Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

NN 25/2013 (28.2.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

HRVATSKI SABOR

410

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 689/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/34

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 689/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 139/10.) u članku 3. stavku 1. riječ: »zdravstvo« zamjenjuje se riječju: »zdravlje«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva, ministar nadležan za zdravlje (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 689/2008.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U obavljanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo surađuje s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping.«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 139/10.) riječi: »Uredba 689/2008/EZ« zamjenjuju se riječima: »Uredba (EZ) br. 689/2008«, u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/13

Zagreb, 15. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.