Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 24/2013 (27.2.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

24 27.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

401

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 120/12 i 136/12) i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 149/11 i 131/12), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) »Digitalni katastarski plan« (u daljnjem tekstu: DKP) je katastarski plan preveden ili izrađen u elektroničkom obliku i predstavlja skupni prikaz katastarskih podataka.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Prostorni podaci u nadležnosti Državne geodetske uprave:

– DOF u mjerilu 1:5 000

– DKP

– DMR

– Podaci iz SRPJ

– TK u mjerilu 1:25 000

4. Prostorni podaci u nadležnosti Agencije:

– inicijalni ARKOD podaci

– konačni AKROD podaci«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Postupak javne nabave za DOF podatke iz stavka 1. točke 3. provodi Agencija.«

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukoliko se pojavi stranka koja nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te izjavi da se njeno zemljište nalazi upisano u sustavu kao ARKOD parcela bez njene suglasnosti, nad tim parcelama provest će se dodatna administrativna kontrola dokumentacije, te će se postupiti sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Radi kontrole točnosti podataka u ARKOD-u, obavlja se terenska kontrola ARKOD parcela na uzorku od najmanje 1250 parcela godišnje.

(2) Uzorak za provođenje kontrole na terenu odabire se na temelju vizualne kontrole te slučajnim odabirom.

(3) Kontrolu na terenu obavlja Agencija.

(4) U sklopu kontrola na terenu Agencija provodi brze terenske posjete (eng. RFV – Rapid Field Visit). RFV se provodi u cilju kontrole izjave poljoprivrednika ili kontrole ARKOD parcela označenih tijekom vizualne kontrole.

(5) Agencija o planiranom izlasku na teren telefonskim putem obavještava poljoprivredno gospodarstvo. Ukoliko telefonskim putem nije moguće obavijestiti poljoprivredno gospodarstvo, ono se o kontroli obavještava neposredno u trenutku obavljanja kontrole.

(6) Nakon obavljenog mjerenja (kontrole) na terenu, podaci se provjeravaju u uredu i prenose u ARKOD.«

Članak 5.

U članku 13. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija nakon provedene kontrole dostavlja stranci Zapisnik o provedenoj kontroli na terenu.«

Članak 6.

U tablici Šifrarnik s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta, koja se nalazi u Prilogu Pravilnika, u opisu i karakteristikama šifre 410 Vinograd, tekst: »Prihvatljiva površina vinograda je površina unutar opsega vanjskih trsova vinograda kojemu se dodaje pojas čija je širina jednaka polovici udaljenosti među redovima.« briše se.

Iza šifre 410 dodaje se šifra 411:

411

Iskrčeni vinograd

Poljoprivredno zemljište na kojoj je bio vinograd koji je zbog starosti, prorijeđenosti ili drugih razloga iskrčen zbog ponovne sadnje.

Iskrčeni vinograd obuhvaća i površine za koje je prijavljena namjera sadnje vinograda.

Opis i karakteristike šifre 422 Voćne vrste mijenja se i glasi: »Poljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama, osim orašastih (lupinastih) vrsta i agruma. U voćne vrste ubrajamo i aroniju, bazgu, drijenak, dud, mušmulu, oskorušu, ostrušicu, planiku, trninu i sl. (vrste uključene u sortnu listu).«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/46

Urbroj: 525-07/0217-13-1

Zagreb, 18. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

24 27.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 24 27.02.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta