Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

412

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi sa člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012 i 16/2013) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

načelnik sektora

3,007

2.

tajnik kabineta potpredsjednika Vlade i ministra

2,910

3.

tajnik kabineta ministra

2,619

4.

tajnik kabineta predstojnika državnog ureda

2,134

5.

voditelj službetajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacijepročelnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave

2,134

6.

voditelj odjela unutarnje revizije

1,891

7.

voditelj odjela

1,746

8.

voditelj odsjeka

1,649

9.

voditelj pododsjeka

1,600

10.

voditelj odjeljka

1,581

Stručni uvjeti za točku 1. i točke 5. – 10.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Stručni uvjeti za točke 2. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

11.

voditelj odsjeka

1,406

12.

voditelj pododsjeka

1,358

13.

voditelj odjeljka

1,339

Stručni uvjeti za točke 11. – 13.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka računovodstvenih poslova     1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci

2. voditelj pododsjeka

voditelj odjeljka računovodstvenih poslova              1,067

3. voditelj odjeljka                                                    1,018

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj pododsjeka                1,018

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.

2. voditelj odjeljka računovodstvenih poslova     0,970

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci

3. voditelj odjeljka            0,902

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. glavni savjetnik            3,201

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem.

2. glasnogovornik             2,910

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3. savjetnik ministra             2,619

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

4. viši savjetnik-specijalist

viši inspektor-specijalist          2,134

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

5. savjetnik predstojnika državnog ureda     1,940

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

6. savjetnik u kabinetu ministra                  1,940

Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

7. viši unutarnji revizor                              1,843

Stručni uvjeti za točku 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

8. unutarnji revizor                                   1,649

Stručni uvjeti za točku 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

9. viši inspektor                                     1,571

10. viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik                              1,523

Stručni uvjeti za točke 9. – 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

11. inspektor                                       1,329

Stručni uvjeti za točku 11.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

12. pomoćni unutarnji revizor               1,261

Stručni uvjeti za točku 12.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

13. informatički savjetnik

upravni savjetnik

stručni savjetnik                                 1,232

Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

14. informatički suradnik

samostalni upravni referent

stručni suradnik                                 1,164

Stručni uvjeti za točku 14.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste                       1,048

2. viši informatički referent              0,989

3. viši upravni referent

viši stručni referent                           0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: prema zakonu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik ministra

administrativni tajnik predstojnika državnog ureda      1,067

2. upravni referent

stručni referent

informatički referent

računovodstveni referent – financijski knjigovođa          0,854

3. administrativni referent

administrativni tajnik

računovodstveni referent

ekonom                                                                      0,824

4. daktilograf                                                              0,776

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: prema zakonu«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Radna mjesta namještenika i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji III. vrste

1. voditelj radionice      0,824

voditelj odjeljka           0,824

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, tri godine radnog staža u struci

b) Radna mjesta III. vrste

1. vozač pratitelj                                  1,067

2. osobni vozač državnog dužnosnika   0,873

3. radna mjesta namještenika III. vrste  0,776

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS

c) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta IV. vrste         0,601«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni tajnik Ustavnog suda         3,395

2. šef ureda Predsjedništva Ustavnog suda 1,94

3. voditelj Sudske pisarnice              1,697

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši ustavnosudski savjetnik          3,201

2. ustavnosudski savjetnik                2,910

3. niži ustavnosudski savjetnik          1,94

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

c) Radna mjesta II. vrste

1. voditelj kabineta sudaca               1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

d) Radna mjesta III. vrste

1. tajnik kabineta sudaca                  0,970

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskog sabora

predstojnik Ureda za međunarodne i europske poslove

3,395

2.

voditelj Ureda u Službi radnih tijela Hrvatskoga saboravoditelj Službe u Tajništvu Hrvatskoga saborapredstojnik Ureda za protokol Hrvatskoga sabora

3,007

3.

voditelj Odjela u Uredu za međunarodne i europske poslove

2,91

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora – osobni savjetnik

3,395

2.

pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora

3,298

3.

savjetnik u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora,

tajnik radnog tijela

savjetnik u Uredu za međunarodne i europske poslove

tajnik izaslanstva u Uredu za međunarodne i europske poslove

2,522

4.

savjetnik u Hrvatskome saboru,savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga sabora

2,231

5.

tajnik kluba sa više od 10 zastupnika

2,134

6.

savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga saborasavjetnik u klubu sa više od 10 zastupnikatajnik kluba do 10 zastupnika

1,940

7.

savjetnik u klubu do 10 zastupnika

1,843

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta II. vrste

1.

viši stručni tajnik u Uredu predsjednika,

potpredsjednika i Tajništvu Hrvatskoga sabora te

Uredu za međunarodne i europske poslove

1,164

2.

viši administrativni tajnik

1,067

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1.

administrativni tajnik u Uredu predsjednika, potpredsjednika, Tajništvu i Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora

administrativni tajnik kluba sa više od 10 zastupnika

1,067

2.

stražaradministrativni tajnik kluba sa manje od 10 zastupnikastručni referent za poslove održavanja dvoranastručni referent u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske i uredima Vlade Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik glavnog tajnika Vlade

3,395

2. ravnatelj ureda – tajnik radnog tijela

3,395

3. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

3,395

4. zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

3,201

5. pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

2,910

6. zamjenik glasnogovornika u Uredu predsjednika Vlade

2,716

7. zamjenik ravnatelja Vladinog ureda

2,522

8. pomoćnik ravnatelja Vladinog ureda

2,134

Stručni uvjeti za točke 1. – 8.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik u Uredu potpredsjednika Vlade koji nije

čelnik ministarstva

2,716

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

2. viši savjetnik u Uredu predsjednika Vlade 2,425

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.

savjetnik u Uredu za zakonodavstvo

2,619

4.

savjetnik koordinacija i komisija Vlade

2,425

5.

savjetnik u Vladi i Vladinom uredu

1,940

Stručni uvjeti za točke 3. – 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

6. savjetnik u Uredu predsjednika Vlade 1,94

Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Položaji III. vrste

1.

upravni referent – voditelj Službe administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

1,067

2.

informatički referent – zamjenik voditelja Službe razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske

1,067

3.

upravni referent – zamjenik voditelja Službe

administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

1,038

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1.

administrativni tajnik predsjednika Vlade – osobni tajnik

1,067

2.

administrativni tajnik potpredsjednika Vlade, predstojnika Ureda predsjednika Vlade, glavnog tajnika Vlade i zamjenika glavnog tajnika Vlade

1,067

3.

administrativni tajnik glasnogovornika Vlade

1,067

4.

administrativni tajnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo i tajnik glavnog urednika Narodnih novina – Službenog lista Republike Hrvatske

1,067

5.

administrativni tajnik ravnatelja Ureda za opće poslove

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

1,018

6.

administrativni referent za poslove objave propisa u Narodnim novinama – Službenom listu Republike Hrvatske

1,067

Stručni uvjeti za točke 1. – 6.: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

7.

informatički referent u Glavnom tajništvu Vlade

1,018

Stručni uvjeti za točku 7.: kao za informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

8.

stručni referent u Glavnom tajništvu Vlade za poslove opremanja i održavanja Banskih dvora

1,018

Stručni uvjeti za točku 8.: kao za stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 7.

Članak 7.a mijenja se i glasi:

»Članak 7.a

Posebni nazivi radnih mjesta u Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Komisije      3,395

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 8.

Članak 7.b mijenja se i glasi:

»Članak 7.b

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik predstojnika Stručne službe          2,522

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 9.

Članak 7.c mijenja se i glasi:

»Članak 7.c

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava      3,395

Stručni uvjeti za točku 1.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 5 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 5 godina radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske sposobnosti i dobro razvijene komunikacijske vještine.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava     3,201

Stručni uvjeti za točku 1.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

2. savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava         2,910

Stručni uvjeti za točku 2.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

3. niži savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava     1,940

Stručni uvjeti za točku 3.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

4. stručni suradnik u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava     1,455

Stručni uvjeti za točku 4.: sveučilišni diplomski studij prava, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava     1,018

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera s najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.«.

Članak 10.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik tajnika Ureda             3,201

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik u Uredu predsjednika   1,746

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni tajnik i voditelj poslovne dokumentacije      1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik predsjednika Republike

Hrvatske i tajnika Ureda                1,018

2. stručno-administrativni tajnik i voditelj dokumentacije        0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za administrativnog referenta, stručnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 11.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Vrhovnog suda RH                                                  3,395

2. predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog suda RH          3,201

3. tajnik Visokog upravnog suda RH, Visokog prekršajnog

suda RH i Visokog trgovačkog suda RH                                 1,940

4. tajnik u sudu

a) preko 100 sudaca                                                           1,455

b) od 51 do 100 sudaca                                                      1,406

c) do 50 sudaca                                                                   1,358

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra u sudovima

a) preko 100 sudaca                     1,164

b) od 51 do 100 sudaca                1,115

c) od 31 do 50 sudaca                  1,067

d) od 11 do 30 sudaca                  1,018

e) do 10 sudaca                             0,989

2. voditelj ovršnog odjela u sudovima

a) preko 100 sudaca                     1,164

b) od 51 do 100 sudaca                1,115

c) od 31 do 50 sudaca                  1,067

d) od 11 do 30 sudaca                  1,018

e) do 10 sudaca                            0,989

3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave u sudovima

a) preko 100 sudaca                    1,164

b) od 51 do 100 sudaca               1,115

c) od 31 do 50 sudaca                 1,067

d) od 11 do 30 sudaca                1,018

e) do 10 sudaca                           0,989

4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične ili neke druge) u sudovima

a) preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom sudu RH    1,115

b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela                                  1,067

c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela                                   1,018

d) do 10 sudaca sudskog odjela                                             0,989

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaj III. vrste

1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra u sudovima

a) preko 100 sudaca                      1,067

b) od 51 do 100 sudaca                 1,018

c) od 31 do 50 sudaca                    0,970

d) od 11 do 30 sudaca                    0,921

e) do 10 sudaca                              0,892

2. voditelj ovršnog odjela u sudovima

a) preko 100 sudaca                      1,067

b) od 51 do 100 sudaca                 1,018

c) od 31 do 50 sudaca                   0,970

d) od 11 do 30 sudaca                   0,921

e) do 10 sudaca                             0,892

3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave u sudovima

a) preko 100 sudaca                     1,067

b) od 51 do 100 sudaca                1,018

c) od 31 do 50 sudaca                  0,970

d) od 11 do 30 sudaca                  0,921

e) do 10 sudaca                             0,892

4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične ili neke druge) u sudovima

a) preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom sudu RH     1,018

b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela                                   0,970

c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela                                    0,921

d) do 10 sudaca sudskog odjela                                              0,892

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

1. viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH                 2,910

2. sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH                      2,425

3. viši sudski savjetnik u Visokom upravnom sudu RH,

Visokom trgovačkom sudu RH, Visokom prekršajnom

sudu RH                                                                       2,182

4. sudski savjetnik u Visokom upravnom suda RH,

Visokom trgovačkom sudu RH, Visokom prekršajnom

sudu RH                                                                     1,940

5. viši sudski savjetnik u županijskim sudovima            1,843

6. viši sudski savjetnik u općinskim, upravnim i

trgovačkim sudovima                                                  1,746

7. viši sudski savjetnik u prekršajnim sudovima            1,649

8. sudski savjetnik u županijskim sudovima                  1,552

9. sudski savjetnik u općinskim, upravnim i trgovačkim

sudovima                                                                   1,455

10. sudski savjetnik u prekršajnim sudovima               1,358

Stručni uvjeti za točke 1. – 10.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Poslovi posebnih stručnih znanja

1. viši stručni savjetnik u sudu        1,746

2. stručni savjetnik u sudu              1,600

3. stručni suradnik u sudu               1,309

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta II. vrste

1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent                                1,164

Ako je ovlašteni zemljišnoknjižni referent ujedno i voditelj

zemljišnoknjižnog odjela, ima pravo na plaću prema koeficijentu

složenosti poslova koji je za njega povoljniji.

2. viši zemljišnoknjižni referent                                        1,067

3. viši sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje

kazni ili za ovrhu                                                             0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f) Radna mjesta III. vrste

1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent                                 1,067

Ako je ovlašteni zemljišnoknjižni referent ujedno i voditelj

zemljišnoknjižnog odjela, ima pravo na plaću prema koeficijentu

složenosti poslova koji je za njega povoljniji.

2. zemljišnoknjižni referent                                               0,970

3. sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kazni,

za ovrhu ili za ovjeru isprava za uporabu u inozemstvu)     0,854

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Opći i administrativni poslovi

1. administrativni tajnik u Uredu predsjednika

Vrhovnog suda RH                                           0,921

2. administrativni referent – sudski zapisničar     0,844

3. sudski zapisničar                                           0,795

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 12.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Posebni nazivi radnih mjesta u državnom odvjetništvu i koeficijent složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Državnog odvjetništva RH                                  2,910

2. tajnik županijskog ili općinskog državnog odvjetništva   1,358

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu

a) preko 50 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH    1,164

b) od 36 do 50 dužnosnika                                             1,115

c) od 26 do 35 dužnosnika                                              1,067

d) od 11 do 25 dužnosnika                                              1,018

e) do 10 dužnosnika                                                         0,989

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu

a) preko 50 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH    1,067

b) od 36 do 50 dužnosnika                                             1,018

c) od 26 do 35 dužnosnika                                             0,970

d) od 11 do 25 dužnosnika                                             0,921

e) do 10 dužnosnika                                                       0,892

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik u Državnom odvjetništvu RH                   2,619

2. savjetnik u Državnom odvjetništvu RH                         2,231

3. viši savjetnik u županijskom državnom

odvjetništvu                                                                    1,843

4. viši savjetnik u općinskom državnom odvjetništvu        1,746

5. savjetnik u županijskom državnom odvjetništvu           1,552

6. savjetnik u općinskom državnom odvjetništvu              1,455

Stručni uvjeti za točke 1. – 6.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Poslovi posebnih stručnih znanja

1. viši stručni savjetnik u državnom odvjetništvu              1,746

2. stručni savjetnik u državnom odvjetništvu                    1,600

3. stručni suradnik u državnom odvjetništvu                     1,309

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 13.

Članak 10.a mijenja se i glasi:

»Članak 10.a

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik Povjerenstva                         3,395

2. zamjenik tajnika Povjerenstva         3,104

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

3. savjetnik predsjednika Povjerenstva    2,425

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

4. viši stručni savjetnik – savjetnik Povjerenstva     1,940

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

5. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva     1,018

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 14.

Članak 10.b mijenja se i glasi:

»Članak 10.b

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Povjerenstva            2,910

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik u Uredu povjerenstva         2,425

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent u Uredu povjerenstva          1,067

2. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva          1,018

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: srednja stručna sprema društvenog, upravnog ili ekonomskog smjera, položen državni stručni ispit, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Članak 15.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za reviziju i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. pomoćni revizor            1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, položen državni stručni ispit.«.

Članak 16.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik pučkog pravobranitelja                    2,425

2. savjetnik zamjenika pučkog pravobranitelja    2,134

3. tajnik ureda pučkog pravobranitelja               1,940

4. voditelj protokola                                          1,649

5. viši istražitelj                                                  1,552

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

6. istražitelj                                                       1,309

Stručni uvjeti za točku 6.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 17.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

Posebni nazivi radnih mjesta u Službi izvršenja sankcija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Kaznenog zavoda Lepoglava, Kaznenog zavoda Požega i Bolnice za osobe lišene slobode, upravitelj Okružnog zatvora Zagreb     2,473

2. ravnatelj Kaznenog zavoda Turopolje, Otvorenog kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog kaznenog zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini, Odgojnog zavoda Turopolje upravitelj Okružnog zatvora Gospić, Osijek, Pula, Rijeka, Split i Šibenik    2,425

3. ravnatelj Odgojnog zavoda Požega, upravitelj Okružnog zatvora Dubrovnik, Karlovac, Sisak, Požega, Bjelovar, Varaždin i Zadar    2,376

4. pomoćnik ravnatelja Kaznenog zavoda Lepoglava, Kaznenog zavoda Požega i Bolnice za osobe lišene slobode pomoćnik upravitelja Okružnog zatvora Zagreb     2,231

5. pomoćnik ravnatelja Kaznenog zavoda Turopolje, Otvorenog kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog kaznenog zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini, Odgojnog zavoda Turopolje, pomoćnik upravitelja     2,182

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

6. načelnik odjela zdravstvene zaštite u Bolnici za osobe lišene slobode     2,037

7. voditelj odsjeka zdravstvene zaštite u Bolnici za osobe lišene slobode     1,891

Stručni uvjeti za točke 6. – 7.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

8. načelnik odjela pravnih i financijsko-knjigovodstvenih poslova u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima    1,814

Stručni uvjeti za točku 8.: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

9. načelnik odjela tretmana, osiguranja i za rad i strukovnu izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 1.     1,814

10. načelnik odjela tretmana, osiguranja i za rad i strukovnu izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 2.    1,794

11. načelnik odjela tretmana, osiguranja i za rad i strukovnu izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 3.     1,775

Stručni uvjeti za točke 9. – 11.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim zavodima        1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim zavodima       1,067

2. voditelj odjeljka u kaznenim tijelima ili odgojnim zavodima            0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS, najmanje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

1. liječnik specijalist u kaznenim tijelima ili odgojnim zavodima      1,843

2. liječnik, stomatolog, farmaceut, veterinar i biokemičar u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima zapovjednik pravosudne policije 1,552

3. samostalni nadzornik pravosudne policije        1,523

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta II. vrste

1. stariji nadzornik pravosudne policije      1,115

2. nadzornik pravosudne policije viši medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, ing. medicinske radiologije, strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima nastavnik u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima 1,067

3. mlađi nadzornik pravosudne policije      1,018

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f) Radna mjesta III. vrste

1. stariji pravosudni policajac       0,970

2. medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, laborant u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima strukovni učitelj pravosudni policajac 0,921

3. mlađi pravosudni policajac       0,844

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 18.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

predstojnik Financijskog inspektoratapredstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca

3,395

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.

koordinator za metodologiju i razvoj unutarnje revizije

1,843

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2.

koordinator za metodologiju i razvoj financijskog upravljanja

1,843

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.

inspektor – suradnik u Financijskom inspektoratu

1,261

Stručni uvjeti za točku 3.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 19.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu obrane i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj područnog odjela za poslove obrane      2,134

2. upravitelj hotela                                                 2,037

3. voditelj područnog odsjeka za poslove obrane   1,746

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

4. voditelj odsjeka u područnom odjelu za financije

voditelj odsjeka (ispostave) u Službi za graditeljstvo

voditelj područnog odsjeka u Službi za stamb. poslove

voditelj knjižnice

upravitelj restorana voditelj gospodarstva              1,649

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za inspektora, upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj recepcije

voditelj autokampa                           1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. liječnik specijalist                         1,843

2. zrakoplovno-tehnički specijalist    1,503

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. zrakoplovno-tehnički specijalist    1,115

2. tajnik novačkog povjerenstva

viši medicinski tehničar

knjižničar

grafički urednik                                1,018

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste (namještenici)

1. zrakoplovno-tehnički specijalist

vatrogasac                         0,970

2. medicinski tehničar

medicinska sestra

stomatološki tehničar

veterinarski tehničar

farmaceutski tehničar

biokemijski tehničar        0,921

3. rukovatelj energetskog sustava

rukovatelj skladišta

rukovatelj specijalnog vozila

vozač opasnih tvari

vozač autobusa

mehaničar – specijalizirani

tehničar – specijalizirani

knjižničar                         0,873

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: SSS.«.

Članak 20.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

voditelj službe u sjedištu Ministarstva

2,231

2.

načelnik sektora u policijskoj upravi

2,134

3.

voditelj službe u policijskoj upravi

voditelj odjela u sjedištu ministarstva

1,94

4.

voditelj Uslužne jedinice Valbandon

1,746

5.

voditelj odjela u policijskoj upravi

1,697

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1.

viši policijski tehničar – voditelj

1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1.

projektant policijske tehnikevoditelj poslova ekonomata u policijskoj upravi II. kategorijenadzornik za unutarnje poslove

1,697

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1.

viši policijski tehničarvoditelj poslova pisarnicevoditelj uslužnih poslovavoditelj financijskih poslova

1,115

2.

voditelj poslova ekonomata u policijskoj upravi III. i IV. kategorije

1,067

Stručni uvjeti za točke 1. – 2: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. policijski tehničar        0,970

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 21.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Članak 17.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe – veleposlanik                  2,376

2. voditelj službe – opunomoćeni ministar    2,328

3. voditelj službe – ministar savjetnik           2,279

4. voditelj službe – diplomatski savjetnik      2,231

5. voditelj službe – I. tajnik                          2,182

6. voditelj odjela – opunomoćeni ministar     1,988

7. voditelj odjela – ministar savjetnik            1,94

8. voditelj odjela – diplomatski savjetnik      1,891

9. voditelj odjela – I. tajnik                         1,746

Stručni uvjeti za točke 1. – 9. kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Radna mjesta I. vrste

Profesionalni diplomati u zvanju

1. veleposlanika u MVP                2,182

2. opunomoćenog ministra            1,988

3. ministra savjetnika                    1,891

4. diplomatskog savjetnika           1,843

5. I. tajnika                                  1,697

6. II. tajnika                                 1,552

7. III. tajnika                               1,503

8. attachea                                  1,261

Stručni uvjeti za točke 1. – 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Ostali

1. glavni pravni savjetnik                               3,395

2. glavni inspektor službe vanjskih poslova    2,910

3. europski korespondent                              2,619

4. voditelj Ureda zamjenika ministra               2,425

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 22.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu kulture i koeficijent složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni konzervator                         2,813

2. pročelnik konzervatorskog odjela 2,134

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao višeg upravnog savjetnika ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 23.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Članak 19.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni inspektor – pomoćnik ravnatelja Uprave za inspekcijske poslove

voditelj letačkih standarda

voditelj stručnog osposobljavanja

lučki kapetan (Rijeka, Split)             2,328

2. lučki kapetan (Pula, Senj, Zadar, Šibenik, Ploče, Dubrovnik, Sisak, Osijek, Vukovar)        2,134

3. voditelj VTS i SAR Središnjice Rijeka (organizator traganja i spašavanja na moru)

voditelj plovidbenosti zrakoplova

voditelj licenciranja zrakoplovnog osoblja      1,891

4. kapetan Ispostave         1,746

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Položaji II. vrste

1. lučki kapetan (Slavonski Brod) koordinator traganja i spašavanja na moru u podsredišnjici (voditelj prometnog ureda) koordinator VTS i SAR Središnjice Rijeka

kapetan Ispostave      1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godna radnog staža u struci, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Položaji III. vrste

1. zapovjednik broda

kapetan Ispostave      1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS nautičkog smjera, licenca za časnika palubne straže na brodovima do 500 BT i licenca za radio-operatera, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta I. vrste

1. istražitelj zrakoplovnih nesreća

viši savjetnik letačkih standarda

viši inspektor letačkih standarda

viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova

viši kontrolor plovidbenosti zrakopolova (savjetnik, inspektor)          1,843

2. voditelj prekršajnog postupka (pomorstvo, unutarnja plovidba i civilno zrakoplovstvo)

kontrolor plovidbenosti zrakoplova (savjetnik, inspektor)

prometni pilot (savjetnik, inspektor)

radarski kontrolor leta (savjetnik, inspektor)

liječnik zrakoplovne medicine (savjetnik, inspektor)

kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova

voditelj disciplinskog postupka

tajnik Hrvatskog savjeta sigurnosti prometa na cestama           1,697

3. koordinator odobrenja letova

profesionalni pilot

zrakoplovno tehnički specijalist I. vrste

nautičar I. vrste

kontrolor radiofrekvencijskog spektra           1,523

Stručni uvjeti za točke 1.–3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

4. upravitelj stroja na brodu

voditelj certifikacijskog sustava STCW

projektant pomorske tehnike           1,416

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

e) Radna mjesta II. vrste

1. zrakoplovno tehnički specijalist II. vrste

kontrolor plovidbenosti zrakoplova

koordinator certifikacijskog sustava STCW

kontrolor obilježavanja plovnih putova u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi (savjetnik, inspektor)     1,164

2. prometni pilot

profesionalni pilot

radarski kontrolor leta     1,067

3. kontrolor radiofrekvencijskog spektra II. vrste

nautičar II. vrste

upravitelj stroja na brodu     0,999

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f) Radna mjesta III. vrste

1. zrakoplovno-tehnički specijalist III. vrste

koordinator certifikacijskog sustava STCW    1,018

2. nautičar III. vrste

voditelj brodice

pomorski strojar       0,892

3. mornar na brodu   0,854

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 24.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Članak 20.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši školski nadzornik    1,552

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. školski nadzornik          1,232

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 25.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članak 21.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave viši savjetnik na poslovima financijskog nadzora pravosudnih tijela    1,552

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave

savjetnik na poslovima financijskog nadzora pravosudnih tijela    1,309

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

3. viši stručni referent na poslovima financijskog nadzora. pravosudnih tijela    1,018

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 26.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Članak 22.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik područnog ureda                       2,425

2. glavni građevinski inspektor                       2,328

3. glavni inspektor zaštite okoliša                  2,328

4. glavni urbanistički inspektor                      2,328

5. načelnik odjela građevinske inspekcije      2,134

6. načelnik odjela inspekcije zaštite okoliša   2,134

7. načelnik odjela urbanističke inspekcije       2,134

8. pročelnik područne jedinice                       2,037

9. voditelj odsjeka građevinske inspekcije      1,988

10. voditelj odsjeka inspekcije zaštite okoliša 1,988

11. voditelj odsjeka urbanističke inspekcije     1,988

Stručni uvjeti za točke 1. – 11. kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši građevinski inspektor        1,843

2. viši inspektor zaštite okoliša    1,843

3. viši urbanistički inspektor        1,843

4. građevinski inspektor              1,552

5. inspektor zaštite okoliša          1,552

6. urbanistički inspektor              1,552

Stručni uvjeti za točke 1. – 6. prema zakonu, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta II. vrste

1. građevinski inspektor II. vrste   1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 27.

Članak 22.a mijenja se i glasi:

»Članak 22.a

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik regionalnog ureda   1,940

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 28.

Članak 22.b mijenja se i glasi:

»Članak 22.b

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši državni veterinarski inspektor

viši granični veterinarski inspektor    1,571

Stručni uvjeti za točku 1.: 8 godina radnog staža u struci, ostali uvjeti kao za državnog veterinarskog inspektora odnosno graničnog veterinarskog inspektora prema posebnom propisu.

2. državni veterinarski inspektor

granični veterinarski inspektor          1,329

3. službeni veterinar                          1,319

Stručni uvjeti za točke 2. i 3.: prema posebnom propisu.

b) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj brodice ribarske inspekcije 1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice i uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 29.

Članak 22.c mijenja se i glasi:

»Članak 22.c

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu gospodarstva i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. zamjenik ravnatelja Ravnateljstva za robne zalihe    3,395

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 30.

Članak 22.d mijenja se i glasi:

»Članak 22.d

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu zdravlja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. zamjenik glavnog sanitarnog inspektora Republike Hrvatske    3,288

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg sanitarnog inspektora.«.

Članak 31.

Članak 22.e mijenja se i glasi:

»Članak 22.e

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu branitelja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator procesa traženja    3,007

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 32.

Članak 22.f mijenja se i glasi:

»Članak 22.f

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. vještak-revizor    2,425

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke i poslijediplomski specijalistički studij medicinske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 33.

Članak 22.g mijenja se i glasi:

»Članak 22.g

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za središnju javnu nabavu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik u Državnom uredu za središnju javnu nabavu

2,231

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2.

stručni suradnik u Državnom uredu za središnju javnu nabavu

1,697

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 34.

Članak 22.h mijenja se i glasi:

»Članak 22.h

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini                     3,395

2. savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu  3,395

3. savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore                  3,395

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 35.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom hidrometeorološkom zavodu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. oblasni sinoptičar    1,523

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. oblasni sinoptičar    1,232

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 36.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Članak 24.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom inspektoratu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik glavnog inspektora                               3,007

2. pročelnik Područne jedinice Zagreb                     2,425

3. pročelnik područne jedinice                                 2,279

4. voditelj samostalnog odjela za unutarnji nadzor     1,891

5. voditelj odsjeka (preko 20 inspektora)                1,756

6. voditelj odsjeka (od 10 do 20 inspektora)            1,697

Stručni uvjeti za točke 1. – 6.: kao za višeg inspektora

7. voditelj odsjeka (preko 10 inspektora)                   1,503

8. voditelj odsjeka (od 10 do 20 inspektora)              1,455

Stručni uvjeti za točke 7. – 8.: kao za inspektora

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik za unutarnji nadzor – samostalni izvršitelj    1,843

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. stručni savjetnik za unutarnji nadzor – samostalni izvršitelj    1,649

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta III. vrste

1. inspektor III. vrste    0,970

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 37.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Članak 25.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj geodetskoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik Područnog ureda za katastar (Split, Rijeka, Osijek, Zagreb)    2,231

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2. voditelj Ispostave za katastar nekretnina    1,581

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj Ispostave za katastar nekretnina    1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj Ispostave    0,970

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

d) Radna mjesta II. vrste

1. ovlašteni geodetski referent    1,067

2. ovlašteni katastarski referent    1,067

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

e) Radna mjesta III. vrste

1. ovlašteni geodetski referent     0,970

2. ovlašteni katastarski referent    0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: srednja stručna sprema, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 38.

Članak 25.a mijenja se i glasi:

»Članak 25.a

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaj I. vrste

1. zapovjednik državne intervencijske postrojbe    1,940

Stručni uvjeti za točku 1.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaj II. vrste

1. zamjenik zapovjednika državne intervencijske postrojbe    1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. samostalni nadzornik

voditelj dežurne smjene Državnog centra zaštite i

spašavanja    1,697

Stručni uvjeti za točku 1.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. viši operater-analitičar u Državnom centru zaštite i spašavanja

nadzornik u Sustavu 112

voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112

viši tehničar civilne zaštite

voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva

voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva (pri državnoj intervencijskoj postrojbi)    1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112

voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva (pri državnoj intervencijskoj postrojbi)

operater-analitičar u Državnom centru zaštite i spašavanja    1,067

2. operater-analitičar u Sustavu 112

operater-analitičar u centru 112

tehničar civilne zaštite

vatrogasni instruktor

vatrogasni instruktor – vozač

ispitivač tehnike

ispitivač tehnike – vozač

vatrogasni tehničar    0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 39.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Članak 26.

Posebni nazivi radnih mjesta u uredima državne uprave u županijama i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik predstojnika ureda                    2,425

2. voditelj službe                                         1,843

3. voditelj ispostave (s 15 i više službenika) 1,600

4. voditelj ispostave (do 15 službenika)       1,503

5. voditelj odjela                                         1,455

6. voditelj odsjeka u ispostavi                      1,406

Stručni uvjeti za točke 1. – 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj ispostave (s 15 i više službenika)

voditelj odjela                                              1,164

2. voditelj ispostave (do 15 službenika)        1,115

3. voditelj odsjeka u ispostavi                      1,067

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik                   1,358

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. viši matičar                            1,018

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. matičar                                 0,873

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 40.

Članak 26.a mijenja se i glasi:

»Članak 26.a

(1) Posebni nazivi radnih mjesta državnih službenika koji rade u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik sektora (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije)   3,298

2. voditelj službe (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije)    2,716

3. voditelj odjela (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije)    2,328

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije)    1,979

2. stručni savjetnik (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije) 1,600

3. stručni suradnik (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe projekata i vrednovanje programa Europske unije)    1,455

(2) Tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije u smislu stavka 1. ovoga članka su: tijelo nadležno za koordinaciju, tijelo nadležno za financijsko upravljanje, tijelo nadležno za zaštitu financijskih interesa Europske unije, utvrđivanja nepravilnosti i izvještavanje o nepravilnostima, tijelo nadležno za Operativni program, tijelo nadležno za prioritet/mjeru, provedbeno tijelo i ustrojstvene jedinice za provedbu projekata.

(3) Tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije u smislu stavka 1. ovoga članka su tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske utvrđeni Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/2012).

(4) Broj državnih službenika u tijelima iz stavka 2. ovoga članka na koje se odnosi ova Uredba utvrdit će odlukom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.«.

Članak 41.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/29

Urbroj: 50301-09/06-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

25 28.02.2013 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 25 28.02.2013 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 25 28.02.2013 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 25 28.02.2013 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi