Pravilnik o registru koncesija

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o registru koncesija

MINISTARSTVO FINANCIJA

433

Na temelju članka 57. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU KONCESIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o Registru koncesija (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se Registar koncesija, a naročito oblik i vođenje Registra koncesija, subjekti upisa, obveznici, postupak upisa ugovora o koncesiji u Registar koncesija, sadržaj i oblik potrebne dokumentacije, unos, izvješća, pohranjivanje, čuvanje i zaštita podataka, te vođenje evidencije o naknadama za koncesiju.

II. OBLIK I VOĐENJE REGISTRA KONCESIJA

Članak 2.

(1) Registar koncesija središnji je izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na području Republike Hrvatske.

(2) U Registru koncesija prikupljaju se i evidentiraju podaci iz ugovora o koncesiji i iz ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, pomoću njega se upravlja bazom podataka, osigurava dostupnost podacima, te njihova zaštita.

(3) Registar koncesija je javan.

Članak 3.

(1) Registar koncesija vodi Ministarstvo financija.

(2) Poslove vođenja Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

III. SUBJEKTI UPISA, OBVEZNIK I PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA UPIS

Članak 4.

(1) Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora o koncesiji.

(2) Davatelj koncesije dužan je popuniti i podnijeti sve odgovarajuće obrasce propisane ovim Pravilnikom.

(3) Upis u Registar koncesija obavlja se na papirnom mediju na temelju ispunjenog obrasca UK – Prijava za upis ugovora o koncesiji, (dalje u tekstu: prijava za upis), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1).

(4) Evidentiranje svake promjene podataka iz ugovora o koncesiji u Registru koncesija obavlja se na papirnom mediju na temelju ispunjenog obrasca (UP) – Prijava za upis promjena podataka iz ugovora o koncesiji (dalje u tekstu: prijava za upis promjena), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 3).

(5) Kod ugovora o koncesiji kod kojih je naknada za koncesiju ugovorena kao varijabilna, utvrđivanje varijabilnog dijela naknade ili utvrđivanje naknade ako se naknada određuje na temelju podataka o ostvarenom ukupnom prihodu ili dobiti, do ugovorenog roka za plaćanje naknade u Registru koncesija obavlja se na papirnom mediju na temelju ispunjenog obrasca UPK – Prijava za upis naknade za koncesiju (dalje u tekstu: prijave naknade), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 2).

(6) Prijavu za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji (RU) (prilog 4) davatelj koncesije dužan je dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana prestanka ugovora o koncesiji radi upisa podataka o prestanku ugovora, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara. Predmetni obrazac ne dostavlja se samo u slučaju kada je ugovor o koncesiji istekao ispunjenjem zakonskih uvjeta (normalan istek ugovora).

(7) Davatelj koncesije dužan je o svakom postupanju prema Ministarstvu financija obavještavati i koncesionare, te ih upoznati sa svim pravima i obvezama koje proizlaze za njih iz Zakona o koncesijama i ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ugovor o koncesiji, u izvorniku, kao ovjerena preslika ili kopija s ispunjenom prijavom za upis (obrazac UK) davatelj koncesije dužan je dostaviti u roku 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora.

(2) Broj uplatnog računa na koji će se plaćati naknada za koncesiju obavezan je podatak na UK obrascu prilikom prijave ugovora u Registar koncesija.

(3) Uz prijavu za upis promjena (obrazac UP) prilažu se svaka izmjena i dopuna, odnosno dodatak ugovora o koncesiji, u izvorniku ili kao ovjerena preslika, u roku od 10 (deset) dana od dana nastanka promjene.

(4) U prijavi za upis promjena (obrazac UP) i prijavi naknade (obrazac UPK) obvezno treba upisati identifikacijski broj ugovora, podatke o davatelju koncesije i koncesionaru, te podatke na koje se promjene odnose.

Članak 6.

(1) U Registar koncesija upisuju se i podaci o obavljenom financijskom nadzoru, podaci o stečajnom postupku, podaci o prisilnoj naplati.

(2) Prijavu za upis obavljenog financijskog nadzora (FN) (prilog 5) dostavlja pravna osoba koja po ovlaštenju Ministarstva financija obavlja nadzor nad poslovanjem koncesionara nakon izvršnosti Rješenja, radi upisa podataka o obavljenom financijskom nadzoru, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara i ispunjavanju obveza iz ugovora o koncesiji.

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje financijskog nadzora uz popunjeni FN obrazac, mora dostaviti i Rješenje i Zapisnik o obavljenom financijskom nadzoru.

(4) Obrasci o obavljenom financijskom nadzoru trebaju se odnositi samo na jedan Identifikacijski broj ugovora koji je evidentiran u Registru koncesija.

(5) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje financijskog nadzora dužna je Rješenje i Zapisnik, te FN obrazac dostaviti davatelju koncesije.

(6) Davatelj koncesije dužan je nakon zaprimanja Rješenja o obavljenom nadzoru i FN obrasca, utvrditi ima li koncesionar duga, te sukladno tome dostaviti UPK obrazac kojim koncesionara zadužuje za predmetni iznos.

(7) Prijavu za upis podataka o stečajnom postupku (SP) (prilog 6) davatelj koncesije dužan je dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana pokretanja stečajnog postupka radi upisa podataka o početku, tijeku te okončanom stečajnom postupku, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara.

(8) Prijavu za upis podataka o prisilnoj naplati (PN) (prilog 7) davatelj koncesije dužan je dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana pokretanja prisilne naplate radi upisa podataka o pokrenutoj prisilnoj naplati, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara i ispunjavanju obveza iz ugovora o koncesiji.

Članak 7.

(1) Obrasci se moraju ispuniti čitko, tintanom ili kemijskom olovkom ili moraju biti popunjeni na računalu, pojedinačno za svaki ID ugovora, koji može sadržavati podatke za više ID ugovora.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se službenim pečatom davatelja koncesije.

(3) Obrasci propisani Pravilnikom dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr).

(4) Svi obrasci i potrebna dokumentacija podnose se na adresu: Ministarstvo financija, Registar koncesija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

IV. PROVJERA DOKUMENTACIJE I UPIS PODATAKA

Članak 8.

(1) Prilikom svakog upisa u Registar koncesija obavlja se vizualna i logička provjera ispunjenosti svih elemenata u prijavi za upis i prijavi za upis promjena za koje postoje podaci u ugovoru o koncesiji odnosno dodatku ugovora o koncesiji.

(2) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara podatku navedenom u ugovoru, davatelju koncesije se šalje Obavijest o zaprimljenoj nepotpunoj i/ili netočnoj dokumentaciji (prilog 9) radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena. Ista se obavijest, radi informativnih razloga, šalje i koncesionaru.

(3) Davatelj koncesije dužan je u roku 15 dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena.

(4) Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu dokumentaciju (UPK obrasci, UP obrasci, kartice koncesionara, dopisi) Ministarstvo financija nije dužno obavijestiti davatelja koncesije o neprovođenju iste.

(5) Dokumentacija dostavljana od strane koncesionara nije vjerodostojna za upis u Registar koncesija, te se za istu smatra kao da i nije podnesena Registru koncesija.

Članak 9.

(1) Registar koncesija vodi se upisivanjem podataka u registarski list.

(2) Registarski se list sastoji od dva dijela. Prvi dio sadrži sve podatke iz prijave za upis, a drugi dio sve podatke iz prijave za upis promjena. Registarski je list po obliku i sadržaju istovjetan s prijavom za upis, odnosno s prijavom za upis promjena.

(3) Upisom u Registar koncesija svaki ugovor o koncesiji označen je svojim identifikacijskim brojem (u daljnjem tekstu: ID broj).

(4) Ministarstvo financija obavještava subjekte upisa o upisu ugovora o koncesiji u Registar koncesija dostavom Obavijesti o upisu (prilog 8) u Registar koncesija i dostavom ispisa podataka iz registarskog lista, koji sadrži podatke o dodijeljenom ID broju, te podatke o uplatnom računu.

(5) Davatelj koncesije dužan je koncesionarima dostavljati zaduženja po osnovi naknade za koncesiju izdavanjem računa.

(6) Davatelj koncesija dužan je kod izdavanja računa poštivati pravila uplatnog računa na koji se uplaćuje naknada za koncesiju koji je sastavni dio Obavijesti o upisu u Registar koncesija za svaki pojedini ID broj ugovora.

V. PLAĆANJE I EVIDENTIRANJE NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 10.

(1) Naknadu za koncesiju koncesionar plaća u skladu s ugovorenim uvjetima iz ugovora o koncesiji.

(2) Naknada za koncesiju uplaćuje se na brojeve račune uz obavezan upis propisanog modela i poziva na broj odobrenja, koji su, nakon upisa ugovora u Registar koncesija, dostavljeni davatelju koncesije i koncesionaru, i način propisan naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koju donosi ministar financija i koja se objavljuje u Službenom listu Republike Hrvatske.

(3) Ako je naknada za koncesiju vlastiti prihod države, županije, grada i/ili općine (vrsta računa 18) poziv na broj se sastoji od modela 26, vrste prihoda na koju se uplaćuje naknada, ID broja ugovora s dodijeljenim kontrolnim brojem i brojem 19.

(4) Ako je naknada za koncesiju zajednički prihod države, županije, grada i/ili općine (vrsta računa 17) poziv na broj sastoji se od modela 05 i ID broja ugovora s dodijeljenim kontrolnim brojem.

(5) Davatelj koncesije dužan je upozoriti koncesionara koji uplaćuje naknadu za koncesiju na pogrešan broj računa ili uz navođenje pogrešnog poziva na broj, na propisani način plaćanja naknade u skladu sa elementima koji su navedeni u Obavijesti o upisu u Registar koncesija.

(6) Davateljima koncesija i/ili koncesionarima nije dozvoljena izmjena elementa uplatnog računa i poziva na broj prilikom plaćanja naknade za koncesiju.

(7) Ukoliko koncesionar ne uplati naknadu za koncesiju na ispravan broj računa ili na nalogu za plaćanje navede pogrešan poziv na broj odobrenja, davatelj koncesije dužan je radi reklamacije pogrešno uplaćenih sredstava naknade za koncesiju, na adresu Ministarstva financija, Registra koncesija dostaviti bankovni izvadak i/ili kopiju uplatnice koja se odnosi na uplatu naknade za koncesiju.

(8) Danom uplate naknade za koncesiju podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda proračuna te na računima drugih prihoda i u skladu s tim bit će evidentirane u sustavu Registra koncesija. Usklađenje podataka o uplatama u Registru koncesija knjižiti sa datumom kada je ista i izvršena.

(9) U Registru koncesija evidentira se podmiruje li koncesionar svoje obveze utvrđene ugovorom. Ako koncesionar nije podmirio dug iz prethodnog razdoblja, svakom sljedećom uplatom najprije se podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako da se prvo podmiruje iznos obračunane zakonske zatezne kamate za pojedinu ratu, a zatim iznos rate.

(10) Ako se prije sklapanja ugovora plaća predujam, davatelj koncesije Registru koncesija podnosi prijavu za upis radi određivanja računa za uplatu predujma. U prijavi za upis, u slobodan prostor u zaglavlju, treba upisati »za predujam«.

(11) Davatelj koncesije dužan je u roku 15 dana od dana prestanka ugovora o koncesiji izvijestiti koncesionara i Ministarstvo financija, Registar koncesija o stanju uplata odnosno o stanju duga za ugovor.

VI. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 11.

(1) Pregled podataka upisanih u Registar koncesija omogućen je subjektima upisa u odnosne evidencije na Internetu uz korištenje SMART kartice.

(2) Pregled podataka preko Interneta omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra koncesija. Informatičke i druge uvjete za dostupnost podacima objavljuju se na Internetskim stranicama Ministarstva financija.

(3) Davateljima koncesija omogućen je pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji za koncesionare s kojima je sklopio ugovor o koncesiji putem SMART kartice.

(4) Koncesionarima je omogućen pregled podataka iz svih njegovih ugovora o koncesiji koje ima sklopljene s davateljima koncesija, putem SMART kartice.

(5) Mjerodavnom ministarstvu i izvršnom tijelu županije, odnosno grada omogućen je pregled podataka iz pojedinačnih ugovora o koncesiji na temelju kojih obavlja nadzor nad ostvarivanjem koncesije.

(6) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika, oba subjekta upisa mogu, na temelju pisanog zahtjeva, od Ministarstva financija zahtijevati izdavanje ispisa podataka evidentiranih u Registru koncesija, a koji se odnose na jedan ili više ugovora koje su ti subjekti sklopili.

(7) Javni podaci iz Registra koncesija dostupni su svim pravnim i fizičkim osobama preko Interneta na stranici www.mfin.hr, bez naknade.

(8) Javnim podacima iz stavka 7. ovog članka smatraju se sljedeći podaci iz Registra koncesija:

– naziv davatelja koncesije,

– OIB davatelja koncesije,

– naziv koncesionara,

– OIB koncesionara,

– datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji,

– rok na koji je koncesija dana,

– datum isteka koncesije,

– vrsta koncesije,

– naziv koncesije,

– područje na kojem se koncesija obavlja,

– visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

VII. POHRANJIVANJE PODATAKA

Članak 12.

Ugovor o koncesiji, prijava za upis odnosno prijava za upis promjena i druga dokumentacija čine zbirku isprava koje se pohranjuju i čuvaju u izvorniku u Ministarstvu financija.

VIII. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

Članak 13.

Registar koncesija upravlja bazom podataka te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivi.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (NN 9/09).

(2) Registar koncesija ustrojen Pravilnikom o ustroju i vođenju registra koncesija (NN 164/04) nastavlja se voditi prema ovom Pravilniku.

(3) U skladu s odredbama Zakona o koncesijama davatelji koncesije dužni su dostaviti na zahtjev Ministarstvu financija godišnje i srednjoročne (trogodišnje) planove davanja koncesija sukladno obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika (prilog 10).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/95

Urbroj: 513-12/13-1

Zagreb, 22. veljače 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

26 01.03.2013 Pravilnik o registru koncesija