Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

NN 25/2013 (28.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

HRVATSKI SABOR

406

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/30

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Zakonu o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08.) u članku 2. stavku 1. riječi: »koja nisu uređena ovim Zakonom« brišu se.

Članak 2.

U članku 23. stavku 2. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 3.

U članku 24. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 25. stavku 1. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 30. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 31. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba.«.

Članak 7.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev Ministarstva, osoba koja je izdala potvrdu o sukladnosti, potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje odnosno izjavu o sukladnosti za građevni proizvod koji se stavlja na tržište na području Republike Hrvatske dužna je te potvrde odnosno izjavu dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 37. stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 38. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba.«.

Članak 10.

Iza članka 54. dodaje se glava VI.a i članci 54.a i 54.b koji glase:

»VI.a USKLAĐIVANJE PODRUČJA GRAĐEVNIH PROIZVODA S UREDBOM (EU) BR. 305/2011 U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU

Članak 54.a

Utvrđuje se prijelazno razdoblje za uređivanje područja građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba 305/2011/EZ), koje traje od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 54.b

Ministarstvo se određuje, kao tijelo ovlašteno u prijelaznom razdoblju iz članka 54.a ovoga Zakona, u svrhu usklađivanja područja građevnih proizvoda s Uredbom 305/2011/EZ, provoditi postupak prijavljivanja tijela koja provode postupke ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, provoditi postupke imenovanja tijela za tehničko ocjenjivanje i izdavanje Europske tehničke ocjene te provoditi i druge postupke i radnje s tim u vezi.

Sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači i pravne osobe u svojstvu prijavljenih tijela, dokumente ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, zahtjeve za prijavljena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih tijela te zahtjeve za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje i druga pitanja potrebna za usklađivanje područja građevnih proizvoda s Uredbom 305/2011/EZ u prijelaznom razdoblju propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.« .

Članak 11.

Iza članka 57. dodaje se članak 57.a koji glasi:

»Članak 57.a

Ako nakon dobivanja ovlaštenja za koja je prema ovom Zakonu, odnosno prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, potrebno ispunjavati određene uvjete, pravna osoba prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ovlaštenje izdano, dužna je o tome odmah bez poziva i odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja toj osobi i po izvršnosti tog rješenja unosi odgovarajuće promjene u evidenciju ovlaštenih pravnih osoba.«.

Članak 12.

Naslov glave VIII. mijenja se i glasi: »VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 13.

U članku 64. stavku 1. brojka i riječ: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »60.000,00 kuna«.

U stavku 1. podstavcima 1. i 2. riječi: »članak 24. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 57.a stavak 1.«.

U podstavcima 3. i 4. riječi: »članak 30. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 57.a stavak 1.«.

U podstavku 5. riječi: »članak 37. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 57.a stavak 1.«.

U stavku 2. brojka i riječ: »30.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »6.000,00 kuna«.

Članak 14.

Članak 65. briše se.

Članak 15.

Članak 66. briše se.

Članak 16.

Članak 67. briše se.

Članak 17.

Članak 68. briše se.

Članak 18.

Članak 69. briše se.

Članak 19.

U članku 70. stavku 1. brojka i riječ: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »60.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »30.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »6.000,00 kuna«.

Članak 20.

U članku 71. stavku 1. brojka i riječ: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »100.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »250.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »50.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »10.000,00 kuna«.

Članak 21.

U članku 72. stavku 1. brojka i riječ: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »200.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »100.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »20.000,00 kuna«.

Članak 22.

U članku 73. stavku 1. brojka i riječ: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »100.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »250.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »50.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »10.000,00 kuna«.

Članak 23.

U članku 74. stavku 1. brojka i riječ: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »100.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »250.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »50.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »10.000,00 kuna«.

Članak 24.

U članku 75. stavku 1. brojka i riječ: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »100.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »250.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »50.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »10.000,00 kuna«.

Članak 25.

U članku 76. stavku 1. brojka i riječ: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »60.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »150.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »30.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »30.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »6.000,00 kuna«.

Članak 26.

U članku 77. stavku 1. brojka i riječ: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »100.000,00 kuna«.

U stavku 2. brojka i riječ: »250.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »50.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka i riječ: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se brojkom i riječju: »10.000,00 kuna«.

Članak 27.

U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o preuzimanju europskog tehničkog dopuštenja na prijedlog proizvođača, odnosno uvoznika građevnog proizvoda donosi Ministarstvo.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U slučaju sumnje da proizvod za koji se traži preuzimanje dopuštenja iz stavka 2. ovoga članka ne ispunjava zahtjeve hrvatskih propisa, Ministarstvo može u postupku donošenja odluke pribaviti mišljenje pravne osobe ovlaštene za donošenje hrvatskog tehničkog dopuštenja.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 28.

U članku 88. stavku 1. zarez iza riječi: »članka 62.« briše se, dodaje se riječ: »i«, a riječi: », članka 65. stavka 1. podstavka 1., članka 66. stavka 1. podstavka 1., članka 67. stavka 1. podstavka 1. i članka 68. stavka 1. podstavka 1.« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08.) dovršit će se u skladu s odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

Članak 30.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 54.b stavka 2. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/20

Zagreb, 15. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

25 28.02.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima