Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

440

Na temelju članka 15. stavka 6. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine« broj 86/2008), ministar nadležan za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ ODNOSNO UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.

U preambuli Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine« broj 1/2009, u daljnjem tekstu: Pravilnik), riječi: »ministar gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 2. stavcima 1. i 2. Pravilnika, riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva«.

U stavku 1. Pravilnika, riječi: »na propisanom obrascu MG-ZDI koji je sastavni dio ovog Pravilnika« dopunjuju se riječima: »na propisanom obrascu MG-ZDI koji je izmijenjen i sastavni je dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava«.

U stavku 2. Pravilnika, riječi: »na propisanom obrascu MG-ZDU koji je sastavni dio ovog Pravilnika«, dopunjuju se riječima: »na propisanom obrascu MG-ZDU koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. podstavku 2., riječ: »-kopiju«, zamjenjuje se sa riječju: »-presliku«.

U podstavku 4. Pravilnika riječi: »-potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima«, zamjenjuju se riječima: »-potvrdu – kojom pravna ili fizička osoba-obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi posljednjih šest mjeseci«.

U podstavku 6. Pravilnika riječi: »-ovisno o vrsti robe i ostalu potrebnu dokumentaciju«, zamjenjuju se riječima: »- ovisno o vrsti robe, krajnjem korisniku ili namjeni i ostalu potrebnu dokumentaciju (odgovarajuća specifikacija robe, potrebni podaci o krajnjoj namjeni i /ili slično)«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. Pravilnika riječi: »ovjerenu kopiju uvozne dozvole«, zamjenjuju se riječima: »ovjerenu presliku uvozne dozvole«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika, riječi: »u roku 15 dana«, zamjenjuju se riječima: »u roku od 30 dana«.

U stavku 2. Pravilnika, riječi: »pisana, usmena ili putem telefona« zamjenjuju se riječima: »pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka«.

Članak 6.

U članku 8. Pravilnika riječi: »u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »u Ministarstvu gospodarstva«.

Članak 7.

U članku 10. Pravilnika riječi: »u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva«, zamjenjuju se riječima: »u Ministarstvu gospodarstva«.

Članak 8.

U članku 11. Pravilnika riječi: »danom objave«, zamjenjuju se riječima: »u roku od osam dana od dana objave«.

Klasa: 011-01/13-01/12

Urbroj: 526-04-01-01-02/4-13-7

Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministar gospodarstva

Ivan Vrdoljak, v. r.26 01.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava