Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

NN 25/2013 (28.2.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

HRVATSKI SABOR

408

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/32

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06.) u članku 17. stavku 1. riječ: »devet« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadzorni odbor čini šest ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije, ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša, graditeljstvo ili poduzetništvo i obrt.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/18

Zagreb, 15. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.