Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 26/2013 (1.3.2013.), Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

447

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11) Nacionalno vijeće za znanost RH na svojoj je 78. sjednici, održanoj 19. 2. 2013. godine, donijelo

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja.

Članak 2.

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisuju se po znanstvenim područjima i to za:

– prirodne znanosti

– biomedicinu i zdravstvo

– tehničke znanosti

– biotehničke znanosti

– društvene znanosti

– humanističke znanosti

– interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost).

Članak 3.

Znanstvena ustanova ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje može posebnim pravilnikom pobliže urediti onaj dio postupka izbora u znanstvena zvanja koji ona provodi, s time da se tako uređena mjerila odnose na sve kandidate za koje ta ustanova vrši izbor.

Članak 4.

Objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50% znanstvenih radova koji se priznaju za izbor u znanstvena zvanja, osim ako se radi o časopisu s faktorom odjeka (Impact Factor, IF), odnosno vrijednost koja označava prosječnu citiranost znanstvenog časopisa) u prvom kvartilu (Q1) predmetne kategorije (Subject Category Summary List) odnosno područja znanosti kako ih definira baza ISI Web of Knowledge u svom izvješću o citiranosti časopisa JCR (Journal Citation Report).

Članak 5.

II. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA ZA POJEDINA ZNANSTVENA PODRUČJA

ODJELJAK 1.
PRIRODNE ZNANOSTI, BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Članak 6.

Za izbor u znanstvena zvanja u području prirodnih znanosti te u području biomedicine i zdravstva, ukupne kriterije (uvjete) čine: kvantitativni i kvalitativni te dodatni kriteriji.

(1) Pravilnikom su propisane minimalne razine kvantitativnih i kvalitativnih kriterija koje je potrebno ispuniti za izbor.

(2) Propisane kvantitativne kriterije moguće je umanjiti do 30% ako su kvalitativni kriteriji premašeni za više od 100%. Prijedlog umanjenja donosi Stručno povjerenstvo, a potvrđuje Matični odbor.

Pododjeljak 1.
Kvantitativni kriteriji

Članak 7.

Kvantitativnim kriterijima propisan je minimalan broj znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje, a za određeno znanstveno područje. Najmanje dvije trećine radova potrebnih za izbor mora biti objavljeno u časopisima koje citatna baza ISI Web of Knowledge u svom izvješću o citiranosti časopisa JCR ((Journal Citation Report) izračunava faktor odjeka Q1, Q2 i Q3 predmetne kategorije (Subject Category Summary List), dok preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli postupak međunarodne recenzije, a pripadaju određenom znanstvenom polju odnosno znanstvenom području u kojem se izbor obavlja.

PRIRODNE ZNANOSTI

Članak 8.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području prirodnih znanosti, osim polja matematike, propisan je sljedeći broj radova:

Prirodne znanosti

Broj potrebnih znanstvenih radova:

Polje

za znanstvenog suradnika

za višeg znanstvenog suradnika

za znanstvenog savjetnika

Fizika, kemija, geofizika i interdisciplinarne prirodne znanosti

9

18

30

Geologija

6

12

21

Biologija

9*

18

30

* Za pojedine grane biologije, gdje specifičnost istraživanja ograničava mogućnost objavljivanja radova, Područno znanstveno vijeće za područje prirodnih znanosti, temeljem prijedloga Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje biologije, može od Nacionalnog vijeća za znanost tražiti odobrenje da se traženi broj radova za izbor u znanstvenog suradnika umanji do 30% uvažavajući specifičnost situacije u svakom pojedinom slučaju.

Članak 9.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u polju matematike kandidati moraju prikupiti broj bodova naveden u stupcima A, B i C prema sljedećoj tablici:

Znanstveno zvanje

Broj bodova

A

B

C

Znanstveni suradnik

3

1 ili 2

10

Viši znanstveni suradnik

9

4

30

Znanstveni savjetnik

15

8

50

(2) U stupcu A po jedan bod donosi svaki znanstveni rad objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom. Najmanje dvije trećine radova navedenih u stupcu A moraju biti matematički radovi objavljeni u časopisima koji su na popisu časopisa u bazi indeksirani u bazi SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva računaju se i radovi u časopisima indeksirani u bazi INSPEC). Pri tome za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika kandidat mora biti jedini autor barem dvaju radova od spomenutih 2/3 radova.

U stupcu B po jedan bod donosi svaki članak objavljen u časopisu indeksiranom u bazi SCI-Expanded. Za izbor u zvanje znanstvenog suradnika bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu baze SCI-Expanded Mathematics, a dva rada ako su na drugim popisima baze SCI-Expanded.

U stupcu C broj se bodova dobiva kao zbroj umnožaka nN po svim matematičkim znanstvenim radovima objavljenim u časopisima koji su na popisu baze SCI-Expanded ili Mathematical Reviews, »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis baze INSPEC).

(3) Za pojedini članak broj N jednak je broju stranica članka, koji se u slučaju k > 1 koautora dijeli s k-1, pri čemu je za članke u časopisima koji nisu indeksirani u SCI-Expanded broj stranica ograničen na 10.

Nadalje, za pojedini članak broj n jednak je:

(a) kvocijentu faktora odjeka (Impact Factor, IF) časopisa u kojem je rad objavljen i medijana predmetne kategorije, ukoliko je članak objavljen u časopisu indeksiranom u bazi SCI-Expanded i ukoliko je taj kvocijent barem 0,5 (Medijan je vrijednosni prag koji listu časopisa u predmetnoj kategoriji dijeli na dva jednaka dijela, prema njihovim faktorima odjeka, a prema kojem se lista onda dalje dijeli na kvartile, odnosno Q1, Q2, Q3, i Q4);

(b) 0,5; ukoliko je članak objavljen u časopisu s popisa baze SCI-Expanded, a kvocijent iz (a) je manji od 0,5;

(c) 0,3; ukoliko je članak objavljen u časopisu koji nije na popisu baze SCI-Expanded.

(4) Za izbor u znanstvena zvanja u polju matematike ne primjenjuju se kvalitativni kriteriji iz Pododjeljka 2 ovog Pravilnika.

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Članak 10.

Za izbor u znanstvena zvanja u području biomedicine i zdravstva propisan je sljedeći broj radova:

Biomedicina i zdravstvo

Broj potrebnih znanstvenih radova objavljenih u časopisima uključenim u bazu SCI-Expanded:

Polje

za znanstvenog suradnika

za višeg znanstvenog suradnika

za znanstvenog savjetnika

Temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita te farmacija

6

12

24

Veterinarska medicina i dentalna medicina

4

9

18

Pododjeljak 2.
Kvalitativni kriteriji

Članak 11.

Vrijednost (veličina) kvalitativnog kriterija K utvrđuje se kao zbroj omjera IF-a časopisa u kojem je rad objavljen i medijana IF-a predmetne kategorije (Subject Category Summary List) u koju časopis svrstava citatnu bazu ISI Web of Knowledge u svom izvješću o citiranosti časopisa JCR ((Journal Citation Report), pomnožen s faktorom doprinosa Fd kandidata:

K =

; (zbroj faktora doprinosa kandidata pomnožen s IF-om/medijan IF-a).

(1) Ukoliko je neki časopis naveden u više različitih područja, pridružuje mu se najveći od navedenih omjera.

(2) Faktor doprinosa kandidata za svaki pojedini rad procjenjuje Stručno povjerenstvo na temelju obrazloženog podneska kandidata, a potvrđuje ga Matični odbor. Faktor doprinosa kreće se od 0 do 2.

Članak 12.

Faktor doprinosa dodjeljuje se kako slijedi:

Faktor doprinosa = 1,5 – 2

– Kandidat je jedini autor ili jedan od malog broja autora rada. Njegov doprinos radu je vrlo značajan i dobro obrazložen.

– Kandidat je prvi ili dopisni (eng. corresponding) autor rada s većim ili velikim brojem autora.

Faktor doprinosa = 1 – 1,5

– Kandidat je jedan od manjeg broja autora rada, a njegov doprinos radu je prepoznatljiv i jasno obrazložen.

Faktor doprinosa = 0,5 – 1

– Kandidat je jedan od većeg broja autora rada, no njegov doprinos radu je prepoznatljiv i jasno obrazložen.

Faktor doprinosa < 0,5

– Kandidat je jedan od velikog broja autora rada.

– Kandidat je jedan od manjeg broja autora rada, no njegov doprinos radu nije prepoznatljiv i jasno obrazložen.

Manjim se brojem autora rada smatra do šest autora, većim se brojem smatra od sedam do deset autora, dok se više od deset autora rada smatra velikim brojem autora. Ukoliko se, međutim, radi o multicentričnim studijama, tada se pod većim brojem autora može smatrati i više od deset autora, uz uvjet da iz iste ustanove (instituta, fakulteta, klinike, zavoda i dr.) smije biti najviše dva autora. Odluku o tome donosi Matični odbor.

Članak 13.

Za zadovoljavanje kvalitativnih kriterija potrebnih za izbor broje se samo radovi objavljeni nakon posljednjeg izbora.

Članak 14.

Uvjeti za izbor u zvanje prema kvalitativnim kriterijima određuju se za svako znanstveno polje pojedinačno. Područna vijeća predlažu, a NVZ odobrava jednom u tri godine, izračun koji će se temeljiti na broju radova predviđenim postojećim kvantitativnim kriterijima (broju radova za prvo zvanje, odnosno razlici broja radova između dva zvanja kod napredovanja u zvanju) uz pretpostavku da su objavljeni u časopisima s prosječnim IF-om (na razini medijana IF-a) i doprinosom autora = 1.

Pododjeljak 3.
Dodatni uvjeti

Članak 15.

Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika kandidat mora najmanje na jednoj trećini radova potrebnih za izbor biti glavni autor. Glavni je autor onaj koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. Glavne autore utvrđuje Stručno povjerenstvo na temelju podneska kandidata, a potvrđuje Matični odbor.

Članak 16.

Za izbor u znanstvena zvanja kandidat mora najmanje jednu trećinu od ukupnog broja radova potrebnih za izbor objaviti u časopisima s faktorom odjeka (Impact Factor, IF) u prvom (Q1) odnosno drugom kvartilu (Q2).

Članak 17.

Izdani (priznati) se patenti smatraju ravnopravnima znanstvenim radovima, s time da se izdanom međunarodnom patentu pridružuje IF = 2 × medijan IF-a predmetne kategorije, a izdanom se hrvatskom patentu pridružuje IF = medijan IF-a predmetne kategorije. Broj izdanih patenata koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanih kvantitativnim kriterijem.

Članak 18.

Radovi ili patenti koji prikazuju praktično iste rezultate ne mogu biti brojani dvaput.

Članak 19.

Stručni radovi, studije, sažeci i kongresna priopćenja ne mogu se izjednačiti sa znanstvenim radovima.

ODJELJAK 2.
TEHNIČKE ZNANOSTI

Članak 20.

Za izbor u znanstvena zvanja u području tehničkih znanosti kandidat mora za svako znanstveno zvanje imati određeni broj radova/bodova.

Predmet bodovanja (kategorije radova) i bodovi

Članak 21.

Za izbor u znanstvena zvanja u području tehničkih znanosti bodovima se vrednuju radovi, patenti, knjige, suradnja na međunarodnim projektima i plenarna/keynote predavanja, sukladno sljedećoj tablici:

Predmet bodovanja

Bodovanje

(A) Rad u časopisu s faktorom odjeka (IF)

IF časopisa u usporedbi s medijanom IF-a predmetne kategorije

(A1) Rad u časopisu (arhitektura)

-

(B) Patent

30 bodova

(C) Znanstvena knjiga/monografija, ostalo

30/20/8/6 bodova

(D) Međunarodni projekt: koordinator/suradnik

25/10 bodova

(E) Plenarno predavanje

8 bodova

(F) Rad u časopisu izvan kategorija A i A1 (inozemnom/domaćem)

7/5 bodova

(G) Rad u zborniku radova (međunarodnom/domaćem)

4/2 boda

Primjer: Časopis Journal of Engineering Mechanics u 2011. godini ima faktor odjeka 0.99, a pripada predmetnoj kategoriji Engineering – Mechanical, za koju je medijan IF-a 0.743 (prema izvješću o citiranosti JCR).

Ako časopis spada u više kategorija, uzima se najpovoljnija kategorija.

Radovi u postupku izbora u znanstveno zvanje svrstavaju se u navedene kategorije (A, B, C i td.) te im se dodjeljuju bodovi predloženi u tablici. Pod pojmom prvi (corresponding) autor rada, smatra se prvi imenom na radu navedeni autor ako u samom radu nije drukčije navedeno.

Članak 22.

(A) Ova se kategorija odnosi na sva polja tehničkih znanosti, osim na polje arhitekture i urbanizma. U ovu kategoriju spadaju oni radovi koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u bazama Current Contents, Science Citation Index i Science Citation Index Expanded, pod uvjetom da radovi u postupku izbora u zvanje pripadaju znanstvenim poljima u koja se izbor vrši. Uzima se ona godišnja vrijednost IF-a koja odgovara trenutku objave rada. Citatna baza ISI Web of Knowledge u svom izvješću o citiranosti (JCR) izračunava faktor odjeka (IF). O predmetnoj kategoriji kojoj časopis pripada, a radi usporedbe IF-a časopisa prema vrijednosti medijana IF-a predmetne kategorije kojoj on pripada, brine Stručno povjerenstvo institucije koja vrši izbor, odnosno sam kandidat, dok kontrolu može izvršiti Matični odbor. U slučaju kada za određenu godinu u kojoj je rad objavljen vrijednost IF-a časopisa nije objavljena, uzima se IF iz prethodne godine.

A1) Ova se kategorija odnosi samo na polje arhitekture i urbanizma, a u nju spadaju oni radovi koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u bazama Current Contents i Science Citation Index ili su dostupni u bazi podataka Web of Science, pod uvjetom da radovi pripadaju polju izbora.

(B) U ovoj kategoriji predviđenih 30 bodova dodjeljuje se samo u slučaju tehnički/industrijski implementiranog patenta, a što se dokazuje predmetnom dokumentacijom iz koje je to razvidno.

(C) Predviđeni bodovi u ovoj kategoriji dodjeljuju se samo za znanstvenu knjigu koja sadrži znanstvene i do tada neobjavljene sadržaje.

Bodovi se dodjeljuju kako slijedi:

– znanstvena knjiga objavljena na jednom od svjetskih jezika i u izdanju međunarodnog izdavača (sa sjedištem/podružnicama u više zemalja: McGraw-Hill, Springer, Elsevier idr.): 30 bodova,

– znanstvena knjiga (ne ubrajaju se udžbenici niti priručnici) u izdanju domaćeg izdavača (i nacionalnih izdavača drugih zemalja): 20 bodova,

– poglavlje u znanstvenoj knjizi (isključujući poglavlja u zborniku radova sa znanstvenog skupa) mora imati minimalno 30 stranica (neovisno o izdavaču): 8 bodova,

– uredništvo znanstvene knjige, časopisa, zbornika radova: 6 bodova.

(D) Predviđeni bodovi u ovoj kategoriji dodjeljuju se za realizirane projekte (i one u realizaciji) temeljem potpisanih ugovora koje treba predočiti/priložiti.

(E) Za dodjelu predviđenih bodova u ovoj kategoriji potrebno je predočiti dokaz o pozivu za plenarno ili pozvano predavanje (eng. plenary/keynote) i dokaz da je ono održano.

(F) Pod ovom se kategorijom podrazumijevaju radovi objavljeni u časopisima koji su izvan kategorije A, odnosno A1, a mogu se pridružiti polju izbora.

(G) Za dodjelu predviđenih bodova u ovoj kategoriji potrebno je uz dokaz o izlaganju rada priložiti i dokaz da je rad objavljen (u zborniku, elektronički ili dr.).

Minimalni potrebni broj radova/bodova

Članak 23.

Za izbor u određeno znanstveno zvanje potrebno je imati minimalni broj radova/bodova prema sljedećoj tablici:

Minimalni potrebni broj radova/bodova za područje tehničkih znanosti

Znanstvena zvanja

Polja tehničkih znanosti (osim arhitekture i urbanizma) (radovi/bodovi)

Arhitektura i urbanizam (radovi/projekti/bodovi)

Radovi A kategorije(1),**

Bodovi temeljem kategorija
B – G(6)

Temeljem radova A1 kategorije(3)i projekata

Bodovi temeljem kategorija
B – G(6)

Znanstveni suradnik

2

30

1+1(4)

+ 1 projekt(5)

25

Viši znanstveni suradnik

4

50

3+1(4)

+2 projekta(5)

40

Znanstveni savjetnik

6(2)

80

(4+2(4))(*)

+3 projekta(5)

60

(1) i (3) Radovi (2, 4, 6) moraju biti u A kategoriji, odnosno (1, 3, 4) u A1 kategoriji. Od spomenutih radova (2, 4, 6) A kategorije, najmanje jedan od dva rada kod izbora u znanstvenog suradnika, odnosno najmanje dva od četiri rada kod izbora u višeg znanstvenog suradnika te najmanje četiri od šest radova kod izbora u znanstvenog savjetnika moraju biti radovi koji su objavljeni u časopisima čiji je faktor odjeka (IF) veći ili jednak medijanu IF-a predmetne kategorije kojoj časopis pripada. Ako časopis spada u više kategorija, uzima se za kandidata najpovoljnija. Minimalno 50% radova A kategorije, odnosno 50% pisanih radova A1 kategorije mora biti objavljeno u inozemnim časopisima.

(2) i (*)Kod izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika kandidat mora biti prvi (corresponding) autor minimalno dvaju radova A kategorije, a u polju arhitekture i urbanizma također mora, od navedenih šest radova, biti prvi autor minimalno dvaju pisanih radova A1 kategorije.

(4)Radovi (1, 1 odnosno 2) navedeni u stupcu A1 označeni s (4) moraju biti objavljeni u časopisima (tehničkog područja) za koje citatna baza ISI Web of Knowledge u svom izvješću o citiranosti (JCR) izračunava faktor odjeka (IF), a čija vrijednost mora biti ≥ 0.2.

(5) Pod projektom se podrazumijeva ostvareni arhitektonski/pejsažni projekt, donesen ili prihvaćen prostorni i urbanistički plan, arhitektonski/urbanistički/pejsažni projekt nagrađen na javnim natječajima, arhitektonski/urbanistički/pejsažni projekt po kvaliteti prepoznat od stručne javnosti i objavljen u javnim glasilima kao prikaz cjeline ili dijelova projekta/plana.

(6) Broj bodova u kategorijama B – G.

** U slučaju kada je ostvaren po jedan rad više od navedenog broja potrebnog za pojedino zvanje u kategoriji A, nije potrebno zadovoljiti kriterij bodovanja temeljem kategorija B – G.

Vrednovanje/bodovanje broja autora rada

Članak 24.

Udio doprinosa autora u pojedinoj kategoriji spram broja autora rada/projekta računa se na sljedeći način:

– do tri autora: 100%

– četiri autora: 75%

– pet autora: 50%

– šest autora: 25%

– više od šest autora: (100/n) %, n = broj autora.

Odjeljak 3.
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Članak 25.

Za izbor u znanstvena zvanja u području biotehničkih znanosti ukupne kriterije (uvjete) čine:

(1) kvantitativni i kvalitativni te dodatni kriteriji (uvjeti);

(2) propisane minimalne razine kvantitativnih i kvalitativnih kriterija koje je potrebno ispuniti za izbor;

(3) propisane kvantitativne kriterije moguće je umanjiti do 30% ako su kvalitativni kriteriji premašeni za više od 100%. Prijedlog umanjenja donosi Stručno povjerenstvo, a potvrđuje Matični odbor.

Kvantitativni kriteriji

Članak 26.

Kvantitativnim kriterijima je propisan minimalan broj znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje.

Članak 27.

(1) Za izbor u znanstveno zvanje u biotehničkim znanostima kandidat mora imati: objavljene znanstvene radove u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom koji su referirani u prvoj skupini baza podataka (a1), radove referirane u drugoj skupini baza podataka (a2), odnosno radove u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3), prema sljedećim uvjetima:

Biotehničke znanosti

Broj potrebnih znanstvenih radova:

Vrsta radova

za znanstvenog suradnika

za višeg znanstvenog suradnika

za znanstvenog savjetnika

Broj objavljenih radova (a1)

3

6

10

Broj objavljenih radova (a2)

4

9

15

Broj objavljenih radova (a3)

4

6

10

Minimalni broj bodova

6

12

20

(2) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u časopisima za koje citatna baza ISI Web of Knowledge izračunava faktor odjeka (Impact Factor, IF) u kvartilima Q1, Q2, i Q3 predmetne kategorije (Subject Category Summary List) definiranih u izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report). Znanstveni radovi druge skupine (a2) su radovi objavljeni u časopisima u citatnoj bazi ISI Web of Knowledge koji u svom izvješću o citiranosti JCR izračunavaju faktor odjeka (Impact Factor, IF) u zadnjem kvartilu (Q4) predmetne kategorije te u časopisima referiranim u: Agris, Agricola, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Biological Abstract, BIOSIS, Biotechnology Citation Index, CAB Abstracts (sve baze podatka), Chemical Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, GEOBASE, ASSIA – Applied Social Sciences Index and Abstracts, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences, Scopus, DOAJ, Academic Search Complete, arXiv, EMBASE, Current Biotechnology Abstracts, Research Alert, Current Technology Index, Agricultural and Environmental Biotechnology Abstracts, (ZBI), Copernicus (ZPI). U slučaju radova interdisciplinarnog karaktera koji u znatnijoj mjeri pripadaju području biotehničkih znanosti, u rad skupine a2 ubrojit će se i oni referirani u nekoj drugoj međunarodno priznatoj sekundarnoj bazi o čemu na prijedlog Područnog vijeća za biotehničke znanosti odluku donosi NVZ.

(3) Znanstveni radovi treće skupine (a3) su radovi objavljeni u časopisima ili zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj u organizaciji ili suorganizaciji međunarodne znanstvene asocijacije s recenzijom uredništva ili radovi objavljeni u zbornicima referiranim u bazama Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI – S) i CC-Proceedings.

(4) Moguće je zamijeniti radove iz skupine a2 radovima iz skupine a1, kao i radove iz skupine a3 radovima iz skupina a1 i a2. Pritom rad iz skupine a1 zamjenjuje dva rada skupine a2, a rad iz skupine a2 zamjenjuje dva rada iz skupine a3. Konzistentno tome rad skupine a1 može zamijeniti četiri rada skupine a3. Bodovno izraženo rad iz skupine a1 vrijedi 1 bod, rad iz skupine a2 vrijedi 0,5 bodova, a rad iz skupine a3 vrijedi 0,25 bodova.

(5) Priznati kultivari bilja, pasmine životinja i sojevi mikroorganizama, te izrađene zemljovidne karte, primjerice pedološke geološke, hidrogeološke, vegetacijske i druge tematske karte, kao i glavni tehnološki projekti verificirani od strane visokog učilišta, te nastupi na izložbama s recenziranim radovima u području krajobrazne arhitekture vrednuju se kao radovi skupine a2.

Kvalitativni kriterij

Članak 28.

Za izbor u više znanstveno zvanje kandidat mora imati ukupni faktor doprinosa od najmanje 4. Navedeni se faktor doprinosa odnosi na radove iz skupine a1, objavljene od zadnjeg izbora, a računa se na sljedeći način:

Faktor doprinosa = 2

– Kandidat je prvi ili glavni autor rada s najviše šest autora.

Faktor doprinosa = 1,5

– Kandidat je prvi ili glavni autor rada s više od šest autora.

Faktor doprinosa = 1

– Kandidat je jedan od najviše šest autora rada i njegov doprinos radu je jasno obrazložen.

Faktor doprinosa = 0,5

– Kandidat je jedan od većeg broja autora rada (više od šest) i njegov doprinos radu je jasno obrazložen.

Dodatni uvjeti

Članak 29.

Od ukupnog broja radova objavljenih u kategoriji a1 kandidat mora imati najmanje jednu trećinu radova objavljenu u časopisima s natprosječnim faktorom odjeka (Impact Factor, IF), odnosno u kategoriji drugog kvartila (Q2), prema klasifikaciji JCR (Journal Citation Report) citatne baze ISI Web of Knowledge u polju u kojem se kandidat bira.

Kategorizacija se određenog časopisa, glede zahtjeva za svrstavanjem u drugi kvartil (Q2), uzima tako da bude najpovoljnija za samog kandidata.

Članak 30.

Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika kandidat mora u najmanje jednoj trećini radova potrebnih za izbor biti glavni autor. Glavni je autor nositelj problematike i corresponding autor. U slučaju interdisciplinarnih radova mogu biti do najviše tri glavna autora, ali samo jedan za pojedinu disciplinu. Glavne autore utvrđuje Stručno povjerenstvo na temelju podneska kandidata, a potvrđuje Matični odbor.

Članak 31.

Izdani (priznati) se patenti smatraju ravnopravnima znanstvenim radovima i pripadaju kategoriji a1 znanstvenih radova. Broj izdanih patenata koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanog kvantitativnim kriterijem. Znanstveni rad i patent koji pokazuje iste rezultate ne mogu se računati kao dva rada.

Članak 32.

Od ukupnog broja svih objavljenih radova najmanje 60% radova mora biti iz polja u kojem se bira.

Članak 33.

Stručni radovi i studije ne mogu se izjednačiti sa znanstvenim radovima.

ODJELJAK 4.
Društvene znanosti

Članak 34.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti kandidati moraju imati objavljene znanstvene radove u kategorijama a1 i a2 prema strukturi u sljedećoj tablici:

Znanstvena zvanja

rad a1

rad a2*

Znanstveni suradnik

2

4

Viši znanstveni suradnik

3

11

Znanstveni savjetnik

4

16

* Nije nužno da broj radova u kategoriji a2 bude identičan navedenom broju u pripadajućem stupcu ako se broj radova do ukupnog broja (a1 + a2) nalazi u stupcu a1 radova.

(2) Radovi u kategoriji a1 su znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u citatnoj bazi Web of Knowledge. Ukoliko se faktor odjeka (Impact Factor, IF) časopisa u kojem je rad objavljen nalazi u prvih 50% predmetne kategorije, razina medijana IF-a, (Subject Category Summary list) prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report), takav se rad broji kao dva rada a1. Za faktor odjeka uzima se ona godišnja vrijednost koja odgovara trenutku objave rada. U slučaju kada za određenu godinu, u kojoj se predmet razmatra, vrijednost IF-a časopisa nije objavljena, uzima se ona iz prethodne godine.

(3) Radovi u kategoriji a2 su radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u ostalim međunarodnim bazama u skladu s prijedlogom Područnog vijeća za društvene znanosti koji odobrava Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine.

Radovi u časopisima koji u trenutku objave nisu bili uvršteni u međunarodne baze, ali su u njih uvršteni u trenutku izbora ubrajaju se u kategoriju a2.

(4) Autorska se knjiga vrednuje kao tri rada a1 ako je objavljena kod međunarodno priznatih izdavača, poglavlje se u knjizi vrednuje kao jedan rad a1, a uredništvo se knjige također vrednuje kao jedan rad a1.

Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga (autorskih i uredničkih) smatraju se izdavači svrstani u kategoriju A, B ili C prema najrecentnijem WASS-SENSE popisu izdavača knjiga (http://www.sense.nl/qualityassessment).

Ukoliko posebno važni izdavači za određena polja u društvenim znanostima nisu na ovom popisu, dopušta se dopuna tog popisa s najviše tri međunarodna izdavača po polju. Područno vijeće za društvene znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava dopunski popis međunarodno priznatih izdavača.

(5) Autorska knjiga objavljena kod ostalih izdavača, uz obaveznu recenziju i ISBN oznaku, vrednuje se kao tri rada a2, poglavlje u knjizi kao jedan rad a2, a urednička knjiga također kao jedan a2 rad.

(6) Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na sljedeći način:

– do tri autora: 100%

– četiri i pet autora: 50%

– šest i više autora: 100/n% (n = broj autora).

(7) Do dva se rada prihvaćena za objavljivanje priznaju kao da su objavljena uz potvrdu uredništva časopisa ili izdavača da su recenzirana i prihvaćena za objavljivanje.

(8) Iznimno u odnosu na članak 4 objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50% znanstvenih radova koji se priznaju za izbor u znanstvena zvanja osim ako se radi o časopisu s faktorom odjeka (Impact Factor, IF) u prvom i drugom kvartilu (Q1 i Q2) predmetne kategorije (Subject Category Summary list) kako ih definira baza ISI Web of Knowledge u izvješća o citiranosti časopisa JCR (Journal Citation Report).

Ukoliko je autor ujedno i urednik predmetnog časopisa, tada bez obzira na razinu IF-a spomenuta suma ne smije biti premašena.

(9) Kandidat za izbor u zvanje znanstvenog suradnika treba ostvariti minimalno jedno jednoautorsko djelo, u zvanje višeg znanstvenog suradnika dva jednoautorska djela, a u zvanje znanstvenog savjetnika tri jednoautorska djela, u bilo kojoj kategoriji radova.

(10) Prethodni uvjeti vrijede za sva znanstvena polja u području društvenih znanosti osim za polje prava.

(11) Znanstveni se izbori u znanstvenom polju prava mogu, ali ne moraju, provoditi prema prethodno opisanim uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u društvenim znanostima. Za izbor u znanstvena zvanja u polju prava vrijedi klasifikacija navedena u sljedećoj tablici:

Znanstvena zvanja

rad a1

rad a2*

Znanstveni suradnik

2

4

Viši znanstveni suradnik

3

11

Znanstveni savjetnik

4

21

* Nije nužno da broj radova u kategoriji a2 bude identičan navedenom broju u pripadajućem stupcu ako se broj radova do ukupnog broja (a1 + a2) nalazi u stupcu a1 radova.

(12) Radovi a1 su znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom indeksiranim u međunarodnim bazama, koje na prijedlog Područnog vijeća za društvene znanosti odobrava Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine.

(13) Radovi a2 su znanstveni radovi objavljeni u časopisima i/ili zbornicima radova s konferencija koji su recenzirani, ali ne moraju biti indeksirani u nekoj bibliografskoj bazi.

(14) Autorska se knjiga vrednuje kao tri rada a1 ako je objavljena kod međunarodno priznatih izdavača, poglavlje se u knjizi vrednuje kao jedan rad a1, a uredništvo se knjige također vrednuje kao jedan rad a1. Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga (autorskih i uredničkih) smatraju se izdavači svrstani u kategoriju A, B ili C prema najrecentnijem WASS-SENSE popisu izdavača knjiga (http://www.sense.nl/qualityassessment).

Ukoliko posebno važni izdavači za znanstveno polje prava nisu na ovom popisu, dopušta se dopuna tog popisa s najviše tri međunarodna izdavača po polju. Područno vijeće za društvene znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava dopunski popis međunarodno priznatih izdavača.

(15) Autorska knjiga objavljena kod ostalih izdavača, uz obaveznu recenziju i ISBN oznaku, vrednuje se kao tri rada a2. Poglavlje se u knjizi vrednuje kao jedan rad a2. Urednička se knjiga vrednuje kao jedan a2 rad.

(16) Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na sljedeći način:

– do tri autora: 100%

– četiri i pet autora: 50%

– šest i više autora: 100/n% (n = broj autora).

(17) Do dva se rada prihvaćena za objavljivanje priznaju kao da su objavljena uz potvrdu uredništva časopisa ili izdavača da su recenzirana i prihvaćena za objavljivanje.

(18) Objavljivanje radova u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50% radova.

(19) Kandidati za izbor u zvanje znanstvenog suradnika trebaju ostvariti minimalno jedno jednoautorsko djelo, u zvanje višeg znanstvenog suradnika dva jednoautorska djela i u zvanje znanstvenog savjetnika tri jednoautorska djela u bilo kojoj kategoriji radova.

Odjeljak 5.
HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Članak 35.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području humanističkih znanosti kandidati moraju ispuniti sljedeće uvjete:

Znanstveno zvanje

rad a1

rad a2

rad b

Znanstveni suradnik

1

3

0

Viši znanstveni suradnik

2

6

1

Znanstveni savjetnik

4

10

2

(i) Radovi a1 su izvorni znanstveni članci (research articles) i pregledni znanstveni radovi (review articles, survey papers) objavljeni u časopisima uvrštenima u indeks ERIH u kategoriji INT1 ili INT2 prema najrecentnijem raspoloživom popisu.

Područno vijeće za humanističke znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava dopunski popis znanstvenih časopisa posvećenih istraživanju nacionalne baštine s najviše tri časopisa po polju u kojima se objavljeni znanstveni radovi također smatraju radovima a1. Prednost na dopunskom popisu imaju časopisi koji izlaze barem dijelom na jednom ili više svjetskih jezika, a svi moraju biti uvršteni u barem jednu od sljedećih međunarodnih časopisnih baza: Current Contents, Web of Science, Scopus ili ATLA Religion Database.

(ii) Radovi a2 su izvorni znanstveni radovi (research articles) i pregledni znanstveni radovi (review articles, survey papers) objavljeni u časopisima koji su uvršteni u indeks ERIH u kategoriji NAT prema najrecentnijem raspoloživom popisu ili su uvršteni u barem jednu međunarodnu časopisnu bazu.

Za znanstvene radove iz prethodnih godina koji su objavljeni u časopisima koji su u trenutku izbora uvršteni u barem jednu međunarodnu bazu vrijede isti uvjeti.

(iii) Radovi b su recenzirane izvorne autorske knjige, odnosno:

– znanstvene monografije,

– kritička izdanja tekstova na stranim jezicima čije je pripremanje uključivalo rad na rukopisnoj građi,

– prijevodi sa stranih jezika s popratnom izvornom znanstvenom građom (uvod, bilješke, komentari, pogovor) što čini najmanje 50% ukupne količine teksta,

– rječnici, gramatike, pravopisi, priručnici.

Rad b može se temeljiti na doktorskoj disertaciji, ali se od nje mora razlikovati u barem 30% novoga sadržaja. Sama doktorska disertacija ne može se vrednovati kao zasebni rad b.

(2) Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga (autorskih i uredničkih) smatraju se izdavači svrstani u kategoriju A, B ili C u najrecentnijem WASS-SENSE popisu izdavača knjiga (http://www.sense.nl/qualityassessment).

Ukoliko posebno važni izdavači za određena polja u humanističkim znanostima nisu na ovom popisu, dopušta se dopuna tog popisa s najviše tri međunarodna izdavača po polju. Područno vijeće za humanističke znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava, dopunski popis međunarodno priznatih izdavača.

(3) Rad u uredničkoj knjizi (poglavlje u zbirci, rad u zborniku sa znanstvenog skupa), kao i uvod ili pogovor uz prijevod ili kritičko izdanje vrednuje se kao jedan rad a1 ako je takva knjiga objavljena kod priznatog međunarodnog izdavača, odnosno kao jedan rad a2 ako je objavljena kod ostalih izdavača. Uvod ili pogovor uz prijevod ili kritičko izdanje ne vrednuje se zasebno ako čini dio popratne znanstvene građe na temelju koje se prijevod ili kritičko izdanje vrednuje kao rad b, sukladno navedenom stavku (1) (iii) u članku 35.

(4) Urednička se knjiga kandidatu vrednuje kao jedan rad a1 ako je objavljena kod priznatog međunarodnog izdavača, odnosno kao jedan rad a2 ako je objavljena kod ostalih izdavača. Povrh uredničke knjige kandidatu se može vrednovati najviše jedan rad u toj knjizi, sukladno navedenom stavku (3) u članku 35.

(5) Radove je moguće zamjenjivati na sljedeće načine:

(i) Jednim radom a1 mogu se zamijeniti tri rada a2.

(ii) Dvama radovima a1 može se zamijeniti jedan rad b.

(iii) Jednim radom b objavljenim kod priznatog međunarodnog izdavača mogu se zamijeniti tri rada a1 ili pet radova a2. Ovu zamjenu nije moguće napraviti u postupku izbora u zvanje znanstvenog suradnika.

(iv) Jednim radom b objavljenim kod ostalih izdavača može se zamijeniti jedan rad a1 ili tri rada a2. U jednom izbornom postupku ovu zamjenu moguće je napraviti samo jednom, ali nije ju moguće napraviti u postupku izbora u zvanje znanstvenog suradnika.

(v) Radovima a2 ne mogu se zamijeniti radovi a1 i b.

(6) Od ukupnog broja očekivanih radova a1 i a2 propisanih u stavku (1) članka 35 najviše dva mogu biti objavljena u istom časopisu za izbor u zvanje znanstvenog suradnika, najviše tri mogu biti objavljena u istom časopisu za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika te najviše pet radova može biti objavljeno u istom časopisu za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika.

Kandidatu se mogu vrednovati najviše dva rada objavljena u istoj uredničkoj knjizi.

(7) Radovi se vrednuju kumulativno do prethodnog izbora i posebno od prethodnog izbora. Od prethodnog izbora kandidat mora imati barem jedan rad a1 (ili zamjenske radove sukladno navedenom stavku (5) članka 35, te barem dva rada a2 (ili zamjenske radove sukladno navedenom stavku (5) članka 35).

(8) Doprinos pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na sljedeći način:

– do dva autora: 100%

– tri autora: 75%

– četiri ili pet autora: 50%

– šest i više autora: 100/n% (n = broj autora).

Rad a1 kojim se zadovoljava minimalni uvjet za izbor u zvanje znanstvenog suradnika mora biti jednoautorski.

(9) Do dva rada prihvaćena za objavljivanje priznaju se kao objavljeni radovi uz potvrdu uredništva časopisa ili izdavača knjige da su radovi recenzirani i prihvaćeni za objavljivanje.

(10) Pri izboru u znanstveno zvanje kandidatu se mogu vrednovati radovi iz drugih područja znanosti objavljeni u pripadnim publikacijama (npr. u časopisima iz društvenih znanosti), a prema kriterijima dotičnog područja znanosti. Kao radovi a1 mogu se priznati samo oni radovi koji prema kriterijima dotičnog područja znanosti pripadaju najvišoj kategoriji publikacija, s time da se koautorstvo vrednuje u skladu sa stavkom (8) članka 35 ovoga Pravilnika.

(11) U postupku izbora u znanstvena zvanja ne vrednuje se:

(i) publikacija koja nema ISBN oznaku (za knjige) ili ISSN broj (za časopise)

(ii) prijevod ranije objavljena rada

(iii) autorska zbirka ranije objavljenih radova u kojoj nema novih cjelina ili one čine manje od 25% ukupnog sadržaja zbirke.

(12) Ako autorska zbirka znanstvenih radova uz ranije objavljene radove sadrži i neobjavljene cjeline u obimu većem od 75% ukupnoga teksta, autorska zbirka može se vrednovati kao rad b, odnosno kao zamjenski radovi u skladu s navedenim stavkom (5) članka 35. Ako neobjavljene cjeline čine 50–75% ukupnoga teksta, one se mogu vrednovati kao najviše dva rada a1, i to ako je zbirka objavljena kod priznatog međunarodnog izdavača, odnosno kao najviše tri rada a2 ako je zbirka objavljena kod ostalih izdavača. Ako neobjavljene cjeline čine 25–50% ukupnoga teksta, one se mogu vrednovati kao najviše jedan rad a1 i to ako je zbirka objavljena kod priznatog međunarodnog izdavača, odnosno kao najviše dva rada a2 ako je zbirka objavljena kod ostalih izdavača.

(13) Stručni radovi (prijevodi, prikazi, izvještaji, kritike, bilješke, osvrti i sl.) ne mogu se izjednačiti sa znanstvenim radovima.

ODJELJAK 6.
INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (znanost, umjetnost)

Članak 36.

Za izbor u znanstveno zvanje u interdisciplinarnom području kandidat mora udovoljiti kombinirane uvjete propisane ovim Pravilnikom iz svih polja u koja se bira i to u kumulativnom iznosu od najmanje 100%, s time da u svakom pojedinačnom polju moraju biti zadovoljeni uvjeti od minimalno 30%.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Na postupke izbora u znanstvena zvanja započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).

(2) Kandidat kojem je od zadnjeg izbora u znanstveno zvanje proteklo više od tri godine može do zaključno s 1. listopada 2013. godine pokrenuti svoj izbor u više znanstveno zvanje prema uvjetima propisanim Pravilnikom o izboru u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11) koji je bio na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, sukladno odredbi članka 32. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), osim u slučaju utvrđenim odredbom stavka 2. članka 37. ovog Pravilnika.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/13-05/0002
Urbroj: 355-02-02-13-4
Zagreb, 26. veljače 2013.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Maja Vehovec, v. r.

26 01.03.2013 Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 26 01.03.2013 Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja