Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

NN 25/2013 (28.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

HRVATSKI SABOR

407

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/31

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09. i 49/11.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. i Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu od 12. prosinca 2006.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »Pravna osoba« zamjenjuju se riječju: »Osoba«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja«.

U stavku 2. riječi: »ministar nadležan za poslove prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. riječi: »pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca« brišu se.

U stavku 3. riječi: »samo jedan« brišu se.

Članak 5.

U članku 19. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

U članku 20. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 7.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Suglasnost za građenje građevina razvrstane u skupine A, B, C, D, E, F i G, odnosno za izvođenje radova razvrstane u skupine H i I izdaje Ministarstvo.«.

Članak 8.

U članku 36. stavku 3. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 9.

U članku 66. stavku 1. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

U stavku 2. iza riječi: »trajnom« dodaju se riječi: »ili privremenom«.

Članak 10.

U članku 69. stavku 1. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

Članak 11.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Povodom prijave iz članka 69. ovoga Zakona komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija provjerava ispunjava li podnositelj prijave propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe i o tome donosi rješenje.

Žalbu izjavljenu protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka rješava Ministarstvo.

Protiv rješenja donesenog povodom žalbe iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena ali može se pokrenuti upravni spor.

Stavci 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na osobe arhitektonske struke – arhitekte na koje se primjenjuju odredbe o automatskom priznavanju kvalifikacija prema »Poglavlju III. Priznavanje na temelju koordinacije minimalnih uvjeta izobrazbe« Direktive 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005.«.

Članak 12.

U članku 73. stavku 1. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

U stavku 4. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

Članak 13.

U članku 77. stavku 1. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

Članak 14.

U članku 78. stavku 1. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

Članak 15.

U članku 82. stavku 1. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

Članak 16.

U članku 85. stavku 1. podstavku 8. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

U stavku 2. podstavku 3. riječ: »jednokratno« zamjenjuje se riječju: »privremeno«.

Članak 17.

Naslov glave XI. iznad članka 137. koji glasi: »XI. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »XI. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 18.

U članku 152. stavku 3. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 19.

Postupci započeti po Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09. i 49/11.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupci započeti po Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09. i 49/11.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet ili ako to ona zatraži.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/17

Zagreb, 15. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.