Tablica 3.1. – Koeficijenti za dijagnostičko terapijske skupine – DTS – bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Šifra

Naziv

Koeficijent

A01Z

Transplantacija jetre

37,2

A03Z

Transplantacija pluća ili srca i pluća

42

A05Z

Transplantacija srca

31,6

A06Z

Traheostomija ili ventilacija > 95 sati

15,75

A07Z

Alogenična transplantacija matičnih stanica

36,25

A08A

Autologna transplantacija matičnih stanica s vrlo teškim KK

15,25

A08B

Autologna transplantacija matičnih stanica bez vrlo teških KK

7,49

A09A

Transplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK

15,64

A09B

Transplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK

9,37

A10Z

Transplantacija rožnice

1,11

A11Z

Priprema donora, multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva

5,06

A12Z

Priprema donora i multiorganska eksplantacija

4,79

A13Z

Priprema donora i eksplantacija organa

4,93

A14Z

Priprema donora i eksplantacija rožnice/očne jabučice jednostrana i/ili obostrana

0,25

A40Z

Izvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) bez operacije srca

30,11

A41A

Intubacija, dob < 16 godina s KK

1,31

A41B

Intubacija, dob < 16 godina bez KK

0,55

A42Z

Serološka obrada donora organa/tkiva

0,28

B01Z

Revizija ventrikulskog spoja (shunta)

1,67

B02A

Kraniotomija s vrlo teškim KK

4,48

B02B

Kraniotomija s teškim ili umjerenim KK

3,54

B02C

Kraniotomija bez KK

2,68

B03A

Postupci na kralježnici s vrlo teškim ili teškim KK

5,2

B03B

Postupci na kralježnici bez vrlo teških ili teških KK

2,77

B04A

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama s vrlo teškim ili teškim KK

2,42

B04B

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama bez vrlo teških ili teških KK

1,34

B05Z

Operacija karpalnog kanala

0,2

B06A

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije s vrlo teškim ili teškim KK

2,45

B06B

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije bez vrlo teških ili teških KK

0,75

B07A

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu s KK

1,74

B07B

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu bez KK

0,93

B40Z

Plazmafereza kod neurološke bolesti

0,88

B42Z

Stereotaktička radiokirurgija gama-nož (gamma śknife) ś

4,81

B60A

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim KK

3,47

B60B

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK

1,55

B61A

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim ili teškim KK

1,52

B61B

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških ili teških KK

1,05

B62Z

Prijam zbog afereze

0,25

B63Z

Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga

0,49

B64A

Delirij s vrlo teškim KK

0,51

B64B

Delirij bez vrlo teških KK

0,43

B65Z

Cerebralna paraliza

0,7

B66A

Novotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,57

B66B

Novotvorina živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,49

B67A

Degenerativni poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,01

B67B

Degenerativni poremećaji živčanog sustava, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,09

B67C

Degenerativni poremećaj živčanog sustava, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,9

B68A

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija s KK

2,09

B68B

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija bez KK

0,74

B69A

TIA i precerebralna okluzija s vrlo teškim ili teškim KK

1,41

B69B

TIA i precerebralna okluzija bez vrlo teških ili teških KK

0,62

B70A

Inzult s vrlo teškim KK

2,15

B70B

Inzult s teškim KK

1,37

B70C

Inzult bez vrlo teških ili teških KK

1

B70D

Inzult, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,82

B71A

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca s KK

1,69

B71B

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca bez KK

0,51

B72A

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa s vrlo teškim ili teškim KK

5,12

B72B

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa bez vrlo teških ili teških KK

2,42

B73Z

Virusni meningitis

0,67

B74Z

Netraumatski stupor i koma

1,38

B75Z

Febrilne konvulzije

0,58

B76A

Napad (cerebralni) s vrlo teškim ili teškim KK

1,09

B76B

Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK

0,51

B77Z

Glavobolja

0,42

B78A

Intrakranijska ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

2,89

B78B

Intrakranijska ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

1,11

B79Z

Prijelom lubanje

0,89

B80Z

Ostale ozljede glave

0,22

B81A

Ostali poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,57

B81B

Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,85

C01Z

Postupci zbog penetrantne ozljede oka

1,21

C02Z

Enukleacija i postupci na orbiti

0,55

C03Z

Postupci na mrežnici

1,25

C04Z

Veliki postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,73

C05Z

Dakriocistorinostomija

0,47

C10Z

Postupci zbog strabizma

0,43

C11Z

Postupci na vjeđi

0,26

C12Z

Ostali postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,23

C13Z

Postupci na suznom aparatu

0,2

C14Z

Ostali postupci na oku

0,21

C15A

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte

0,29

C15B

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan

0,29

C16A

Postupci na leći

0,29

C16B

Postupci na leći, isti dan

0,29

C60A

Akutne i velike infekcije oka, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,71

C60B

Akutne i velike infekcije oka, dob < 55 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,52

C61Z

Neurološki i krvožilni poremećaji oka

0,43

C62Z

Hifem i medicinski obrađena trauma oka

0,4

C63A

Ostali poremećaji oka s KK

0,31

C63B

Ostali poremećaji oka bez KK

0,3

D01Z

Ugradnja pužničnog nadomjesnog uređaja

1,28

D02A

Postupci na glavi i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,32

D02B

Postupci na glavi i vratu, s malignom bolesti, ili s umjerenim KK

2,01

D02C

Postupci na glavi i vratu, bez maligne bolesti, bez umjerenih KK

0,86

D03Z

Kirurški popravak rascijepa usne ili nepca

0,75

D04A

Operacija maksilarnog područja s KK

1,37

D04B

Operacija maksilarnog područja bez KK

0,74

D05Z

Postupci na parotidnoj žlijezdi

1,05

D06Z

Postupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku, te složeni postupci na srednjem uhu

0,85

D09Z

Razni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,54

D10Z

Postupci na nosu

0,54

D11Z

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

0,35

D12Z

Ostali postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,58

D13Z

Miringotomija s umetanjem cjevčice

0,3

D14Z

Postupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama

0,84

D40Z

Vađenje i izrada ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,36

D60A

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla s vrlo teškim ili teškim KK

2,27

D60B

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla bez vrlo teških ili teških KK

0,78

D61Z

Gubitak ravnoteže

0,4

D62Z

Krvarenje iz nosa

0,28

D63A

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK

0,41

D63B

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK

0,36

D64Z

Laringotraheitis i epiglotitis

0,32

D65Z

Trauma i deformacija nosa

0,36

D66A

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla s KK

0,83

D66B

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK

0,41

D67A

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,5

D67B

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji, isti dan

0,1

E01A

Veliki postupci na prsnome košu s vrlo teškim KK

4,02

E01B

Veliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK

2,24

E02A

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim KK

3,81

E02B

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s teškim KK

1,89

E02C

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

0,92

E40Z

Bolest dišnog sustava s potporom disanju

2,12

E41Z

Bolest dišnog sustava s neinvazivnom ventilacijom

2,71

E60A

Cistična fibroza s vrlo teškim ili teškim KK

3,36

E60B

Cistična fibroza bez vrlo teških ili teških KK

2,3

E61A

Plućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK

2,53

E61B

Plućna embolija bez vrlo teških ili teških KK

1,51

E62A

Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,83

E62B

Infekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

1,25

E62C

Infekcija/upala dišnog sustava bez KK

0,7

E63Z

Apneja u spavanju

0,54

E64Z

Edem pluća i zatajenje disanja

1,13

E65A

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

E65B

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK

0,64

E66A

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina s KK

1,02

E66B

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina, ili s KK

0,6

E66C

Velika trauma prsnoga koša, dob < 70 godina bez KK

0,53

E67A

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

E67B

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,64

E68Z

Pneumotoraks

0,91

E69A

Bronhitis i astma, dob > 49 godina s KK

0,83

E69B

Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK

0,51

E69C

Bronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK

0,46

E70A

Hripavac i akutni bronhiolitis s KK

0,7

E70B

Hripavac i akutni bronhiolitis bez KK

0,51

E71A

Novotvorevina dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,31

E71B

Novotvorevina dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

1,01

E71C

Novotvorevina dišnog sustava bez KK

0,88

E72Z

Problemi s disanjem koji potječu iz novorođenačke dobi

1,14

E73A

Pleuralni izljev s vrlo teškim KK

1,77

E73B

Pleuralni izljev s teškim KK

1,2

E73C

Pleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK

1,01

E74A

Bolest intersticija pluća s vrlo teškim KK

1,24

E74B

Bolest intersticija pluća s teškim KK

1,04

E74C

Bolest intersticija pluća bez vrlo teških ili teških KK

1,03

E75A

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine s KK

1,09

E75B

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK

0,81

E75C

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob < 65 godina bez KK

0,59

F01A

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, s vrlo teškim ili teškim KK

13,01

F01B

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, bez vrlo teških ili teških KK

10,43

F02Z

Umetanje ili zamjena dijela automatskog kardioverter-defibrilatora

5,15

F03Z

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, s invazivnom dijagnostikom na srcu

11,1

F04A

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim KK

12,55

F04B

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških KK

10,31

F05A

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu s vrlo teškim KK

8,73

F05B

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu bez vrlo teških KK

6,3

F06A

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu s vrlo teškim ili teškim KK

6,2

F06B

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu bez vrlo teških ili teških KK

5,45

F07A

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

10,17

F07B

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

6,57

F08A

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

9,23

F08B

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

4,51

F09A

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

6,84

F09B

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

4,08

F10Z

Perkutana koronarna intervencija s akutnim infarktom miokarda

3,02

F11A

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, s vrlo teškim KK

4,88

F11B

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, bez vrlo teških KK

2,42

F12Z

Umetanje elektrostimulatora srca

2,51

F13Z

Amputacija gornje okrajine i prsta na nozi zbog poremećaja cirkulacijskog sustava

1,89

F14A

Postupci na krvožilnom sustavu, osim velike rekonstr. bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa), s vrlo teškim KK

3,12

F14B

Postupci na krvožil., sustavu, osim velike rekonstr., bez primjene crpke za kardiopulmon, premoštenje (CPB pumpa), s teškim KK

2,43

F14C

Postupci na krvožil., sustavu, osim velike rekonstr., bez primjene crpke za kardiopulmon premoštenje (CPB pump), bez vrlo teških ili teških KK

1,78

F15Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, s umetanjem stenta

2,91

F16Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, bez umetanja stenta

2,51

F17Z

Zamjena elektrostimulatora srca

3,07

F18Z

Revizija elektrostimulatora srca, osim zamjene uređaja

1,93

F19Z

Ostale transvaskularne perkutane intervencije na srcu

4,17

F20Z

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)

0,43

F21A

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK

1,66

F21B

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK

1,2

F40Z

Dijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju

3,41

F41A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, te s vrlo teškim ili teškim KK

1,98

F41B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

1,67

F42A

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, sa složenim dijagnozama/postupcima

1,35

F42B

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez složenih dijagnoza/postupaka

1,02

F60A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK

2,09

F60B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

0,97

F60C

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom

1,19

F61Z

Infektivni endokarditis

2,88

F62A

Zatajenje srca i šok s vrlo teškim KK

0,96

F62B

Zatajenje srca i šok bez vrlo teških KK

0,59

F63A

Venska tromboza s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

F63B

Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK

0,83

F64Z

Vrijed (ulkus) kože zbog poremećaja cirkulacije

0,87

F65A

Poremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK

1,56

F65B

Poremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK

1,09

F66A

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila s KK

1,16

F66B

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK

0,53

F67A

Hipertenzija s KK

1,19

F67B

Hipertenzija bez KK

0,52

F68Z

Kongenitalna bolest srca

1,09

F69A

Poremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,86

F69B

Poremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK

0,53

F70A

Značajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,64

F70B

Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK

1,21

F71A

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK

1,33

F71B

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK

0,49

F72A

Nestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK

1,23

F72B

Nestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK

0,61

F73A

Sinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK

0,75

F73B

Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK

0,48

F74Z

Bol u prsima

0,45

F75A

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK

1,15

F75B

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK

1,02

F75C

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,98

G01A

Resekcija rektuma s vrlo teškim KK

5,05

G01B

Resekcija rektuma bez vrlo teških KK

3,08

G02A

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu s vrlo teškim KK

3,3

G02B

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK

2,82

G03A

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku s malignom bolešću

3,83

G03B

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku, bez maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

2,4

G03C

Postupci na želucu, jednjaku i dvanaestniku, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,54

G04A

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina s KK

2,55

G04B

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina, ili KK

2,15

G04C

Adhezioliza peritoneuma, dob < 50 godina bez KK

0,89

G05A

Manji postupci na tankom i debelom crijevu s KK

2,02

G05B

Manji postupci na tankom i debelom crijevu bez KK

1,24

G06Z

Postupak pilorotomije

1,11

G07A

Apendektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,44

G07B

Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,71

G08A

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,78

G08B

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob 1 - 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,59

G09Z

Postupci zbog ingvinalne i femoralne hernije, dob > 0 godina

0,54

G10Z

Postupci zbog hernije, dob < 1 godine

0,49

G11A

Postupci na anusu i stome s vrlo teškim ili teškim KK

2,16

G11B

Postupci na anusu i stome bez vrlo teških ili teških KK

0,98

G12A

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,76

G12B

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,34

G42A

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava

0,9

G42B

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava, isti dan

0,22

G43Z

Složena kolonoskopija

0,25

G44A

Ostali kolonoskopski postupci s vrlo teškim ili teškim KK

1,3

G44B

Ostali kolonoskopski postupci bez vrlo teških ili teških KK

0,61

G44C

Ostalo kolonoskopski postupci, isti dan

0,2

G45A

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava

0,72

G45B

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava, isti dan

0,24

G46A

Složena gastroskopija s vrlo teškim ili teškim KK

1,05

G46B

Složena gastroskopija bez vrlo teških ili teških KK

0,84

G46C

Složena gastroskopija, isti dan

0,2

G60A

Maligna bolest probavnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,56

G60B

Maligna bolest probavnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,51

G61A

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,51

G61B

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob < 65 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,76

G62Z

Komplicirani peptički vrijed

2,09

G63Z

Nekomplicirani peptički vrijed

0,88

G64Z

Upalna bolest crijeva

1,04

G65A

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava s KK

1,57

G65B

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava bez KK

0,87

G66A

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis s KK

0,86

G66B

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK

0,4

G67A

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

G67B

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,37

G68A

Gastroenteritis, dob < 10 godina s KK

0,57

G68B

Gastroenteritis, dob < 10 godina bez KK

0,32

G69Z

Ezofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina

0,37

G70A

Ostali poremećaji probavnog sustava s KK

1,49

G70B

Ostali poremećaji probavnog sustava bez KK

0,52

H01A

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) s vrlo teškim KK

6,19

H01B

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) bez vrlo teških KK

4,01

H02A

Veliki postupci na žučnom sustavu, s malignom bolesti, ili s vrlo teškim KK

4,57

H02B

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, s teškim ili umjerenim KK

2,44

H02C

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, bez KK

2,04

H05A

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,91

H05B

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,91

H06Z

Ostali operativni postupci na hepatobilijarnom sustavu i gušterači

1,21

H07A

Otvorena kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocus ili s vrlo teškim KK

1,97

H07B

Otvorena kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških KK

1,16

H08A

Laparoskopska kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocusa ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,22

H08B

Laparoskopska kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških ili teških KK

0,99

H40Z

Endoskopski postupci zbog krvarećih varikoziteta jednjaka

2,49

H41A

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

3,64

H41B

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez vrlo teških ili teških KK

1,58

H42A

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

2,17

H42B

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s umjerenim KK

1,51

H42C

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez KK

1,2

H60A

Ciroza i alkoholni hepatitis s vrlo teškim KK

3,37

H60B

Ciroza i alkoholni hepatitis s teškim KK

2,01

H60C

Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK

1,09

H61A

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK

1,27

H61B

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK

1,57

H62A

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

1,6

H62B

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,09

H63A

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, s vrlo teškim ili teškim KK

1,34

H63B

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK

0,73

H64A

Poremećaji bilijarnog sustava s KK

1,79

H64B

Poremećaji bilijarnog sustava bez KK

0,73

I01Z

Obostrani ili višestruki veliki postupci na zglobovima donjih okrajina

6,33

I02A

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože, isključujući šaku, s vrlo teškim ili teškim KK

8,53

I02B

Presadak kože, isključujući šaku, bez vrlo teških ili teških KK

2,74

I03A

Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK

5,35

I03B

Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK

3,51

I03C

Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK

3,1

I04Z

Zamjena ili ponovno povezivanje koljena

4,09

I05Z

Ostale zamjene velikih zglobova i postupci ponovnog povezivanja okrajina

4,32

I06Z

Spinalna fuzija s deformitetom

4,94

I07Z

Amputacija

1,52

I08A

Ostali postupci na kuku i femuru s vrlo teškim ili teškim KK

2,12

I08B

Ostali postupci na kuku i femuru bez vrlo teških ili teških KK

1,76

I09A

Spinalna fuzija s vrlo teškim ili teškim KK

5,7

I09B

Spinalna fuzija bez vrlo teških ili teških KK

3,34

I10A

Ostali postupci na leđima i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,57

I10B

Ostali postupci na leđima i vratu bez vrlo teških ili teških KK

1,23

I11Z

Postupci za produljenje okrajina

0,65

I12A

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s vrlo teškim KK

3,26

I12B

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s teškim KK

2,32

I12C

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,95

I13A

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju s vrlo teškim ili teškim KK

2,52

I13B

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,21

I13C

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,02

I14Z

Revizija amputacijskog batrljka

0,34

I15Z

Postupci na kraniofacijalnom području

1,74

I16Z

Ostali postupci na ramenu

0,71

I17Z

Postupci na maksilofacijalnom području

1,01

I18Z

Ostali postupci na koljenu

0,42

I19Z

Ostali postupci na laktu i podlaktici

0,81

I20Z

Ostali postupci na stopalu

0,49

I21Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura

0,57

I23Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur

0,36

I24Z

Artroskopija

0,39

I25Z

Dijagnostički postupci na kostima i zglobovima

0,71

I27A

Postupci na mekom tkivu s vrlo teškim ili teškim KK

1,28

I27B

Postupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,59

I28A

Ostali postupci na vezivnom tkivu s KK

1,73

I28B

Ostali postupci na vezivnom tkivu bez KK

0,79

I29Z

Rekonstrukcija ili revizija koljena

1,22

I30Z

Postupci na šaci

0,31

I60Z

Prijelom trupa femura

0,79

I61Z

Prijelom distalnog dijela femura

0,48

I63Z

Rastrgnuća, istegnuća i iščašenja u području kuka, zdjelice i bedra

0,56

I64A

Osteomijelitis s KK

2,29057808

I64B

Osteomijelitis bez KK

1,4462207

I65A

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK

5,11

I65B

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, bez vrlo teških ili teških KK

2,89

I66A

Upalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

2,09

I66B

Upalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,64

I67A

Septički artritis s vrlo teškim ili teškim KK

2,16

I67B

Septički artritis bez vrlo teških ili teških KK

0,9

I68A

Nekirurški poremećaji kralježnice s KK

0,93

I68B

Nekirurški poremećaji kralježnice bez KK

0,27

I68C

Nekirurški poremećaji kralježnice, isti dan

0,19

I69A

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine s vrlo teškim ili teškim KK

1,63

I69B

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,98

I69C

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob < 75 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,44

I70Z

Nespecifične artropatije

0,87

I71A

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina s KK

2,52

I71B

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina, ili KK

0,53

I71C

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,38

I72A

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob > 79 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,23

I72B

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob < 80 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,49

I73A

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

1,32

I73B

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,74

I73C

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,44

I74A

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine s KK

0,76

I74B

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine, ili s KK

0,63

I74C

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK

0,41

I75A

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine s KK

0,98

I75B

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine, ili s KK

0,73

I75C

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob < 65 godina bez KK

0,59

I76A

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina s KK

1,22

I76B

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina, ili s KK

0,74

I76C

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,52

I77A

Prijelom zdjelice s vrlo teškim ili teškim KK

0,82

I77B

Prijelom zdjelice bez vrlo teških ili teških KK

0,58

I78A

Prijelom vrata femura s vrlo teškim ili teškim KK

2,13

I78B

Prijelom vrata femura bez vrlo teških ili teških KK

0,98

J01Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva zbog poremećaja kože, potkožnog tkiva ili dojke

3,89

J06A

Veliki postupci zbog maligne bolesti dojke

1,22

J06B

Veliki postupci zbog nemaligne bolesti dojke

1,03

J07A

Manji postupci zbog maligne bolesti dojke

0,98

J07B

Manji postupci zbog nemaligne bolesti dojke

0,74

J08A

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa s vrlo teškim ili teškim KK

1,48

J08B

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa bez vrlo teških ili teških KK

0,48

J09Z

Perianalni i pilonidalni postupci

0,44

J10Z

Plastično-kirurški operativni postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,57

J11Z

Ostali postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,41

J12A

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK

1,73

J12B

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

3,19

J12C

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, bez popravka pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

1,61

J13A

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, s presatkom kože, s vrlo teškim ili teškim KK

2,23

J13B

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, bez presatka kože, bez vrlo teških ili teških KK

0,94

J14Z

Velika rekonstrukcija dojke

1,57

J60A

Vrijed kože

0,76

J60B

Vrijed kože, isti dan

0,11

J62A

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina s KK, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,69

J62B

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina bez KK, ili bez vrlo teških ili teških KK

0,95

J63Z

Nemaligna bolest dojke

0,31

J64A

Celulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

1,01865897

J64B

Celulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina

0,58811321

J65A

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob > 69 godina

0,38

J65B

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob < 70 godina

0,27

J67A

Manji poremećaji kože

0,32

J67B

Manji poremećaji kože, isti dan

0,11

J68A

Veliki poremećaji kože

0,44

J68B

Veliki poremećaji kože, isti dan

0,11

K01Z

Postupci na dijabetičkom stopalu

2,75

K02Z

Postupci na hipofizi

3,22

K03Z

Postupci na nadbubrežnim žlijezdama

2,68

K04Z

Veliki postupci zbog pretilosti

1,6

K05Z

Postupci na doštitnim žlijezdama

1,35

K06Z

Postupci na štitnoj žlijezdi

1,14

K07Z

Ostali postupci zbog pretilosti

1,12

K08Z

Postupci na tiroglosalnom kanalu

0,89

K09Z

Ostali operativni postupci zbog endokrinih, prehrambenih ili metaboličkih uzroka

1,98

K40Z

Endoskopski ili dijagnostički postupci zbog metaboličkih poremećaja bez KK

0,93

K60A

Dijabetes s vrlo teškim ili teškim KK

0,75

K60B

Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK

0,59

K61Z

Teški poremećaji prehrane

2,13

K62A

Razni metabolički poremećaji s vrlo teškim KK

2,03

K62B

Razni metabolički poremećaji, dob > 74 godine, ili s teškim KK

0,81

K62C

Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK

0,62

K63Z

Urođeni poremećaji metabolizma

0,64

K64A

Endokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

1,03

K64B

Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,68

L02A

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize s vrlo teškim ili teškim KK

2,98

L02B

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize bez vrlo teških ili teških KK

1,74

L03A

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura s vrlo teškim ili teškim KK

3,27

L03B

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura bez vrlo teških ili teških KK

1,99

L04A

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s vrlo teškim KK

1,97

L04B

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s teškim ili umjerenim KK

1,45

L04C

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, bez KK

1,07

L05A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,63

L05B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,86

L06A

Manji postupci na mokraćnom mjehuru s vrlo teškim ili teškim KK

0,98

L06B

Manji postupci na mokraćnom mjehuru bez vrlo teških ili teških KK

0,93

L07A

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, s vrlo teškim ili teškim KK

1,55

L07B

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, bez vrlo teških ili teških KK

0,68

L08A

Postupci na mokraćnoj cijevi s KK

0,77

L08B

Postupci na mokraćnoj cijevi bez KK

0,39

L09A

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

3,31

L09B

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,31

L09C

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,77

L40Z

Ureteroskopija

0,66

L41Z

Cistoureteroskopija, isti dan

0,34

L42Z

ESWL (litotripsija) zbog mokraćnih kamenaca

0,31

L60A

Zatajenje bubrega s vrlo teškim KK

3,12

L60B

Zatajenje bubrega s teškim KK

1,76

L60C

Zatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK

1,03

L61Z

Prijam zbog bubrežne dijalize

0,23

L62A

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,19

L62B

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,8

L63A

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

1,63

L63B

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK

0,63

L63C

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,48

L64Z

Mokraćni kamenci i opstrukcija

0,25

L65A

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,98

L65B

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,49

L66Z

Striktura mokraćne cijevi

0,35

L67A

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

3,34

L67B

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,35

L67C

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,77

M01Z

Veliki postupci na muškoj zdjelici

1,67

M02A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,41

M02B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,79

M03A

Postupci na penisu s KK

0,68

M03B

Postupci na penisu bez KK

0,33

M04A

Postupci na testisima s KK

0,49

M04B

Postupci na testisima bez KK

0,37

M05Z

Obrezivanje (cirkumcizija)

0,11

M06A

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu zbog maligne bolesti

1

M06B

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti

0,51

M40Z

Cistoureteroskopija

0,32

M60A

Maligna bolest muškog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,12

M60B

Maligna bolest muškog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,88

M61A

Benigna hipertrofija prostate s vrlo teškim ili teškim KK

1,15

M61B

Benigna hipertrofija prostate bez vrlo teških ili teških KK

0,23

M62A

Upala muškog spolnog sustava s KK

0,68

M62B

Upala muškog spolnog sustava bez KK

0,38

M63Z

Sterilizacija muškarca

0,3

M64Z

Ostali poremećaji muškog spolnog sustava

0,21

N01Z

Evisceracija zdjelice i radikalna vulvektomija

2,57

N02A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa s KK

3,32

N02B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK

1,83

N03A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, s KK

2,86

N03B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, bez KK

1,8

N04Z

Histerektomija zbog nemalignih uzroka

1,19

N05A

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka s vrlo teškim ili teškim KK

0,93

N05B

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez vrlo teških ili teških KK

0,82

N06Z

Rekonstrukcijski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,96

N07Z

Ostali postupci na maternici i adneksima zbog nemalignih uzroka

0,55

N08Z

Endoskopski i laparoskopski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,6

N09Z

Konizacija, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici

0,25

N10Z

Dijagnostička kiretaža ili dijagnostička histeroskopija

0,11

N11A

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob > 64 godine, ili s malignom bolesti, ili s KK

2,89

N11B

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob < 65 godina, bez maligne bolesti, bez KK

0,51

N60A

Maligna bolest ženskog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,19

N60B

Maligna bolest ženskog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,67

N61Z

Infekcije ženskog spolnog sustava

0,51

N62A

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava s KK

0,67

N62B

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava bez KK

0,23

O01A

Porođaj carskim rezom s vrlo teškim KK

2,34

O01B

Porođaj carskim rezom s teškim KK

1,09

O01C

Porođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK

0,89

O02A

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK

0,73

O02B

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom bez vrlo teških ili teških KK

0,69

O03Z

Ektopična trudnoća

0,84

O04Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom

0,31

O05Z

Pobačaj s operativnim postupkom

0,11

O60A

Vaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK

0,61

O60B

Vaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK

0,47

O60C

Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja

0,32

O61Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka

0,28

O63Z

Pobačaj bez operativnog postupka

0,18

O64A

Lažni trudovi prije 37, tjedna ili s vrlo teškim KK

0,21

O64B

Lažni trudovi nakon 37, tjedna bez vrlo teških KK

0,16

O66A

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam

0,33

O66B

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam, isti dan

0,21

P01Z

Novorođenče, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana, sa značajnim operativnim postupkom

4,87

P02Z

Kardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta

9,61

P03Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1499 g, sa značajnim operativnim postupkom

14,97

P04Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, sa značajnim operativnim postupkom

5,38

P05Z

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom

3,97

P06A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom i s višestrukim velikim poteškoćama

4,13

P06B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom, bez višestrukih velikih poteškoća

1,57

P60A

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka

0,51

P60B

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka

0,26

P61Z

Novorođenče, masa pri prijamu < 750 g

20,8

P62Z

Novorođenče, masa pri prijamu 750 - 999 g

12,31

P63Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1249 g, bez značajnog operativnog postupka

8,48

P64Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1250 -1499 g, bez značajnog operativnog postupka

7,35

P65A

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

6,78

P65B

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

3,07

P65C

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

2,95

P65D

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

2,65

P66A

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

3,75

P66B

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,77

P66C

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

1,26

P66D

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,77

P67A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

1,97

P67B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,33

P67C

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

0,76

P67D

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,52

Q01Z

Splenektomija

2,37

Q02A

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa s vrlo teškim ili teškim KK

4,73

Q02B

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa bez vrlo teških ili teških KK

0,98

Q60A

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,67

Q60B

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, s malignom bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,58

Q60C

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

0,82

Q61A

Poremećaji eritrocita s vrlo teškim KK

1,07

Q61B

Poremećaji eritrocita s teškim KK

0,75

Q61C

Poremećaji eritrocita bez vrlo teških ili teških KK

0,38

Q62Z

Poremećaji zgrušavanja krvi

1,98

R01A

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

7,77

R01B

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,97

R02A

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

2,07

R02B

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,36

R03A

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima s vrlo teškim ili teškim KK

6,79

R03B

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,82

R04A

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, s vrlo teškim ili teškim KK

1,73

R04B

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

0,81

R60A

Akutna leukemija s vrlo teškim KK

7,53

R60B

Akutna leukemija s teškim KK

1,65

R60C

Akutna leukemija bez vrlo teških ili teških KK

0,97

R61A

Limfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK

4,2

R61B

Limfom i neakutna leukemija bez vrlo teških KK

1,44

R61C

Limfom i neakutna leukemija, isti dan

0,34

R62A

Ostali novotvorevinski poremećaji s KK

2,12

R62B

Ostali novotvorevinski poremećaji bez KK

0,99

R63Z

Kemoterapija

0,34

R64Z

Radioterapija

0,43

S60Z

HIV, isti dan

0,79

S65A

Bolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK

3,64

S65B

Bolesti povezane s HIV-om s teškim KK

3,45

S65C

Bolesti povezane s HIV-om bez vrlo teških ili teških KK

3,17

T01A

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s vrlo teškim KK

2

T01B

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s teškim ili umjerenim KK

1,3

T01C

Operativni postupci zbog zaraznih ili parazitskih bolesti bez KK

0,89

T60A

Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK

1,98

T60B

Septikemija bez vrlo teških ili teških KK

1,38

T61A

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,81

T61B

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob < 55 godina bez teških ili teških KK

0,56

T62A

Vrućica nepoznatog uzroka s KK

0,91

T62B

Vrućica nepoznatog uzroka bez KK

0,64

T63A

Virusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK

0,66

T63B

Virusna bolest, dob < 60 godina bez KK

0,42

T64A

Ostale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK

0,95

T64B

Ostale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK

0,63

U40Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, s elektrokonvulzijskom terapijom

0,14

U60Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije

0,1

U61A

Shizofreni poremećaji - prisilno liječenje

0,83

U61B

Shizofreni poremećaji - liječenje vlastitom voljom

0,52

U62A

Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje

1,06

U62B

Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK

0,59

U63A

Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,85

U63B

Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK

0,61

U64Z

Ostali afektivni i somatoformni poremećaji

0,59

U65Z

Anksiozni poremećaji

0,55

U66Z

Poremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji

0,91

U67Z

Poremećaji osobnosti i akutne reakcije

0,52

U68Z

Mentalni poremećaji u dječjoj dobi

0,53

V60A

Intoksikacija alkoholom i sustezanje s KK

0,48

V60B

Intoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK

0,19

V61Z

Intoksikacija lijekovima (drogama) i sustezanje

0,82

V62A

Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu

0,59

V62B

Poremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan

0,11

V63A

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima

0,48

V63B

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika

0,15

V64Z

Poremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima

0,48

W01Z

Postupci ventilacije i kraniotomije zbog višestruke značajne traume

6,41

W02Z

Postupci na kuku, femuru i okrajinama zbog višestruke značajne traume, uključujući primjenu umetaka

3,08

W03Z

Postupci na abdomenu zbog višestruke značajne traume

2,54

W04Z

Ostali postupci zbog višestruke značajne traume

2,97

W60Z

Višestruka trauma, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

1,15

W61Z

Višestruka trauma bez značajnih postupaka

1,18

X02Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože zbog ozljede šake

0,9

X04A

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob> 59 godina, ili s KK

2,07

X04B

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob< 60 godina bez KK

0,89

X05Z

Ostali postupci zbog ozljede šake

0,66

X06A

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

1,76

X06B

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

0,56

X07A

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, s mikrovaskularnim prijenosom tkiva, ili s vrlo teškim ili teškim KK

5,87

X07B

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, bez mikrovaskularog prijenosa tkiva, bez vrlo teških ili teških KK

1,46

X60A

Ozljede, dob > 64 godine s KK

0,89

X60B

Ozljede, dob > 64 godine bez KK

0,33

X60C

Ozljede, dob < 65 godina

0,29

X61Z

Alergijske reakcije

0,12

X62A

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob > 59 godina, ili s KK

0,63

X62B

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob < 60 godina bez KK

0,28

X63A

Posljedice liječenja s vrlo teškim ili teškim KK

3,78

X63B

Posljedice liječenja bez vrlo teških ili teških KK

0,53

X64A

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob > 59 godina, ili s KK

0,91

X64B

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob < 60 godina, ili bez KK

0,42

Y01Z

Operativni postupci zbog teških opeklina

12,05

Y02A

Ostale opekline s presatkom kože, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

4,65

Y02B

Ostale opekline s presatkom kože, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

1,96

Y03Z

Ostali operativni postupci zbog ostalih opeklina

0,89

Y60Z

Opekline, premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,31

Y61Z

Teške opekline

1,26

Y62A

Ostale opekline, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,93

Y62B

Ostale opekline, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

0,54

Z01A

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom s vrlo teškim ili teškim KK

1,77

Z01B

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom bez vrlo teških ili teških KK

0,83

Z40Z

Endoskopsko praćenje

0,71

Z60A

Rehabilitacija s vrlo teškim ili teškim KK

2,95

Z60B

Rehabilitacija bez vrlo teških ili teških KK

1,21

Z60C

Rehabilitacija, isti dan

0,16

Z61Z

Ostali znakovi i simptomi

0,53

Z62Z

Praćenje bez endoskopije

0,27

Z63A

Ostala naknadna skrb s vrlo teškim ili teškim KK

2,13

Z63B

Ostala naknadna skrb bez vrlo teških ili teških KK

0,51

Z64A

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje

0,23

Z64B

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje, isti dan

0,11

Z65Z

Višestruke, ostale i nespecifične kongenitalne anomalije

0,49

901Z

Ekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

1,05

902Z

Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,68

903Z

Nadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,78

960Z

Ne može se grupirati

0

961Z

Neprihvatljiva glavna dijagnoza

0

963Z

Novorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom

0

23 25.02.2013 Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 23 25.02.2013 Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 23 25.02.2013 Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 23 25.02.2013 Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja