Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

NN 25/2013 (28.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

HRVATSKI SABOR

409

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/33

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (»Narodne novine«, br. 34/12.) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 648/2004.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako određeni deterdžent koji ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 648/2004 predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, sanitarni inspektor ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje na tržište tog deterdženta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tog proizvoda s tržišta Republike Hrvatske, narediti povlačenje od potrošača ili ograničiti njegovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu sa člankom 15. Uredbe (EZ) br. 648/2004.«.

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu na deterdžentu namijenjenom prodaji potrošačima ne smiju biti u obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih proizvoda.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. postupa protivno članku 4.a i Prilogu VI.a Uredbe (EZ) br. 648/2004,«.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (»Narodne novine«, br. 34/12.) riječi: »Uredba 648/2004/EZ« zamjenjuju se riječima: »Uredba (EZ) br. 648/2004«, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/14

Zagreb, 15. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.