Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

NN 24/2013 (27.2.2013.), Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

400

Na temelju članka 13.b stavka 4. i članka 15. stavka 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11 i 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU MLIJEKA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i način provedbe sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (u daljnjem tekstu: mliječne kvote) u Republici Hrvatskoj.

(2) Provedba sustava mliječnih kvota podrazumijeva podjelu nacionalne mliječne kvote, dodjelu individualnih kvota, dodjelu mliječne kvote iz nacionalne pričuve, određivanje individualnog referentnog udjela mliječne masti, prava i obveze proizvođača i otkupljivača mlijeka, referentno razdoblje za dodjelu individualne kvote, pretvorbu i prijenos individualne kvote, utvrđivanje visine i iznosa pristojbi za prekoračenje dodijeljene mliječne kvote, provedbu i kontrolu sustava mliječnih kvota te izvješćivanje Europske komisije.

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba sljedećih Uredbi Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, 16. 11. 2007.) u dijelu koji se odnosi na uređenje sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) 1234/2007), te:

– Uredba Komisije (EZ) br. 595/2004 od 30. ožujka 2004. godine o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uspostavi pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 94, 31. 3. 2004.).

(2) U Pravilniku su utvrđene posebnosti sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka u Republici Hrvatskoj usklađene s Uredbama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe Uredbi iz stavka 1. ovoga članka koje nisu navedene u ovom Pravilniku, a dodatno uređuju sustav proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se neposredno u provedbi.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka pri primjeni sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka ne primjenjuju se odredbe koje uređuju:

– privremeni prijenos individualne mliječne kvote propisan člankom 73. Uredbe Vijeća (EZ) 1234/2007,

– posebne mjere u cilju restrukturiranja proizvodnje mlijeka ili poboljšanja okoliša propisane člankom 75. Uredbe Vijeća (EZ) 1234/2007,

– zadržavanje kvote propisano člankom 76. Uredbe Vijeća (EZ) 1234/2007.

Članak 3.

Definicije

Izrazi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) »mlijeko« je proizvod dobiven mužnjom jedne ili više krava;

(b) »mliječni proizvodi« su svi proizvodi dobiveni od mlijeka, a osobito obrano mlijeko, vrhnje, maslac, jogurt i sir;

(c) »proizvođač« je nositelj poljoprivrednog gospodarstva, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koji proizvodi i prodaje mlijeko i/ili mliječne proizvode ili koji se priprema to raditi u bliskoj budućnosti;

(d) »poljoprivredno gospodarstvo« je gospodarstvo koje se sastoji od jedne ili više proizvodnih jedinica na području Republike Hrvatske kojim upravlja proizvođač;

(e) »otkupljivač« je fizička ili pravna osoba koja:

– otkupljuje mlijeko od proizvođača

– u svrhu sakupljanja, pakiranja, skladištenja, hlađenja, obrade, ili prerade, uključujući i iz usluge,

– u svrhu prodaje jednom ili više fizičkih ili pravnih osoba koje obrađuju ili prerađuju mlijeko ili druge mliječne proizvode;

– provodi administrativne i knjigovodstvene radnje vezane za provedbu sustava mliječnih kvota sukladno ovom Pravilniku;

(f) »isporuka« je svaka isporuka mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od proizvođača otkupljivaču, bez obzira obavlja li prijevoz mlijeka proizvođač, otkupljivač ili treća strana;

(g) »izravna prodaja« je svaki oblik prodaje ili prijenosa mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od proizvođača izravno potrošaču, kao i bilo koja druga prodaja mliječnih proizvoda koju obavlja proizvođač;

(h) »trženje« podrazumijeva isporuku mlijeka ili izravnu prodaju mlijeka i/ili ostalih mliječnih proizvoda;

(i) »kvotna godina« je razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine;

(j) »nacionalna mliječna kvota« je maksimalna količina mlijeka izražena u kilogramima koju proizvođači u Republici Hrvatskoj imaju pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine;

(k) »individualna kvota« je maksimalna količina mlijeka izražena u kilogramima koju proizvođač ima pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine, bilo isporukom mlijeka otkupljivaču, bilo izravnom prodajom;

(l) »referentni udio mliječne masti« je prosječni sadržaj mliječne masti u isporučenom mlijeku tijekom referentnog razdoblja, izražen u gramima po kilogramu i zaokružen na dva decimalna mjesta, a koristi se za korekciju isporučenih količina mlijeka u pojedinoj kvotnoj godini;

(m) »raspoloživa individualna kvota« je kvota kojom proizvođač raspolaže na 31. ožujka dvanaestomjesečnog razdoblja za koje je obračunata pristojba za prekoračenje, a nakon što se uzmu u obzir sve dodjele, pretvorbe i prijenosi kvote koji su provedeni u tom razdoblju.

Članak 4.

Viša sila

(1) Viša sila je vanjski nepovoljni utjecaj koji nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastao zbog elementarne nepogode, smrti proizvođača ili otkupljivača, privremene ili trajne nesposobnosti proizvođača ili otkupljivača za rad, uništenja proizvodnih objekata ili epizootske bolesti koja se pojavila kod životinja na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) U slučaju više sile proizvođač, odnosno otkupljivač mlijeka dužan je u pisanom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) uz prilaganje odgovarajućeg dokaza.

Članak 5.

Podjela nacionalne mliječne kvote

(1) Nacionalna mliječna kvota dijeli se na nacionalnu pričuvu, kvotu za isporuku mlijeka (u daljnjem tekstu: kvota A) i kvotu za izravnu prodaju mlijeka (u daljnjem tekstu: kvota B).

(2) Nacionalna mliječna kvota dodjeljuje se izravno proizvođačima kao individualna kvota za isporuku mlijeka (u daljnjem tekstu: individualna kvota A) i individualna kvota za izravnu prodaju mlijeka (u daljnjem tekstu: individualna kvota B).

(3) Proizvođaču se može istovremeno dodijeliti individualna kvota A i individualna kvota B.

Članak 6.

Vrijednosti mliječne kvote

(1) Ukupna vrijednost nacionalne mliječne kvote u Republici Hrvatskoj iznosi 765.000.000 kg mlijeka.

(2) Ukupna vrijednost nacionalne mliječne kvote za isporuku (kvota A i pripadajući dio nacionalne pričuve) iznosi 700.000.000 kg mlijeka.

(3) Ukupna vrijednost nacionalne mliječne kvote za izravnu prodaju (kvota B i pripadajući dio nacionalne pričuve) iznosi 65.000.000 kg mlijeka.

(4) Referentni udio mliječne masti iznosi 40,70 g/kg mlijeka.

Članak 7.

Nacionalna pričuva

(1) Nacionalna pričuva je dio nacionalne mliječne kvote namijenjen za dodjelu dodatnih količina mlijeka za kvotu A i kvotu B.

(2) Nacionalna pričuva vodi se odvojeno za kvotu A i kvotu B.

(3) Nacionalna se pričuva formira:

– pri podjeli nacionalne mliječne kvote;

– od količine mlijeka koja ostaje nakon odustajanja proizvođača od proizvodnje odnosno isporuke mlijeka i/ili izravne prodaje mlijeka i/ili mliječnih proizvoda;

– od količine koja ostaje nakon smanjenja individualne kvote kod proizvođača koji su je u prethodnoj kvotnoj godini koristili manje od 85%;

– po potrebi smanjenjem vrijednosti individualne kvote A ili individualne kvote B.

(4) Svaka dodatna kvota, koja se dodijeli Republici Hrvatskoj, izravno se raspoređuje u nacionalnu pričuvu te se dijeli na kvotu A i kvotu B u skladu s predvidivim potrebama.

(5) Za mlijeko iz nacionalne pričuve ne računa se referentni udio mliječne masti.

Članak 8.

Dodjela mliječne kvote iz nacionalne pričuve

(1) Nacionalna pričuva koristi se za:

– ispravljanje pogrešaka pri prvoj podijeli kvota,

– dodjelu dodatnih kvota proizvođačima koji su u kvotnoj godini prekoračili individualnu kvotu,

– rješavanje neskladnosti kod proizvođača čija dodijeljena kvota ne odražava stvarno stanje proizvodnje, odnosno onih proizvođača koji su u prethodnim godinama investirali u proizvodnju mlijeka i koji će stvarnu razinu proizvodnje dostići u narednom razdoblju,

– dodjelu individualnih kvota proizvođačima koji tek započinju s isporukom i/ili izravnom prodajom mlijeka i/ili mliječnih proizvoda.

(2) Agencija će na temelju zahtjeva proizvođača i ukupno raspoloživih količina nacionalne pričuve donijeti Odluku o dodjeli dodatne kvote onim proizvođačima koji su za to podnijeli zahtjev. Pri dodjeli dodatne kvote iz nacionalne pričuve proizvođaču Agencija će uzeti u obzir preostalo vrijeme trajanja kvotne godine te povećanje broja grla uključenih u proizvodnju i/ili povećanje proizvodnje mlijeka po grlu.

(3) Zahtjev za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve uz koji su priloženi dokazi iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (u daljnjem tekstu: HPA) najkasnije do 28. veljače za tekuću kvotnu godinu na Obrascu 1. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(4) Ako proizvođaču iz stavka 2. ovoga članka pripada manje od 50 kg dodatne kvote, Agencija mu dodjeljuje 50 kg dodatne kvote.

Članak 9.

Individualne kvote se, po potrebi, mijenjaju za svaku kvotnu godinu tako da zbroj kvote A i kvote B ne prekorači odgovarajući dio nacionalne kvote uzimajući u obzir sva smanjenja koja su učinjena radi punjenja nacionalne pričuve.

UPRAVLJANJE KVOTOM A

Članak 10.

Dodjela individualne kvote A

(1) Individualna kvota A, zajedno s individualnim referentnim udjelom mliječne masti, je kvota koju je Agencija odlukom dojavila proizvođačima do 1. travnja 2012. godine.

(2) Temelj za dodjelu individualne kvote A i individualnog referentnog udjela mliječne masti iz stavka 1. ovoga članka bila je količina isporučenog mlijeka i prosječni udio mliječne masti tijekom razdoblja od 1. ožujka 2011. do 29. veljače 2012. godine (u daljnjem tekstu: referentno razdoblje).

(3) Individualna kvota A usklađuje se prema potrebi za svaku kvotnu godinu tako da zbroj individualnih kvota A i nacionalna pričuva kvote A ne premaši nacionalnu kvotu A.

(4) Individualna kvota A dodjeljuje se u kilogramima mlijeka i zaokružuje na cijeli broj, a individualni referentni udio mliječne masti izražava se u gramima na kilogram mlijeka te se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

(5) Isporučivati mlijeko može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu A.

(6) Proizvođač ne može koristiti pravo na individualnu kvotu A drugog proizvođača.

Članak 11.

Mliječna mast

(1) Individualni referentni udio mliječne masti iz članka 10. ovoga Pravilnika usklađuje se prema potrebi za svaku kvotnu godinu na temelju podataka o udjelu mliječne masti u referentnom razdoblju ili prethodnoj kvotnoj godini, uzimajući pri tome u obzir da ponderirani prosjek individualnih udjela mliječne masti ne premaši referentni udio mliječne masti iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika za više od 0,1 gram/kg mlijeka.

(2) Pri pretvorbi individualnih kvota i/ili pri dodjeljivanju kvota iz nacionalne pričuve, individualni referentni udio mliječne masti mijenja se u skladu s člankom 31. ovog Pravilnika.

(3) Za nove proizvođače kojima se individualna kvota A dodjeljuje u cijelosti iz nacionalne pričuve, individualni referentni udio mliječne masti jednak je referentnom udjelu mliječne masti u mlijeku za Republiku Hrvatsku.

Članak 12.

Ovlašteni laboratoriji

Udio mliječne masti u isporučenom mlijeku utvrđuje rutinskom metodom infracrvene spektrometrije laboratorij za kontrolu mlijeka akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten od Ministarstva poljoprivrede, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) po posebnom propisu.

Članak 13.

Usklađivanje kvote A i individualne kvote A

(1) Ukoliko zbroj svih individualnih kvota A, zajedno s nacionalnom pričuvom za kvotu A, premašuje kvotu A, vrši se proporcionalno smanjenje svih individualnih kvota A. O umanjenju individualne kvote A, Agencija izvještava proizvođače i otkupljivače.

(2) Ukoliko zbroj individualnih referentnih udjela mliječne masti prelazi visinu referentnog udjela mliječne masti, vrši se proporcionalno smanjenje mliječne masti kod svih proizvođača s kvotom A.

(3) Ukoliko je zbroj svih individualnih kvota A, zajedno s nacionalnom pričuvom za kvotu A, manji od kvote A, preostali dio kvote Agencija raspoređuje u nacionalnu pričuvu.

(4) Ukoliko je proizvođač tijekom kvotne godine isporučio više mlijeka od dodijeljene mu individualne kvote A, u toj kvotnoj godini dodjeljuje mu se iz nacionalne pričuve raspoloživa individualna kvota na dan 31. ožujka sukladno članku 8. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija prije početka kvotne godine, a najkasnije do 31. svibnja, prema potrebi određuje individualnu kvotu A za svakog proizvođača za sljedeću kvotnu godinu uzimajući u obzir sve promjene koje su učinjene radi punjenja nacionalne pričuve te zahtjeve proizvođača za pretvorbama i prijenosima kvota kao i zahtjevima proizvođača za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve.

Članak 14.

Izbor otkupljivača

(1) Proizvođač može isporučivati mlijeko samo registriranom otkupljivaču kojeg sâm izabere do početka isporuke mlijeka, popunjavanjem Obrasca 2. iz Priloga II. ovoga Pravilnika kojeg dostavlja otkupljivaču.

(2) Otkupljivač je dužan dostaviti HPA obrazac iz stavka 1. ovoga članka prije početka isporuke mlijeka od strane proizvođača.

(3) Proizvođač može istovremeno isporučivati mlijeko većem broju otkupljivača, pri čemu ukupno isporučena količina mlijeka ne smije prelaziti dodijeljenu individualnu kvotu A.

(4) U slučaju da proizvođač ima više od jednog otkupljivača za svakog mora provesti postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka, te je pri tome svaki otkupljivač odgovoran za vođenje i pripremu podataka, dostavu izvješća HPA, te prikupljanje pristojbi propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 15.

Obveze proizvođača s individualnom kvotom A

Proizvođač je dužan čuvati dokumente o otkupljenim količinama mlijeka, koje mu je obvezan izdati otkupljivač, najmanje tri godine od završetka godine u kojoj su oni nastali, i omogućiti HPA uvid u dokumente o količini isporučenog mlijeka te uvid u Registar goveda na gospodarstvu.

Članak 16.

Upis u Registar otkupljivača

(1) Kako bi mogao otkupljivati mlijeko od proizvođača i poslovati na teritoriju Republike Hrvatske, otkupljivač mora biti upisan u Registar otkupljivača kojeg vodi Agencija.

(2) Da bi bio upisan u Registar otkupljivača, otkupljivač mora:

– biti upisan u sudski registar ili obrtni registar Republike Hrvatske iz kojeg je razvidno da može obavljati otkup mlijeka,

– biti upisan u Upisnik odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom pri Upravi za veterinarstvo Ministarstva,

– posjedovati objekte na području Republike Hrvatske u kojima će Agenciji biti dostupna dokumentacija o otkupljenim količinama mlijeka, registrima i ostalim dokumentima iz članka 17. ovoga Pravilnika,

– se obvezati da će ažurno pratiti podatke o otkupljenim količinama mlijeka, voditi registre i ostale dokumente iz članka 17. ovoga Pravilnika,

– preuzeti obvezu da će HPA dostavljati izvješća iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za upis u Registar otkupljivača dostavlja se Agenciji na Obrascu 3. iz Priloga III ovoga Pravilnika.

(4) Temeljem zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Agencija donosi odluku o upisu u Registar otkupljivača.

Članak 17.

Obveze otkupljivača

(1) Otkupljivač je dužan:

a) za svakog proizvođača voditi:

– mjesečnu evidenciju o isporučenim količinama mlijeka izraženu u kilogramima s prosječnim udjelom mliječne masti na Obrascu 4. iz Priloga IV. ovoga Pravilnika;

– mjesečnu evidenciju o korigiranim isporučenim količinama mlijeka s obzirom na prosječni udio mliječne masti u isporučenom mlijeku u odnosu na individualni referentni udio mliječne masti.

b) dostavljati HPA:

– mjesečno, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, podatke o otkupljenim količinama mlijeka sa prosječnim udjelom mliječne masti za svakog proizvođača na Obrascu 4. iz Priloga IV. ovoga Pravilnika;

– do 15. svibnja svake godine na Obrascu 5. iz Priloga V. ovoga Pravilnika godišnje izvješće o otkupljenim količinama mlijeka u prethodnoj kvotnoj godini s prosječnim udjelom mliječne masti za svakog proizvođača i zbirno.

(2) U slučaju da otkupljivač nije otkupljivao mlijeko tijekom kvotne godine, dužan je o tome dati pisanu izjavu.

(3) Ako otkupljivač ne dostavi HPA izvješće iz stavka 1., podstavka b., alineja 2. ovoga članka, isti je dužan platiti naknadu za svaki kalendarski dan kašnjenja u iznosu od 0,01 % od pristojbe za prekoračenje količina za mlijeko koje mu je isporučeno u navedenom razdoblju. U slučaju da količina mlijeka nije poznata jer nije dostavljeno izvješće iz stavka 1., podstavak b, alineja 2. ovoga članka, ista će biti procijenjena od strane Agencije. Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 100.000 € iskazano u kunama na dan obračuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB).

(4) Obračun naknade iz stavka 3. ovoga članka primjenjivat će se do dana dostave izvješća.

(5) Ukoliko se izvješće iz stavka 1., podstavak b, alineja 2. ovoga članka ne dostavi do 15. lipnja, HPA će u roku od 15 radnih dana službeno zatražiti od otkupljivača da u roku od sljedećih 15 dana dostavi ovo izvješće. Ukoliko otkupljivač u tom roku ne dostavi izvješće, Agencija će otkupljivaču poništiti upis u Registar otkupljivača ili zatražiti plaćanje iznosa proporcionalno količini otkupljenog mlijeka o kojem se radi.

(6) Odredbe stavaka 3. i 5. ovoga članka neće se primjenjivati u slučaju više sile ili ukoliko se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara, ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava ili u odnosu na učinkovitost kontrole.

Članak 18.

Čuvanje dokumentacije

(1) Za svaku isporuku mlijeka otkupljivač je dužan proizvođaču izdati odgovarajući dokument koji dokazuje isporuku.

(2) Otkupljivač je dužan bilježiti sve otkupljene količine mlijeka i čuvati dokumente najmanje tri godine od završetka godine u kojoj su nastali, te Agenciji omogućiti uvid:

– u sve podatke o otkupljenim količinama mlijeka mjesečno i za kvotnu godinu s detaljima o imenu i adresi svakog proizvođača,

– u ostale podatke o isporučenim količinama mlijeka, zajedno s poslovnim dokumentima, korespondencijom i ostalim informacijama koje omogućavaju provjeru točnosti podataka o otkupljenim količinama mlijeka,

– u popis dobavljača i tvrtki za obradu ili preradu mlijeka koje mu isporučuju mlijeko i, mjesečno, količine isporučene po svakom dobavljaču.

Članak 19.

Obveze HPA

HPA je dužna svakom proizvođaču mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec, dostaviti podatke o otkupljenim količinama mlijeka i zbirno izvješće za proteklo razdoblje kvotne godine s podacima o:

– isporučenim količinama mlijeka s prosječnim udjelom mliječne masti,

– korigiranim količinama isporučenog mlijeka s obzirom na prosječni udio mliječne masti u odnosu na individualni referentni udio mliječne masti,

– individualnoj kvoti A s individualnim referentnim udjelom mliječne masti,

– obračun preostalog dijela kvote A s individualnim referentnim udjelom mliječne masti.

Članak 20.

Zamjena otkupljivača

(1) Proizvođač može tijekom kvotne godine zamijeniti otkupljivača.

(2) Proizvođač je dužan obavijestiti dosadašnjeg i novoizabranog otkupljivača o zamjeni najkasnije 30 dana prije početka isporuke mlijeka novoizabranom otkupljivaču.

(3) Novoizabrani otkupljivač je dužan obavijestiti HPA o datumu zamjene otkupljivača najkasnije deset dana prije početka isporuke mlijeka novoizabranom otkupljivaču na Obrascu 6. iz Priloga VI ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Ako otkupljivač u cijelosti ili djelomično preuzme otkup od jednog ili više drugih otkupljivača, individualne kvote A kojima raspolažu proizvođači uzimaju se u obzir za preostali dio tekuće kvotne godine, nakon što se odbije već isporučena količina mlijeka korigirana u odnosu na individualni referentni udio mliječne masti.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju zamjene otkupljivača.

Članak 22.

Poništenje upisa u Registar otkupljivača

(1) Agencija odlukom poništava upis u Registar otkupljivača ukoliko se utvrdi da:

– otkupljivač ne ispunjava uvjete iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika,

– je otkupljivač HPA dostavio netočno izvješće,

– otkupljivač ne poštuje bilo koju drugu obvezu propisanu ovim Pravilnikom ili nekim drugim propisom koji pobliže uređuje obveze otkupljivača u provedbi ovoga Pravilnika.

(2) O poništenju upisa u Registar otkupljivača, Agencija mora pisanim putem obavijestiti proizvođače koji isporučuju mlijeko tom otkupljivaču. Proizvođači moraju u roku od deset dana od ove odluke izabrati novog otkupljivača.

(3) Upis u Registar otkupljivača može se ponovno odobriti na zahtjev otkupljivača nakon najmanje šest mjeseci od poništenja upisa u Registar otkupljivača, pod uvjetom da je prethodna detaljna kontrola ispunjavanja uvjeta iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika dala zadovoljavajuće rezultate.

Članak 23.

Korekcija otkupljenih količina mlijeka

(1) Za vođenje evidencije i pripremu izvješća iz članka 17. ovoga Pravilnika vrši se korekcija otkupljenih količina mlijeka s obzirom na udio mliječne masti u otkupljenom mlijeku kako slijedi:

a) ukoliko se utvrdi pozitivna razlika između prosječnog udjela mliječne masti u otkupljenom mlijeku i referentnom udjelu mliječne masti, količina otkupljenog mlijeka povećava se za 0,09% za svakih 0,1 gram dodatne mliječne masti u kilogramu mlijeka,

b) ukoliko se utvrdi negativna razlika između prosječnog udjela mliječne masti u otkupljenom mlijeku i referentnom udjelu mliječne masti, količina otkupljenog mlijeka umanjuje se za 0,18% za svakih 0,1 gram manje mliječne masti u kilogramu mlijeka.

(2) U slučaju prestupne godine, podatak o količini mlijeka smanjuje se za 1/60 količine isporučene u veljači i ožujku.

UPRAVLJANJE KVOTOM B

Članak 24.

Dodjela individualne kvote B

(1) Individualnu kvotu B Agencija je odlukom dodijelila proizvođačima do 1. travnja 2012. godine.

(2) Individualna kvota B dodijeljena je proizvođaču na temelju podnesenog zahtjeva kojeg je proizvođač bio dužan dostaviti HPA najkasnije do 29. veljače 2012. godine.

(3) Individualna kvota B usklađuje se prema potrebi za svaku kvotnu godinu tako da zbroj individualnih kvota B i nacionalna pričuva kvote B ne premaši nacionalnu kvotu B.

(4) Individualna kvota B se dodjeljuje u kilogramima i zaokružuje na cijeli broj.

(5) Ukupna individualna kvota B ne može biti veća od količine izračunate na temelju podataka o broju mliječnih krava proizvođača i utvrđene prosječne proizvodnje mlijeka po kravi.

(6) Prosječna proizvodnja mlijeka po kravi utvrđuje se na temelju podataka o kontroli mliječnosti stada.

(7) Ukoliko se na stadu ne provodi kontrola mliječnosti, prosječna proizvodnja mlijeka po kravi utvrđuje se zavisno od pasmine na temelju podataka o prosječnoj proizvodnji mlijeka po kravi u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

Usklađivanje kvote B i individualne kvote B

(1) Ukoliko zbroj individualnih kvota B, uključujući nacionalnu pričuvu za kvotu B, premašuje kvotu B, individualne kvote B se proporcionalno smanjuju.

(2) Ukoliko je zbroj svih individualnih kvota B, zajedno s nacionalnom pričuvom za kvotu B, manji od kvote B, preostali dio kvote B Agencija raspoređuje u nacionalnu pričuvu.

(3) Ukoliko je proizvođač tijekom kvotne godine izravno prodao više mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od dodijeljene mu individualne kvote B, u toj kvotnoj godini dodjeljuje mu se iz nacionalne pričuve raspoloživa individualna kvota na dan 31. ožujka sukladno članku 8., stavak 2. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija prije početka kvotne godine, a najkasnije do 31. svibnja, prema potrebi određuje individualnu kvotu B za svakog proizvođača za sljedeću kvotnu godinu uzimajući u obzir sve promjene koje su učinjene radi punjenja nacionalne pričuve te zahtjeve proizvođača za pretvorbama i prijenosima kvota kao i zahtjevima proizvođača za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve.

Članak 26.

Proizvođači s individualnom kvotom B

(1) Prodavati mlijeko i/ili mliječne proizvode izravno može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu B.

(2) Proizvođač ne može koristiti pravo na individualnu kvotu B drugog proizvođača.

Članak 27.

Koeficijenti

(1) Za utvrđivanje količine mlijeka pri izravnoj prodaji pojedinih mliječnih proizvoda upotrebljavaju se sljedeći koeficijenti:

1 litra mlijeka = 1,03 kg mlijeka;

1 kg maslaca = 22,50 kg mlijeka;

1 kg vrhnja = (26,30 kg mlijeka × % mliječne masti u vrhnju)/100;

1 kg svježeg sira = 8 kg mlijeka;

1 kg tvrdog sira = 13 kg mlijeka;

1 kg polutvrdog sira = 11 kg mlijeka;

1 kg albuminskog sira (skute) = 8 kg mlijeka;

1 kg jogurta, kiselog mlijeka = 1 kg mlijeka;

1 kg voćnog jogurta = 0,8 kg mlijeka.

(2) Ukoliko proizvođač HPA, uz izjavu iz članka 29. ovoga Pravilnika, dostavi i dokaz o stvarno upotrijebljenim količinama mlijeka za proizvodnju mliječnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, taj se dokaz može upotrijebiti u svrhu određivanja tako upotrijebljene količine mlijeka.

(3) Ako proizvođač proizvodi još neki proizvod koji nije naveden u stavku 1. ovoga članka, mora voditi evidenciju sukladno članku 28., stavak 1. ovoga Pravilnika, te dati izjavu o količini mlijeka koju je pri tome koristio.

(4) Kod prestupne godine prodana količina mlijeka i/ili mliječnih proizvoda smanjuje se za 1/60 prodanih količina u veljači i ožujku ili za 1/366 prodanih količina u kvotnoj godini.

Članak 28.

Obveze proizvođača s individualnom kvotom B

(1) Proizvođač s individualnom kvotom B mora voditi mjesečnu evidenciju o svim količinama mlijeka odnosno mliječnih proizvoda koji su predmet izravne prodaje na Obrascu 7. iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač čija individualna kvota B iznosi 5.000 kg ili više dužan je dnevno na Obrascu 8. iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika voditi evidenciju o mlijeku i/ili mliječnim proizvodima koji su proizvedeni, ali nisu prodani ili koji su upotrijebljeni na poljoprivrednom gospodarstvu.

(3) Proizvođač koji koristi individualnu kvotu B dužan je čuvati dokumente najmanje tri godine od završetka godine u kojoj su oni nastali, omogućiti HPA uvid u izvješća o prodaji mlijeka i/ili mliječnih proizvoda, po mjesecima i po proizvodima za svaku kvotnu godinu, te uvid u Registar goveda na gospodarstvu.

Članak 29.

(1) Proizvođač mora najkasnije do 15. svibnja dostaviti HPA godišnje izvješće o izravnoj prodaji za prethodnu kvotnu godinu na Obrascu 9. iz Priloga IX. (u daljnjem tekstu: Izjava).

(2) Proizvođač mora dostaviti Izjavu iako u prethodnoj kvotnoj godini nije stavio na tržište mlijeko, odnosno mliječne proizvode.

(3) Ako proizvođač ne dostavi HPA Izjavu u roku iz stavka 1. ovoga članka, isti je dužan uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna naknadu za svaki kalendarski dan kašnjenja u iznosu od 0,01 % od pristojbe za referentne količine koje su mu bile dodijeljene. Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 1.000 € iskazano u kunama na dan obračuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB).

(4) Ukoliko proizvođač ne dostavi Izjavu iz stavka 1. ovoga članka do 1. srpnja, Agencija mu dostavlja poziv da ju dostavi u roku od 30 dana od dana primitka poziva. Ukoliko proizvođač ni nakon toga ne dostavi Izjavu, individualna kvota B se pripisuje nacionalnoj pričuvi, a naknada iz stavka 3. ovoga članka primjenjuje se i tijekom toga 30-dnevnog roka.

(5) Odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka neće se primjenjivati u slučaju više sile ili ukoliko se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara, ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava ili u odnosu na učinkovitost kontrole.

PRETVORBA I PRIJENOS KVOTA

Članak 30.

Pretvorba kvote

(1) Zahtjev za pretvorbu cjelokupne ili dijela individualne kvote tako da se u korist kvote A umanji kvota B ili obrnuto, proizvođač podnosi zbog restrukturiranja proizvodnje mlijeka, usklađivanja individualnih kvota između postignute isporuke i izravne prodaje ili bilo kojeg drugog razloga koji utječe na strukturu prodaje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Zahtjev za pretvorbu individualne kvote proizvođač podnosi HPA na Obrascu 10. iz Priloga X. ovoga Pravilnika najkasnije do 30. studenoga za tekuću kvotnu godinu.

(3) O pretvorbi individualne kvote Agencija donosi odluku.

(4) Agencija mora u roku od 8 dana od donošenja odluke o pretvorbi individualne kvote obavijestiti proizvođača i otkupljivača.

Članak 31.

Promjena individualnog referentnog udjela mliječne masti

(1) Ukoliko se proizvođaču dodijeli individualna kvota iz nacionalne pričuve, njegov individualni referentni udio mliječne masti ostaje nepromijenjen.

(2) Ukoliko se kvota za isporuku povećava ili utvrđuje na temelju pretvorbe kvote B u kvotu A referentni udio mliječne masti koji se odnosi na referentnu količinu pretvorenu u količinu iznosi 3,8%.

(3) Ukoliko proizvođač preuzme individualnu kvotu prijenosom kvote sa zemljištem sukladno članku 34. ovoga Pravilnika ukupni referentni udio mliječne masti dodijeljenih i prenesenih referentnih količina ne smije se povećati u odnosu na sadržaj mliječne masti ranije dodijeljenih referentnih količina mliječne masti. U tom slučaju raspoloživa količina mlijeka može se preračunati za utvrđeni referentni udio mliječne masti ili obratno referentni udio mliječne masti može se preračunati za poznatu raspoloživu količinu mlijeka.

(4) Referentni sadržaj mliječne masti iz stavka 2. i 3. ovoga članka mora biti jednak srednjoj vrijednosti početnih i prenijetih ili pretvorenih referentnih vrijednosti, ponderiranoj početnim i prenijetim ili pretvorenim referentnim količinama.

(5) Za proizvođače koji su započeli proizvodnju mlijeka poslije 1. travnja 2012. godine a čija cjelokupna individualna količina mlijeka potječe iz nacionalne pričuve referentni udio mliječne masti jednak je nacionalnom referentnom udjelu mliječne masti.

Članak 32.

Slučajevi neaktivnosti proizvođača

(1) Ako proizvođač koji ima individualnu kvotu prestane ispunjavati uvjete iz članka 3. točke (c) ovoga Pravilnika tijekom kvotne godine, individualna kvota u cijelosti prelazi u nacionalnu pričuvu najkasnije do 1. travnja sljedeće kalendarske godine, osim ako on prije toga datuma ponovno ne postane proizvođač koji ispunjava uvjete iz članka 3. točke (c) ovoga Pravilnika.

(2) Ako proizvođač iz stavka 1. ovoga članka ponovno postane aktivan najkasnije do kraja sljedeće kvotne godine koja slijedi nakon oduzimanja individualne kvote, ista se temeljem podnesenog zahtjeva na Obrascu 11. iz Priloga XI. ovoga Pravilnika može vratiti proizvođaču u cijelosti ili dijelom najkasnije do 1. travnja iduće godine.

(3) Agencija određuje uvjete pod kojima će se kvota ponovo dodijeliti proizvođaču.

(4) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučajevima više sile i u opravdanim slučajevima koji privremeno utječu na proizvodne mogućnosti proizvođača i koje je kao takve priznala Agencija.

Članak 33.

(1) Ukoliko proizvođač tijekom kvotne godine iskoristi manje od 85% dodijeljene individualne kvote, za sljedeću kvotnu godinu određuje mu se nova vrijednost individualne kvote u visini ostvarenoj u prethodnoj kvotnoj godini, a preostali dio se uključuje u nacionalnu pričuvu.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima više sile i u opravdanim slučajevima koji privremeno utječu na proizvodne mogućnosti proizvođača i koje je kao takve priznala Agencija.

Članak 34.

Prijenos kvote sa zemljištem

(1) Individualna kvota prenosi se s poljoprivrednim gospodarstvom proizvođačima koji ga preuzimaju tijekom prodaje, najma, ostvarenog nasljedstva ili na neki drugi pravno valjani način prijenosa vlasništva poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Kod podjele poljoprivrednog gospodarstva zbog nasljedstva nasljednici su dužni priložiti pravomoćan dokument o nasljedstvu i ovjeren sporazum o podjeli kvote.

(3) Zahtjev za prijenos individualne kvote proizvođač podnosi na Obrascu 12. iz Priloga XII. ovoga Pravilnika i dostavlja HPA.

(4) Odluku o prijenosu individualne kvote proizvođača temeljem zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donosi Agencija.

(5) Kod promjene nosioca poljoprivrednog gospodarstva upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencija po službenoj dužnosti obavještava novog nositelja gospodarstva o stanju njegove individualne kvote.

PRISTOJBA ZA PREKORAČENJE KOLIČINE

Članak 35.

(1) Pristojba za prekoračenje količine plaća se ako Agencija na kraju kvotne godine utvrdi da je, nakon eventualne ponovne podjele svih neiskorištenih dijelova kvote A i kvote B, ukupno isporučena količina mlijeka u slučaju kvote A odnosno ukupno izravno prodana količina mlijeka i/ili mliječnih proizvoda u slučaju kvote B veća od kvote A, odnosno kvote B.

(2) Pristojbu za prekoračenje količine iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju na jedinstveni račun državnog proračuna do 1. listopada slijedeće kvotne godine u slučaju kvote A otkupljivači odnosno proizvođači u slučaju kvote B.

(3) Otkupljivač iz stavka 2. ovoga članka plaća iznos pristojbe za ukupno izračunatu prekoračenu količinu kvote koja se odnosi na proizvođače koji su mu u kvotnoj godini isporučivali mlijeko.

(4) Proizvođači iz stavka 2. ovoga članka plaćaju iznos pristojbe za svoju izračunatu prekoračenu količinu kvote.

(5) Pristojba iz stavka 1. ovoga članka iznosi 27,83 € za svakih 100 kilograma mlijeka iskazano u kunama obračunato sukladno članku 5. stavak 6. Uredbe Komisije (EU) br. 595/2004 od 30. ožujka 2004. godine o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EC) 1788/2003 o uspostavi pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL 94, 31. 3. 2004.).

(6) Ako u kvotnom razdoblju isporučena količina mlijeka prelazi 106% nacionalne mliječne kvote A pristojba iz stavka 3. ovoga članka povećava se na 150% njezine vrijednosti.

(7) Pristojba za prekoračenje količine Republika Hrvatska uplaćuje u razdoblju od 10. listopada do 30. studenoga slijedeće kvotne godine u iznosu od 99% izračunate pristojbe na račun Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (European Agricultural Guarantee Fund).

(8) U slučaju nepoštivanja roka plaćanja iz stavka 2. ovoga članka plaća se godišnja kamata prema tromjesečnim referentnim stopama (LIBOR) važećim svake godine na dan 1. listopada uvećane za jedan postotni poen.

(9) Ako otkupljivač ne ispunjava obvezu naplate pristojbe od proizvođača na ime njegova udjela u plaćanju pristojbe Agencija može naplatiti nenaplaćene iznose direktno od proizvođača, ne dovodeći u pitanje kazne koje može odrediti otkupljivaču koji ne ispunjava svoje obveze.

Članak 36.

Mlijeko koje se isporučuje s poljoprivrednog gospodarstva, a nije zbog zdravstvenih razloga prihvatljivo za preradu, neće se uzeti u obzir pri izračunu kvote kao količina koja je isporučena s poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 37.

Pristojba za prekoračenje količine za kvotu A

(1) Prije obračuna prekoračenja kvote A obavlja se korekcija ukupno isporučene količine mlijeka u jednoj kvotnoj godini na udio mliječne masti između referentne i ostvarene vrijednosti udjela mliječne masti.

(2) Prekoračenje kvote A utvrđuje se na način da se isporučena korigirana količina mlijeka stavlja u odnos s kvotom A. Utvrđena razlika predstavlja osnovicu za izračun plaćanja pristojbe za prekoračenje količina za kvotu A.

Članak 38.

(1) Pristojba za prekoračenje količine raspodjeljuje se onim proizvođačima koji su isporučili veću količinu mlijeka od raspoložive individualne kvote A prema njihovom doprinosu prekoračenju kvote A.

(2) Pri obračunu prekoračenja raspoložive individualne kvote A za svakog se proizvođača uzima u obzir korekcija vrijednosti isporučenih količina mlijeka na udio mliječne masti između referentne i ostvarene vrijednosti udjela mliječne masti.

(3) Izračunati iznos pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote A za svakog proizvođača temelji se na stvarno utvrđenoj razlici između njegove isporučene korigirane količine mlijeka i njegove raspoložive individualne kvote A, ispravljenog vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota A stavi u odnos sa sveukupno korigiranom isporukom mlijeka.

(4) Agencija je dužna do 1. srpnja za prethodnu kvotnu godinu svakom proizvođaču koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje količine za kvotu A dostaviti odluku o iznosu pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote A.

Članak 39.

Uloga otkupljivača u plaćanju pristojbe za prekoračenje količina

(1) Za svakog proizvođača koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote A, Agencija je dužna do 1. srpnja za prethodnu kvotnu godinu otkupljivaču dostaviti odluku o utvrđenom iznosu ove pristojbe.

(2) Ako je proizvođač isporučivao mlijeko većem broju otkupljivača Agencija pristojbe iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje na temelju proporcionalnog udjela pojedinog otkupljivača u ukupno isporučenim količinama mlijeka.

(3) Otkupljivač je dužan prikupiti iznos iz stavka 1. ovoga članka od svakog proizvođača koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote A, te ga do 1. listopada uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna.

(4) Sredstva iz stavka 3. ovoga članka otkupljivač će namiriti ustezanjem vrijednosti isporučenog mlijeka ili na neki drugi prihvatljivi način.

Članak 40.

Pristojba za prekoračenje količina za kvotu B

Prekoračenje kvote B utvrđuje se na način da se izravno prodana količina mlijeka i/ili mliječnih proizvoda stavlja u odnos s kvotom B. Utvrđena razlika predstavlja osnovicu za izračun plaćanja pristojbe za prekoračenje količina za kvotu B.

Članak 41.

(1) Pristojba za prekoračenje količine raspodjeljuje se onim proizvođačima koji su izravno prodali veću količinu mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od raspoložive individualne kvote B prema njihovom doprinosu prekoračenju kvote B.

(2) Izračunati iznos pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote B za svakog proizvođača temelji se na stvarno utvrđenoj razlici između njegove izravno prodane količine mlijeka i/ili mliječnih proizvoda i njegove raspoložive individualne kvote B, ispravljene vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota B stavi u odnos sa sveukupno izravno prodanom količinom mlijeka i/ili mliječnih proizvoda.

Članak 42.

(1) Agencija je dužna do 1. srpnja za prethodnu kvotnu godinu svakom proizvođaču koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote B dostaviti odluku o iznosu pristojbe za prekoračenje raspoložive individualne kvote B.

(2) Proizvođač je dužan iznos za prekoračenje raspoložive individualne kvote B iz stavka 1. ovoga članka uplatiti do 1. listopada na jedinstveni račun državnog proračuna.

KONTROLA

Članak 43.

(1) Kontrolu provedbe sustava mliječnih kvota vrši Agencija.

(2) Agencija će sačiniti plan kontrola za svaku kvotnu godinu na temelju analize rizika. Plan kontrola sadrži najmanje:

– kriterije temeljem kojih se donosi plan,

– izabrane proizvođače i otkupljivače,

– kontrole na terenu koje je potrebno provesti za navedenu kvotnu godinu,

– kontrolu prijevoza mlijeka između proizvođača i otkupljivača,

– kontrolu godišnjih izvješća proizvođača i otkupljivača.

(3) Pri analizi rizika uzet će se u obzir reprezentativan uzorak proizvođača i otkupljivača, a sezonski karakter proizvodnje pri određivanju vremena vršenja kontrola.

(4) Kontrole će se provesti dijelom tijekom kvotne godine koja se kontrolira, a dijelom po završetku kvotne godine temeljem godišnjih izvješća.

(5) Sva izvješća o kontroli moraju biti završena ne kasnije od 18 mjeseci od završetka kvotne godine koja se kontrolira.

Članak 44.

Kontrola na terenu

(1) Kontrola na terenu treba biti nenajavljena. Međutim, pod uvjetom da svrha kontrole nije ugrožena, moguće je kontrolu najaviti pružajući samo nužne informacije.

(2) Kada je potrebno, kontrola na terenu vezana na provedbu sustava mliječnih kvota provodit će se u isto vrijeme s ostalim propisanim kontrolama.

(3) Za potrebe provedbe kontrole, otkupljivači, odobreni laboratorij i proizvođači (u daljnjem tekstu: stranka) dužni su Agenciji i ovlaštenim osobama dozvoliti pristup u prostore gdje čuvaju poslovne knjige, evidencije, zapisnike, račune i drugu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u vrijeme uobičajenog radnog vremena ili po dogovoru sa strankom. Na zahtjev Agencije, stranka mora predočiti na uvid poslovne knjige, zapisnike, evidencije, račune i drugu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom. U slučaju računalno podržanog knjigovodstva, stranka je dužna na zahtjev Agencije o vlastitom trošku pripremiti spisak traženih podataka u odgovarajućem obliku.

(4) Laboratorij za provođenje kontrole mlijeka dužan je Agenciji ili njezinim ovlaštenim osobama dozvoliti pristup dokumentima akreditacije zajedno s privicima.

Članak 45.

Kontrola isporuke mlijeka

Kod isporuke, kontrole se provode kod proizvođača, za vrijeme prijevoza mlijeka i kod otkupljivača. Agencija fizički provjerava, kontrolom na terenu, točnost bilježenja i obračuna trženog mlijeka i posebice:

– kod proizvođača: status proizvođača u skladu s člankom 3., alineja (c) ovoga Pravilnika kao i usklađenost proizvedenih količina mlijeka i proizvodnih kapaciteta,

– pri prijevozu mlijeka: dokument iz članka 18., stavak 1. ovoga Pravilnika, točnost instrumenata kojima se utvrđuje količina i kvaliteta mlijeka, točnost metode prikupljanja mlijeka uključujući sva otkupna mjesta tijekom prijevoza mlijeka između proizvođača i otkupljivača, i usklađenost količine prikupljenog mlijeka sa količinom mlijeka isporučenog krajnjem korisniku,

– kod otkupljivača: točnost izvješća iz članka 17. ovoga Pravilnika, osobito u unakrsnoj provjeri s dokumentima o zalihama i otkupljenim količinama te ostalim dokumentima koji dokazuju kako je otkupljeno mlijeko upotrijebljeno,

– ispunjavanje uvjeta odobrenog laboratorija.

Članak 46.

Kontrola izravne prodaje mlijeka

Kod izravne prodaje, kontrola obuhvaća osobito:

– kod proizvođača: status proizvođača u skladu s člankom 3., alineja (c) ovoga Pravilnika i usklađenost proizvedenih količina mlijeka i proizvodnih kapaciteta,

– točnost Izjave o izravnoj prodaji mlijeka iz članka 29., stavak 1. ovoga Pravilnika posebno u odnosu na dokumente iz članka 28. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Učestalost kontrola

(1) Kontrole iz članka 45. ovoga Pravilnika obuhvatit će najmanje:

a) 1% proizvođača tijekom kvotne godine ili

b) 20% od količine mlijeka utvrđene nakon korekcije za određenu kvotnu godinu ili

c) reprezentativan uzorak prijevoza mlijeka između izabranih proizvođača i otkupljivača koji će se provoditi osobito pri isporuci krajnjem korisniku.

Kontrola prijevoza mlijeka iz alineje c ovoga stavka obavlja se posebno pri isporuci mlijeka u mljekaru.

(2) Kontrole iz članka 46. ovoga Pravilnika obuhvatit će najmanje:

a) 5% proizvođača ili

b) sljedeće dvije grupe:

i) 1% proizvođača čije su dodijeljene individualne kvote B manje od 5.000 kg i čija je izjavljena izravna prodaja za određenu kvotnu godinu manja od 5.000 kg mlijeka ili ekvivalenta mlijeka,

ii) 5% proizvođača koji ne zadovoljavaju uvjete iz alineje i) ovoga stavka.

(3) Svaki otkupljivač bit će kontroliran barem jednom u pet godina.

(4) Ako rezultati kontrola pokazuju značajnu razinu nepravilnosti Agencija obavlja dvostruki broj kontrola tijekom dva godišnja razdoblja.

Članak 48.

O nalazima koji su u suprotnosti s ovim Pravilnikom, Agencija obavještava nadležnu poljoprivrednu inspekciju.

Članak 49.

Obavezna upotreba računalnog programa

Otkupljivači vode, obrađuju i dostavljaju podatke iz članka 17. ovog Pravilnika HPA jedinstveno, upotrebom računalnog programa koji im osigurava HPA. Upotreba računalnog programa obavezna je za sve otkupljivače.

Članak 50.

Izvješćivanje Ministarstva

Agencija je dužna do 1. svibnja tekuće kvotne godine dostaviti Ministarstvu kumulativne podatke o otkupljenim količinama mlijeka i izravno prodanom mlijeku za prethodnu kvotnu godinu.

Članak 51.

Izvješćivanje Europske komisije o raspodjeli kvote

(1) Najkasnije do 1. srpnja 2013. godine Agencija će obavijestiti Europsku komisiju o raspodjeli kvote A i kvote B proizvođačima sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Najkasnije do 1. veljače 2014. godine i nakon toga svake godine Agencija će za prethodnu godinu obavijestiti Europsku komisiju o:

a) količinama mlijeka koji su trajno pretvorene između individualne kvote A i individualne kvote B na zahtjev proizvođača,

b) podjeli između kvote A i kvote B za količinu mlijeka koja je raspoređena sukladno odredbi članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika s početkom 1. travnja 2014. godine i kasnijih kvotnih godina.

Članak 52.

Ostala izvješćivanja Europske komisije

(1) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju o svim mjerama koje se primjenjuju te svim promjenama u provedbi Pravilnika u roku od mjesec dana od dana njihove primjene.

(2) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju o metodama koje se u provedbi ovoga Pravilnika primjenjuju za mjerenje mase ili prema potrebi za pretvaranje zapremnine u masu te o koeficijentima i točnim uvjetima u kojima se oni koriste kao i o svim naknadnim izmjenama i dopunama ovih metoda.

(3) Najkasnije do 1. rujna 2013. godine, Agencija će dostaviti Europskoj komisiji kratko izvješće o vođenju sustava dodijeljenih kvota, a najkasnije do 1. rujna svake sljedeće godine dopunu tog izvješća u slučaju promjena sustava.

(4) Izvješće treba sadržavati opis trenutne situacije, posebno usvojenih mjera prijenosa sa zemljištem, ponovne podijele neiskorištenih količina i korištenje nacionalne pričuve.

(5) Najkasnije do 1. listopada svake godine, Agencija će na obrascu iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika Europskoj komisiji dostaviti izvješće o korištenju nacionalne kvote i prikupljenoj pristojbi za prekoračenje količina za kvotnu godinu koja je završila 31. ožujka iste kalendarske godine. Najkasnije do 1. prosinca za prethodnu kvotnu godinu, Agencija će dostaviti Europskoj komisiji dopunu ovoga izvješća s uključenim naknadno dostupnim važnim informacijama.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka mora sadržavati informacije o ponovnoj dodjeli neiskorištene kvote uključujući i broj proizvođača kojima je kvota dodijeljena i razlog za dodjelu. Agencija će u izvješće uključiti i sljedeće informacije:

a) broj proizvođača koji su prekoračili dodijeljenu individualnu kvotu,

b) prekoračenu količinu za kvotu A i kvotu B po proizvođaču iz alineje a) ovoga stavka u kilogramima,

c) broj proizvođača koji su iskoristili manje od dodijeljene individualne kvote,

d) količinu neiskorištene kvote po proizvođaču iz alineje c) ovoga stavka u kilogramima,

e) ukupan broj proizvođača koji su obvezni platiti pristojbu za prekoračenje količina nakon ponovne dodjele neiskorištene kvote.

(7) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka mora sadržavati iznos pristojbe za prekoračenje količina do sad plaćene Agenciji, broj proizvođača koji su doprinijeli plaćanju navedene pristojbe, iznos i broj slučajeva u kojima se pristojba tek treba platiti i iznos i broj slučajeva u kojima je utvrđena nemogućnost naplate pristojbe zbog bankrota proizvođača ili njegove trajne nemogućnosti da plati pristojbu.

Članak 53.

Upitnik

(1) Prije 1. rujna svake godine Agencija će dostaviti Europskoj komisiji ispunjeni Upitnik iz Priloga XIV ovoga Pravilnika.

(2) Ako se podaci iz Upitnika tijekom kvotne godine mijenjaju Agencija će Europskoj komisiji dostaviti nove podatke prije 1. prosinca, 1. ožujka 1. lipnja i/ili 1. rujna svake godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

(1) HPA će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog Obrasca, odnosno nepotpunog zahtjeva, koji proizlaze iz odredbi članaka 8., 14., 20., 30. i 34., o tome obavijesti proizvođače ili otkupljivače koji su ih dostavili.

(2) Agencija će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog Obrasca, odnosno nepotpunog zahtjeva, koji proizlazi iz odredbi članaka 16. o tome obavijesti otkupljivače koji su ih dostavili.

(3) Proizvođači ili otkupljivači dužni su u roku od 15 dana od dana dostavljene obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti pravilno ispunjene Obrasce, odnosno zahtjeve.

(4) Ako proizvođači ili otkupljivači ne dostave pravilno ispunjene Obrasce, odnosno zahtjeve u roku iz stavka 3. ovoga članka, Agencija proizvođaču ili otkupljivaču može izdati odluku o odbijanju zahtjeva ili neprihvaćanju promjene.

Članak 55.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. i XIV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine« broj 112/10 i 20/12).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon njegove objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 51. stavka 2., te članaka 52. i 53. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/13-01/53

Urbroj: 525-07/0725-13-1

Zagreb, 21. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 1 – Dodjela kvote iz nacionalne pričuve


PRILOG II.

Obrazac 2 – Izbor otkupljivača mlijeka


PRILOG III.

Obrazac 3 – Upis u Registar otkupljivača mlijeka


PRILOG IV.

Obrazac 4 – Mjesečno izvješće otkupljivača o otkupu mlijeka


PRILOG V.

Obrazac 5 – Godišnje izvješće otkupljivača o otkupu mlijeka


PRILOG VI.

Obrazac 6 – Zamjena otkupljivača mlijeka


PRILOG VII.

Obrazac 7 – Izravna prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda (mjesečno)


PRILOG VIII.

Obrazac 8 – Upotreba mlijeka i mliječnih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu


PRILOG IX.

Obrazac 9 – Godišnje izvješće o izravnoj prodaji mlijeka i/ili mliječnih proizvoda

PRILOG X.

Obrazac 10 – Pretvorba individualne kvote


PRILOG XI.

Obrazac 11 – Ponovna dodjela individualne kvote


PRILOG XII.

Obrazac 12 – Zahtjev za prijenos individualne kvote sa zemljištem


PRILOG XIII.

Obrazac 13 – Izvještaj

DIO 1.

Informacije o 12-mjesečnom razdoblju zaključno s 31. ožujkom 20.. uključujući zajedno isporuke i izravnu prodaju

1. Broj proizvođača koji su prekoračili svoje raspoložive kvote u skladu s člankom 79. Uredbe 1234/2007

2. Količina prekoračenja isporuke i izravne prodaje proizvođača navedenih u točki 1. (kg) prije preraspodjele kvota u skladu s člankom 79. Uredbe 1234/2007

3. Broj proizvođača koji su iskoristili manje od svojih raspoloživih kvota

4. Količina neiskorištenih kvota od strane proizvođača navedenih u točki 3. (kg)

5. Ukupna broj proizvođača od kojih je zatraženo da doprinesu plaćanju pristojbe za višak kvota nakon preraspodjele neiskorištenih kvota u skladu s člankom 79. Uredbe 1234/2007

DIO 2.

A. UKLJUČUJE ISPORUKE + IZRAVNA PRODAJA

Razdoblje

Ukupan broj proizvođača kojima je obračunata pristojba za prekoračenje

Broj proizvođača koji su platili cijelu pristojbu

Broj proizvođača koji nisu platili cijelu pristojbu

Broj proizvođača uključenih u (d) protiv kojih je pokrenut administrativni postupak naplate

Broj proizvođača uključenih u (d) protiv kojih je pokrenut pravni postupak naplate

Broj proizvođača uključenih u (d) kod kojih je naplata pristojbe osporena pravnim putem

Broj proizvođača uključenih u (d) od kojih nije moguće naplatiti pristojbu

Ostalo

(komentar)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2013/2014

2014/2015

NB: Kolona (d) je zbroj kolona (e) do (i)

B. UKLJUČUJE ISPORUKE + IZRAVNA PRODAJA

Razdoblje

Ukupan iznos pristojbe za razdoblje

Iznos pristojbe plaćen nadležnom tijelu

Iznos pristojbe koji još nije plaćen nadležnom tijelu

Iznos pristojbe uključene u (d) koji je u administrativnom postupku naplate

Iznos pristojbe uključene u (d) koja je u pravnom postupku naplate

Iznos pristojbe uključene u (d) koja je osporena pravnim putem

Iznos pristojbe uključene u (d) koju nije moguće naplatiti

Ostalo

(komentar)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2013/2014

2014/2015

NB: Kolona (d) je zbroj kolona (e) do (i)

PRILOG XIV.

Upitnik

Godišnji upitnik o primjeni dogovora o proizvodnim ograničenjima u sektoru mlijeka

PERIOD PRIMJENE:                                                                                          DRŽAVA ČLANICA:

1.

ISPORUKE


1.1.

Broj registriranih otkupljivača:od čega grupa otkupljivača:


1.2.

Zbroj individualnih referentnih količina koje su dodijeljene za isporuke prije nego su količine iz točke 1.4 ovog Upitnika uzete u obzir (kg)


1.3.

Broj proizvođača koji su obavili isporuke:od čega proizvođači koji imaju i referentne količine za izravnu prodaju:


1.4.

Broj zatraženih privremenih pretvorbi referentnih količina sukladno članku 67. stavak 2. Uredbe 1234/2007– individualna kvota A u individualnu kvotu B i pretvorene količine (kg)– individualna kvota B u individualnu kvotu A i pretvorene količine (kg)


1.5.

Prosječni individualni referentni udio mliječne masti:


1.6.

Količina isporučenog mlijeka (kg)


1.7.

Prosječni stvarni sadržaj mliječne masti isporučenog mlijeka (g/kg)


1.8.

Korekcija isporučene količine mlijeka obzirom na sadržaj mliječne masti:a) ukupna povećana količina mlijeka (kg)b) ukupno povećanje količina mlijeka (kg)c) ukupna smanjenja količina mlijeka (kg)d) ukupna smanjenje količina mlijeka (kg)


1.9.

Broj privremenih prijenosa referentnih količina na dan 31. ožujka i količine istih (kg)


1.10.

Neiskorištene referentne količine prije mogućeg ponovnog raspoređivanja (realokacije)


1.11.

Broj proizvođača koji ostvaruju korist temeljem članka 75. stavak 1. Uredbe 1234/2007:– razdijeljeni iznosi (nacionalna valuta)– iznosi dodijeljeni za financiranje mjera iz članka 75. stavak 1. točka a) Uredbe 1234/2007 (nacionalna valuta)

2.

DIREKTNA PRODAJA


2.1.

Zbroj individualnih referentnih količina dodijeljenih za direktnu prodaju prije nego su količine iz točke 1.4. ovoga upitnika uzete u obzir (kg)


2.2.

Broj proizvođača


2.3.

Količine mlijeka i ekvivalenta mlijeka prodanog izravno (kilogrami):od čega mliječni proizvodi izraženi u ekvivalentu mlijeka (kg):od čega– vrhnje i maslac:– sir:– jogurt:– ostalo:


2.4.

Neiskorištene referentne količine prije moguće realokacije (kilogrami)


2.5.

Broj proizvođača koji ostvaruju korist temeljem članka 75. stavak 1. Uredbe 1234/2007 (nacionalna valuta):– razdijeljeni iznosi (nacionalna valuta)– iznosi dodijeljeni za financiranje mjera iz članka 75. stavak 1. točka a) Uredbe 1234/2007

24 27.02.2013 Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka 24 27.02.2013 Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka 24 27.02.2013 Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka