Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 25/2013 (28.2.2013.), Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

HRVATSKI SABOR

404

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Proglašavam Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/28

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1935/2004,

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom (SL L 384, 29. 12. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2023/2006,

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. godine o zabrani uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 302, 19. 11. 2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1895/2005,

– Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 135, 30. 5. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 450/2009,

– Uredba Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o recikliranim plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom i o izmjenama Uredbe (EZ) br. 2023/2006 (SL L 86, 28. 3. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 282/2008,

– Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 12, 15. 1. 2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 10/2011,

– Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Kong, Kina (SL L 77, 23. 3. 2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 284/2011.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

II. NADLEŽNO TIJELO I NJEGOVE NADLEŽNOSTI

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanje Ministarstva, ministar nadležan za zdravlje (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

(3) Pri provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s nadležnim zavodima za javno zdravstvo.

(4) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

Zadaće nadležnoga tijela

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja kojima se odobrava nova tvar i zahtjeve za izmjenom važećeg odobrenja te pisanim putem potvrđuje njihovo zaprimanje u skladu sa člancima 9. i 12. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

2. o zaprimljenim zahtjevima odmah obavještava Europsku agenciju za sigurnost hrane,

3. osigurava da su zahtjev i dodatne informacije koje dostavi podnositelj zahtjeva na raspolaganju Europskoj agenciji za sigurnost hrane,

4. zaprima propisno ispunjenu izjavu iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011 kojom uvoznik potvrđuje da pošiljka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 ispunjava zahtjeve vezane za otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida utvrđene u dijelu A Priloga V., odnosno odjeljku A Priloga II. Direktive 2002/72/EZ,

5. odobrava prihvatljivost puštanja u slobodni promet plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011,

6. može odrediti posebna mjesta prvog unosa za pošiljke podrijetlom ili isporučene iz Kine i Hong Konga sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 284/2011 i o tome obavještava Europsku komisiju,

7. obavlja službene kontrole pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 na prvom mjestu unosa sukladno članku 6. Uredbe (EU) br. 284/2011,

8. odobrava nastavak prijevoza pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 284/2011,

9. odobrava puštanje u slobodni promet pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 sukladno članku 8. Uredbe 284/2011,

10. vodi evidenciju o provedenim službenim kontrolama pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 i o tome obavještava Europsku komisiju sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 284/2011.

Prijavljivanje djelatnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu.

(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Članak 6.

Izjava iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 284/2011 mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

III. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 7.

(1) Službene kontrole nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori, sukladno propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti sanitarne inspekcije, nadzor nad predmetima opće uporabe te službene kontrole hrane i hrane za životinje.

(2) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 284/2011 i ovoga Zakona obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

(3) Upravni nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(4) Ako određeni materijal i predmet namijenjen neposrednom dodiru s hranom koji ispunjava uvjete iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona predstavlja rizik za zdravlje ljudi, sanitarni inspektor je ovlašten privremeno zabraniti stavljanje na tržište tih materijala i predmeta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tih materijala i predmeta s tržišta Republike Hrvatske, njihov povrat od potrošača ili ograničiti njihovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu sa člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

(5) Carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od inspektora iz stavka 1. ovoga članka ne dobiju rješenje da pošiljka, glede zdravstvene ispravnosti, odgovara propisanim uvjetima za takve predmete i materijale u neposrednom dodiru s hranom.

(6) Službenu kontrolu nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 obavljaju carinska tijela u skladu sa člankom 8. Uredbe (EU) br. 284/2011, pri čemu provjeravaju je li izjava iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011 propisno ispunjena, kako je predviđeno u članku 3. Uredbe (EU) br. 284/2011.

(7) Carinska tijela na temelju članka 21. Uredbe (EU) br. 284/2011 Ministarstvu povodom njegova zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. proizvodi i stavlja na tržište materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom koji nisu u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

2. označava, oglašava ili prezentira materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom na način da dovede u zabludu potrošače (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004),

3. proizvodi, pri proizvodnji hrane koristi ili stavlja na tržište aktivne ili inteligentne materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom na način protivan članku 4. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 i članku 5. Uredbe (EZ) br. 450/2009,

4. koristi tvar ili materijal namijenjen neposrednom dodiru s hranom koji nije odobren u Europskoj uniji, odnosno za njega nije izdano odobrenje u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

5. ne poštuje uvjete ili ograničenja uporabe kako je utvrđeno u odobrenju za tvar ili materijal namijenjen neposrednom dodiru s hranom (članak 11. Uredbe (EZ) br. 1935/2004),

6. odmah ne obavijesti Europsku komisiju o mogućim novim znanstvenim ili tehničkim podacima koji mogu utjecati na sigurnost odobrene tvari u odnosu na ljudsko zdravlje (članak 11. Uredbe (EZ) br. 1935/2004),

7. materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom ne označi u skladu sa člancima 15. i 17. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

8. ne priloži pisanu izjavu u skladu sa člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

9. ne osigura sustav sljedivosti materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom u skladu sa člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

10. ne osigura da se proizvodni postupci materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom provode u skladu s Uredbom (EZ) br. 2023/2006,

11. materijali i predmeti namijenjeni neposrednom dodiru s hranom otpuštaju tvari protivno članku 2. Uredbe (EZ) br. 1895/2005,

12. u proizvodnji materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom rabi i/ili je u njima prisutan BFDGE (članak 3. Uredbe (EZ) br. 1895/2005),

13. u proizvodnji materijala i predmeta namijenjene neposrednom dodiru s hranom rabi i/ili je u njima prisutan NOGE (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1895/2005),

14. se materijalima i predmetima namijenjenima neposrednom dodiru s hranom koji sadrže BADGE i njegove derivate ne priloži pisana izjava u skladu sa člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 (članak 5. Uredbe (EZ) br. 1895/2005),

15. proizvodi i stavlja na tržište plastične predmete i materijale namijenjene neposrednom dodiru s hranom protivno Uredbi (EU) br. 10/2011,

16. proizvodi i stavlja na tržište reciklirane predmete i materijale namijenjene neposrednom dodiru s hranom protivno Uredbi (EU) br. 282/2011,

17. postupi protivno Uredbi (EU) br. 284/2011.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost s materijalima i predmetima u dodiru s hranom, za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona.

(6) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom, obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/19

Zagreb, 15. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.