Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

435

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine« broj 86/2008), ministar nadležan za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA PRUŽATELJA USLUGA ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 1.

U preambuli Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene (»Narodne novine« broj 1/2009, u daljnjem tekstu: Pravilnik), riječi: »ministar gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika, riječi: »u roku 15 dana«, zamjenjuju se riječima: »u roku od 30 dana«.

U stavku 2. Pravilnika, riječi: »pisana, usmena ili putem telefona«, zamjenjuju se riječima: »pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva«.

Članak 4.

U članku 6. Pravilnika riječi: »danom objave«, zamjenjuju se riječima: »u roku od osam dana od dana objave«.

Klasa: 011-01/13-01/12

Urbroj: 526-04-01-01-02/4-13-6

Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministar gospodarstva

Ivan Vrdoljak, v. r.