Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

NN 24/2013 (27.2.2013.), Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

398

Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 10/08), ministar nadležan za poslove poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 103 »ULAGANJA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH I RIBLJIH PROIZVODA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA TIH AKTIVNOSTI I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice (u daljnjem tekstu: Mjera 103) unutar IPARD programa.

Članak 2.

(1) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede, u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« broj 29/12).

(2) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 3.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– Prilog I – »Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I Ugovora o EU«

– Prilog II – »Razvrstavanje poslovnih subjekata s obzirom na broj zaposlenih, ukupni prihod i imovinu«

– Prilog III – »Lista prihvatljivih izdataka«

– Prilog IV – »Kriteriji rangiranja prijava«

– Prilog V – »Naputak za označavanje ulaganja«

– Prilog VI – »Prikaz ocjene povijesnih pokazatelja poslovanja podnositelja«

– Prilog VII – »Dokumenti potrebni za kontrolu na terenu«

– Prilog VIII – »Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice« – obrazac I-OOP-2

– Prilog IX – »Poziv na podnošenje ponude« – obrazac I-OOP-7

– Prilog X – »Tablica za usporedbu ponuda« – obrazac I-OOP-8

– Prilog XI – »Lista izdataka za mjeru 103« – obrazac I-

-OOP-15.2

– Prilog XII – »Investicijska studija/poslovni plan« – obrasci I-OEA– 5 i I-OEA-5-a

– Prilog XIII – »Zahtjev za odobrenje promjena« – obrazac I-OPP-16

– Prilog XIV – »Zahtjev za isplatu« – obrazac – obrazac I-

-OOI-1-103

– Prilog XV – »Izvještaj o stanju projekta« – obrazac I-OOI– 15

(2) Obrasci koji su Prilozi VIII – XV ovoga Pravilnika dostupni su u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »Projekt« je cjelokupna sveobuhvatna investicijska aktivnost koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa.

– »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u alineji 1. ovoga članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke (kako je navedeno u članku 20. i 21. ovoga Pravilnika) od čega samo prihvatljivi izdaci mogu biti sufinancirani sredstvima IPARD programa.

– »Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa

– »Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja s Agencijom za plaćanja potpiše Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa u (daljnjem tekstu IPARD Ugovor).

– »Početak ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja prijave na natječaj iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Kraj ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Izgradnja i/ili rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

– »Integrirana prevencija i kontrola onečišćenja« (u daljnjem tekstu: IPPC) predstavlja integrirani pristup za kontrolu onečišćenja i sprječavanje emisije u zrak, vodu ili tlo, vodeći računa o gospodarenju otpadom kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša u cjelini.

II. PODNOSITELJI/KORISNICI I PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Članak 5.

(1) Podnositelji prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa u Mjeri 103 su obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV):

a) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća (u skladu s Prilogom II ovoga Pravilnika) s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

b) u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Članak 6.

Prihvatljivi sektori unutar Mjere 103 jesu:

– sektor mlijeka i mljekarstva,

– sektor prerade mesa,

– sektor ribarstva,

– sektor prerade voća i povrća,

– sektor vinarstva,

– sektor maslinovog ulja.

OPĆI KRITERIJI

Članak 7.

(1) Ulaganja se moraju odnositi na poljoprivredne proizvode obuhvaćene Dodatkom I Ugovora o Europskoj uniji (Prilog I ovoga Pravilnika).

(2) Poduzeće mora udovoljavati nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, sigurnosti, higijene i kakvoće hrane, zdravlje životinja i zdravstvena zaštita bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je Odluka o dodjeli sredstava donesena. Gdje su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni na EU standardima uvedenima u vrijeme zaprimanja prijave, odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove standarde do kraja realizacije ulaganja.

(3) Popis važećih nacionalnih minimalnih standarda, Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr).

(4) Za svaki objekt potrebno je priložiti potvrdu o usklađenosti ulaganja s nacionalnim i EU standardima s područja zaštite okoliša, izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: MZOIP).

(5) Ako projekt zahtijeva ocjenu utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08, 67/09) ista se mora provesti prije ulaganja.

(6) Za objekt koji je predmet ulaganja u sektoru mlijeka i mljekarstva, mesa i ribarstva podnositelj mora dostaviti od Uprave za veterinarstvo procijenjen i ovjeren plan za unaprjeđenje objekta čiji je sastavni dio i popis potrebnih zahvata za usklađivanje s EU standardima.

(7) Odobreni objekt koji je odobren za jednu ili više proizvodnih djelatnosti (klanje, rasijecanje, uskladištenje, proizvodnja mljevenog mesa, mesnih pripravaka i prerada mesa), a predmet je ulaganja, mora na kraju ulaganja u cijelosti udovoljavati EU standardima iz područja higijene hrane.

(8) Podnositelj mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu u trenutku prijave.

(9) Ulaganja u maloprodaju će biti isključena iz potpore.

(10) Poduzeća iz članka 5. stavka b), koji su obveznici IPPC Direktive (2008/1/EZ) mogu ostvariti potporu ako nisu korisnici Mjere 101 »Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice« unutar IPARD programa.

(11) U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih objekata u sektoru mlijeka i mljekarstva, mesa i ribarstva, subjekt u poslovanju s hranom mora biti naveden u Nacionalnom programu za unapređenje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, prema EU standardima koje je izradila Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede. Kako bi se osigurala sljedivost, za vrijeme provođenja kategorizacije i unapređivanja objekata u poslovanju s hranom dokumentacija za svaki objekt vodit će se pod jedinstvenim nepromjenjivim brojem dokumenta koji ostaje dodijeljen tijekom provedbe IPARD-a, a bit će jasno povezan i s EU izvoznim brojem, ako je isti naknadno dodijeljen.

(12) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

(13) U slučaju ulaganja u sektor prerade voća i povrća, sektor vinarstva i sektor maslinovog ulja podnositelj mora biti upisan na početku ulaganja u Upisnik registriranih i odobrenih objekata pri Ministarstvu zdravlja, dok na kraju ulaganja korisnik mora dostaviti Potvrdu o ispunjavanju EU standarda iz područja higijene hrane i biljnog zdravstva izdanu od Ministarstva zdravlja.

SPECIFIČNI KRITERIJI

Sektor mlijeka i mljekarstva

Članak 8.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru mlijeka i mljekarstva za objekte koji nisu usklađeni s EU standardima na području higijene hrane su:

a) ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko na mliječnim farmama (gospodarstvima) i u sabiralištima mlijeka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika,

b) ulaganja u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u specijalizirana transportna vozila za prijevoz sirovog mlijeka s dodatnom opremom i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika,

d) iznimno od odredbe točke a) ovog stavka, dozvoljeno je ulaganje u izgradnju i opremanje samo ako postojeći kapacitet (objekt) nije moguće uskladiti sa EU standardima. Postojeći kapacitet (objekt) mora prestati s radom na kraju ulaganja što se dokazuje Rješenjem o brisanju iz Upisnika odobrenih objekata.

e) ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema)

(2) Prihvatljiva ulaganja u sektoru mlijeka i mljekarstva za objekte koji su usklađeni s EU standardima na području higijene hrane su:

a) ulaganja vezana za dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša (obrada otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladni sustavi) i to:

– u opremu iz točki 103.1.2.10. i 103.1.2.12. u Prilogu III ovoga Pravilnika

– u rekonstrukciju iz točke 103.1.1.1 u Prilogu III ovoga Pravilnika povezanu s ugradnjom opreme iz prethodne alineje

b) ulaganja u rashladnu opremu za čuvanje sirovog mlijeka na mliječnim farmama (gospodarstvima) i u sabiralištima u skladu s točkama 103.1.2.1 u Prilogu III ovoga Pravilnika

c) ulaganja u specijalizirana transportna vozila za sirovo mlijeko s dodatnom opremom u skladu s točkama 103.1.2.2 u Prilogu III ovoga Pravilnika

d) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08).

(3) Specifični kriteriji u sektoru mlijeka i mljekarstva:

a) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 2. točke d) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 114/08) te mora pribaviti na početku ulaganja Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

b) za ulaganja u rashladnu opremu za sirovo mlijeko u sabiralištima mlijeka i na poljoprivrednim gospodarstvima iz stavka 1. točke a) i stavka 2. točke b) potrebno je priložiti odgovarajući ugovor s poljoprivrednim gospodarstvima, iz kojeg je vidljiva lokacija na kojoj će se rashladna oprema nalaziti. Ugovori trebaju biti važeći najmanje 7 godina od dana podnošenja prijave.

c) za ulaganja iz stavka 1. točka e) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

Sektor mesa

Članak 9.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru prerade mesa za objekte koji nisu usklađeni s EU standardima na području higijene hrane su:

a) ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika.

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

c) ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

d) ulaganje u opremu za zbrinjavanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

e) iznimno od odredbe točke a) ovog stavka, dozvoljeno je ulaganje u izgradnju i opremanje samo ako postojeći kapacitet (objekt) nije moguće uskladiti sa EU standardima. Postojeći kapacitet (objekt) mora prestati s radom na kraju ulaganja što se dokazuje Rješenjem o brisanju iz Upisnika odobrenih objekata.

f) ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema)

(2) Prihvatljiva ulaganja u sektoru prerade mesa za objekte koji su usklađeni s EU standardima na području higijene hrane su:

a) ulaganja vezana za dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša (obrada otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladni sustavi) i to:

– u opremu iz točki 103.2.2.15, 103.2.2.17, 103.2.2.26 i 103.2.2.28. u Prilogu III ovoga Pravilnika

– u rekonstrukciju točke 103.2.1.1 u Prilogu III ovoga Pravilnika povezanu s ugradnjom opreme iz prethodne alineje

b) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08)

(3) Specifični kriteriji za sektor prerade mesa su:

a) za ulaganja u klaonice

– prihvatljivo je ulaganje u klaonice s minimalnim kapacitetom za 8 radnih sati za: 20 grla goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca i koza ili 5.000 peradi,

b) za ulaganja u centre (sabirališta) za sakupljanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla

– ulaganja se mogu odvijati do najviše 100 km udaljenosti od sljedećih gradova: Križevci, Pula, Slavonski Brod, Benkovac i Split

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 2. točke b) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08) te mora pribaviti na početku ulaganja. Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

d) za ulaganja iz stavka 1. točka f) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje za objekte na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

Sektor ribarstva

Članak 10.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru ribarstva za objekte koji nisu usklađeni s EU standardima na području higijene hrane su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu riba, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje i pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda, uključujući i softver (ili »računalnu opremu«) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i/ili centara za pročišćavanje živih školjkaša i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

c) ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

d) ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema)

(2) Prihvatljiva ulaganja u sektoru ribarstva za objekte koji su usklađeni s EU standardima na području higijene hrane su:

a) ulaganja vezana za dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša (obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladni sustavi) i to:

– u opremu u iz točki 103.3.2.16, 103.3.2.25 i 103.3.2.26 u Prilogu III ovoga Pravilnika

– u rekonstrukciju iz točke 103.3.1.1 u Prilogu III ovoga Pravilnika povezanu s ugradnjom opreme iz prethodne alineje

b) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08)

(3) Specifični kriteriji za sektor ribarstva su:

a) prihvatljivo je ulaganje u objekte za preradu riba, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, od najmanje 18 t kapaciteta godišnje

b) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 2. točke b) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša »Narodne novine« broj 114/08) te mora pribaviti na početku ulaganja. Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

c) provedena ulaganja trebaju udovoljavati Uredbi Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Europski ribarski fond i Uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. godine o očuvanju i održivom iskorištavanju resursa ribe u okviru Zajedničke ribarske politike

d) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje za objekte na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

Sektor voća i povrća

Članak 11.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor prerade voća i povrća su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva, uključujući proizvodnju sokova, octa i voćnih vina (isključujući vino od grožđa) i proizvodnju ulja iz buča, te ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

b) ulaganja u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

c) ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema)

(2) Specifični kriterij sektor voća i povrća

a) za ulaganja iz stavka 1. točka c) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje za objekte na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

Sektor vinarstva

Članak 12.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru vinarstva su:

a) ulaganja u opremu za preradu grožđa, proizvodnju, čuvanje i trženje vina u vinarijama i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

b) ulaganja u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

c) ulaganje u opremu za preradu komine (pelete itd.)

d) ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema)

e) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju postrojenja za obradu otpadnih voda i sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

(2) Specifični kriteriji za sektor vinarstva su:

a) podnositelj mora biti upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina, odnosno Vinogradarski registar

b) u godini prije podnošenja prijave podnositelj mora imati godišnju proizvodnju u rasponu od 200 hl do 20.000 hl vina kategorije kvalitetno i/ili vrhunsko, u skladu sa Zakonom o vinu (»Narodne novine« broj 96/03 i 55/11)

c) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje za objekte na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

Sektor maslinovog ulja

Članak 13.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru maslinovog ulja su:

a) ulaganje u laboratorijsku opremu za kemijske analize maslinovog ulja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

b) ulaganje u opremu za preradu komine masline i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika.

c) ulaganje u opremu za preradu maslina i trženje maslinovog ulja

d) ulaganja u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

e) ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema)

f) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju postrojenja za obradu otpadnih voda i sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu III ovoga Pravilnika

(2) Specifični kriterij sektora maslinovog ulja

a) za ulaganja iz stavka 1. točka e) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (farma, kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje za objekte na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLAN

Članak 14.

(1) U poslovnom planu podnositelj treba prikazati ekonomsku održivost podnositelja i projekta na kraju realizacije ulaganja.

(2) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s predlošcima i pojašnjenjima u obrascima I-OEA-5 i I-OEA-5-a. Ako je glavni cilj ulaganje u povećanje proizvodnje, poslovni plan treba prikazati postojanje tržišta.

(3) Ako će za izračun ekonomske održivosti podnositelja i projekta biti potrebni dodatni podaci, podnositelj će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti.

Članak 15.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju izračunavaju se sukladno Prilogu VI ovoga Pravilnika.

(2) Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom, prijava će biti odbijena.

Članak 16.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti podnositelja i izračunavati u reprezentativnoj godini su sljedeći:

a) za procjenu obrta koji su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji:

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4

b) za procjenu društava i obrta koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji:

– pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 0,9

– odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 1

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4

(2) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

a) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope dobivenog kredita i ne manje od 5%

c) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta.

Članak 17.

Ako je podnositelj početnik, odnosno ako posluje kraće od dvije godine, koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja iz članka 15. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati.

RANGIRANJE PRIJAVA

Članak 18.

(1) Nakon provjere kompletnosti prijava u administrativnoj kontroli, za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima rangiranja sukladno Prilogu IV ovoga Pravilnika.

(2) Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova.

(3) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.

(4) Ako dva ili više projekta imaju isti broj bodova i isti datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(5) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

(6) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata koji su nakon analize kompletnosti ocijenjeni kao prihvatljivi, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

III. FINANCIRANJE

Članak 19.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 103 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Iznos sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Po jednoj prijavi (investiciji/projektu) podnositelj može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 33.800 eura (250.000 kn), odnosno za ulaganja koje se odnose na sektore vinarstva i maslinovog ulja u iznosu ne manjem od 13.500 eura (100.000 kn)

(3) Korisnik u okviru vremenskog razdoblja trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 103 može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 3.000.000 EUR (21.900.000,00 kn), osim u sektoru maslinovog ulja gdje prihvatljivi izdaci ne mogu prelaziti 500.000 EUR (3.650.000,00 kn).

(4) Javna potpora je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske unije.

Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi do 50%.

(5) Dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku tijekom trajanja IPARD-a. Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja prethodne.

(6) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava za Mjeru 103 (u daljnjem tekstu: IPARD Ugovor) koji je korisnik sklopio s Agencijom za plaćanja.

(7) Iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.

Članak 20.

(1) Prihvatljivi izdaci obuhvaćaju:

a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine,

b) kupnju nove mehanizacije i opreme, navedene u Prilogu III ovoga Pravilnika, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine,

c) opće troškove do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka, od kojih su:

– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 3% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR

– troškovi izrade elaborata zaštite okoliša prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 15.000 EUR

– troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije koju čini razlika zbroja troškova navedenih u alinejama 1, 2, 3, ovoga stavka i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova).

(2) Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

(3) Prihvatljivi izdaci moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Članak 21.

Izdaci koji se neće financirati iz IPARD programa za Mjeru 103 su sljedeći:

1. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost

2. carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

3. kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca

4. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

5. operativni troškovi

6. rabljeni strojevi i oprema

7. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

8. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci

9. doprinosi u naturi

10. kupnja prava poljoprivredne proizvodnje, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihovo sađenje

11. svi troškovi održavanja, amortizacije i najma

12. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja

13. troškovi promocije, osim onih od općeg interesa

14. izdaci za projekte koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova

15. izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanja, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli

16. dio iznosa općih troškova koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te upravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta, i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih troškova isključujući ove opće troškove

17. troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

18. troškovi pripreme poslovnog plana i/ili pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) pripremljene od strane ugovorenog LAG-a u sklopu Mjere 202.

IV. PRIJAVA, POSTUPAK OBRADE PRIJAVA I UGOVARANJE

Članak 22.

(1) Prijave se podnose temeljem javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr/ipard/).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovog članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

(4) Obrti i pravne osobe dužne su, u roku od mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanje podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.

(5) Podnositelj je dužan najkasnije u roku od mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, MZOIP podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima s priloženim Elaboratom zaštite okoliša propisanog sadržaja. Podnositelj Potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom.

Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(6) Prije podnošenja prijave iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan prikupiti, najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost prelazi 10.000 EUR, odnosno dvije (2) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, čija vrijednost prelazi 10.000 EUR. Za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi 10.000 EUR, podnositelj je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, sukladno Pozivu na podnošenje ponude (obrazac I-OOP-7), uz prilaganje tehničke specifikacije.

(7) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati izdatke koji se nalaze na Listi prihvatljivih izdataka (Prilog III ovoga Pravilnika), te biti podrijetlom iz zemalja navedenih u članku 20. stavak 3. ovoga Pravilnika. Zemlja podrijetla mora biti navedena u svakoj ponudi.

(8) Prilikom podnošenja prijave podnositelj je dužan prikupljene ponude za svaku pojedinačnu nabavu iz stavka 6. ovoga članka priložiti prijavi, te ih prikazati na obrascu I-OOP-8, Tablica za usporedbu ponuda.

(9) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme i dodatne opreme, a svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude.

(10) Podnositelj je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

(11) Ako podnositelj izabere ponudu koja nije cjenovno najpovoljnija, dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje.

(12) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (kn) za domaće dobavljače.

(13) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

(14) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(15) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

(16) Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani sa fizičkim ili pravnim osobama, koje su izradile Glavni projekt/Idejni projekt ili dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta.

(17) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(18) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(19) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da postupak prikupljanja ponuda za određeno ulaganje/opći trošak nije proveden sukladno postupku propisanom u Pozivu na podnošenje ponude, pri čemu je udio spornog izdatka/troška do 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, Agencija za plaćanja će ukupan iznos prihvatljivog ulaganja umanjiti za iznos spornog izdatka/troška. U slučaju da udio spornog izdatka/troška prelazi 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(20) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 23.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 22. ovoga Pravilnika podnositelji dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u jednom primjerku (izvornik numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-2. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

(2) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen Prijavni obrazac (I-OOP-2) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan (I-OEA-5 i I-OEA-5-a) / Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti ponude u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Listu izdataka za Mjeru 103 (I-OOP-15.2) u MS Office Excelu u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(5) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Investicijsku studiju/Poslovni plan (I-OEA-5 i I-OEA-5-a), odnosno Investicijsku studiju/poslovni plan izrađen za potrebe banke u svrhu odobravanja kredita u papirnatom obliku, dok je tablice Investicijske studije/Poslovnog plana I-OEA-5-a, odnosno tablice Investicijske studije/Poslovnog plana pripremljenog za potrebe banke potrebno dostaviti na CD-u u MS Office Excelu.

(6) Prijava iz stavka 1. ovog članka zajedno s propisanom dokumentacijom iz obrasca I-OOP-2 čini prijavni dosje.

(7) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 22. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(8) Nakon provjere kompletnosti prijave u administrativnoj kontroli bit će sastavljena rang-lista kako je navedeno u članku 18. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

(1) Iznimno od članka 23. stavak 2. ukoliko korisnik ne dostavi propisanu dokumentaciju koja je prilog prijave na natječaj Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(2) Datumom podnošenja kompletne prijave smatra se datum dostave dokumentacije tražene u Zahtjevu za dopunu.

(3) Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će Agencija za plaćanja, u roku od 15 dana od zaprimanja prijave donijeti Odluku o odbijanju prijave.

Članak 25.

(1) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(2) U slučaju potrebe Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti tražene podatke preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje i/ili ispravak.

(3) Agencija za plaćanja će nakon obrade prijava donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prihvatljivosti ulaganja i/ili izdataka utvrđenih u Listi prihvatljivih izdataka i

– ekonomske održivosti podnositelja i projekta.

b) Odluku o odbijanju prijave u slučaju:

– neusklađenosti s uvjetima propisanim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prijava nije poslana u propisanom roku,

– prijava je nepotpuna,

– prijavni obrazac i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/, Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke nije/nisu dostavljeni u prijavnom dosjeu,

– dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu/ obrazloženje/ ispravak nije dostavljena/nije dostavljena u propisanom roku/ nije potpuna/ nije odgovarajuća,

– kriteriji prihvatljivosti nisu zadovoljeni,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti,

– neprihvatljivost izdataka/ulaganja za koje se traži potpora u odnosu na Listu prihvatljivih izdataka,

– neistinite/pogrešne informacije podnesene su od strane podnositelja i/ili ponuditelja

– cijene u dostavljenim ponudama su namjerno uvećane

– utvrđeno je postojanje sukoba interesa između podnositelja i ponuditelja i/ili ponuditelja u istom ulaganju

– postupak prikupljanja ponuda nije proveden u skladu s procedurom opisanom u Pozivu na podnošenje ponude što je utvrđeno provjerom ponuda,

– udio izdatka/troška iz članka 22. stavak 19. prelazi 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja,

– ekonomske neodrživosti projekta i/ili podnositelja,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

– nedostatne raspoloživosti sredstava,

– uvrštenosti podnositelja na crnu listu i/ili knjigu dužnika,

– sufinanciranja aktivnosti iz IPA komponente III.

(4) Odluke iz stavka 3. točke a) i b) ovoga članka Agencija za plaćanja donosi u roku od 120 dana od dana završetka natječaja te iste šalje podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 26.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava Agencija za plaćanja i korisnik sklapaju IPARD Ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja IPARD Ugovora dostaviti Agenciji za plaćanja potpisani primjerak IPARD Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(3) Datumom stupanja na snagu IPARD Ugovora smatra se datum javnobilježničke ovjere potpisa korisnika.

(4) Aktivnosti vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim pripremnih radova.

(5) Pripremni radovi uključuju pripremu tehnološko-tehničke dokumentacije, izradu ekonomske dokumentacije, stjecanje vlasništva na nekretninama na kojima će se obavljati investicija, dobivanje građevinske dozvole i s njima vezane aktivnosti.

(6) Ako su aktivnosti iz stavka 4. ovog članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, takve aktivnosti ne mogu biti predmet sufinanciranja IPARD sredstvima.

(7) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj te se ne smatraju prihvatljivim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa, osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 20. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) IPARD Ugovorom uređuje se:

a) maksimalni iznos odobrene potpore,

b) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz IPARD programa od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

c) zabrana promjene vlasništva predmeta ulaganja, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti od dana sklapanja IPARD ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

d) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koja se korisniku odobravaju sredstva od dana sklapanja IPARD ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju;

e) obveza vidljivog označavanja da je ulaganje financirano iz sredstava IPARD programa,

f) dostavljanje izvještaja Agenciji za plaćanja u svezi provođenja ulaganja svaka tri mjeseca računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu,

g) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje ugovorenog projekta budu datirani nakon datuma sklapanja IPARD Ugovora, osim računa za opće troškove,

h) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje djelatnicima Agencije za plaćanja, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Nacionalnog fonda/Ministarstva financija, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF),

i) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa,

j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore ako je ulaganje financirano iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

k) izvještavanje Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između korisnika s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana sklapanja IPARD ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

l) podnošenje Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije,

m) obveza korisnika da osigura vođenje i davanje na uvid građevinskog dnevnika i građevinske knjige bez obzira na vrstu ugovora,

n) obveza korisnika da obavijesti e-mailom Agenciju za plaćanja (OKSP) o primopredaji opreme od dobavljača (koju nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole) i o provođenju »skrivenih radova« (radovi koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi radova) za koje su kontrolori u kontroli na terenu ostavili obavijest o potrebi obavještavanja, najkasnije sedam (7) dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme,

(2) Ako korisnik ne dostavi IPARD Ugovor u roku naznačenom u članku 26. stavku 2. ovog članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(3) Za provedbu stavka 1. točke e) ovog članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje ulaganja koji je Prilog V ovoga Pravilnika. Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom trošku.

IZMJENE IPARD UGOVORA

Članak 28.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom IPARD Ugovora ili njegovih priloga korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena (I-OPP-16). Obrazac »Zahtjev za odobrenje promjena« korisnik može preuzeti s službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta.

Članak 29.

(1) U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnika (a) adresa, b) ime, prezime/naziv korisnika, c) ime osobe ovlaštene za zastupanje, d) ime banke, broj žiro-računa/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će biti uplaćena sredstva), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja promjenu podataka navedenih u IPARD Ugovoru putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(3) Promjena pravne osobnosti korisnika fizičke osobe (obrt) u korisnika pravnu osobu nije dozvoljena.

(4) Agencija za plaćanja će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja potrebne dokumentacije.

Članak 30.

(1) U slučaju promjena koje se odnose na odobreni projekt (a) promjena imena/naziva, vrste i količine opreme, b) promjena ponuditelja, c) promjene kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika d) ostale promjene koje se odnose na projekt) korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjene putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(2) U slučaju izgradnje/rekonstrukcije korisnik je dužan izvijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama iz stavka 1. ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu, a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja će donijeti Pismo odobrenja vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u slučaju izgradnje/rekonstrukcije ili u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u slučaju nabave opreme. Korisnik ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odobrene promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma odobrenja od strane Agencije za plaćanja koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora.

(5) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za odobrenje promjena nakon proteka roka navedenog u stavku 2. ovog članka, Zahtjev za odobrenje promjena će biti odbijen Pismom odbijanja.

Članak 31.

(1) U slučaju promjena koje se tiču dinamike provedbe projekta (promjena roka za predaju Zahtjeva za isplatu) korisnik se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na navedenu promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom IPARD Ugovora.

(3) Agencija za plaćanja će uputiti korisniku Pismo odobrenja u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena.

(4) Korisnik po ovoj osnovi ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora.

Članak 32.

(1) Sve promjene navedene u članku 29., 30. i 31. ovoga Pravilnika moraju se obostrano usuglasiti potpisivanjem Aneksa IPARD Ugovora. U Aneksu IPARD Ugovora, bez obzira na tip i vrijednost odobrene promjene, ni pod kojim okolnostima iznos potpore ne može biti veći od maksimalnog iznosa potpore koji je određen IPARD Ugovorom.

(2) U slučaju zatraženih promjena navedenih u članku 29., 30. i 31. Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(3) Zatražene promjene koje nisu odobrene Pismom odobrenja odnosno Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom.

(4) Ako se traženom izmjenom dovodi do promjene u prihvatljivost projekta, Agencija za plaćanja promjenu neće odobriti, a ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio bez odobrenja Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom se raskida.

(5) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom ukoliko korisnik izmjeni odobreni projekt, a da prethodno nije zatražio odobrenje promjena sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(6) U slučaju promjena IPARD Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora.

(7) Ako se promjene podaci koji se odnose na korisnika (a) adresa, b) ime, prezime/naziv korisnika, c) ime osobe ovlaštene za zastupanje, d) ime banke, broj žiro-računa/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će biti uplaćena sredstva) nakon konačne isplate sredstva potpore, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom cijelog razdoblja važenja IPARD Ugovora, ali Aneks IPARD Ugovora se neće sklapati.

V. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 33.

(1) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju temeljem Zahtjeva za isplatu.

(2) Obrti i pravne osobe dužne su, u roku od mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni propisa iz područja zaštite na radu na kraju ulaganja, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.

(3) Korisnik je nakon završenog ulaganja dužan dostaviti Zahtjev za isplatu (I-OOI-1-103) u papirnatom obliku i na CD-u zajedno s pripadajućom dokumentacijom do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru/ Aneksu IPARD Ugovora.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune i na CD-u u MS Office Excelu sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(6) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta kako je navedeno u obrascu I-OOI-15 svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u Agenciji za plaćanja, računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora

(9) Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku naznačenom u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora ili ga dostavi nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(10) Ako korisnik odustane od ulaganja te o tome obavijesti Agenciju za plaćanja pisanim putem, izdat će mu se Izjava o raskidu ugovora.

Članak 34.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;

f) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 33. stavku 6. ovoga Pravilnika preporučenom poštom u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Odluku iz stavka 1. točke a) ovog članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu. Rok računanja krajnjeg datuma za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovog članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu, u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta. Rok računanja krajnjeg datuma za izdavanje Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju.

(5) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na projekt,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati projekt prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni,

d) ne otuđiti predmet financiranja,

e) osigurati da je ulaganje vidljivo označeno sukladno naputku za označavanje ulaganja.

(6) Korisnik je dužan u svrhu provedbe stavka 6. točke e) ovoga članka jasno istaknuti ploču na vidnom mjestu na objektu iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran iz sredstava IPARD programa. Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku, a prema naputku koji je sastavni dio IPARD Ugovora.

VI. KONTROLA I NADZOR

Članak 35.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 36.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori), kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije.

(2) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog IPARD projekta mogu obavljati i djelatnici unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, djelatnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europski revizorski sud.

Članak 37.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati lokaciju ulaganja, poslovne, proizvodne i skladišne objekte, opremu, uređaje i robu,

b) izvršiti uvid u isprave Podnositelja prijave/Korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača),

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove),

e) provjeriti tehničku dokumentaciju vezanu uz predmetno ulaganje (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga),

f) provjeravati rješenja, ugovore i potvrde relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda,

g) provjeravati sve podatke koji se tiču prirode, kvantitete i kvalitete roba i usluga,

h) provjeravati napredovanje radova (kontrola skrivenih radova),

i) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja,

j) provjeravati tijek proizvodnje,

k) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

l) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Podnositelj/Korisnik je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz članka 36. ovoga Pravilnika pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu VII ovoga Pravilnika).

(3) Podnositelj/Korisnik te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru osoba navedenih u članku 36. ovoga Pravilnika dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(4) Kontrolori mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom na naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 36. ovoga Pravilnika su prilikom kontrole dužni su se identificirati službenom iskaznicom.

Članak 38.

(1) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u prijavi.

(2) Korisnik je dužan u realizaciji odobrenog ulaganja osigurati praćenje količine i kakvoće nabavljenih i ugrađenih građevnih proizvoda, materijala, opreme i izvršenih radova, čime se ostvaruje kakvoća građevine i opreme u skladu s glavnim projektom. Korisnik je dužan s izvođačem radova sklopiti ugovor kojim se izvođač obvezuje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu bez obzira na vrstu ugovora.

(3) Korisnik je dužan putem izvođača radova i/ili nadzornog inženjera gradnje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaze kvalitete (certifikate sukladnosti građevnog proizvoda, rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku.

(4) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka kontrolirati te tražiti na uvid dokaze iz stavka 2. ovoga članka prilikom kontrola na terenu.

(5) Tijekom trajanja provedbe projekta korisnik je dužan provoditi praćenje prihvatljivosti ulaganja i udovoljavanja kriterijima propisanim Pravilnikom i Planom.

(6) Korisnik je dužan projekt održavati prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni tijekom razdoblja od pet (5) godina od datuma konačne isplate.

VII. RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 39.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor, u slučaju kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

a) utvrđena je nepravilnost– korisnik ne poštuje odredbe ovog Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora, ili je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru,

b) korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu sa svom zatraženom dokumentacijom iz Priloga XVIII ovoga Pravilnika ili dostavi Zahtjev za isplatu nakon isteka roka,

c) korisnik obavijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja, odnosno da otkazuje IPARD Ugovor,

d) ukoliko Agencija za plaćanja donese Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, a korisnik ne izjavi prigovor na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu,

e) ukoliko je Povjerenstvo odbaci/odbije prigovor podnesen na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu,

f) ukoliko je prihvaćen prigovor na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu te je nakon ponovljenog postupka obrade Zahtjeva za isplatu ponovno donesena Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

(3) U slučaju iz stavka 1. točka 3. ovoga članka, Korisnik je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno da otkazuje IPARD Ugovor u pisanom obliku preporučeno putem povratnice ili osobno.

Članak 40.

(1) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga:

1. kada je utvrđena nepravilnost i korisnika se Odlukom o povratu sredstava traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava,

2. kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru,

3. ukoliko korisnik otkaže Ugovor i vrati sredstva sukladno članku 43. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

Članak 41.

(1) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

(2) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o povratu sredstava:

1. ukoliko je utvrđen iznos isplaćenog pojedinog nepravilnog izdatka – Odlukom o povratu zatražit će povrat tog iznosa isplaćenog pojedinog nepravilnog izdatka,

2. ukoliko je utvrđena nepravilnost koju korisnik nije popravio sukladno Izvještaju Odjela za kontrolu mjera strukturne potpore – Odlukom o povratu tražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

3. ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru – Odlukom o poratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.

Članak 42.

(1) Kada je utvrđena nepravilnost kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred mjesno nadležnim sudom.

(2) Kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost koja je i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor, zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) i zatražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore putem Odluke o povratu sredstava.

Članak 43.

(1) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju od 15 (petnaest) dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem, osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom te vratiti ukupno isplaćen iznos.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(3) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju nakon 15 (petnaest) dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos uvećan za iznos ugovorne kamate od 4% računajući od dana isplate.

Članak 44.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 rate u roku od jedne godine.

(4) Ukupan iznos duga bit će uvećan za 4% godišnje ugovorne kamate.

Članak 45.

(1) U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, korisniku će se izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju administrativne greške.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija za plaćanja će korisnika zatražiti povrat iznosa sredstava koji je preplaćen.

Članak 46.

Ako korisnik ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava i Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške, u slučaju da ne vrati dvije rate temeljem izvansudske nagodbe i u slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

Članak 47.

(1) Korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu sredstava sukladno članku 41. stavak 2. točka 2. i 3. ili Izjava o raskidu ugovora sukladno članku 39. stavak 1. točka a) nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja.

(2) Na »crnoj listi« nalazit će se i korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu sredstava sukladno članku 41. stavak 2. točka 1. ukoliko ne vrati sredstva u roku naznačenom u Odluci o povratu sredstava.

(3) Korisnik će se nalaziti na »crnoj listi« od dana donošenja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne (1) godine od dana povrata duga u cijelosti.

(4) U slučaju izdavanja Izjave o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na »crnoj listi« od dana izdavanja Izjave o raskidu ugovora do isteka roka od jedne (1) godine.

(5) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(6) Korisnik koji se bude nalazio na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 2. i 3. ovog članka.

IZNIMNE PRIRODNE KATASTROFE

Članak 48.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila područje na kojem se nalazi ulaganje koje je predmet IPARD Ugovora, Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20% od ukupnog troška ulaganja koje je odobrila Agencija za plaćanja. U ovom slučaju, odredba kojom se ograničavaju izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja ugovora, može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

(1) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe IPARD programa.

(2) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor potpisuje ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja i Pomoćnik ministra u čijem su djelokrugu rada poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 50.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Protiv Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 25. stavka 3. točke a) i Odluke o odbijanju prijave iz članka 25. stavka 3. točke b) i Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 34. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

(3) Odluka iz članka 34. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika je konačna.

Članak 51.

1) Prigovor iz članka 50. stavka 2. ovoga Pravilnika se podnosi u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(2) Ako je podnositelj izjavio prigovor na temelju članka 50. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s Odlukom o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 25. stavkom 3. točka a) ovoga Pravilnika, podnositelj nije dužan pridržavati se roka navedenoga u članku 26. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

(3) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 25. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će u roku od 60 dana donijeti novu Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa stavljajući van snage Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor

(4) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju prijave iz članka 25. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade i u roku od 60 dana donijeti novu Odluku o odbijanju prijave/Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa.

(5) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 25. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, korisnik je dužan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva, vratiti Agenciji za plaćanja sve zaprimljene IPARD Ugovore koji proizlaze iz odluke na koju je korisnik podnio prigovor.

(6) Ukoliko je prigovor na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa prihvaćen i donesena je nova Odluka o dodjeli sredstva iz IPARD programa, Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji je korisnik dužan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(7) Ako Povjerenstvo odbije prigovor izjavljen na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 25. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva dostaviti već zaprimljen IPARD Ugovor s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(8) Ako korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(9) Ako Povjerenstvo odbaci/odbije prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 36. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(10) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 34. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika i nakon ponovljenog postupka obrade Agencija za plaćanja ponovno donese Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(11) U slučaju kada Povjerenstvo prihvati prigovor podnesen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade Zahtjeva za isplatu te u roku od 45 dana donijeti Odluku o isplati/Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Članak 52.

Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja zaključila IPARD Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Članak 53.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 54/12 i 68/12).

(2) Prijave podnositelja čiju je obradu Agencija započela po odredbama Pravilnika o provedbi Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 54/12, 68/12) obrađivat će po odredbama tog Pravilnika do dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(3) Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja sklopila IPARD Ugovor temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 54/12, 68/12), podnose Zahtjev za odobrenje promjena iz članka 28. stavka 1. i Zahtjev za isplatu iz članka 33. ovoga Pravilnika temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 54/12 i 68/12) do dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(4) Nakon dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura za sve korisnike primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika.

SUSPENZIVNA KLAUZULA

Članak 54.

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(2) Ako dobivanje odluke Europske komisije/Odobrenja od strane Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o odobrenju nove verzije procedura bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovog Pravilnika, podnositelj ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka Europske komisije o odobrenju nove verzije bit će objavljena na službenim web-stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/37

Urbroj: 525-08/0470-13-9

Zagreb, 25. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

POPIS POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆEN DODATKOM I. UGOVORA O EU

Broj u briselskoj nomenklaturi

Opis proizvoda

Poglavlje 1

Žive životinje

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Poglavlje 3

Ribe i rakovi, mekušci

Poglavlje 4

Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med

Poglavlje 5


05.04

Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi

05.15

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1 ili 3, neuporabive za ljudsku prehranu:

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Poglavlje 7

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Poglavlje 9

Kava, čaj, začini, isključujući mate čaj (tarifni br. 09.03)

Poglavlje 10

Žitarice

Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; gluten

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Poglavlje 13


isključujući 13.03

Pektin

Poglavlje 15


15.01

Prerađana svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi

15.02

Neprerađene masti od goveda, ovaca ili koza, te loj proizveden iz ovih masti

15.03

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni:

15.04

Masti i ulja riba i morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani

15.07

Stabilna biljna ulja, tekuća ili kruta, sirova, rafinirana ili pročišćena

15.12

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla, hidrogenirani, rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni

15.13.

Margarin, imitacija sala i druge jestive masti

15.17

Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

Poglavlje 16

Prerađevine od mesa, riba, rakova, mekušaca

Poglavlje 17


17.01

Šećer od šećerne repe i šećerne trske, krut

17.02

Ostali šećeri; šećerni sirupi; umjetni med (miješan ili ne s prirodnim medom); karamel

17.03

Melase, obezbojena ili ne

17.05(*)

Aromatizirani ili obojeni šećeri, sirupi i melasa (uključujući vanilijin šećer ili vanilin), uz iznimku voćnog soka s dodanim šećerom u bilo kojem omjeru

Poglavlje 18


18.01

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

18.02

Ljuske, kore, opne i otpaci od kakaa

Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća ili ostalih dijelova biljaka

Poglavlje 22


22.04

Mošt od grožđa, u fermentaciji, ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola

22.05

Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa čija je fermentacija zaustavljena dodatkom alkohola

22.07

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina)

isključujući 22.08(*)

isključujući 22.09(*)

Etilni alkohol ili neutralni alkoholi, denaturiran ili ne, bilo koje jačine, dobiven iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u dodatku 1, isključujući likere, ostala alkoholna pića i složene alkoholne pripravke (poznate kao »koncentrirani ekstrakti«) – za uporabu u proizvodnji pića

22.10

Ocat i nadomjesci octa

Poglavlje 23

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana

Poglavlje 24


24.01

Neprerađeni duhan, duhanski otpaci

Poglavlje 45


45.01

Pluto prirodno, neobrađeno, drobljeno, granulirano ili mljeveno; otpaci od pluta

Poglavlje 54


54.01

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

Poglavlje 57


57.01

Prava konoplja (Cannabis sativa l.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

(*) Dodano člankom 1. Uredbe br. 7a Vijeća Europske ekonomske zajednice od 18. prosinca 1959. (Službeni list br. 7., 30.1.1961, str. 71/612)

PRILOG II.

RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA S OBZIROM NA BROJ ZAPOSLENIH, UKUPNI PRIHOD I IMOVINU

Razvrstavanje poslovnih subjekata s obzirom na broj zaposlenih, ukupni prihod i imovinu


Broj

zaposlenih

Godišnji promet

Vrijednost imovine iz bilance

Mikro

< 10

< 2.000.000 €

< 2.000.000 €

Malo

< 50

< 10.000.000 €

< 10.000.000 €

Srednje

< 250

< 50.000.000 €

< 43.000.000 €

PRILOG III.

LISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 103

LISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 103

Kod izdatka

Naziv prihvatljivog izdatka

Sva ulaganja/izdaci unutar ove liste mogu uključivati hardware i software koji omogućuju vođenje proizvodnih procesa

(103.1)

SEKTOR MLIJEKA I MLJEKARSTVA

(103.1.1)

Izgradnja

103.1.1.1

Izgradnja ili rekonstrukcija objekata za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda (prostori za: prihvat sirovina, toplinsku obradu (pasterizaciju/sterilizaciju/UHT); hlađenje i uskladištenje gotovih proizvoda; pakiranje i otpremu; sanitaciju opreme (CIP i sl.) i uskladištenje opreme i sredstava za sanitaciju; uskladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (zatvorene posude – kontejneri); laboratorij, uključujući garderobe i sanitarne čvorove; skladištenje materijala za pakiranje i aditiva; prostorije ili natkriveni prostori za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava, unutarnje mreže putova), prostora za instalaciju opreme za ventilaciju i klimatizaciju, hlađenje i grijanje, popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.1.1.2

Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

(103.1.2)

Oprema

103.1.2.1

Oprema za prihvat i čuvanje (hlađenje) mlijeka (sabirališta) do isporuke, s odgovarajućim mjernim uređajem za temperaturu

103.1.2.2

Specijalna vozila za transport sirovog mlijeka s odgovarajućom opremom (mjerni uređaji i uređaji za uzorkovanje)

103.1.2.3

Oprema za uzorkovanje, prihvat, preradu, punjenje i pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda

103.1.2.4

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova (uključujući mjerne uređaje)

103.1.2.5

Oprema za manipulaciju i skladištenje mlijeka i mliječnih proizvoda

103.1.2.6

Oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa, (s montažom)

103.1.2.7

Laboratorijska oprema (ne uključuje stakleni pribor) za internu uporabu, dio prerađivačkog pogona, sastavni dio projekta

103.1.2.8

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

103.1.2.9

Oprema za pripremu (uključujući kemijsku), akumulaciju i razvođenje tople i hladne (ledene) vode

103.1.2.10

Oprema za osiguravanje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija - hlađenje/grijanje, sušenje/vlaženje zraka)

103.1.2.11

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

103.1.2.12

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

103.1.2.13

Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(103.2)

SEKTOR MESA

(103.2.1)

Izgradnja

103.2.1.1

Izgradnja ili rekonstrukcija postojećih klaonica i rasjekaonica (prostori za: prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje; obori za smještaj bolesnih ili na oboljenje sumnjivih ili ozlijeđenih životinja; prostori za sputavanje, omamljivanje i klanje životinja, prostorije za obavljanje proizvodnog procesa; prostorije za evisceraciju i daljnju obradu, uključujući dodavanje začina cijelim trupovima peradi; prostorije za rasijecanje i otkoštavanje mesa, prostorija za pražnjenje i čišćenje želudaca i crijeva; prostorija za hladno skladištenje zadržanog mesa; prostora za skladištenje mesa koje je proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi; prostorija za hlađenje mesa; prostorija za rasijecanje i pakiranje mesa; prostora za pakiranje jestivih nusproizvoda, prostora za otpremu mesa; prostora s odgovarajućom opremom za čišćenje, pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz životinja; prostora koji se upotrebljavaju isključivo za klanje bolesnih, na oboljenje sumnjivih životinja ili bolesnih životinja; prostori za skladištenje gnoja ili sadržaja probavnog trakta; prostorija za potrebe veterinarske službe te unutarnja mreža putova, prostora za odvojeno skladištenje zapakiranog i nezapakiranog mesa, hladnjača, prostorija za uskladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, garderobne prostore i sanitarne čvorove, laboratorije, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grijanje, popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući građevine za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.2.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija centara za skupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i otpada s unutarnjom mrežom putova prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grijanje popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne, (uključujući bunare) plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući građevine za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.2.1.3

Izgradnja ili rekonstrukcija objekata/prostorija za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa, preradu mesa; prostorije/prostori za prihvat, čuvanje i/ili rasijecanje mesa, proizvodne prostorije uključujući prostorije s posebnim mikroklimatskim uvjetima za potrebe proizvodnje; prostori za pakiranje; prostori za skladištenje gotovih proizvoda; prostori za skladištenje začina i drugih dodataka i sredstava potrebnih u proizvodnji, prostori za skladištenje ambalaže; prostori za odvojeno skladištenje pribora, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju; prostori za odvojeno prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, garderobni prostori i sanitarne čvorove, laboratorije, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grijanje; popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući građevine za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.2.1.4

Izgradnja ili rekonstrukcija objekata za skladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i/ili prepakiranje hrane životinjskog podrijetla; prostori za prijem i čuvanje hrane, prostori za pakiranje, prostori za skladištenje sredstava za pakiranje, prostori za skladištenje pribora, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju, prostori za odvojeno skladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; prostori za otpremu proizvoda; garderobni prostori, sanitarni čvorovi, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grijanje, popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući građevine za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.2.1.5

Izgradnja natkrivenog prostora za istovar životinja

103.2.1.6

Izgradnja prostora za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila za prijevoz živih životinja

103.2.1.7

Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

(103.2.2)

Oprema

103.2.2.1

Oprema za istovar životinja i istovarna rampa

103.2.2.2

Oprema za prihvat, privremeni smještaj, hranidbu i napajanje životinja u depou, čišćenje, pranje i dezinfekciju depoa

103.2.2.3

Oprema za prijevoz živih životinja unutar klaonice (peradi i drugih životinja u slučaju ozljede ili bolesti)

103.2.2.4

Oprema za pomoć pri usmjeravanju životinja tijekom njihovog premještanja u klaonici

103.2.2.5

Oprema za sputavanje, omamljivanje i iskrvarenje životinja

103.2.2.6

Oprema za prihvat sirovina

103.2.2.7

Sustav (konstrukcije, uređaji) za transport trupova i dijelova trupa

103.2.2.8

Oprema za klaoničku obradu trupova nakon iskrvarenja

103.2.2.9

Uređaji za mjerenje udjela mišićnog tkiva u trupovima

103.2.2.10

Oprema za sakupljanje, prihvat, čuvanje (hladno skladištenje), uklanjanje i prerada nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i klaoničkog otpada

103.2.2.11

Oprema za centre za skupljanje otpada životinjskog podrijetla

103.2.2.12

Oprema za obradu i pakiranje jestivih nusproizvoda

103.2.2.13

Oprema za pražnjenje i čišćenje želudaca, mjehura i crijeva

103.2.2.14

Oprema za rasijecanje, preradu, pakiranje i označavanje

103.2.2.15

Uređaji za hlađenje pilećih trupova (hlađenje u struji zraka ili »spin chilleri«)

103.2.2.16

Oprema za obradu i skladištenje masnoća

103.2.2.17

Oprema za hlađenje i/ili zamrzavanje sirovine i gotovih proizvoda, uključujući i mjerne uređaje

103.2.2.18

Oprema za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa i proizvoda od mesa

103.2.2.19

Oprema za prihvat, rukovanje, skladištenje i otpremu gotovih proizvoda s odgovarajućim mjernim uređajima

103.2.2.20

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila i kaveza

103.2.2.21

Oprema za interne veterinarske preglede (vlasništvo pogona, sastavni dio projekta)

103.2.2.22

Laboratorijska oprema isključujući stakleni pribor (sastavni dio projekta)

103.2.2.23

Oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa, (s montažom)

103.2.2.24

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova s odgovarajućim mjernim uređajima

103.2.2.25

Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizikalnih opasnosti

103.2.2.26

Oprema za osiguravanje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija - hlađenje/grijanje, sušenje/vlaženje zraka)

103.2.2.27

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

103.2.2.28

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

103.2.2.29

Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(103.3)

SEKTOR RIBARSTVA

(103.3.1)

Izgradnja

103.3.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija pogona za preradu riba, rakova, mekušaca i drugih vodenih beskralješnjaka, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grijanje, pogone za hlađenje, skladištenje, pakiranje i otpremu proizvoda ribarstva, skladištenje materijala za pakiranje, prostori za skladištenje nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi, laboratorij, garderobni i sanitarni prostori, prostorije ili natkriveni prostori za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava te unutarnje mreže putova, popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.3.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija distributivnih centara/centara za pročišćavanje živih školjkaša s pogonima za tretiranje vode koja se koristi u postupku pročišćavanja živih školjkaša te otpadnih voda, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grijanje, pogone za uskladištenje, pakiranje i otpremu živih školjkaša, skladištenje materijala za pakiranje, prostore za skladištenje nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi, laboratorij, garderobni i sanitarni prostori, prostorije ili natkriveni prostori za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava, te unutarnje mreže putova, popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.3.1.3

Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

(103.3.2)

Oprema

103.3.2.1

Oprema za prihvat primarne sirovine

103.3.2.2

Oprema za pripremu i čuvanje leda

103.3.2.3

Oprema za preradu (rezanje, čišćenje, strojno odvajanje mesa, konfekcioniranje, soljenje, mariniranje, salamurenje i sl. te pakiranje)

103.3.2.4

Oprema za konzerviranje (punjenje, toplinsku obradu i dimljenje)

103.3.2.5

Oprema za pripremu proizvoda kojima se dodaju druge namirnice, aditivi i začini

103.3.2.6

Oprema za pranje i dezinfekciju

103.3.2.7

Oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa, (s montažom)

103.3.2.8

Oprema za rukovanje, skladištenje i otpremu gotovih proizvoda

103.3.2.9

Oprema za uklanjanje otpada životinjskog podrijetla

103.3.2.10

Oprema za interne veterinarske preglede (vlasništvo pogona, sastavni dio projekta)

103.3.2.11

Laboratorijska oprema isključujući stakleni pribor (sastavni dio projekta)

103.3.2.12

Spremnik za vodu za centre za pročišćavanje školjaka

103.3.2.13

Recirkulacijska pumpa za centre za pročišćavanje živih školjaka

103.3.2.14

Mehanički filter za centre za pročišćavanje živih školjaka

103.3.2.15

Oprema za kondicioniranje vode (UV i dr.) za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.16

Izmjenjivač topline, ili rashlađivač za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.17

Plastični bazeni sa opremom (cjevovodi, ventili i slično) za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.18

Oprema za opskrbu kisikom (dovod zraka ili čistog kisika) za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.19

Oprema za mehaničko čišćenje i selektiranje za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.20

Oprema za pakiranje, označavanje i skladištenje za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.21

Vaga za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.22

Oksimetar za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.23

Salinometar za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.24

Termometar za centre za pročišćavanje živih školjkaša

103.3.2.25

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

103.3.2.26

Oprema za osiguravanje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija – hlađenje/grijanje, sušenje/vlaženje zraka)

103.3.2.27

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

103.3.2.28

Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(103.4)

SEKTOR PRERADE VOĆA I POVRĆA

(103.4.1)

Izgradnja

103.4.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za preradu (prostora za prihvat sirovine, pranje/čišćenje, sortiranje, obradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje, analiza gotovih proizvoda) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja i gljiva, s unutarnjom mrežom putova, skladišta materijala za pakiranje, aditiva i gotovih proizvoda, prostora za garderobe, sanitarne čvorove, pranje i čišćenje, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje; popratnih energetskih objekata, izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

103.4.1.2

Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

(103.4.2)

Oprema

103.4.2.1

Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje

103.4.2.2

Oprema i uređaji za preradu, pakiranje, označavanje i privremenu pohranu

103.4.2.3

Oprema za sterilizaciju/pasterizaciju

103.4.2.4

Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje

103.4.2.5

Oprema za umjetno prozračivanje, klimatizaciju, hlađenje i grijanje objekta za preradu i skladištenje

103.4.2.6

Oprema i uređaji za tretiranje otpada i otpadnih voda

103.4.2.7

Oprema i uređaji za pogone za grijanje

103.4.2.8

Oprema za transport voća i povrća (boks palete, plastični kontejneri.)

103.4.2.9

Uređaji za transport unutar kruga objekta, sukladno zahtjevima projekta

103.4.2.10

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

103.4.2.11

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

103.4.2.12

Oprema za prihvat sirovine

103.4.2.13

Laboratorijska oprema isključujući stakleni pribor (sastavni dio projekta)

103.4.2.14

Oprema za detekciju stakla i metala i/ili drugih fizikalnih opasnosti

103.4.2.15

Oprema za skladištenje sirovine i gotovih proizvoda sukladno zahtjevima projekta

103.4.2.16

Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(103.5)

SEKTOR VINARSTVA

(103.5.1)

Izgradnja

103.5.1.1

Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

103.5.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

(103.5.2)

Oprema

103.5.2.1

Oprema i uređaji za preradu grožđa

103.5.2.2

Oprema i uređaji za pročišćavanje mošta i vina

103.5.2.3

Oprema i uređaji za reverznu osmozu i vakuum uparivači

103.5.2.4

Oprema i uređaji za pretakanje, čuvanje, dozrijevanje vina (uključujući pumpe i vinarske sudove)

103.5.2.5

Linije za punjenje vina uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca)

103.5.2.6

Cjevovodi i armature

103.5.2.7

Oprema za transport u sklopu vinarije/objekta sukladno zahtjevima projekta (palete za butelje, kontejneri...)

103.5.2.8

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme

103.5.2.9

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

103.5.2.10

Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje

103.5.2.11

Oprema za kvalitativnu analizu

103.5.2.12

Oprema za trženje vina

103.5.2.13

Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

103.5.2.14

Oprema za korištenje komine grožđa

(103.6)

SEKTOR MASLINOVOG ULJA

(103.6.1)

Izgradnja

103.6.1.1

Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

103.6.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

(103.6.2)

Oprema

103.6.2.1

Oprema i uređaji za preradu maslina u ulje

103.6.2.2

Oprema i uređaji za pročišćavanje maslinovog ulja

103.6.2.3

Linije za punjenje maslinovoga ulja uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca)

103.6.2.4

Cjevovodi i armature

103.6.2.5

Oprema za transport u sklopu objekta sukladno zahtjevima projekta (palete za boce, kontejneri...)

103.6.2.6

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme

103.6.2.7

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

103.6.2.8

Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje

103.6.2.9

Oprema za trženje maslinovog ulja

103.6.2.10

Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(103.6.3)

Oprema za kemijsku analizu

103.6.3.1

Uređaj za destilaciju vode

103.6. 3.2

Sušionik-sterilizator

103.6. 3.3

UV-VIS spektrofotometar

103.6. 3.4

Vage tehničke i analitičke

103.6. 3.5

Hladnjak za uzorke

103.6. 3.6

Magnetska miješalica

103.6. 3.7

Centrifuga

103.6. 3.8

Vakuum uparivač s manostatom

103.6. 3.9

Plinski kromatograf (FID, ECD i PFD detektori)

103.6. 3.10

Uređaj za tekućinsku kromatografiju

103.6. 3.11

Grijači za organoleptičku analizu maslinovog ulja sa 6 grijaćih mjesta

(103.6.4)

Oprema za kompostiranje komine masline

103.6.4.1

Sušionik

103.6. 4.2

Uređaj za određivanje dušika

103.6. 4.3

Uređaj za određivanje ukupnog ugljika

103.6. 4.4

Mufolna peć

103.6. 4.5

pH-metar

103.6. 4.6

Termometar

103.6. 4.7

Utovarivač

103.6. 4.8

Prevrtač kompostne hrpe (windrow turner)

103.6. 4.9

Uređaj za peletiziranje

103.6. 4.10

Spremnici za prikupljanje i odvoz komine do kompostišta

(103.7)

Opći troškovi

103.7.1

Troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije poput naknada za arhitekte, inženjere i druge konzultantske naknade

103.7.2

Troškovi studije utjecaja na okoliš

103.7.3

Troškovi izrade dokumentacija za prijavu za IPARD natječaj (konzultantske usluge IPARD prijava i zahtjeva za plaćanje)

103.7.4

Investicijska studija/Poslovni plan

Lista dozvoljenih radova vezano uz izgradnju/rekonstrukciju

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Izolaterski radovi

10. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

11. Limarski radovi

12. Stolarski radovi

13. Bravarski radovi

14. Staklarski radovi

15. Gips-kartonski radovi

16. Podne i zidne obloge

17. Kamenarski radovi

18. Keramičarski radovi

19. Parketarski radovi

20. Soboslikarsko-ličilački radovi

21. Fasaderski radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije

3. Strojarske instalacije

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA

PRILOG IV.

KRITERIJI RANGIRANJA

Kriterij

 

Bodova

Ulaganje je provedeno u područjima s težim uvjetima gospodarenja kako je regulirano Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 92/10)

Ako »da« tad 25, ako »ne« tad 0

25

Obrtnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi je mlađi od 40 godina u vrijeme podnošenja prijave

Ako »da« tad 15, ako »ne« tad 0

15

Podnositelj je u razini malih i srednjih poduzetnika

Ako »da« tad 15, ako »ne« tad 0

15

Podnositelj je u 100%-om privatnom vlasništvu

Ako »da« tad 10, ako »ne« tad 0

10

Iznos tražene potpore u projektu je manji od 50%

Ako »da« tad 10, ako »ne« tad 0

10

Proširenje opsega proizvoda

Ako »da« tad 10, ako »ne« tad 0

10

Investiciju je preporučio odobreni LAG

Ako »da« tad 15, ako »ne« tad 0

15

UKUPNO

 

100

PRILOG V.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru IPARD programa trebaju uključivati podatke o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a, tj. IPARD programa. Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak označavanja ulaganja temelji se na priručniku Komunikacija i vidljivost za vanjske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.

Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju. Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

1. Ulaganja u izgradnju trajnih građevina

Prilikom ulaganja u izgradnju trajnih građevina potrebno je postaviti trajnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što je glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Primjer 1: Trajna ploča (metalna ploča; dimenzija 0,42 × 0,297 m)

za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju

2. Ulaganja u rekonstrukciju

Prilikom ulaganja u rekonstrukciju potrebno je postaviti informativnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što su glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Primjer 2: Informativna ploča (plastična ploča; dimenzija 0,42 × 0,297 m) za označavanje ulaganja vezanih uz rekonstrukciju

3. Ulaganja u nabavu opreme

Za ulaganja u nabavku opreme korisnik je obvezan postaviti informativnu ploču na glavni ulaz građevine u kojoj je postavljena odgovarajuća oprema.

Primjer 3: Informativna ploča za označavanje ulaganja u nabavu opreme (plastična ploča; dimenzija 0,42 × 0,297 m)

Ispunjavanje ovih ugovornih obveza provjeravat će kontrolori u kontrolama na terenu.

Ukoliko je istom korisniku sufinancirano nekoliko različitih ulaganja istovremeno, tada Trajna ploča za označavanje ulaganja nosi naziv svih ulaganja, primjerice: Izgradnja i opremanje objekta sufinancirani su iz pretpristupnog programa EU IPARD.

PRILOG VI.

PRIKAZ OCJENE POVIJESNIH POKAZATELJA POSLOVANJA PODNOSITELJA

POKAZATELJ

IZRAČUN*

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BODOVI

PONDER

Koeficijent tekuće likvidnosti

kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze

> 1,5

2

2

0,8 – 1,5

1

< 0,8

0

Omjer obveza i kapitala

(kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)**

< 1,5

2

2

1,5-4

1

> 4

0

Pokriće troškova kamata

(dobit prije oporezivanja + kamate)/kamate***

> 2

2

1

1 – 2

1

< 1

0

Koeficijent obrta ukupne imovine

ukupni prihodi/ukupna imovina

≥ vrijednost grane

2

1

< vrijednost grane

0

Odnos prihoda i rashoda

ukupni prihodi/ukupni rashodi

>1,15

2

2

1,00 – 1,15

1

< 1,00

0

Stopa povrata kapitala

dobit poslije oporezivanja/(kapital i rezerve)**

>5%

2

1

3 – 5%

1

< 3%

0

Bruto marža profita

(dobit prije oporezivanja + kamate)/ ukupni prihod

>8%

2

1

5 – 8%

1

< 5%

0

* ulazni podaci temelje se na vrijednostima iz bilance, računa dobiti i gubitka i BON1 obrasca iz prethodne financijske godine

** u slučaju da je varijabla »kapital i rezerve« negativna vrijednost, podnositelj ne može ostvariti bodove za pokazatelje »Omjer obveza i kapitala« i »Stopa povrata kapitala«

*** u slučaju da podnositelj nema troškova kamata, ostvarit će maksimalan broj bodova za pokazatelj »Pokriće troškova kamata«

Izračune svih pokazatelja treba bodovati, ponderirati i zbrojiti te poduzeće ocijeniti prema sljedećoj tablici:

OCJENA

ZBROJ BODOVA

VRLO DOBAR

17 – 20

DOBAR

12 – 16

ZADOVOLJAVAJUĆI

7 – 11

NEZADOVOLJAVAJUĆI

0 – 6

PRILOG VII.

DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 103
(PREMA TIPU KONTROLE)


DOKUMENT

KONTROLA PRIJE
UGOVARANJA

KONTROLA PRIJE
PLAĆANJA

EX-POST KONTROLA

1

Kopija katastarskog plana

+

+

+

2

Knjiga dionica/Knjiga poslovnih udjela+

3

Kartica konta prihoda od dotacija refundacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada


+

+

4

Glavni projekt

+

+

+

5

Tehnološki projekt

+

+

+

6

Knjiga ulaznih računa (UR-a)


+

+

7

Knjiga izlaznih računa (IR-a)


+

+

8

Popis dugotrajne imovine

+

+

+

9

Kartica konta dobavljača

+

+

+

10

Građevinski dnevnik


+

+

11

Građevinska knjiga


+

+

12

Rješenje o odobrenju objekta (Uprave za veterinarstvo) za djelatnost koju obavlja+


PRILOG VIII. – PRILOG XV.


24 27.02.2013 Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa