Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

NN 25/2013 (28.2.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

417

Na temelju članka 169. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 33/2002, 58/2002, 175/2003, 136/2004, 76/2007, 88/2009 i 124/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA OSOBNOG ČINA ZA IZRAČUN PLAĆE DJELATNE VOJNE OSOBE

Članak 1.

U Uredbi o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe (»Narodne novine« broj 46/2008), članak 2. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti osobnog čina su:

general zbora (admiral)                     5,335

general pukovnik (viceadmiral)          4,656

general bojnik (kontraadmiral)           3,880

brigadni general (komodor)               3,298

brigadir (kapetan bojnog broda)        2,619

pukovnik (kapetan fregate)               2,231

bojnik (kapetan korvete)                  2,037

satnik (poručnik bojnog broda)        1,746

natporučnik (poručnik fregate)         1,697

poručnik (poručnik korvete)            1,649

časnički namjesnik                          1,746

stožerni narednik                            1,600

nadnarednik                                   1,503

narednik                                        1,406

desetnik                                         1,358

skupnik                                          1,309

razvodnik                                       1,261

pozornik                                         1,212

vojnik                                              1,164

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/26

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

25 28.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe