Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

411

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

(1) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim službama su:

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe
rukovoditelj (načelnik) službe/odjela za unutarnju reviziju                  2,134

2. rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi             1,940

3. rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi                          1,794

4. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi                                1,697

5. rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi                              1,649

6. rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi                         1,552

7. rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi                        1,503

8. voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih
    ustrojstvenih jedinica                                                                   1,406

b) Položaji II. vrste

1. voditelj (šef) ispostave                            1,164

2. voditelj (šef) odsjeka                              1,115

3. voditelj pododsjeka                               1,067

4. voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica       1,018

c) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka računovodstvenih poslova  0,970

2. voditelj (šef) odsjeka                                  0,921

3. voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica           0,873

d) Radna mjesta I. vrste

1. viši unutarnji revizor                                  1,843

2. unutarnji revizor                                        1,649

3. viši inspektor                                            1,571

4. viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik (određene struke)          1,523

5. inspektor                                                  1,329

6. pomoćni unutarnji revizor                          1,261

7. voditelj računovodstva

upravni savjetnik

stručni savjetnik (određene struke ili za
određene poslove)                                       1,232

8. tajnik ustanove                                         1,212

9. samostalni upravni referent

stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

ostala radna mjesta I. vrste                           1,115

e) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik ustanove

voditelj računovodstva                              1,086

2. inspektor

revizor

kontrolor                                                  1,048

3. viši informatički referent                        0,989

4. viši upravni referent

viši stručni referent (određene struke ili za određene poslove)

ostala radna mjesta II. vrste                      0,970

f) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj računovodstva                         0,921

2. inspektor

revizor

kontrolor                                                 0,873

3. upravni referent

stručni referent

informatički referent

računovodstveni referent – financijski
knjigovođa                                             0,854

4. administrativni referent

administrativni tajnik

računovodstveni referent

ekonom                                                0,824

5. daktilograf

ostala radna mjesta III. vrste                 0,776

NAMJEŠTENICI

a) Položaji II. vrste

1. voditelj ustrojstvene jedinice

voditelj radionice                                   0,892

b) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka

voditelj radionice                                  0,824

c) Radna mjesta II. vrste

1. radna mjesta II. vrste                       0,873

d) Radna mjesta III. vrste

1. radna mjesta III. vrste                      0,776

e) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta IV. vrste                     0,601

(2) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka odnose se na sve javne službe navedene u članku 2. Zakona o plaćama u javnim službama, ako odredbama ove Uredbe nije drukčije određeno.

(3) Na uvjete koje službenici moraju ispunjavati za raspored na radna mjesta iz stavka 1. podstavaka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:

a) Položaji I. vrste

1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica                    3,395

b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo     3,395

c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                        3,104

2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova                     3,104

b) ravnatelj drugih državnih zavoda                           3,104

c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                        2,813

3. a) ravnatelj županijske bolnice i SHP                    2,813

b) ravnatelj žup. zavoda za javno zdravstvo              2,716

c) zamjenik ravnatelja pod 3.a) i 3.b)                       2,522

4. ravnatelj DZ i ljekarničke ustanove                      2,795

5. predstojnik klinike                                              3,007

6. a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                3,007

b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                    2,716

7. a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a) i 3.b)                2,425

b) pomoćnik ravnatelja pod 4.                                1,891

8. a) pročelnik kliničkog odjela dr. sc.                     2,687

b) pročelnik kliničkog odjela mr. sc.                        2,570

c) pročelnik kliničkog odjela prim.                          2,522

d) pročelnik kliničkog odjela                                   2,444

9. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40
zaposlenih dr. sc.                                                    2,638

b) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40
zaposlenih mr. sc.                                                   2,522

c) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40
zaposlenih prim.                                                    2,473

d) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40
zaposlenih                                                             2,406

10. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih dr. sc.                                              2,687

b) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40
zaposlenih mr. sc.                                                    2,570

c) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40
zaposlenih prim.                                                      2,522

d) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40
zaposlenih                                                               2,444

11. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40
zaposlenih dr. sc.                                                      2,493

b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40
zaposlenih mr. sc.                                                     2,386

c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih
prim.                                                                        2,328

d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih 2,279

12. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40
zaposlenih dr. sc.                                                       2,541

b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40
zaposlenih mr. sc.                                                       2,425

c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40
zaposlenih prim.                                                         2,376

d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih                                                            2,318

13. a) glavna sestra državne ustanove                        1,309

b) glavna sestra u županijskoj ustanovi                       1,241

c) glavna sestra klinike                                               1,241

b) Položaji II. vrste

1. glavna sestra KBC i kliničke bolnice

glavna sestra u županijskoj ustanovi

glavna sestra klinike

glavna sestra, zdravstveni djelatnik – voditelj odjela         1,164

c) Radna mjesta I. vrste

1. a) VSS zdr. sc. djelatnik specijalist + prim. dr. sc. u
bolnici                                                                             2,279

b) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr. sc. u bolnici   2,182

c) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. dr. sc.                  2,153

d) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. u bolnici               2,085

e) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr.sc.                   2,056

f) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim.                             1,969

2. a) VSS zdr. djelatnik specijalist dr. sc. u bolnici             2,153

b) VSS zdr. djelatnik specijalist mr. sc. u bolnici                2,056

c) VSS zdr. djelatnik specijalist u bolnici                           2,027

d) VSS zdr. djelatnik specijalist dr. sc.                              1,988

e) VSS zdr. djelatnik specijalist mr. sc.                             1,959

f) VSS zdr. djelatnik specijalist                                         1,940

g) VSS zdravstveni djelatnik u bolnici                               1,659

3. a) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite dr. sc.         1,959

b) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite primarijus        1,921

c) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite mr. sc.             1,882

d) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite                       1,794

4. a) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti u
državnoj ili župan. bolnici dr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja                                       1,988

b) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti u državnoj
ili župan. bolnici mr. sc. koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja                                                        1,901

c) VSS nezdravst. djelatnik voditelj u državnoj ili župan.
bolnici koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja        1,824

5. a) VSS zdravstveni djelatnik dr. sc.                               1,804

b) VSS zdravstveni djelatnik mr. sc.                                  1,727

c) VSS zdravstveni djelatnik                                             1,659

6. a) VSS nezdravst. djelatnik dr. sc. koji sudjeluje u
procesu dijagnostike i liječenja                                          1,571

b) VSS nezdravst. djelatnik mr. sc. koji sudjeluje u
procesu dijagnostike i liječenja                                          1,513

c) VSS nezdravst. djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja                                                      1,445

7. VSS zdravstveni djelatnik – stažist                                1,115

d) Radna mjesta II. vrste

1. zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama,
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu              1,164

2. nezdravstveni djelatnici – zdravstveni suradnici             1,125

e) Radna mjesta III. vrste

1. zdravstveni djelatnik: na otvorenim izvorima zračenja, citostaticima, liječenju AIDS-a, u jedinici intenzivne skrbi u operaciji (instrumentiranje, anesteziologija), na hemodijalizi, u rađaoni hitnoj službi i traumatologiji     1,067

2. zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi                 1,018

3. zdravstveni djelatnik: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom zdravstvu, vozač (samo u hitnoj medicinskoj pomoći i stanici hitne medicinske pomoći       0,951

f) Radna mjesta IV. vrste

1. bolničar           0,727

Članak 3.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje su:

a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj područnog ureda Zagreb                       2,279

2. rukovoditelj područnog ureda Split, Rijeka, Osijek    2,182

b) Radna mjesta I. vrste

1. predsjednik liječničkog povjerenstva    2,027

2. kontrolor zavoda                                1,988

3. viši inspektor                                       1,940

4. član liječničkog povjerenstva               1,794

5. inspektor

koordinator                                            1,697

6. viši revizor                                          1,552

7. revizor                                                1,309

Članak 4.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda

izvršni koordinator za područne službe

predstojnik područne službe I                                 2,279

2. predstojnik područne službe II

načelnik Odjela medicinskog vještačenja i revizije     2,182

b) Radna mjesta I. vrste

1. predsjednik stručnog povjerenstva           2,027

2. član stručnog povjerenstva                      1,988

3. viši vještak                                             1,959

4. viši koordinator

vještak                                                       1,940

5. koordinator                                            1,697

6. viši projektant informacijskog sustava      1,600

7. viši revizor                                              1,552

8. samostalni pravni zastupnik                     1,523

9. voditelj tima                                           1,406

10. revizor

kontrolor – parafant                                   1,309

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši kontrolor                                          1,164

Članak 5.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik PS velikih (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek)    2,279

2. voditelj ispostave                                                      1,455

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik za obrazovanje                           1,940

2. viši stručni savjetnik u središnjoj službi       1,620

c) Radna mjesta II. vrste

1. stručni suradnik II. vrste – savjetodavac     1,125

Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima su:

a) Položaji I. vrste

1. dekan, rektor veleučilišta

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent

– profesor visoke škole

a) iznad 500 zaposlenika                  3,395

b) od 200 do 500 zaposlenika         3,298

c) do 200 zaposlenika                     3,201

2. ravnatelj

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, prvi izbor

– viši znanstveni suradnik

– znanstveni suradnik                       3,298

3. prodekan, prorektor veleučilišta

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent

– profesor visoke škole

– viši predavač

a) iznad 500 zaposlenika                3,201

b) od 200 do 500 zaposlenika        3,152

c) do 200 zaposlenika                    3,104

4. pomoćnik ravnatelja

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, prvi izbor

– viši znanstveni suradnik

– znanstveni suradnik                       3,152

5. pročelnik sveučilišnog odjela

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent                                       3,152

6. zamjenik pročelnika sveučilišta odjela,

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent                                           3,104

7. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (više od 20 zaposlenika)

– redoviti profesor, trajno zvanje       3,104

– znanstveni savjetnik, drugi izbor      3,104

– redoviti profesor, prvi izbor            2,716

– znanstveni savjetnik, prvi izbor       2,716

– izvanredni profesor                        2,328

– viši znanstveni suradnik                  2,328

– docent                                          2,134

– znanstveni suradnik                       2,134

– profesor visoke škole                    2,134

– viši predavač, viši asistent              1,746

8. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (do 20 zaposlenih)

– redoviti profesor, trajno zvanje      3,055

– znanstveni savjetnik, drugi izbor     3,055

– redoviti profesor, prvi izbor           2,619

– znanstveni savjetnik, prvi izbor       2,619

– izvanredni profesor                        2,231

– viši znanstveni suradnik                  2,231

– docent                                          2,037

– znanstveni suradnik                       2,037

– profesor visoke škole                   2,037

– viši predavač, viši asistent             1,697

9. voditelj laborat., šef katedre

– redoviti profesor, trajno zvanje

– znanstveni savjetnik, drugi izbor  3,007

10. voditelj laborat., šef katedre

– redoviti profesor, prvi izbor

– znanstveni savjetnik, prvi izbor    2,570

11. voditelj laborat., šef katedre

– izvanredni profesor

– viši znanstveni suradnik              2,182

12. voditelj laborat., šef katedre

– profesor visoke škole

– docent

– znanstveni suradnik                    1,988

13. voditelj laborat., šef katedre

– viši predavač

– viši asistent                               1,746

14. voditelj laborat., šef katedre

– predavač

– asistent                                     1,503

b) Radna mjesta I. vrste

1. redoviti profesor – trajno zvanje, znanstveni savjetnik
– drugi izbor                                                                 2,958

2. redoviti profesor – prvi izbor, znanstveni savjetnik
– prvi izbor                                                                  2,425

3. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik              2,037

4. docent, znanstveni suradnik, profesor visoke škole    1,843

5. knjižničarski savjetnik                                               1,843

6. viši predavač, viši asistent, viši lektor

viši umjetnički suradnik, viši knjižničar

stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju     1,600

7. asistent, viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,

dipl. knjižničar                                                                       1,406

8. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju   1,261

9. predavač, lektor, umjetnički suradnik                                  1,212

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši tehničar, viši laborant      1,067

2. knjižničar                             1,018

d) Radna mjesta III. vrste

1. laborant, tehnički suradnik  0,970

2. pomoćni knjižničar             0,873

Članak 7.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj osnovne škole preko 850 učenika

ravnatelj srednje škole preko 600 učenika

ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje

3 programa i preko 450 učenika

ravnatelj učeničkog doma preko 230 učenika

ravnatelj specijalne ustanove preko 200 štićenika

ravnatelj srednje škole s učeničkim domom                     2,076

2. ravnatelj osnovne škole od 250 do 850 učenika

ravnatelj srednje škole do 600 učenika

ravnatelj specijalne ustanove do 200 štićenika

ravnatelj učeničkog doma do 230 učenika                          1,920

3. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika

ravnatelj srednje škole do 300 učenika

ravnatelj specijalne ustanove do 100 štićenika

ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika

ravnatelj osnovne škole preko 400 učenika, sa završenim

preddiplomskim studijem odnosno s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima                                     1,765

4. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim
preddiplomskim studijem odnosno s višom stručnom
spremom prema ranijim propisima                                      1,688

b) Radna mjesta I. vrste

1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
– savjetnik                                                                           1,552

2. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj-savjetnik      1,494

3. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog
profila-mentor                                                                      1,445

4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj-mentor        1,397

5. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila     1,338

6. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj,                   1,280

7. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim
ili stručnim studijem na kojem se stječe najmanje
180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom
prema ranijim propisima – savjetnik                                    1,309

8. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim
ili stručnim studijem na kojem se stječe najmanje
180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom
prema ranijim propisima – mentor                                      1,261

9. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim
ili stručnim studijem na kojem se stječe najmanje
180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom
prema ranijim propisima                                                   1,193

10. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog
profila – početnik                                                             1,125

11. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj –
početnik                                                                          1,086

c) Radna mjesta II. vrste

1. strukovni učitelj – savjetnik                   1,242

2. strukovni učitelj – mentor                      1,183

3. strukovni učitelj                                     1,125

4. medicinska sestra                                  1,067

5. strukovni učitelj – početnik                    0,951

6. medicinska sestra – početnik                 0,902

d) Radna mjesta III. vrste

1. strukovni učitelj – savjetnik                                          1,086

2. strukovni učitelj – mentor                                             1,028

3. strukovni učitelj                                                           0,999

4. suradnik u nastavi                                                        0,970

5. medicinska sestra                                                        0,941

6. strukovni učitelj – početnik                                          0,834

7. medicinska sestra – početnik                                       0,795

8. službenik koji istovremeno obavlja poslove

voditelja računovodstva i tajnika                                      0,999

9. radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima,

suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj)       0,776

Članak 8.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj centra za socijalnu skrb ili doma socijalne skrbi
sa 201 i više zaposlenih radnika                                             2,037

2. ravnatelj centra za socijalnu skrb ili doma socijalne skrbi
sa 101 do 200 zaposlenih radnika                                         1,988

3. ravnatelj centra za socijalnu skrb ili doma socijalne
skrbi s 51 do 100 zaposlenih radnika                                     1,891

4. predstojnik podružnice centra za socijalnu skrb
sa 20 i više zaposlenih radnika

ravnatelj obiteljskog centra do 50 zaposlenih radnika

ravnatelj doma socijalne skrbi do 50 zaposlenih radnika

ravnatelj centra za socijalnu skrb do 50 zaposlenih radnika      1,794

5. predstojnik podružnice centra za socijalnu skrb do
20 zaposlenih radnika

predstojnik podružnice doma socijalne skrbi

voditelj dislocirane jedinice                                                    1,697

6. voditelj odjela                                                                   1,309

7. voditelj odsjeka                                                                1,261

b) Položaji II. vrste

1. voditelj ustrojbene jedinice                                                1,164

c) Položaj III. vrste

1. voditelj ustrojbene jedinice                                               1,067

2. voditelj odsjeka                                                               1,018

d) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik                                                                         1,358

2. mentor                                                                            1,309

3. dipl. socijalni radnik, dipl. pravnik, prof. psihologije,

dipl. defektolog-rehabilitator, dipl. defektolog – socijalni
pedagog, dipl. defektolog-logoped, prof. pedagog, profesor,
nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj u domu,
kineziterapeut i drugi stručni radnici                                      1,212

e) Radna mjesta II. vrste

1. savjetnik                                                                           1,164

2. mentor                                                                              1,145

3. socijalni radnik, upravni pravnik, defektolog, pedagog,
nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj, fizioterapeut,
medicinska sestra, medicinski tehničar i drugi stručni
radnici                                                                                   1,125

f) Radna mjesta III. vrste

1. stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik                     1,018

2. stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor                        0,970

3. stručni učitelj, medicinska sestra, stručni suradnik u
odgoju, fizioterapeut                                                            0,951

4. radni terapeut, suradnik u odgoju u učeničkom domu
(noćni pazitelj), suradnik u nastavi                                        0,902

5. kućni majstor, domar i drugi radnici na održavanju s
položenim ATK ispitom                                                        0,824

6. bolničar                                                                            0,708

g) Radna mjesta IV. vrste

1. njegovatelj (PKV)                                                             0,679

Članak 9.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama kulture su:

a) Položaji I. vrste

1. intendant Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb

ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva

ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda

ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra                             3,007

2. ravnatelj Moderne galerije Zagreb, Galerije »Klovićevi dvori«,

Hrvatskog povijesnog muzeja Zagreb, Muzeja hrvatskih

arheoloških spomenika Split, Muzeja Mimara,

Muzeja Ivana Meštrovića, Ansambla Lado                          2,813

3. ravnatelji ustanove kulture i zaklade u kulturi kojima
je osnivač Republika Hrvatska, pomoćnik intendanta HNK
Zagreb (ravnatelji opere, baleta, drame i poslovni ravnatelj)

pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva,

pomoćnik ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda       2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. šef – dirigent opernog orkestra

solist opere – nacionalni prvak,

glumac – nacionalni prvak,

instrumentalni solist – nacionalni prvak                              3,007

2. koncertni majstor opernog orkestra

dirigent I,

redatelj I

solist opere – prvak,

glumac – prvak                                                              2,425

3. glazbeni voditelj – dirigent Ansambla LADO              1,940

4. dirigent II,

redatelj II,

dirigent baleta,

zborovođa,

vođa dionica,

solist – vođa violončela,

harfist,

timpanist,

prvi puhači,

zamjenik koncert-majstora opernog orkestra,

solist opere – velike i srednje uloge,

glumac – velike i srednje uloge,

upravitelj tehnike HNK,

kostimograf,

scenograf,

konzervator savjetnik,

restaurator savjetnik,

konzervator – restaurator savjetnik,

muzejski savjetnik,

muzejski pedagog savjetnik,

dokumentarist savjetnik,

arhivski savjetnik,

knjižničarski savjetnik

viši savjetnik specijalist (određene struke)             1,843

5. viši muzejski pedagog,

viši dokumentarist,

arhivist specijalist,

stručni suradnik specijalist u arhivu,

viši kustos,

viši arhivist,

viši knjižničar,

viši konzervator,

viši restaurator,

viši konzervator – restaurator,

viši filmolog,

baletni pedagog,

glazbeni voditelj u baletu,

umjetnički voditelj opernog, dramskog i baletnog studija,

koreograf u baletu,

treći puhači,

dramaturg,

producent scenskih i izvedbenih umjetnosti,

solist opere – srednje uloge,

glumac – srednje uloge,

voditelj kazališne i scenske tehnike i proizvodnje,

zamjenik vođe dionice, prve violine,

plesač pjevač – solist,

vođa udaraljki,

voditelj slikarne,

voditelj kiparnice,

korepetitor,

stvaratelj lutaka,

animator lutaka,

oblikovatelj scenskog svjetla i tona                         1,503

6. pijanist,

drugi puhači,

četvrti rog,

inspicijent,

inspicijent-šaptač,

pjevač opernog zbora – vođa dionica,

pjevač opernog zbora – epizodist,

operetni pjevač,

voditelj maskersko-vlasuljarske radionice,

majstor izrade rekvizita,

majstor kipar,

majstor slikar.

restaurator majstor

restaurator za stare uveze,

konzervator majstor,

viši konzervator tehničar II stupnja

plesač suvremenog plesa                                  1,261

7. snimatelj, snimatelj informatičar                     1,232

8. kustos,

muzejski pedagog,

arhivist,

konzervator,

restaurator,

konzervator – restaurator,

suradnik konzervatora,

suradnik konzervatora – restauratora,

diplomirani knjižničar,

informatičar,

dokumentarist,

filmski montažer,

stručni suradnik u ustanovi kulture (određene struke ili za određene poslove),

snimatelj zvučnih izdanja,

tuti-glazbenici,

udaraljkaš,

pjevač opernog zbora,

član baletnog ansambla

voditelj pozornice,

voditelj rasvjete,

šaptač,

slikar, kipar                                                             1,212

c) Radna mjesta II. vrste

1. voditelj tiskare                             1,164

2. knjižničar,

asistent scenografa,

asistent kostimografa,

majstor tona,

majstor rasvjete u kazalištu,

majstor maske u kazalištu,

majstor vlasuljar u kazalištu,

fizioterapeut,

viši kemijski tehničar                     1,018

d) Radna mjesta III. vrste

1. viši muzejski tehničar,

viši fotograf,

viši preparator,

viši arhivski tehničar,

viši konzervator tehničar,

viši restaurator tehničar,

suradnik višeg konzervatora tehničara,

suradnik višeg restauratora tehničara                           0,892

Stručni uvjeti za točku 1.: Prema posebnim propisima i općim aktima.

2. muzejski tehničar,

arhivski tehničar,

preparator,

konzervator tehničar,

suradnik konzervatora tehničara

restaurator tehničar,

suradnik restaurator tehničar

pomoćni knjižničar,

fotograf,

tiflografičar,

korektor,

čitač korektoru

knjigoveža

kemijski tehničar                                                       0,854

Stručni uvjeti za točku 2.: Prema posebnim propisima i općim aktima.

e) Položaji III. vrste

1. voditelj smjene pozornice u kazalištu

2. voditelj nadstroplja u kazalištu

3. voditelj kazališnih rekvizita, pokućstva i oružja

4. voditelj kazališne tapetarije

5. voditelj kazališne stolarije

6. voditelj kazališne bravarije

7. voditelj ženske ili muške krojačnice

8. voditelj kazališne postolarnice

9. voditelj energetike i održavanja u kazalištu

10. voditelj vatrogasaca u kazalištu                                  0,873

Stručni uvjeti za točke 1. – 10.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.

f) Radna mjesta III. vrste

1. majstor tapetar u kazalištu

2. majstor stolar u kazalištu

3. majstor bravar u kazalištu

4. majstor ženske ili muške krojačnice

5. majstor kazališne postolarnice

6. majstor crtica regulater kazališne rasvjete

7. predradnik ženske ili muške garderobe

8. predradnik skladišta kazališnog dekora

9. predradnik transporta u kazalištu

10. skladištar ženskih ili/i muških kazališnih kostima

11. skladištar kazališne obuće

12. majstor radionice kazališnog videa

13. pokućstvar-skladištar u kazalištu                                0,824

Stručni uvjeti za točke 1. – 13.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.

g) Radna mjesta IV. vrste

1. niži preparator, manipulant                                          0,679

Članak 10.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu:

1. solist baleta – nacionalni prvak                                  3,007

2. solist baleta – prvak baletni majstor

baletni majstor – pedagog                                             2,425

3. solist baleta – velike i srednje uloge                           1,843

4. solist baleta – srednje uloge                                      1,503

5. član baletnog ansambla                                              1,212

Uvjeti za radna mjesta 1. – 5. položena audicija, višegodišnji uspješni nastup, ostali uvjeti prema posebnim propisima i općem aktu.

Članak 11.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO su:

1. umjetnički voditelj plesnog ansambla nacionalnog statusa             2,425

2. plesni voditelj Ansambla LADO

plesač pjevač Ansambla LADO – solist i plesni voditelj

plesač pjevač Ansambla LADO – prvak i plesni voditelj

plesač pjevač Ansambla LADO – prvak

voditelj orkestra Ansambla LADO                                               1,940

3. plesač pjevač Ansambla LADO – solist

glazbenik Ansambla LADO – solist                                              1,503

4. plesač pjevač Ansambla LADO – srednje uloge

glazbenik Ansambla LADO – voditelj dionice

voditelj fundusa i radionice nošnji Ansambla LADO                     1.261

5. plesač pjevač Ansambla LADO

glazbenik Ansambla LADO                                                        1.212

6. garderobijer – krojač Ansambla LADO                                  1.018

Uvjeti za radna mjesta 1. – 4.: položena audicija, višegodišnji uspješni nastup, ostali uvjeti prema posebnim propisima i općem aktu.

Uvjeti za radna mjesta 5.- 6.: prema posebnim propisima.

Članak 12.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti u Hrvatskom hidrografskom institutu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta                          3,395

2. zamjenik ravnatelja                                                             2,813

3. pomoćnik ravnatelja                                                          2,425

4. zapovjednik hidrografskog broda preko 500 BT                1,406

b) Položaji II. vrste

1. zapovjednik hidrografskog broda                                      1,067

c) Radna mjesta I. vrste

1. glavni redaktor pomorskih karata,

voditelj poslova sistemske podrške,

redaktor hidrografskih originala                                         1,552

2. redaktor pomorskih karata,

hidrograf – geodet

hidrograf – elektroničar

nautičar za sigurnost plovidbe i nautičke publikacije,

nautičar za publikacije pomorskih komunikacija,

suradnik za tehničku pripremu publikacija,

oceanolog fizičar,

fizičar meteorolog,

oceanolog kemičar,

oceanolog geolog,

samostalni sistem. inženjer,

samostalni projektant GIS-a,

prevoditelj – lektor                                                                   1,280

d) Radna mjesta II. vrste

1. upravitelj stroja na hidrografskom brodu porivnog stroja

snage preko 1000 kW                                                              1,115

2. upravitelj stroja na hidrografskom brodu, prvi časnik na

hidrografskom brodu preko 500 BT                                           1,018

3. drugi časnik na brodu preko 500 BT, pomorski strojar na

hidrografskom brodu porivnog stroja snage preko 1000 kW      0,970

e) Radna mjesta III. vrste

1. knjigovezac specijalist,                       0,854

2. referent arhive originala i premjera,

ofset-strojar

oceanolog III. vrste,

nautičar III. vrste,

hidrograf III. vrste,

kartograf III. vrste,

knjigotiskar – sitotiskar,

operater grafičke pripreme,

kemigraf – montažer,

kormilar na hidrografskom brodu,

električar brodski,

brodski kuhar,

mornar,

strojar – mazač                             0,824

Članak 13.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova su:

a) Položaji I. vrste

1. direktor Agencije – glavni istražitelj za zrakoplovne
nesreće                                                                        3,395

2. zamjenik direktora Agencije – istražitelj zrakoplovnih
nesreća                                                                        2,910

3. istražitelj zrakoplovnih nesreća – voditelj                   2,716

b) Radna mjesta I. vrste

1. istražitelj zrakoplovnih nesreća                                 2,522

2. viši zrakoplovni analitičar                                         1,261

c) Radna mjesta III. vrste

1. zrakoplovni analitičar                                              1,067

Članak 14.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za obalni linijski pomorski promet su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                      3,104

2. pomoćnik ravnatelja    2,522

Članak 15.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                         3,395

2. pomoćnik ravnatelja       2,619

b) Radna mjesta I. vrste

1. glavni inženjer                2,522

2. inženjer specijalist          2,037

Članak 16.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama zaštite prirode i okoliša su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj ustanove koja upravlja nacionalnim parkom Plitvice

i Brijuni                                                                               3,007

2. ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode

ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša                                     2,716

3. ravnatelj ustanove koja upravlja nacionalnim parkom

pomoćnik ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode

pomoćnik ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša                  2,425

4. pomoćnik ravnatelja iz točke 1.

stručni voditelj Državnog zavoda za zaštitu prirode             2,231

5. ravnatelj ustanove koja upravlja parkom prirode            2,134

6. pomoćnik ravnatelja iz točke 3.

stručni voditelj ustanove koja upravlja nacionalnim

parkom i parkom prirode                                                  1,794

7. glavni nadzornik                                                            1,600

b) Položaji II. vrste

1. glavni nadzornik                                                            1,164

c) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik ustanove                                                             1,503

2. nadzornik

čuvar prirode                                                                   1,261

d) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik ustanove                                                            1,164

2. nadzornik

čuvar prirode                                                                  1,115

e) Radna mjesta III. vrste

1. nadzornik

čuvar prirode                                                               0,970

NAMJEŠTENICI

a) Radna mjesta II. vrste

1. zapovjednik (upravitelj) broda                                   1,164

2. upravitelj stroja                                                         1,018

b) Radna mjesta III. vrste

1. zapovjednik (upravitelj) broda                                 1,067

2. mornar                                                                    0,921

c) Radna mjesta IV. vrste

1. pomoćni mornar                                                     0,727

Članak 17.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom centru za razminiranje su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje                          3,007

2. zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje          2,813

3. pomoćnik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje          2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. pirotehnički nadzornik – koordinator nadzora poslova
razminiranja                                       1,940

2. interni nadzornik                            1,940

c) Radna mjesta II. vrste

1. pirotehnički nadzornik                 1,164

d) Radna mjesta III. vrste

1. pirotehničar – voditelj izvida      1,067

2. pirotehničar nadglednik             1,018

3. pirotehničar                               1,018

4. operater stroja za razminiranje  0,970

Članak 18.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama su:

a) Položaji I. vrste

1. direktor                      3,007

2. zamjenik direktora      2,667

Članak 19.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Regionalnom središtu za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                        3,007

2. pomoćnik ravnatelja      2,425

Članak 20.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za odgoj i obrazovanje su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                      3,007

2. zamjenik ravnatelja      2,813

3. pomoćnik ravnatelja    2,425

Članak 21.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja    2,425

Članak 22.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za plovne putove unutarnjih voda su:

a) Položaji I. vrste

1. direktor Agencije               3,007

2. pomoćnik direktora           2,813

3. glavni nadzorni inženjer      1,794

b) Radna mjesta III. vrste

1. zapovjednik broda                                 1,067

2. strojar unutarnje plovidbe                       1,018

3. vođa palube                                           0,873

4. nadzornik plovnog puta                          0,970

5. zapovjednik broda za obilježavanje         0,921

6. pomoćnik na obilježavanju plovnog puta 0,824

Članak 23.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Fonda        2,784

Članak 24.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za norme su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                         3,007

2. zamjenik ravnatelja         2,813

3. pomoćnik ravnatelja        2,425

Članak 25.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                           3,007

2. zamjenik ravnatelja           2,813

3. pomoćnik ravnatelja         2,425

Članak 26.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                        3,007

Članak 27.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Uredu za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje
grobovažrtava komunističkih zločina nakon Drugog
svjetskog rata       3,007

Članak 28.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice     3,007

2. tajnik Operativno-tehničkog stožera         2,085

Članak 29.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Državnoj školi za javnu upravu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                      3,007

2. zamjenik ravnatelja      2,619

b) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator programa   1,746

Članak 30.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara su:

a) Položaji I. vrste

1. predsjednik Fonda                                                                3,007

2. zamjenik predsjednika Fonda                                               2,522

3. potpredsjednik Fonda za ekonomsko praćenje projekata      2,037

4. potpredsjednik Fonda za tehničko praćenje projekata           2,037

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni suradnik za financijsko-računovodstvene
poslove                   1,746

Članak 31.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Pravosudnoj akademiji su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                    3,395

2. zamjenik ravnatelja    2,716

b) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik Pravosudne akademije  2,037

Članak 32.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                          3,201

2. zamjenik ravnatelja         2,716

Članak 33.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                       3,201

Članak 34.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi su:

a) Položaji I. vrste:

1. ravnatelj                        3,395

2. pomoćnik ravnatelja       2,425

Članak 35.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                          3,395

2. zamjenik ravnatelja          2,910

3. pomoćnik ravnatelja        2,425

4. voditelj središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka 1,988

b) Radna mjesta III. vrste

1. laborant

tehnički suradnik          1,018

Članak 36.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                       3,201

2. pomoćnik ravnatelja     2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja     2,231

Članak 37.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom centru za konjogojstvo – državne ergele Đakovo i Lipik su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                                       3,007

2. pomoćnik ravnatelja                                     2,425

3. upravitelj ergele                                            2,134

4. voditelj uzgoja/tehnolog konjogojstva

voditelj biljne proizvodnje – tehnolog ratarstva  1,940

b) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator

koordinator uzgojno selekcijskih mjera u konjogojstvu   1,746

2. stručni savjetnik za trening i obuku                             1,232

c) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj obuke i treninga u zaprežnom sportu

poslovođa Pastuharne; poslovođa Ivandvora, poslovođa
ergele Lipik                                                                   1,067

2. jahač – vozač

jahač – vozač – potkivač

jahač – vozač/voditelj turističkog jahanja                      0,970

3. radnik u poljoprivredi – traktorist

radnik u poljoprivredi – traktorist/vozač kamiona

kovač – potkivač

tehnički suradnik

radnik u konjogojstvu                                               0,844

NAMJEŠTENICI

a) Radna mjesta III. vrste

1. pomoćni radnik u konjogojstvu         0,727

b) Radna mjesta IV. vrste

1. dežurni radnik u konjogojstvu           0,582

Članak 38.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                3,395

2. zamjenik ravnatelja                2,910

3. pomoćnik ravnatelja              2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja                2,231

Članak 39.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za hranu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                               3,007

2. zamjenik ravnatelja               2,522

Članak 40.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za poljoprivredno zemljište su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                              3,395

2. zamjenik ravnatelja              2,910

3. pomoćnik ravnatelja             2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. arhitekt računalnih aplikacija     1,988

2. viši koordinator                        1,940

3. koordinator                              1,697

4. viši sistem administrator            1,697

5. sistem administrator                   1,523

6. programer računalnih aplikacija 1,523

Članak 41.

(1) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova službenika koji rade u strukturi institucija koje su dobile dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi institucija koje će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske,

ravnatelj Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,

ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih                                                                                         3,395

2. pomoćnik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)              3,298

3. zamjenik ravnatelja Agencije za regionalni razvoj
Republike Hrvatske,

zamjenik ravnatelja Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije,

zamjenik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih                                                                     3,104

4. pomoćnik ravnatelja Agencije za regionalni razvoj
Republike Hrvatske,

pomoćnik ravnatelja Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije,

pomoćnik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih (nadležan za ustrojstvenu jedinicu
zaduženu za financiranje i ugovaranje koja je dobila dozvolu
za rad Europske komisije za upravljanje sredstvima

Europske unije u sklopu IV. komponente IPA-e),

pomoćnik ravnatelja Agencije za mobilnost i programe
Europske unije (nadležan za ustrojstvenu jedinicu
akreditiranu od strane Europske komisije za poslove provedbe programa Europske unije za obrazovanje, mlade, sport i
znanost),

predstojnik ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
(nadležan za ustrojstvenu jedinicu zaduženu za financiranje
i ugovaranje koja je dobila dozvolu za rad Europske komisije
za upravljanje sredstvima Europske unije u sklopu IV.
komponente IPA-e)                                                                      2,910

5. voditelj službe                                                                           2,716

6. voditelj odjela                                                                           2,328

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja Agencije za regionalni razvoj                      2,231

2. viši stručni savjetnik – specijalist                                                2,134

3. tajnik agencije

viši unutarnji revizor u Agenciji za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije                                                            2,037

4. viši stručni savjetnik                                                               1,978

5. viši koordinator                                                                     1,940

6. unutarnji revizor                                                                    1,843

7. stručni savjetnik                                                                    1,600

8. koordinator                                                                          1,746

9. stručni suradnik                                                                     1,455

(2) Institucije u smislu stavka 1. ovoga članku su: Središnja agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i ustrojstvene jedinice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zadužene za financiranje i ugovaranje koje su dobile dozvolu za rad Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije u sklopu IV. komponente IPA-e te ustrojstvene jedinice Agencije za mobilnost i programe Europske unije akreditirane od strane Europske komisije za poslove provedbe programa Europske unije za obrazovanje, mlade, sport i znanost.

(3) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se samo na službenike raspoređene na radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi za koje je dana dozvola Europske komisije.

(4) Na osnovne elemente opisa radnih mjesta i uvjete za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima.

Članak 42.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni ravnatelj                                  3,395

2. ravnatelj                                           3,298

3. glavni urednik                                   3,007

4. zamjenik glavnog urednika                2,813

5. pomoćnik ravnatelja                          2,425

pomoćnik glavnog urednika                     2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. leksikografski savjetnik, drugi izbor   2,910

2. leksikografski savjetnik, prvi izbor    2,425

3. viši leksikograf                                 2,037

4. leksikograf, drugi izbor                     1,843

5. leksikograf, prvi izbor                       1,600

6. leksikografski suradnik                      1,406

7. viši stručni suradnik u leksikografiji    1,406

8. stručni suradnik u leksikografiji          1,261.

Članak 43.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni ravnatelj              3,298

2. ravnatelj razdjela          3,007

3. pomoćnik ravnatelja     2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. knjižničarski savjetnik   1,843

2. viši knjižničar               1,600

3. dipl. knjižničar             1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. knjižničar                   1,018

d) Radna mjesta III. vrste

1. pomoćni knjižničar     0,873

Članak 44.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                        3,007

2. zamjenik ravnatelja       2,813

3. pomoćnik ravnatelja     2,425

Članak 45.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                   3,007

2. zamjenik ravnatelja   2,813

3. pomoćnik ravnatelja  2,425

Članak 46.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                     3,007

2. pomoćnik ravnatelja    2,425

Članak 47.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Poslovno-inovacijskoj agenciji Republike Hrvatske su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                    3,007

2. zamjenik ravnatelja    2,813

3. pomoćnik ravnatelja   2,425

Članak 48.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom mjeriteljskom institutu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                     3,007

2. zamjenik ravnatelja     2,813

3. pomoćnik ravnatelja    2,425

Članak 49.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Središnjem registru osiguranika su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja   2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši koordinator         1,940

2. koordinator               1,697

Članak 50.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za poticanje razvoja malog gospodarstva i investicije (HAMAG INVEST) su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj sektora                                2,619

2. voditelj službe za praćenje, analizu, izvještavanje

voditelj službe za kontrolu namjenskog korištenja sredstava

voditelj službe za razvoj i tehnologiju     2,328

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik uprave       2,328

2. viši analitičar            1,988

3. analitičar                  1,794

4. viši administrator      1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. administrator za praćenje, analizu i izvještavanje    1,164

d) Radna mjesta III. vrste

1. administrator     1,067

Članak 51.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za investicije i konkurentnost su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik sektora    2,425

Članak 52.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za opremu pod tlakom su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                  3,007

2. zamjenik ravnatelja  2,813

Članak 53.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za javno-privatno partnerstvo su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                   3,395

2. zamjenik ravnatelja   2,910

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja   2,134

Članak 54.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                      3,007

2. pomoćnik ravnatelja     2,425

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 38/2001, 112/2001, 62/2002, 156/2002, 162/2003, 39/2005, 82/2005, 133/2005, 30/2006, 118/2006, 22/2007, 112/2007, 127/2007, 124/2011, 142/2011, 77/2012, 98/2012, 112/2012 i 121/2012).

Članak 56.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/25

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama