Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

442

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07., 84/08. i 55/11.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA ILI ZNAKOVIMA KOJI ODREĐUJU SERIJU ILI LOT KOJEM HRANA PRIPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju opći zahtjevi i način navođenja oznaka koje omogućuju identifikaciju serije ili lota kojem hrana pripada.

(2) »Serija« ili »lot« u ovom Pravilniku podrazumijeva seriju prodajnih jedinica hrane koja je proizvedena, prerađena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

Direktiva 2011/91/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. godine o oznakama ili znakovima koji određuju lot kojem hrana pripada (SL L 334, 16.12.2011.).

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 3.

(1) Hrana se ne smije staviti na tržište ukoliko nije označena oznakom iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se:

a) kod poljoprivrednih proizvoda koji se nakon otpreme s gospodarstva:

– prodaju ili isporučuju na mjesta privremenog skladištenja, pripreme ili pakiranja;

– prevoze do proizvođačkih organizacija;

– sakupljaju radi izravne pripreme ili prerade;

b) ako je na mjestu prodaje krajnjem potrošaču hrana nepretpakirana ili pakirana na zahtjev potrošača ili je pretpakirana za neposrednu prodaju;

c) na ambalažu ili spremnik čija je površina najveće stranice manja od 10 cm2;

d) kod pojedinačnih porcija sladoleda. Oznaka serije ili lota mora se nalaziti na skupnoj pakovini.

Članak 4.

(1) Seriju ili lot određuje proizvođač, prerađivač, onaj koji hranu pakira ili onaj koji hranu prvi puta stavlja na tržište.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom iz stavka 1. ovoga članka određuju i stavljaju oznake navedene u članku 1. stavku 1. ovoga Pravilnika. Oznaci serije ili lota mora prethoditi slovo »L«, osim u slučajevima gdje se ta oznaka jasno razlikuje od ostalih oznaka na etiketi.

Članak 5.

(1) U slučaju pretpakirane hrane, oznaka navedena u članku 1. stavku 1. ovoga Pravilnika te prema potrebi slovo »L« navodi se na pretpakovini ili na etiketi koja ide uz nju.

(2) U slučaju nepretpakirane hrane, oznaka navedena u članku 1. stavku 1. ovoga Pravilnika i gdje je prikladno slovo »L« navesti će se na ambalaži ili na spremniku ili u njihovom nedostatku na pratećem komercijalnom dokumentu.

(3) U svim slučajevima oznaka mora biti lako vidljiva, jasno čitljiva i neizbrisiva.

Članak 6.

Oznaku iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika nije potrebno navoditi u slučaju hrane koja je označena datumom minimalne trajnosti ili »upotrijebiti do« datumom, kada taj datum sadrži najmanje oznaku dana i mjeseca u tom redoslijedu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se ne dovodeći u pitanje oznake utvrđene posebnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 6. stavka 1. točke 11. i članaka 39., 40., 41., 42. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/11. i 79/11.) te članka 47. stavka 7. Pravilnika o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« broj 08/13.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/01

Urbroj: 525-09/1171-13-21

Zagreb, 20. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.